Haku

FINE-030743

Tulosta

Asianumero: FINE-030743 (2021)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 23.08.2021

Ehtojen tulkinta. Korvauksen määrä. Riidanalaisen etuuden arvo ja sen mukaan määritettävä korvaus.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A oli osapuolena kuluttajariitalautakunnassa käsitellyssä riita-asiassa, jossa on ollut kysymys vuokravakuuden palauttamisesta. A oli vaatinut valituksessaan vuokranantajaltaan vuokravakuuden palauttamista täysimääräisenä sekä korvausta siitä vahingosta, joka hänelle on aiheutunut vakuuden oikeudettomasta pidättämisestä. A:n vaatimuksen määrä oli yhteensä 1.650 euroa. Vuokranantaja kiisti A:n vaatimukset ja vaati puolestaan A:lta yhteensä 3.100 euroa, joka koostui asunnossa tekemättä olevasta otsonoinnista (1.300 euroa) ja muista asiaan liittyvistä kuluista (1.800 euroa).

A haki korvausta riita-asian hoitamiseen liittyvistä asiamiehen kuluista yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö totesi päätöksessään, että A:n riita-asiaan myönnetään vakuutusehtojen mukaisesti oikeusturvaetu. Päätöksessään yhtiö toteaa kuitenkin, että jos riidanalaisen etuuden arvo voidaan arvioida rahassa, niin vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn vakuutusmäärän rajoissa enintään riidanalaisen etuuden kaksinkertainen määrä. Koska A:n vaatimukset ovat olleet yhteensä 1.650 euroa, voidaan oikeusturvavakuutuksesta suorittaa 3.300 euroa. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan korvattavat kustannukset voivat olla enintään vastapuolelle esitettyjen kuluvaatimusten suuruinen, eikä asiassa voida suorittaa enempää korvausta.

Asiakkaan valitus

A oli tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan A huomauttaa, ettei vakuutusyhtiö ole ottanut lainkaan huomioon vastapuolen A:ta kohtaan esittämiä vaatimuksia määrittäessään riidanalaisen etuuden arvoa käsillä olevassa tapauksessa. A esittää, että riidanalaisen etuuden arvioinnissa on huomioitava myös vastapuolen A:lta vaatima 3.100 euroa ja näin ollen A:lle tulee suorittaa lisäkorvausta 5.550 euroa. Kokonaissummasta tulee valituksen mukaan vähentää 650 euroa, eli vuokravakuuden määrä, joka on ollut kummankin osapuolen vaatimuksena. Muuten vaatimukset ovat erilliset, mutta perustuvat samaan vuokrasuhteen päättymiseen. A:n näkemyksen mukaan vakuutusehtoa on siten tulkittava niin, että riidanalaisen etuuden arvo on se rahamäärä, josta riita kokonaisuutena osapuolten välillä koostuu, eli sitä määritettäessä huomioon on otettava kummankin vaatimukset.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin.

Vastineessaan vakuutusyhtiö katsoo edelleen, että käsillä olevassa riita-asiassa riidanalainen etuus on ollut esitettyjen selvityksien perusteella 1.650 euroa, minkä perusteella A:lle on suoritettu tapauksessa korvaus. Lisäksi yhtiö toteaa, että vakuutusehtojen mukaan korvattavien kustannusten määrä on kuitenkin enintään vakuutetun vastapuolelleen esittämän kuluvaatimuksen suuruinen. Yhtiö toteaa vielä, että tämä summa on sisältänyt vahingonkorvausvaatimuksen korkotappioista, joita ei olisi vakuutusehtojen mukaan edes tullut huomioida riidanalaista etuutta arvioitaessa. Näin ollen vakuutusyhtiö katsoo, että asiassa on suoritettu korvausta hyvin asiakasystävällisesti.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Käsillä olevassa asiassa tapauksessa on riitaa siitä, onko vakuutusyhtiön päätös korvata vakuutetulle oikeusturvavakuutuksesta hänen omien vaatimustensa kaksinkertainen määrä vakuutusehtojen mukainen.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 4.5 mukaan Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vakuutustapahtumassa.

Vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määritetään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti.

Jos tuomioistuin ei asianosaisten myöntämisen tai muun syyn vuoksi ole lausunut päätöksessään asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista tai jos asia on ratkaistu myöntämisen mukaisesti tai sovintoteitse, korvattavia kustannuksia määriteltäessä otetaan huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut tai maksetut kulut. Kustannuksista korvataan kuitenkin enintään tuomioistuimen vakuutetun vastapuolen maksettavaksi velvoittama kulumäärä, ellei tuomioistuin ole ratkaisunsa perusteissa nimenomaisesti katsonut, että vakuutetun on itse kärsittävä kulunsa osittain tai kokonaan vahinkonaan.

Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu. Korvattavien kustannusten määrä on kuitenkin enintään vakuutetun vastapuolelleen esittämän kuluvaatimuksen suuruinen.

Jos riidanalaisen etuuden arvo voidaan arvioida rahassa, vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn vakuutusmäärän rajoissa enintään riidanalaisen etuuden kaksinkertainen määrä. Jos riidan kohteena on toistuvaisluonteinen maksu, määrää arvioitaessa otetaan huomioon enintään riidanalaisen kertamaksun kymmenkertainen määrä. Etuuden määrää arvioitaessa ei oteta huomioon korko- tai asianajo- ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksia.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja siinä laajuudessa kuin vakuutukseen sovellettavissa sopimusehdoissa on määrätty. Käsillä olevassa tapauksessa sovellettavan ehtokohdan mukaan, jos riidanalaisen etuuden arvo voidaan arvioida rahassa, vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn vakuutusmäärän rajoissa enintään riidanalaisen etuuden kaksinkertainen määrä. Etuuden määrää arvioitaessa ei oteta huomioon korko- tai asianajo- ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksia.

Lautakunta toteaa, että edellä siteeratun sopimusehdon tulkinnassa lähtökohtana on ehdon sanamuoto. Sopimusoikeudellisen epäselvyyssäännön mukaan epäselvää ehtoa tulee tulkita sen laatijan vahingoksi.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa on siten kysymys sen arvioimisesta, mitä on pidettävä riidanalaisen etuuden määränä, kun vakuutettu A:n vaatimus on ollut 1.650 euroa ja vastapuolen vaatimus A:ta kohtaan on ollut 3.100 euroa. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan riidanalaisen etuuden määrä on 1.650 euroa ja A:n näkemyksen mukaan riidanalaisen etuuden arvo on yhteenlaskettuna molempien osapuolten vaatimusten määrä vähennettynä vuokravakuudella, joka on ollut molempien vaatimuksena.

Lautakunta toteaa, että vakuutusehdoissa ei tarkemmin määritellä, miten riidanalainen etuus lasketaan tai että sillä tarkoitettaisiin nimenomaan vakuutuksenottajan vastapuolelleen esittämää euromääräistä vaatimusta. Tämä tulkinta johtaisi myös kohtuuttomaan lopputulokseen sellaisissa tilanteissa, joissa vakuutettu on vastaajana eikä hänellä ole omia vaatimuksia lainkaan. Lautakunta katsoo, että edellä selostettua sopimusehtoa tulee tulkita siten, että riidanalaisen etuuden arvo määritellään laskemalla yhteen osapuolten vaatimusten määrä siten, jos kanne ja vastakanne olisivat hajautettu eri prosesseihin.

Tässä tapauksessa riidanalaisen etuuden arvo määrittyy Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan siten laskemalla yhteen A:n esittämä euromääräinen vaatimus 1.650 euroa sekä vastapuolen A:lta vaatima 3.100 siltä osin, kun vaatimusten ei voida katsoa olevan päällekkäisiä. Nyt käsillä olevassa tapauksessa on katsottava riidan osapuolten kesken olleen riidatonta, että vuokravakuuden osuus on ollut kummankin osapuolen vaatimuksena, joten näin ollen vuokravakuuden osuus tulee vähentää A:n vastapuolen vaatimuksista. A:n vastapuolen riidanalaisen etuuden euromääräinen arvo on näin ollen 2.450 euroa. Molempien osapuolten yhteenlaskettu riidanalaisen etuuden arvo on siten 4.100 euroa (1.650 + 2.450).

Näin ollen lautakunta katsoo, että tapauksessa sovellettavien vakuutusehtojen mukaan oikeusturvavakuutuksesta maksettavan korvauksen enimmäismäärä on käsillä olevassa tapauksessa edellä mainittu yhteenlaskettu riidanlaisten etuuksien arvo kerrottuna kahdella, eli 8.200 euroa.

Selvyyden vuoksi lautakunta toteaa vielä lopuksi, että ehtojen lausuma siitä, että vakuutuksesta korvattavien kustannusten määrä on kuitenkin enintään vakuutetun vastapuolelleen esittämän kuluvaatimuksen suuruinen, tarkoittaa lautakunnan käsityksen mukaan nimenomaan vakuutetun vastapuolelleen esittämää asianajokuluvaatimusta eikä se siten ole riidanalaisen etuuden arvoon liittyvä vaatimus. Tältä osin lautakunta toteaa myös, että vakuutusehdoissakin on selkeästi todettu, että riidanalaisen etuuden määrää arvioitaessa ei oteta huomioon korko- tai asianajo- ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksia.

Lopputulos

Edellä todetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan tapauksessa A:lle vakuutusehtojen mukaisen korvauksen siten, että korvauksen enimmäismäärä on 8.200 euroa.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Hanén

Jäsenet:
Alinentalo-Pelttari
Karimäki
Rusanen

Tulosta