Haku

FINE-030843

Tulosta

Asianumero: FINE-030843 (2020)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 28.08.2020

Kahden vuoden sääntö. Vastaavansisältöisyys. Vakuutusmäärä. Minkä vakuutussopimuksen vakuutusmäärän mukaan korvaussumma määräytyi? Riidan peruste.

Tapahtumatiedot

A oli 22.5.2018 myynyt kiinteistön. Kiinteistön hallintaoikeus siirtyi uudelle omistajalle 1.6.2018, jolloin myös A:n kotivakuutus astui voimaan. Kotivakuutus sisälsi oikeusturvavakuutuksen, jonka vakuutustapahtumakohtainen vakuutusmäärä oli 10.000 euroa. A:n aikaisempi oikeusturvavakuutus oli ollut voimassa samassa vakuutusyhtiössä ajalla 8.10.2009–1.6.2018. Aikaisemman oikeusturvavakuutuksen vakuutusmäärä oli ollut 8.500 euroa.

Kiinteistön ostaja esitti kiinteistön virheestä johtuen A:lle 29.8.2018 kaupan purku- ja hinnanalennusvaatimuksen, jonka A kiisti 10.12.2018. A haki riita-asiaan oikeusturvaetua kotivakuutukseensa sisältyvästä oikeusturvavakuutuksesta.

 Vakuutusyhtiö myönsi asiaan oikeusturvaedun. Vakuutusyhtiö viittasi 11.6.2019 antamassaan päätöksessä vakuutukseen sovellettaviin vakuutusehtoihin ja totesi, että, jos vakuutusturvan muutos on vahinkotapahtuman sattuessa ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt muutoksen voimaantulon jälkeen. Vakuutusyhtiö katsoi, että asiassa oli sattunut vakuutusehtojen tarkoittama korvattava vakuutustapahtuma 10.12.2018, kun asia oli riitautunut A:n kiistettyä vastapuolen vaatimukset. Riidan peruste oli 22.5.2018 tehty kiinteistökauppa. 1.6.2018 vakuutusturvaan oli tehty muutos, jolla vakuutuksen enimmäiskorvausmäärä on nostettu 8.500 eurosta 10.000 euroon. Koska vakuutusturvan muutos on vakuutustapahtuman hetkellä ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, eikä riidan perusteena olevaa kiinteistökauppaa ole tehty muutoksen voimaantulon jälkeen, korvaus maksetaan sen mukaisena kuin se olisi maksettu ennen muutosta.  

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakkaan valitus

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää asiassa FINEn ratkaisusuositusta. Asiakkaan mukaan vakuutusyhtiön päätös on vakuutusmäärän osalta virheellinen. Vakuutusmäärän tulee perustua 1.6.2018 alkaen voimassa olevaan vakuutussopimukseen.

Asiakas viittaa vakuutusehtoihin ja toteaa, että jos vakuutusturvan muutos on ollut vahinkotapahtuman sattuessa voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt muutoksen voimaantulon jälkeen.

Kiinteistökaupan virhettä koskevassa riita-asiassa riidan peruste ei ole kiinteistökauppa, vaan se ajankohta, jolloin virhe kaupan kohteessa on todettu. Kyse on siten siitä, milloin virhe on havaittu tai siitä, milloin siihen on vedottu. Molemmat ajankohdat ovat olleet 1.6.2018 jälkeen, mikä tarkoittaa, että riidan peruste on A:n tapauksessa syntynyt vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla 1.6.2018 tehdyn muutoksen jälkeen.

Asiakas toteaa lisäksi, että vastapuolen vaatimus on joka tapauksessa esitetty 1.6.2018 jälkeen. Vaatimus on siten esitetty 25.6.2018 eli tehdyn vakuutuskorvausta koskevan muutoksen jälkeen. Vaatimus perustuu esitettyyn vaatimukseen. Vaatimus voi perustua todettuun tai havaittuun virheeseen. Edellä mainitut ovat molemmat tapahtuneet vakuutusturvan muutoksen jälkeen. Vaatimus on esitetty 25.6.2018 ja hallinta on siirtynyt 1.6.2018.

Esittämillään perusteilla A vaatii, että korvaus suoritetaan 1.6.2018 alkaen voimassa olevan vakuutuksen mukaisesti, jolloin vakuutusmäärä on 10.000 euroa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää asiakkaan vaatimukset. Vakuutusyhtiö toteaa vastineessaan, että oikeusturvaetu on myönnetty asiakkaalle vakuutustapahtuman sattumisen aikaan voimassa olleen vakuutuksen perusteella. Vakuutus tuli voimaan 1.6.2018 ja sopimuksen mukainen vakuutusmäärä on 10.000 euroa. Ennen vakuutuksen voimaantuloa asiakkaalla oli yhtiössä toinen oikeusturvavakuutus, jonka vakuutusmäärä oli 8.500 euroa.

Koska vakuutukset eivät ole keskenään vastaavansisältöisiä, korvaus maksetaan vakuutusehtojen mukaisesti sen sisältöisenä kuin se maksettaisiin aiemmin voimassa olleesta vakuutuksesta. Näin ollen tässä tapauksessa vakuutuskorvaus voi olla enintään 8.500 euroa. A:lle on siten suoritettu vakuutusehtojen mukainen korvaus.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutuskirja

Vakuutuskirja vakuutuskaudelle 16.8.2017 - 15.8.2018, päivätty 1.7.2017
Kotivakuutus, vakuutusnumero xxx-xxxxxx1
Enimmäiskorvausmäärä on 8.500 euroa.

Muutosvakuutuskirja vakuutuskaudelle 16.8.2017 - 15.8.2018, päivätty 31.5.2018
Kotivakuutus, vakuutusnumero  xxx-xxxxxx2
Vakuutus on voimassa 1.6.2018 alkaen.
Enimmäiskorvausmäärä on 10.000 euroa.

Vakuutusehdot

Vakuutukseen sovellettavien 17.2.2018 alkaen voimassa olevien vakuutusehtojen kohdan 5.1.2 (Vakuutustapahtuman syntymisajankohta ja vakuutuksen voimassaoloaika) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat.

Riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtuma on sattunut, kun esitetty yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään. 

Jos vakuutus on kuitenkin vakuutustapahtuman syntymisajankohtana ollut voimassa vähemmän kuin kaksi (2) vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. 

Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan se aika, jonka tämä vakuutus vakuutetun osalta on yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavansisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa ollut yhtäjaksoisesti voimassa. (…)

Vakuutuksen vastaavansisältöisyys tarkoittaa, että vakuutuksen voimaantulon jälkeen kahden ensimmäisen vuoden aikana sattuneissa vakuutustapahtumissa korvaus maksetaan niistä vahinkotapahtumista ja sen mukaisena kuin se olisi maksettu myös aikaisemmin voimassa olleista vakuutuksista. 

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko vakuutusyhtiö oikeusturvavakuutusta koskevan sopimuksen perusteella velvollinen myöntämään A:lle oikeusturvaedun 10.000 euron vakuutusmäärän mukaisesti 8.500 euron vakuutusmäärän sijaan.

Asian arviointia

FINE toteaa, että A:lla on ollut samassa vakuutusyhtiössä peräkkäin kaksi eri kotivakuutusta, jotka molemmat sisälsivät oikeusturvavakuutuksen. Ensimmäinen vakuutus oli voimassa 8.10.2009–1.6.2018 ja sen vakuutusmäärä oli 8.500 euroa. Keväällä 2018 A solmi vakuutusyhtiön kanssa uuden kotivakuutuksen, joka astui voimaan 1.6.2018. Uuteen kotivakuutukseen sisältyvän oikeusturvavakuutuksen vakuutusmäärä oli 10.000 euroa. Selvyyden vuoksi FINE huomauttaa, että kyse on kahdesta erillisestä sopimuksesta eikä yhdestä sopimuksesta ja siihen tehdystä vakuutusturvan muutoksesta.

Asiassa on riidatonta, että uusi 1.6.2018 otettu vakuutus ei ole ollut vakuutustapahtuman sattuessa 10.12.2018 voimassa vakuutusehtojen edellyttämää kahta vuotta. Jos vakuutus on vakuutustapahtuman syntymisajankohtana ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee vakuutusehtojen mukaan myös niiden seikkojen, joihin riita perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Arvioitaessa onko riidan peruste nyt puheena olevassa tapauksessa syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana, FINE toteaa, että oikeusturvaetua on haettu kiinteistön laatuvirhettä koskevaan riita-asiaan. Vastapuoli on vaatinut laatuvirheeseen vedoten 22.5.2018 tehdyn kiinteistökaupan purkamista tai toissijaisesti hinnanalennusta. A on kiistänyt kiinteistön laatuvirheiden olemassaolon ja katsonut, että vastapuolen vaatimukset kaupan purkamisesta ja hinnanalennuksesta ovat perusteettomia. FINE toteaa, että kiinteistön virhettä koskevan riidan peruste on osapuolten välinen kiinteistökauppa. Kun osapuolet ovat sopineet kiinteistökaupasta 22.5.2018, riidan peruste ei ole syntynyt 1.6.2018 voimaan tulleen vakuutussopimuksen aikana.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuitenkin myös se aika, jonka vakuutus on ollut yhtäjaksoisesti voimassa aikaisempien vastaavansisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa. Vakuutusehdoissa tarkoitettu vaatimus vakuutuksen vastaavansisältöisyydestä tarkoittaa sitä, että vakuutuksen voimaantulon jälkeen kahden ensimmäisen vuoden aikana sattuneissa vahinkotapahtumissa korvaus maksetaan niistä vahinkotapahtumista ja sen mukaisena kuin se olisi maksettu myös aikaisemmin voimassa olleesta vakuutuksesta.

FINE toteaa, että nyt puheena olevassa tapauksessa 1.6.2020 voimaan tulleen vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan myös 8.10.2009–1.6.2018 voimassa ollut vakuutus. Koska vakuutus ei ole ollut vakuutustapahtuman sattuessa 10.12.2018 voimassa vakuutusehtojen edellyttämää kahta vuotta, maksetaan korvaus sen mukaisena kuin se olisi maksettu myös aikaisemmin voimassa olleesta vakuutuksesta. Näin ollen myös vakuutusyhtiön enimmäiskorvausvastuu määräytyy ensiksi voimassa olleen vakuutussopimuksen perusteella ja rajoittuu siten 8.500 euroon.

FINE katsoo, että vakuutusyhtiön antama korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen.                                                     

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.


FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Sternhufvud

Tulosta