Haku

FINE-030802

Tulosta

Asianumero: FINE-030802 (2021)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 11.03.2021

Polkupyörän vahingoittuminen matkalla. Sponsorointisopimus. Ehtojen tulkinta. Oliko vahinko vakuutusehtojen mukaan korvattava?

Tapahtumatiedot

Asiakkaan pojan maantiepyörä on vahingoittunut lennolla. Pyörän runkoon oli tullut murtuma pyörän ollessa matkalla Soul – Qatar – Helsinki. Pyörä oli merkitty lennolla LRT-merkinnällä (Limited Release), jolloin lentoyhtiö ei korvaa tavaran vaurioitumista.  Pyörä oli luovutettu pojan käyttöön sopimuksella hänen pyöräseuraltaan, joka on pyörän varsinainen omistaja. Sopimuksen ehtona oli, että pyörä palautetaan myyntikuntoisena takaisin seuralle. Muussa tapauksessa seuralle tulee maksaa 2.500 euroa pyörän arvosta. Asiakas haki korvausta kotivakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö eväsi korvauksen. Yhtiö toteaa, että vakuutuksen kohteena on vakuutuksenottajan ja vakuutettujen henkilöiden omistama, vakuutuskirjaan merkitty irtaimisto. Irtaimistolla tarkoitetaan kotitalouden päivittäiseen ja vapaa-ajan käyttöön tarkoitettuja tavanomaisia esineitä. Sen sijaan yrityksen omistuksessa oleva omaisuus ei ole lainkaan kotivakuutuksen kohteena, ellei sitä ole erikseen vakuutettu ja merkitty vakuutuskirjaan. Kotivakuutus korvaa vahingon, jos sen on aiheuttanut äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Vahingon korvattavuus kotivakuutuksesta edellyttää ensinnäkin sitä, että vahingoittunut omaisuus on vakuutuksen kohteena.

Yhtiö toteaa, että lennon aikana rikkoutunut kilpapyörä on sponsorisopimuksen mukaan yrityksen X omaisuutta. Sponsorin omistaman, mutta asiakkaan hallussa oleva kilpapyörä ei kuulu yksityishenkilön kotivakuutuksen piiriin. Vaikka pyörä on luovutettu asiakkaan haltuun tietyksi sopimuskaudeksi, on sen omistajuus sponsoriyrityksellä siihen saakka, kunnes sponsorikauden päätyttyä kilpapyörä joko myydään eteenpäin tai lunastetaan itse ja omistajuus siirtyy kilpapyörän maksaneelle henkilölle tai taholle. Asiakas on ollut sopimuksen mukaisesti vastuussa pyörästä sovitun ajan. Pyörän rikkouduttua kyseisenä aikana, asiakas on saanut sopimuksen mukaisesti laskun korvata pyörä, koska sitä ei voi palauttaa seuralle jälleenmyytiin ja asiakas on ollut sitä mieltä, että tämän perusteella hän on pyörän omistaja.

Yhtiö lisää, että vakuutus kattaa myös sellaiset vakuutetun vuokraamat tai lainaamat esineet, jotka vakuutetun omistamina kuuluisivat hänen vakuutettuun irtaimistoonsa. Sponsorien omistamien kilpapyörien ei katsota olevan lainattua omaisuutta, sillä lainaamisella tarkoitetaan tavaran vastikkeetonta luovutusta toisen käyttöön. Kyseessä ei ole myöskään vuokrattu omaisuus, vaan sponsoroidun omaisuuden osalta kyseessä on sopimusjärjestely, eikä varsinainen lainaaminen tai vuokraaminen.  Näin ollen yrityksen omistama pyörä ei ole vakuutettuna vakuutuksessa ja korvausta ei voida maksaa. Vakuutusyhtiön päätös ei muuttunut yhtiön sisäisessä muutoksenhaussa.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas pyytää asiassa ratkaisusuositusta. Asiakkaan pojalla on ollut lainassa pyörä pojan urheiluseuralta, joka oli pyörän varsinainen omistaja. Lainan ehtona on ollut, että pyörä tulee palauttaa myyntikuntoisena takaisin seuralle tai muussa tapauksessa lainaaja joutuu korvaamaan sovitun minimisumman 2.500 euroa pyörän arvosta, jolloin lainaaja asiakkaan näkemyksen mukaan tulee pyörän omistajaksi.

Pyörän hiilikuiturunko vaurioitui lennolla ja asiakas joutui maksamaan panttimaksun 2.500 euroa. Asiakas haki korvausta vakuutusyhtiöltä, joka hylkäsi korvauksen sillä perusteella, ettei asiakas ollut pyörän omistaja. Asiakas toimitti todistuksen pyöräseuralta pyörän laina-/käyttöoikeudesta, mutta tämä ei ollut riittävä todistus omistusoikeudesta vakuutusyhtiölle, vaikka pyörä siirtyikin asiakkaan omistukseen asiakkaan maksettua 2.500 euroa pyöräseuralle.

Vakuutusyhtiön vastineen johdosta antamassaan lisäkirjelmässä 20.9.2020 asiakas kertoo yrittäneensä pelastaa pyörästä itselleen jonkinlaisen käyttöpyörän. Asiakas löysi pyöräliikkeen, joka korjasi pyörän. Pyörä ei kuitenkaan ollut enää myyntikelpoinen, eikä asiakkaalla ole varmuutta korjauksen pysyvästä kestävyydestä. Lisäksi kukaan ei osta hiilikuiturunkoista kilpapyörää, jonka runkoa on korjattu, ainakaan normaaliin hintaan, enkä itse myisi eteenpäin. Mikäli pyörä kestää, asiakas on valmis alentamaan korvauspyyntöään siten, että pyörän käyttöarvoksi katsottaisiin 50 prosenttia asiakkaan maksamasta 2.500 euron hinnasta eli 1.250 euroa lisättynä korjauskustannuksilla, jotka olivat 300 euroa. Korvausvaatimus on siten yhteensä 1.550 euroa.

Vakuutusyhtiö kiistää vastineessaan asiakkaan vaatimukset ja viittaa asiassa annettuihin korvauspäätöksiin.

Asiakkaan lisäkirjelmän johdosta antamassaan vastineessa 1.10.2020 yhtiö toteaa, että korvausratkaisuun ei ole vaikutusta sillä, että pyörä on nyt saatu korjattua ajokelpoiseksi ja jää vakuutuksenottajan käyttöön, sillä vahinkohetkellä kilpapyörä ei ole ollut vakuutuksen kohteena.

Sopimusehdot

Sovellettavien vakuutusehtojen (voimassa 1.1.2019 alkaen) kohdan 2 (Vakuutuksen kohde) alakohdan 2.2 (Irtaimisto) mukaan vakuutuksen kohteena on vakuutetun omistama vakuutuskirjaan merkitty omaisuus. Jos irtaimisto on vakuutettu enimmäiskorvausmäärästä, tämä on mainittu vakuutuskirjassa.

Irtaimistolla tarkoitetaan kotitalouden päivittäiseen ja vapaa-ajan käyttöön tarkoitettuja tavanomaisia esineitä, joita käytetään pääasiassa vakuutuskirjaan merkityssä vakuutuspaikassa.

Vakuutus sisältää myös sellaiset vakuutetun vuokraamat tai lainaamat esineet, jotka vakuutetun omistamina kuuluisivat hänen vakuutettuun irtaimistoonsa.

Vakuutuksen kohteena eivät ole, ellei niitä ole erikseen vakuutettu ja merkitty vakuutuskirjaan

4) yrityksen omistuksessa oleva omaisuus

Ehtokohdan 2.3 (Matkatavarat) mukaan vakuutuksen kohteena ovat matkatavarat vakuutuskirjaan merkittyyn enimmäiskorvausmäärään asti vakuutustapahtumaa kohti.

Matkatavaroilla tarkoitetaan kotitalouden päivittäiseen ja vapaa-ajan käyttöön tarkoitettuja tavanomaisia esineitä, jotka ovat matkalla mukana. Vakuutukseen sisältyy lisäksi sellainen vuokrattu tai lainattu omaisuus, joka vakuutetun omistamana kuuluisi hänen vakuutettuun irtaimistoonsa.

Ehtojen kohdan 3 (Vakuutusturvat) alakohdan 3.1 (Äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman turva) mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton esinevahinko, jonka syynä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, kuuluuko asiakkaan hallussa vahingoittumishetkellä oleva pyörä vakuutuksen piiriin.

FINE toteaa, että vakuutuksen sisällöllinen laajuus määräytyy vakuutussopimuksen ja sen ehtojen perusteella. Vakuutuksesta korvataan lähtökohtaisesti niitä vahinkotapahtumia, jotka vakuutussopimuksen ja -ehtojen mukaan on määritetty korvattaviksi vahinkotapahtumiksi.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksen kohteena on vakuutuksenottajan ja vakuutettujen henkilöiden omistama, vakuutuskirjaan merkitty irtaimisto. Irtaimistolla tarkoitetaan kotitalouden päivittäiseen ja vapaa-ajan käyttöön tarkoitettuja tavanomaisia esineitä, joita käytetään pääasiassa vakuutuskirjaan merkityssä vakuutuspaikassa tai ovat mukana matkalla. Vakuutus sisältää myös sellaiset vakuutetun vuokraamat tai lainaamat esineet, jotka vakuutetun omistamina kuuluisivat hänen vakuutettuun irtaimistoonsa. Yrityksen omistuksessa oleva omaisuus on rajattu korvauspiirin ulkopuolelle.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa pyörä, joka on ollut vakuutuksenottajan pojan hallinnassa sponsorointisopimuksen perusteella, vahingoittui lennolla. Sopimuksen perusteella pyörän vahingoittuessa tulee maksaa sopimuksessa sovittu 2.500 euron suuruinen summa, mikäli pyörä vahingoittumisen jälkeen ei ole enää myyntikuntoinen. Asiakas on maksanut summan pyörän omistaneelle yritykselle.  Vakuutusyhtiö on katsonut pyörän olleen sponsorointiyrityksen omaisuutta ja siten jäävän vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle, sillä vakuutus ei kata yrityksen omistamaa omaisuutta. Asiakas itse katsoo tulleensa pyörän omistajaksi pyörän vahingoittumisen jälkeen maksamalla sopimuksessa mainitun summan 2.500 euroa ja pyörän siirtyessä hänelle.

FINE toteaa, että sponsoroinnilla tarkoitetaan kahden toimijan välistä liiketoiminnallista suhdetta, jossa sponsori tarjoaa sponsorikohteelle rahallisen tai muun vastaavan panostuksen, jonka seurauksena sponsori saa luvan hyödyntää sponsorikohteen imagoa ja näkyvyyttä omassa markkinointiviestinnässään. Kyseessä on siten sopimusjärjestely, joka perustuu osapuolten vastavuoroisiin velvoitteisiin.

FINE katsoo, että tapauksessa ei voida katsoa olevan kyse vakuutusehdoissa tarkoitetusta lainaamisesta, jolla tarkoitetaan esineen luovuttamista vastikkeetta jonkun käyttöön. Kyseessä ei myöskään ole vuokraaminen, jolla tarkoitetaan esineen luovuttamista jonkun käyttöön vastiketta vastaan. Tässä tapauksessa vahingon jälkeen maksettua korvausta ei voida sopimuksen perusteella pitää vuokran luonteisena.

FINE katsoo, että vaikkakin pyörä on ollut vahingoittumishetkellä asiakkaan hallussa, pyörän varsinainen omistajuus on ollut pyörän sponsorisopimuksella asiakkaan hallintaan luovuttaneella yrityksellä. Lisäksi pyörää ei ollut vakuutettu erikseen vakuutuskirjalla. Näin ollen pyörä ei kuulunut vahingoittamishetkellä asiakkaan vakuutuksen piiriin. Edellä mainituilla perusteilla FINE pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena, eikä suosita sen muuttamista.

Selvyyden vuoksi FINE toteaa vielä, että vakuutusehtojen kohdan 2.3 mukaan myös ehtojen mukaisella matkalla mukana olevat matkatavarat ovat vakuutuksen kohteena. Matkatavaroille aiheutuneet vahingot korvataan kuitenkin tästä vakuutuksesta samojen ehtokohtien perusteella kuin koti-irtaimistoon kohdistuneet vahingot. Tämän vuoksi esillä olevassa tapauksessa ratkaisun lopputuloksen kannalta ei ole merkitystä, onko kyse ollut matkatavaraan vai koti-irtaimistoon kohdistuneesta vahingosta.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén                                             
Esittelijä Pulkki

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia