Haku

FINE-030724

Tulosta

Asianumero: FINE-030724 (2020)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 20.11.2020

Toiminnan vastuu. Vesivahinko. Rajoitusehto. Oliko kyse vakuutusehdoissa määritellystä äkillisesti syntyneestä vahingosta?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottajana oleva T Oy on asentanut kiinteistöön lämminvesivaraajan 6.2.2020. Lämminvesivaraajan varoventtiililtä lähtevä poistoputki on johdettu seinänrakenteen läpi keittiönaltaan viemäriin. Asukas on havainnut 26.4.2020 vesitippoja allaskaapin sisällä ja kuivatessaan sitä asukas on havainnut vesivahingon.  T Oy haki korvausta vahingosta toiminnan vastuuvakuutuksestaan. T Oy:n tekemän vahinkoilmoituksen mukaan liitos oli tehty asianmukaisesti kudosletkulla ja letkun kiristimillä vesilukon yhteeseen, mutta toinen liitoksista oli vuotanut pesuallas kaappiin aiheuttaen vahingon.

Vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhaussa vakuutuksenottaja on todennut lisäksi, että varoventtiilli on koepainettu ja venttiilin avautumispaine on ollut 10 baria. Vahingon jälkeen venttiili avautui jo puolet pienemmässä paineessa ja jäi osittain vuotamaan. Näin ollen vakuutuksenottaja on katsonut, että venttiili on ilmeisesti vioittunut ja vuoto on tapahtunut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Venttiili ei vakuutuksenottajan mukaan ole voinut vuotaa alusta saakka, koska jos se jää vuotamaan on virtaus 15–20 l/min. ja vahinko olisi tuolloin ollut isosta vesimäärästä johtuen laajempi. Liitos ja venttiili on tarkastettu asennusvaiheessa 6.2.2020, eikä se silloin ole vuotanut. Asunnon vastaanottotarkastus on tehty 21.2.2020 ja silloinkin kaappi on ollut kuiva.  Venttiili on ilmeisesti vioittunut myöhemmin ja äkillisesti alkanut vuotamaan kaappiin, josta vesi on levinnyt lattia ja seinärakenteisiin.

Vakuutusyhtiö on päätöksellään 5.5.2020 evännyt korvauksen, koska vahinko ei yhtiön mukaan ole syntynyt äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti, vaan perustuu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen.  Vakuutusyhtiö on todennut, että jälkien ja tutkimusten perusteella poistoputken liitos on vuotanut keittiön puolella. Allaskaapin rungossa on ollut kosteutta ja kosteudesta aiheutuvaa turpoamista ja kasvustoa poistoputken korkeuteen asti ja pesuhuoneen puolella samoin. Keittiössä seinärakenteessakin on ollut runsaasti silmin havaittavaa kasvustoa. Yhtiö toteaa päätöksessään, että edellä mainitut havainnot kertovat, että lämminvesivaraajan poistoputken liitos on vuotanut ja vuoto on ollut pitkäaikaista. Todennäköisin syy vahingolle on yhtiön mukaan se, että liitos on jäänyt löysälle jo asennusvaiheessa, tai ainakin löystynyt vähitellen ja poistoputkesta on siksi valunut vähitellen vettä kaappiin ja rakenteisiin.

Asiakkaan haettua muutosta korvauspäätökseen, on yhtiö todennut päätöksessään 9.6.2020 lisäksi, että putkimiehen lausunnon mukaan liitos on vahinkotapahtuman jälkeen ollut löysällä ja kartoittajan mukaan vuoto on jatkunut asennuksesta alkaen, huomioiden kastuma-alue, vahinko ja sen laajuus. Yhtiö toteaa, että vaikka varoventtiili olisi viallinen, on liitos silti vuotanut. Liitoksen vuotaminen on aiheuttanut vahingon. Näin ollen vakuutusyhtiö katsoi, ettei asiassa ollut perusteita muuttaa aiempaa 5.5.2020 päivättyä korvauspäätöstä.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

T Oy on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen. T Oy toteaa valituksessaan, että lämminvesivaraaja on asennettu 6.2.2020 ja sen varoventtiili on alkanut äkillisesti vuotamaan. Varoventtiilin tippaputki on johdettu seinän toiselle puolelle keittiön vesilukon poistoyhteeseen asianmukaisesti, mutta vakuutusyhtiön mielestä kudosletkun liitos on jäänyt vahingossa löysälle ja siitä on vuotanut vettä keittiön kaapistoon ja sen kautta lattia- ja seinärakenteisiin. Vuotoa ei ole huomattu heti, koska vesi on valunut kaapin takaseinään. Putkisto ja varaaja on koepainettu asennusvaiheessa, eikä se tällöin ole vuotanut. Liitos on testattu myös päästämällä vettä varoventtilin läpi viemäriin. Varoventtiili on koepainettu vahingon havaitsemisen jälkeen ja sen avautumispaine on silloin ollut vain 4-7 bar., eli venttiilissä oli vikaa tai epäpuhtautta.  Asunnossa on ehditty asua 1.3.2020 lähtien ja silloin kaapisto on ollut kuiva. Vahinko on tapahtunut kyseisen päivän jälkeen eli lyhyen ajan sisällä. Vakuutuksenottaja katsoo, että liitos on viallisen venttiilin äkillisen runsaan lämpöisenveden virtaaman takia löystynyt ja aiheuttanut vahingon odottamattomasti ja nopeasti ottaen huomioon lyhyen ajan jonka huoneistossa on asuttu (57 päivää). Liitos on asennusvaiheessa kiristetty teräksisellä letkunkiristimellä. Vakuutuksenottaja toteaa, että vahinkopäivää on mahdoton arvailla, mutta vahinko on tapahtunut äkillisesti, koska sitä ei ole aiemmin havaittu.  Valituksen liitteenä vakuutuksenottaja on toimittanut videon koepaineistamisesta.

Yhtiö kiistää korvausvaatimuksen ja toteaa, että vahinko on aiheutunut vähitellen, pitkän ajan kuluessa. Yhtiö toistaa korvauspäätöksissä lausutun. Vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot ja asiakkaan kannan. Vuoto on ollut pitkäaikainen, vähitellen syntynyt. Mikään asiassa saatu selvitys ei viittaa siihen, että vuoto olisi ollut äkillinen, kun otetaan huomioon myös se, miten vahinko on havaittu. Raportin mukaan asukas on havainnut vesitippoja allaskaapin sisällä. Vakuutusyhtiö toteaa, että myös nuo vesitipat kertovat siitä, että vuoto ei ole voinut olla kerralla tapahtuvaa, vaan pitkäaikaista ja vähitellen tapahtuvaa. Koska kyseessä on hitaasti ja vähitellen aiheutunut vahinko, ei vahinkoa korvata toiminnan vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö lisää vielä, että koska vahinko on jäänyt rajoitusehdon vuoksi vakuutusturvan ulkopuolelle, ei vakuutusyhtiö ole selvittänyt sitä, onko T Oy vahingosta korvausvastuussavastuussa.

Sopimusehdot

Vastuuvakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2018 lähtien) kohdan 5.11 mukaan

vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu

  • kosteudesta, vedestä tai jätevedestä
  • sade- tai sulamisveden aiheuttamasta tulvimisesta
  • meren tai vesistöjen aiheuttamasta tulvimisesta.

Vakuutus korvaa kuitenkin vahingon, jonka syynä on satunnaisen virheen aiheuttama tilapäinen tapahtuma tai olosuhde taikka se, että rakennukseen tai laitteeseen on syntynyt vika tai puute äkillisesti ja arvaamattomasti. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti, eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen, tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin taikka muutoin toistuviin tapahtumiin. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata tulvimisesta aiheutunutta vahinkoa, jonka syynä on vesi- tai viemäriputken suunnittelu-, mitoitus- tai rakennusvirhe.

Ratkaisusuositus

Asiassa on arvioitava, oliko vahinko syntynyt vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntyneen vian tai puutteen aiheuttamana äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti.

T Oy on asentanut kiinteistöön lämminvesivaraajan 6.2.2020. Lämminvesivaraajan varoventtiililtä lähtevä poistoputki on johdettu seinänrakenteen läpi keittiön altaan viemäriin. Asukas on havainnut 26.4.2020 vesitippoja allaskaapin sisällä ja kuivatessa sitä on havainnut vesivahingon.

Toiminnan vastuuvakuutuksella katetaan vakuutusehtojen mukaisessa laajuudessa sitä vahingonkorvausvelvollisuutta, joka vakuutetulle voi seurata vakuutetussa toiminnassa tapahtuvasta virheestä tai laiminlyönnistä. FINE toteaa, että asiaan sovellettavissa vakuutusehdoissa kosteudesta aiheutuneet vahingot on lähtökohtaisesti rajoitettu vastuuvakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Vakuutuksesta korvattavaksi on kuitenkin määritelty äkillinen vahinko, jonka syynä on rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute. Tällöin on lisäksi edellytetty, että myös itse vahinko on syntynyt äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti.

Käsiteltävässä tapauksessa lämminvesivaraajan on asennettu vakuutuksenottajan toimesta 6.2.2020 ja vesivahinko on todettu 26.4.2020. FINE toteaa, että tässä tapauksessa osapuolet ovat esittäneet vesivahingon syystä ja äkillisyydestä eriäviä näkemyksiä.  FINEn käyttöön toimitetussa selvityksessä vakuutuksenottaja on katsonut vahingon aiheutuneen äkillisesti viallisen venttiilin takia. Vakuutusyhtiö on kiistänyt näkemyksen katsoen, että lämminvesivaraajan poistoputken liitos on vuotanut vähitellen ja vuoto on ollut pitkäaikaista. Todennäköisin syy vahingolle on yhtiön päätöksen mukaan se, että liitos on jäänyt löysälle jo asennusvaiheessa tai ainakin löystynyt vähitellen. Vettä on tippunut vähitellen poistoputkesta allaskaapin rungolle ja siitä vielä rakenteisiin aiheuttaen vahingot.

Voimassa olevan oikeuden mukaan näyttövelvollisuus korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta on korvauksen hakijalla.

Kartoitusraportissa 27.4.2020 vahingon on ilmoitettu johtuneen siitä, että pesuhuoneessa olevan lämminvesivaraajan ylivuotoputki on vuotanut pesuhuoneen ja keittiön välisessä seinärakenteessa. Kartoitusraportissa todetaan, että jälkien perusteella poistoputken liitos vuotaa keittiön puolella. Allaskaapin rungossa on todettu kosteutta ja kosteudesta aiheutuvaa turpoamista, sekä kasvustoa poistoputken korkeuteen asti. Myös pesuhuoneen puolella on todettu samoin. Keittiössä seinärakenteessa on havaittu runsaasti silmin havaittavaa kasvustoa. 29.4.2020 päivätyn vesivuotoraportin mukaan lämminvesivaraajan varoventtiililtä johdetun purkuputken liittäminen keittiönvesilukkoon on tehty letkulla, joka on ollut hieman väljä kupariputken kokoon nähden. Letkunkiristimellä kiristetty liitos on raportin mukaan ollut hiukan löysällä minkä johdosta liitos oli vuotanut. Lisäksi raportissa todetaan, että letku oli päässyt menemään taitokselle, mikä on edelleen lisännyt vuotoa. Asiakirjoista ei ilmene, että liitos olisi äkillisesti rikkoutunut.

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen FINE katsoo asiassa jäävän osoittamatta, että vesivahinko olisi syntynyt vakuutusehtojen kohdassa 5.11 edellytetyin tavoin äkillisesti. Selostetusta syystä FINE katsoo, ettei kyseessä ole asiaan sovellettavien toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 5.11 rajoituksen poikkeuksessa korvattavaksi määritelty vesivahinko.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Hyytiäinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia