Haku

FINE-030955

Tulosta

Asianumero: FINE-030955 (2020)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 30.10.2020

Oliko asiassa kysymys yhteisomistussuhteen purkamisesta?

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A on ollut vastaajana maaoikeudelle halkomistoimituksen johdosta tehdyssä valituksessa. Halkomistoimituksessa oli vahvistettu A:n ja hänen veljensä B:n yhteisesti omistaman tilan jakaminen siten, että A:n osuus oli 25 % ja B:n osuus puolestaan 75 %. Valituksen tekijänä oli B, joka oli tyytymätön jaon toteutukseen ja jako-osuuksien suhteisiin yhteisomistajien kesken.

Edellä mainittuun riita-asiaan haettiin oikeusturvaetua A:n ja hänen puolisonsa kotivakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta. Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen, jossa se katsoi, että riidassa on ollut kyse rajoitusehdon tarkoittamasta yhteisomistussuhteen purkamisesta, eikä asiaan siten voida myöntää oikeusturvaetua.

Asiakkaan valitus

A oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan A toteaa ensinnäkin, että hänen näkemyksensä mukaan käsillä olevassa tapauksessa kysymyksessä ei ole normaali yhteisomistussuhteen purku, vaan pitkään jatkuneen perintöriidan loppuvaihe, jossa hänen vastapuolensa B:n tarkoituksena on ollut venyttää riidan käsittelyä kiusantekomielessä niin pitkälle kuin mahdollista. Samassa yhteydessä A selostaa riidan taustat ja sen alkamisen jo perinnönjaosta, josta on B:n vuoksi riidelty hovioikeuteen asti. Kyseinen riita on siten selkeästi jatkumoa monta vuotta kestäneelle riita-asialle, eikä koske sinänsä yhteisomistussuhdetta tai halkomista. Sen sijaan ilmeistä on, että B riitelee mistä tahansa asiasta. Tässä riidellään viranomaisen tekemästä päätöksestä ja perinnön jaosta, joiden selvittämiseen A:lle tulisi myöntää tapauksessa oikeusturvaetu.

Valituksessaan A toteaa myös, että hänen käsitykseksensä mukaan vastapuoli B on saanut omasta vakuutusyhtiöstään oikeusturvaedun saman riita-asian hoitamiseen. A:n asiamiehen mukaan on myös muihin vastaaviin riitoihin myönnetty oikeusturvaetu toisten vakuutusyhtiöiden vakuutuksista. A:n mukaan onkin epäoikeudenmukaista korvata samojen vakuutusehtojen mukaisesti toiselle osapuolelle kustannuksia ja evätä toiselta osapuolelta korvaus. Ja se, että korvausta maksetaan asian riitauttaneelle osapuolelle ja evätään toiselta, on paitsi oikeustajun niin myös tasapuolisen kohtelun periaatteen vastaista.

Vakuutusyhtiön vastineen johdosta antamassaan lisäkirjelmässä A toteaa vielä kertaalleen, että kyseessä oleva riita on käynnistynyt jo ennen halkomista ja että B:n tarkoituksena on ollut valittaa kaikkiin mahdollisiin instansseihin motiivinaan kiusanteko A:ta kohtaan. Lisäksi A viittaa B:n valitukseen maaoikeudelle, jossa B valittaa suurimmaksi osin toimitusinsinöörin ja uskottujen miesten tekemistä arvonmäärityksistä. Näin ollen kyse on sellaisista viranomaispäätöksistä valittamisesta, joihin A ei edes ole voinut vaikuttaa. A toteaa myös, että hänen tavoitteenaan on kokoajan ollut turhan riitelyn välttäminen. A epäilee niin ikään, ettei B olisi lähtenyt riitelemään halkomisesta, mikäli hänelle ei olisi myönnetty oikeusturvaetua omasta yhtiöstään.

Edellä toteamillaan perusteilla A vaatii edelleen oikeusturvaedun myöntämistä käsillä olevaan riitaan.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä tapaukseen sovellettavat vakuutusehdot. Vastineessaan vakuutusyhtiö viittaa myös asiassa annettuihin korvausratkaisuihin ja toistaa niissä lausutun kantansa.

Vastineessaan vakuutusyhtiö toteaa vielä kertaalleen, että sen näkemyksen mukaan asiassa on kyse yhteisomistussuhteen purkamisesta ja tarkemmin halkomistoimituksesta, jolla tilan yhteisomistusomistus on purettu eikä vakuutetun vastapuoli B ole ollut tyytyväinen halkomistoimitukseen vaan on valittanut siitä maaoikeuteen. Näin ollen asiassa on kysymys va­kuutusehtojen rajoitusehdon 5.15 mukaisesta yhteisomistussuhteen purkamisesta ja erilli­sestä oikeudellisesta asiasta verrattuna aiempaan perintöriitaan, joka päättyi siihen, ettei korkein oikeus myöntänyt asiassa valituslupaa.

Oikeusturvavakuutuksen ehtokohdan 5.15. mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle ai­heutuvia kuluja asiassa, jossa on kysymys edunvalvojan, uskotun miehen, pesänjakajan tai - selvittäjän määräämisestä tehtäväänsä tai siitä vapauttamisesta taikka yhteisomistussuhteen purkamisesta.

Vastineessa yhtiö toteaa vielä selvyyden vuoksi, että kyseisellä ehtokohdalla ei ole rajattu pois ainoastaan asioita, jotka koskisivat eräistä yhteisomistussuhteista annetun lain mukaisia yhteisomistussuhteen purkamisia vaan yleisesti sitä, että yhteisomistussuhde puretaan tavalla tai toisella kuten halkomisessa tapah­tuu. Sillä, onko asiassa kantaja vai vastaaja ei ole merkitystä, vaan kyseinen asia on asiana rajattu vakuutuksen ulkopuolelle. Näkemyksensä tueksi vakuutusyhtiö viittaa vielä Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytäntöön ja etenkin tapauksiin VKL 677/13 ja FINE-019568 (2019).

A:n lisäkirjelmän johdosta antamassaan lisävastineessaan vakuutusyhtiö toteaa vielä selvyyden vuoksi, että halkomistoimituksen tarkoituksena on vallitsevan yhteisomistussuhteen purkaminen. Osapuolten erimielisyydet koskevat sitä, miten tämä purkaminen tulee suorittaa. Riita-asiassa on näin ollen kysymys vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla yhteisomistussuhteen purkamisesta. Korvausratkaisuun ei myöskään vaikuta se seikka, onko vakuutettu asiassa kantajana vai vastaajana. Viranomaispäätöksiin perustuvat arvonmääritykset ovat osa halkomistoimitusprosessia. Vakuutusyhtiö ei myöskään voi vaikuttaa siihen, miten toiset vakuutusyhtiöt mahdollisesti tulkitsevat ehtojaan eikä muiden yhtiöiden korvauspäätökset sido vakuutusyhtiötä nyt käsillä olevassa asiassa.

Edellä toteamillaan perusteilla vakuutusyhtiö pitää edelleen asiassa annettua korvausratkaisua oikeana.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko käsillä olevassa riita-asiassa kysymys rajoitusehtojen tarkoittamalla tavalla yhteisomistuksen purkamisesta.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutu­neet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa. Vakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa.

Vakuutusehtojen kohdan 5 mukaan vakuutukseen kuuluu siihen tässä ehtokoh-dassa luetellut vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset.

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja muun muassa asiassa, jossa ehtokohdan 5.15. mukaan on kysymys edunvalvojan, uskotun miehen, pesänjakajan tai -selvittäjän määräämisestä tehtäväänsä tai siitä vapauttamisesta taikka yhteisomistussuhteen purkami­sesta.

Asian arviointi

Nyt käsillä olevasta oikeusturvavakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, jossa on kysymys yhteisomistussuhteen purkamisesta.

Vakuutuslautakunta toteaa, että käsillä olevassa tapauksessa riidan kohteena on ollut A:n ja B:n vanhempien C:n ja D:n perinnönjaon jälkeen A:n ja B:n yhteisomistukseen jääneen tilan halkomista koskeva toimitus, josta B on valittanut maaoikeudelle 14.8.2019. Lautakunta toteaa, että kiinteistön halkomisessa on kyse toimituksesta, jolla puretaan kiinteistön yhteisomistus sen yhdessä omistaneiden tahojen kesken. Lautakunta toteaa myös, että nyt käsillä olevassa tapauksessa on sinänsä mahdollista, että A:n ja hänen vastapuolensa B:n välinen riitaisuus juontaa juurensa nyt käsillä olevaa riita-asiaa pidemmälle. Tällä ei kuitenkaan ole merkitystä, kun tarkasteltavaksi tulee oikeusturvaedun myöntäminen käsillä olevaan halkomistoimitusta ja siitä tehtyä valitusta koskevaan riita-asiaan.

Vakuutuslautakunta toteaa, että erilaiset yhteisomistajien keskinäiset, yhteisesti omistetun omaisuuden hallintaa ja omistusosuuksia koskevat riidat ovat tyypillisiä yhteisomistussuhteesta alkunsa saavia riitoja. Tässä tapauksessa halkomisessa on kysymys perinnönjaon seurauksena syntyneen yhteisomistussuhteen purkamisesta siten, että kullekin osakkaalle osoitetaan konkreettista omaisuutta. Halkomistoimituksesta tehdyssä valituksessa on siten kysymys yhteisomistussuhteen purkamisesta rajoitusehdossa 5.15 tarkoitetulla tavalla, eikä vakuutusyhtiöllä näin ollen ole korvausvelvollisuutta vaadituista asiamieskustannuksista. Valituksessa mainittu vastapuoli B:n saama myönteinen korvauspäätös tai muiden vakuutusyhtiöiden antamat myönteiset korvauspäätökset eivät vaikuta asian arviointiin nyt käsillä olevassa tapauksessa.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Hanén

Jäsenet:
Alinentalo-Pelttari
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia