Haku

FINE-030840

Tulosta

Asianumero: FINE-030840 (2020)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 30.10.2020

Astianpesukoneen poistoputken vuoto. Hitaasti aiheutunutta vahinkoa koskeva rajoitusehto.

Tapahtumatiedot

Asiakas havaitsi 3.1.2020 asunnossaan outoa hajua, jonka syyksi paljastui astianpesukoneen vuoto omakotitalon keittiössä. Vahinkotarkastuksessa kävi ilmi, että astianpesukoneen poistoletku oli rikkoutunut allaskaapissa aiheuttaen vesivahingon. Astianpesukone oli asennettu 25.7.2017.

Asiakas on vaatinut vahingonkorvausta astianpesukoneen asennuksen suorittaneelta K Oy:ltä, joka on hakenut korvausta vastuuvakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö on pyytänyt teknistä asiantuntijalausuntoa LVI-alan konsulttipalvelu L Oy:ltä. L Oy:n 11.2.2020 päivätyssä lausunnossa LVI-insinööri N on todennut, että astianpesukoneen poistoputken kiinnitys on tehty kapealla muovisella nippusiteellä koneen tulovesiletkuun. Molemmat putket liikkuvat koneen ottaessa vettä tai koneen poistaessa vettä. Koneiden mukana toimitetaan useimmissa tapauksissa valmis, tarkoitukseensa soveltuva kiinnike. Niitä käyttämällä lopputulos on toimiva. Jos kiinnikkeitä ei ole ollut, olisi asentajan pitänyt käyttää muuta hyväksyttyä tapaa ja tarviketta putkien kiinnittämiseen. Raportin kuvista on nähtävissä, että allaskaapin ja astianpesukoneen alle ei ollut asennettu vuotovesikaukaloa. Laatoitettu lattia ei ole lähtökohtaisesti vesitiivis ilman asianmukaista vedeneristystä. Jos vedeneristys on tehty, niin ainakin viemärin juuri on jäänyt tekemättä asianmukaisesti. Varminta on käyttää vuotovesikaukaloita. Tapaukseen ei suoranaisesti vaikuta, että myös altaiden hajulukko lattiaputkineen näyttäisi olevan kiinnittämättä rakenteisiin. N on katsonut, ettei asennustyön toteutus vahinkokohteessa ole ollut määräysten ja ohjeiden sekä hyvän asennustavan mukaista.

Vakuutusyhtiö on todennut korvauspäätöksessään, että vahingon korvaamisen edellytyksenä on, että kosteudesta aiheutunut vahinko ilmenee 12 kuukauden kuluessa asennuksesta.  Vastuuvakuutuksesta ei korvata myöskään kosteusvahinkoa, joka on aiheutunut hitaasti, vähitellen ja toistuvasti tapahtuvasta vuodosta. Koska astianpesukoneen asennuksesta vahingon havaitsemiseen on kulunut kaksi ja puoli vuotta, ei tapahtunutta vahinkoa voida käsitellä vastuuvakuutuksen perusteella.

Asiakkaan valitus

Asiakas on vaatinut valituksessaan, että vahinko korvattaisiin kosteuskartoitusraportin mukaisesti. Asiakas on todennut, että toisin kuin L Oy:n raportissa ja vakuutusyhtiön korvauspäätöksessä on todettu, poistoputkea ei ollut kiinnitetty astianpesukoneen tuloletkuun allaskaapissa. Poistoputki oli kiinnitetty keittiön hanasta tulevaan kupariseen veden tuloliitännän putkeen, joka ei liiku koneen ottaessa vettä, koska putki on kuparia ja kiinteästi kiinni hanassa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut vastineessaan, että koska vahingon syynä on L Oy:n lausunnon mukaisesti ollut asennus- tai työvirhe, eikä käsillä oleva kosteudesta aiheutunut vahinko ole ilmennyt 12 kuukauden kuluessa asennuksesta, ei vahinkoa voida käsitellä toiminnan vastuuvakuutuksesta. Vahinko ei ole myöskään aiheutunut äkillisesti, vaan se perustuu vakuutuksen rajoitusehdon mukaisesti hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen. Jos asiassa katsotaan, ettei vakuutuksenottajan suorituksessa ole tapahtunut asennus- tai työvirhettä, ei vakuutuksenottajan menettelyssä ole ollut mitään korvausvastuun perustavaa huolimattomuutta, mistä johtuen korvausta ei tässäkään tapauksessa tulisi suoritettavaksi vastuuvakuutuksen perusteella.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuksenottaja K Oy:n edustaja on todennut, että kun K Oy sai tiedon vahingosta, poistovesiletku oli jo käyty vaihtamassa uuteen, eikä K Oy:llä ollut mahdollisuutta tarkastaa laitetta tai poistovesiletkua.

K Oy:n mukaan astianpesukone oli asennettu noudattaen konevalmistajan käyttöohjeita. Käyttöohjeiden mukaisesti asennuksessa on varmistettu, ettei vedenpoistoletku mene mutkalle, jää puristuksiin tai kierry, ja että vesi pystyy poistumaan esteettä. Nippusiteen käyttö ei ole asennusvirhe, vaan tukevoittaa poistovesiletkun normaalia toimintaa. Nippuside on nimenomaan asennettu ehkäisemään poistoletkun liikkumista sekä mahdollistamaan veden poistuminen esteettä muodostamalla oikeanlaisen kaaren poistovesiletkuun. Se on tarkoitettu myös varmistamaan, ettei asiakas pääse liikuttamaan poistoletkua asennuksen jälkeen. Myös rikkoutuneen putken vaihtaneen yrityksen edustaja on katsonut, ettei nippusiteen käyttö ole asennusvirhe. K Oy:n edustaja oli haastatellut myös asentaja SS:ä, jolla on yli 30 vuoden kokemus kodinkoneiden asennuksesta. Myös SS oli sitä mieltä, ettei kyseessä ollut asennusvirhe.

K Oy:n edustaja on todennut, että pesukoneiden valmistajat käyttävät nippusiteitä poistovesiletkun kiinnitystä varten eli usein nippuside on kiinni poistovesiletkussa jo tehtaalta lähtiessä. Useissa konemalleissa myös lukee selkeästi, ettei poistovesiletkun nippusidettä saa ottaa pois. Poistovesiletkun veden virtaus ei aiheuta mekaanista rasitusta nippusiteen takia siten, että se kuluisi puhki. Kyseisen astianpesukoneen mukana ei tule tukikaarta, joka mahdollistaisi poistovesiletkun kiinnityksen, vaan tässä on käytetty nippusidettä, jolla varmistetaan asianmukainen poistoveden virtaus. Asiakas on allekirjoittamalla K Oy:n asennusehdot sitoutunut tarkkailemaan liitoksia ensimmäiset kolme käyttökertaa. Jos asiakas on noudattanut kyseistä ehtoa, ei vuotoa oletettavasti ole ollut kolmella ensimmäisellä käyttökerralla.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vahinko perustunut vakuutusehtojen rajoitusehdon mukaiseen hitaaseen ja vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Nyt puheena olevaan vakuutuksen sovellettavien, 1.1.2019 voimaan tulleiden vastuuvakuutusehtojen kohdan 1.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutusehtojen kohdan 2.11 (Kosteus ja tulviminen) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut kosteudesta tai sadeveden, sulamisveden, jäteveden, vesialtaan, vesistön tai meren tulvimisesta.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti tai rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutuksenottajan korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti tai ennalta arvaamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin tai muutoin toistuviin tapahtumiin. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata tulvimisesta aiheutunutta vahinkoa, jonka syynä on taloteknisen järjestelmän suunnittelu-, mitoitus- tai rakennusvirhe.

Jos tässä ehtokohdassa tarkoitetun vahingon syynä on vakuutuksenottajan työsuorituksessa tapahtunut asennus- tai työvirhe, on kosteudesta aiheutuneen vahingon korvaamisen edellytyksenä lisäksi se, että kosteudesta aiheutunut vahinko ilmenee 12 kuukauden kuluessa asennuksesta.

Asian arviointi

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan astianpesukoneen poistoputki oli kiinnitetty yhdellä nippusiteellä hanan kupariseen tuloletkuun. Poistoputki oli täysin poikki nippusiteen kohdalta. Asennus oli tehty 25.7.2017, ja vahinko havaittiin 3.1.2020.

Nyt puheena olevasta vastuuvakuutuksesta ei lähtökohtaisesti korvata vahinkoa, joka on aiheutunut kosteudesta. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti tai rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutuksenottajan korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti tai ennalta arvaamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin tai muutoin toistuviin tapahtumiin.

Vahingon syntymekanismin perusteella putkeen on tullut aluksi pienempi halkeama, kunnes putki on lopulta katkennut kokonaan. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan sokkelissa oli irrotettaessa ollut homeen hajua, mikä viittaa pidempiaikaiseen kosteusrasitukseen. Vakuutuslautakunta katsoo vahingon aiheutuneen vastuuvakuutuksen rajoitusehdon mukaisesti hitaasti ja vähitellen tapahtuvan vaikutuksen seurauksena. Vakuutuslautakunta ei näin ollen suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Karimäki
Korpiola
Rusanen
Sarpakunnas

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia