Haku

FINE-030734

Tulosta

Asianumero: FINE-030734 (2020)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 08.10.2020

Omavastuun määrä. Vesivahinko. Wc-istuimen rikkoutuminen. Korvauspäätöksen sitovuus. Oliko vahinko aiheutunut ilkivallasta vai muusta syystä?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan 24.1.2019 oli havaittu, että kiinteistöosakeyhtiön rakennuksessa toimineen yökerhon wc-istuin oli rikottu. Sen seurauksena vettä oli päässyt valumaan useita tunteja lattialle ja edelleen alakerran kahvilaan. Vahinkotarkastusraportin 29.1.2019 mukaan wc-istuimen säiliö oli rikottu ja vuotovesi oli valunut korotetun lattiarakenteen alle vaurioittaen myös alemmassa kerroksessa olleen kahvilan kalusteita ja sähkölaitteita. Kiinteistöosakeyhtiö haki korvausta vahingosta kiinteistövakuutuksestaan.

Korvauspäätöksellä 4.2.2019 vakuutusyhtiö ilmoittikin korvaavansa wc-pöntön säiliön rikkomisesta aiheutuneen vuotovahingon korjauskustannukset kartoitusraportin osoittamassa laajuudessa rakenteiden vahinkoa edeltäneen tason mukaisesti. Korvauksesta vähennettäisiin vakuutussopimuksen mukainen 1 000 euron omavastuuosuus.

Sähköpostilla 17.9.2019 vakuutusyhtiö oli kuitenkin pyytänyt kiinteistöosakeyhtiöltä poliisin tutkintapöytäkirjaa sen selvittämiseksi, oliko kyse todella ollut rikosvahingosta. Poliisilta saadun 1.11.2019 päivätyn tutkintailmoituksen mukaan poliisille oli ilmoitettu 25.1.2019 sähköpostilla, että ”yökerhon wc-pöntön säiliö on hajotettu, joka on alkanut vuotamaan…”. Korvauspäätöksissään 18.11.2019 ja 15.6.2020 vakuutusyhtiö on katsonut jääneen selvittämättä, oliko rikkoutumisen syy ollut rikos, tapaturmainen vahinko vai wc-istuimen säiliön omista ominaisuuksista johtunut rikkoutuminen. Rikkoutumisesta johtunut vuotovahinko korvattiin vakuutuksesta vesikalustevuotona, jolloin rakennusvahingon omavastuuosuus oli 25 prosenttia korvattavan vahingon määrästä. Sen vuoksi vakuutusyhtiö on vähentänyt aiheutuneesta 54 744,29 euron vahingosta 13 686,07 euron omavastuun.

Asiakkaan valitus

Kiinteistöosakeyhtiö on pyytänyt asiassa lautakunnan ratkaisusuositusta vaatien vakuutusyhtiön päätöksen muuttamista omavastuuosuuden määrän osalta. Isännöitsijän selvityksen mukaan poliisin kanta oli ollut se, että kyse oli ilkivallasta, mutta asia ei ollut järkevin resurssein tutkittavissa. Vakuutusyhtiö oli 4.2.2019 ilmoittanut omavastuuksi 1000 euroa eli katsonut vahingon syyksi ilkivallan, jolloin erityisomavastuuta ei peritty. Kiinteistöosakeyhtiön mielestä sitovaksi katsottavaa korvauspäätöstä tehdessään vakuutusyhtiö oli siten katsonut ilkivallan riittävästi osoitetuksi.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on vedonnut vakuutusehtoihin ja toistanut korvauspäätöksissään lausumansa seikat. Vakuutusyhtiö on lausunut antaneensa korvauspäätöksen 4.2.2019 vahinkoilmoituksen tietojen perusteella ennen rikosilmoituksen saamista. Vahinkoilmoitus oli vakuutusmeklarin laatima. Koska meklari oli vakuutusalan ammattilainen, korvauskäsittelijä oli voinut luottaa siihen, että korvausratkaisu voitiin tehdä jo vahinkoilmoituksen perusteella ja että meklarin antamat tiedot olivat oikeat. Vahinkoilmoituksen mukaan wc-istuin oli rikottu eikä esimerkiksi rikkoutunut. Ilmaisu viittasi ilkivaltavahinkoon. Lisäksi oli ilmoitettu, että isännöitsijältä oli pyydetty kopiota poliisin tutkintailmoituksesta, mikä vahvisti sen, että kyseessä oli tuossa vaiheessa ilkivaltavahinko.

Vahinko oli sittemmin siirretty vahingontarkastajalle, joka oli rikosilmoituksen saatuaan todennut, ettei näyttöä tahallisesta ilkivallasta ollut eikä asiaa ollut enemmälti tutkittu ilkivaltana. Tutkintailmoituksen mukaan tutkinnan perusteella ei ollut todettu, että kyseessä olisi ollut rikos. Tutkintailmoitukseen oli kirjattu ilmoittajan oletus vahingon syystä. Vahingonteosta oli kyse, kun tarkoitus oli ollut todistetusti aiheuttaa vahinkoa toisen omaisuudelle. Vakuutusehdossa todettiin, että rikosvahinkona oli korvattavissa vahingonteko, jolla tarkoitettiin tahallisesti aiheutettua vahinkoa.

Vakuutusyhtiön mielestä tässä tapauksessa ei ollut näytetty toteen, että wc-istuin olisi rikottu tahallisesti. Rikkoutumisen syy saattoi olla siis tapaturmainen, eli joku oli kaatunut wc-istuimen päälle, tai se oli voinut johtua rakenteellisista seikoista. Ensimmäisen korvauspäätöksen antanut käsittelijä oli joutunut pyytämään asiakkaalta rikosilmoitusta useasti. Vahinko oli tapahtunut 24.1.2019, mutta tutkintailmoitus oli toimitettu vakuutusyhtiölle vasta useiden kehotusten jälkeen 7.11.2019.

Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännössä oli vakiintuneesti katsottu, että voimassa olevan oikeuden ja hyvän vakuutustavan perusteella vakuutusyhtiön antama myönteinen korvauspäätös sitoi lähtökohtaisesti vakuutusyhtiötä. Korvauspäätöksen lähtökohtainen sitovuus voi kuitenkin kumoutua esimerkiksi vakuutussopimuslain säännösten, oikeustoimilain mukaisten pätemättömyys- tai kohtuullistamisperusteiden tai mahdollisesti asiassa ratkaisun tekemisen jälkeen saadun uuden selvityksen perusteella.

Ensimmäisen ratkaisun antamisen jälkeen oli saatu uutta korvausratkaisun kannalta merkityksellistä tietoa. Rikosilmoituksesta oli saatu uutta tietoa siitä, että mitään näyttöä tahallisesta ilkivallasta ei ollut. Näin ollen vahinkoilmoituksen tiedot eivät alun perin pitäneet paikkaansa. Koska kyseessä ei ollut vakuutusyhtiön virhearviointi ja sen voitiin katsoa antaneen korvauspäätöksen annettujen tietojen valossa, vakuutusyhtiö oli katsonut olleensa oikeutettu muuttamaan korvauspäätöstään uusien tietojen perusteella. Ensimmäisestä korvauspäätöksestä ilmeni lisäksi selvästi, että se oli annettu sillä perusteella, että säiliö oli rikottu eikä vain rikkoutunut. Kun kyse oli muusta kuin rikosvahingosta, siitä tuli vähentää 25 prosentin omavastuuosuus.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko vakuutusyhtiöllä ollut peruste vähentää kiinteistöosakeyhtiölle 24.1.2019 sattuneesta vuotovahingosta vesikalustevuotona korvattavaan vahinkoon vakuutusehtojen mukaan sovellettava 25 prosentin erityisomavastuu tilanteessa, jossa vahingon oli ilmoitettu aiheutuneen rakennuksessa toimineen yökerhon wc-istuimen rikkomisesta. Lähemmin tarkastellen on arvioitava, mitä merkitystä asiassa on annettava sille seikalle, että vakuutusyhtiö oli vahinkoilmoituksen jälkeen antamassaan ensimmäisessä korvauspäätöksessä ilmoittanut kiinteistöosakeyhtiölle korvaavansa vahingon ilman edellä mainittua erityisomavastuuta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusyhtiön kiinteistöosakeyhtiölle kysymyksessä olevasta omaisuusvakuutuksesta antaman 6.11.2018 päivätyn vakuutuskirjan mukaan vahingoittunut rakennus on ollut vakuutettuna laajalla tasolla, jonka vakuutusturvina ovat olleet palo, vuoto ja LVI, rikos, sähkö- ja konetekniikan rikkoutuminen, muu vahinkotapahtuma sekä luonnonilmiö. Vakuutussopimuksessa sovittu omavastuuosuuden määrä on vakuutuskirjan mukaan ollut 1 000 euroa.

Asiaan sovellettavien 6.11.2018 päivättyjen vakuutusehtojen kohdan 5.3 (vuoto ja LVI-turva) mukaan korvattavia vahinkoja ovat:
- vuoto- ja LVI-turvalla vakuutetun rakennuksen toimintaa palvelevan lämpö-, vesi- ja ilmastointitekniikan rikkoutuminen
- vuotovahinko, jonka syynä on rakennuksen toimintaa palvelevan lämpö-, vesi- tai ilmastointitekniikan rikkoutuminen tai viemärin tukkeutuminen. Vuotovahingolla tarkoitetaan vahinkoa, joka aiheutuu nesteen, kaasun tai höyryn virtaamisesta rakennuksen kiinteästä LVI-putkistosta tai -laitteesta.
- vuotovahinko, joka aiheutuu käyttölaitteesta vuotaneesta vedestä. Käyttölaitteella tarkoitetaan esimerkiksi pyykin- tai astianpesukonetta, joka on kiinteästi ja hyväksytyillä liitännöillä liitetty vesijohto- ja viemäriverkkoon ja liitetty vesijohtoon sulkuventtiilillä.

Vakuutusehtojen kohdan 5.4 (rikos) mukaan korvattavia vahinkoja ovat muun muassa
- vahingonteko, jolla tarkoitetaan tahallisesti aiheutettua vahinkoa.

Vakuutusehtojen kohdan 7.3 (erityisomavastuut) mukaan vesikalusteen rakennukselle aiheuttaman vuotovahingon omavastuu on 25 prosenttia korvattavan vahingon määrästä, ellei kohteelle valittu omavastuu ole tätä korkeampi. Altaan ja ammeen poistoputken rikkoutuessa ja sen johdosta vuotaessa sovelletaan samaa erityisomavastuuta. Vesikalusteella tarkoitetaan hanaa, sulkuventtiiliä, suihkulaitetta, wc:n vesisäiliötä tms., joka on liitetty vesijohtoverkostoon kiinteästi ja hyväksytyillä liitännöillä.

Asian arviointi

Kysymyksessä olevasta vahingosta 24.1.2019 päivätyn vakuutusyhtiölle toimitetun ilmoituksen mukaan ”yökerhon wc-istuin rikottu ja vettä valunut useita tunteja lattialle sekä alakerran kahvilaan”. Lisäksi vahinkoilmoituksessa on maininta, jonka mukaan isännöitsijää pyydetään toimittamaan kopio poliisin tutkintailmoituksesta.

Vakuutusyhtiö on päätöksellään 4.2.2019 poliisin tutkintailmoitusta odottamatta ratkaissut asian. Korvauksen perusteeksi on ilmoitettu, että ”Yökerhon wc pöntön säiliö on rikottu…”. Omavastuun määräksi on ilmoitettu 1 000 euroa. Tämä merkitsee yhtäältä, että vakuutusyhtiö on mielestään jo saanut vahingosta sellaisen selvityksen, että korvauskysymys voitiin ratkaista, ja toisaalta, että kysymys oli ollut rikoksella aiheutetusta vahingosta, jolloin omavastuu oli vakuutusehtojen mukaan 1 000 euroa.

Tällaisessa tilanteessa tehty korvauspäätös lähtökohtaisesti sitoo vakuutusyhtiötä. Yhtiön asiana on ennen korvauskysymyksen ratkaisua katsoa, että käsillä on yhtiön asian ratkaisemisen kannalta riittävänä pitämä selvitys. Sidottuisuus voi luonnollisesti raueta esimerkiksi, jos vakuutusyhtiölle on annettu vääriä tietoja. Sellaisesta tapauksesta ei nyt kuitenkaan ole kysymys. Poliisin 1.11.2019 päivätystä vakuutusyhtiölle tiedoksi 7.11.2019 toimitetusta tutkintailmoituksesta ei ilmene mitään sellaista, ettei kysymyksessä olisi ollut rikos. Siitä ilmenee vain, ettei poliisi ollut 1.11.2019 mennessä ryhtynyt asiassa enempiin tutkintatoimiin.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiö ole 4.2.2019 tekemänsä korvauspäätöksen jälkeen saanut sellaista uutta tietoa, joka osoittaisi, että mainittu ratkaisu olisi perustunut sille ilmoitettuihin virheellisiin tietoihin. Yhtiö ei ole vedonnutkaan muihin seikkoihin 18.11.2019 ja 15.6.2020 tekemiensä korvauspäätösten tueksi. Vakuutusyhtiö ei siten ole osoittanut, että sillä olisi ollut oikeus muuttaa 4.2.2019 tekemäänsä korvauspäätöstä.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa kiinteistöosakeyhtiölle 24.1.2019 aiheutuneen vahingon soveltaen vahinkoon vakuutussopimuksen mukaista 1 000 euron omavastuuosuutta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Isokoski

Jäsenet:
Akselinmäki
Jaakkola
Makkula
Nyyssölä
Sarpakunnas

Tulosta