Haku

FINE-030718

Tulosta

Asianumero: FINE-030718 (2021)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 03.05.2021

Toiminnan vastuu. Varallisuusvastuu. Vahingon korvattavuus. Tietoliikennelaitteiden rikkoutumisen aiheuttama palvelujen katkeaminen. Palvelutasosopimusten perusteella asiakkaille annetut laskuhyvitykset. Puhdas varallisuusvahinko.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan X Oy:n konesalin kahden tietoliikennelaitteen yhtäaikainen rikkoutuminen oli aiheuttanut 17.12.2019 käyttökatkon X Oy:n konesaliasiakkaille. Laitteet olivat rikkoutuneet ohjelmistovian takia niihin käytön aikana kohdistuneesta kuormituspiikistä. Tietoliikenneyhteydet konesaliin olivat poikki viisi tuntia, mutta aikaa kului myös asiakkaiden palvelujen käyttöön palauttamiseen. X Oy:n asiakkaidensa kanssa solmimissa palvelutasosopimuksissa määritellyn palvelutason alittumisen johdosta X Oy joutui antamaan asiakkailleen hyvityksiä palvelumaksuistaan. X Oy haki korvausta vahingosta vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on kieltäytynyt korvaamasta vahinkoa päätöksellään 13.5.2020. Vakuutusyhtiön mukaan X Oy:n asiakkaille ei ollut aiheutunut henkilö- tai esinevahinkoa, vaan kyse oli ollut toiminnan keskeytymisen mahdollisesti aiheuttamasta varallisuusvahingosta. Koska vastuuvakuutuksesta ei rajoitusehdon mukaan korvattu varallisuusvahinkoa, joka aiheutui muulle kuin vastuuvakuutuksesta korvattavaa henkilö- tai esinevahinkoa kärsineelle, vahinko ei kuulunut vastuuvakuutuksen korvauksen piiriin.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

X Oy on pyytänyt ratkaisusuositusta vakuutusyhtiön korvauspäätöksestä. X Oy on kertonut, etteivät konesaliasiakkaat olleet päässeet häiriön aikana verkkoon ja asiakaskohtaisten sopimusten palvelutaso oli alittunut joulukuun osalta. X Oy oli joutunut palvelutasosopimusten perusteella korvaamaan osan joulukuun konesalilaskutuksesta asiakkailleen. Vakuutusmeklarin mukaan vahinko olisi korvattavissa vastuuvakuutuksesta, mutta vakuutusyhtiö on katsonut, että kyse oli rajoitusehdon piiriin kuuluvasta vahinkotapahtumasta. X Oy on vaatinut korvausta asiakkaille reklamaatioiden perusteella tehdyistä hyvityslaskuista 37 491,94 euroa, korvaavasta laitteesta 11 220,32 euroa ja vahingon aiheuttaman oman työn kustannuksista 6 916,25 euroa.

Vakuutusyhtiö on lausunut, että X Oy:n konesaliasiakkaille aiheutunut vahinko on ollut esinevahinkoon eli tietoliikennelaitteiden rikkoutumiseen liittyvää varallisuusvahinkoa. Esinevahingon kärsijänä tapauksessa on ollut X Oy. Koska vakuutuksesta ei rajoitusehdon 5.28 mukaan korvata esinevahinkoon liittyvää varallisuusvahinkoa muille kuin esinevahinkoa kärsineelle, ei X Oy:n asiakasyrityksille aiheutunut varallisuusvahinko ole vakuutuksesta korvattavaa vahinkoa, eikä sitä vastuuvakuutuksen perusteella käsitellä.

Vakuutusyhtiön mukaan X Oy:n vakuutusturvaan kuuluu lisäturvana myös varallisuusvastuuturva. Lisäturvan perusteella korvataan X Oy:n toiselle aiheuttama taloudellinen vahinko, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon. Koska tässä tapauksessa kyse ei ole lisäturvassa tarkoitetusta ns. puhtaasta varallisuusvahingosta, lisäturva ei tule sovellettavaksi. Lisäturvankaan perusteella ei vakuutusehtojen mukaan korvata sopimussakkoa tai vahinkoa siltä osin, kun korvausvastuu perustuu toimeksiantosopimuksen sellaiseen määräykseen, jolla vakuutuksenottaja on ottanut itselleen enemmän vastuuta, kuin hänellä olisi voimassa olevan oikeuden mukaan samassa sopimussuhteessa ilman tuollaista sopimusmääräystä. Koska X Oy oli suorittanut asiakkailleen ehdossa tarkoitettua puhtaasti sopimukseen perustunutta hyvitystä/sopimussakkoa, ei tällaista kulua korvata siinäkään tapauksessa, että vahingon katsottaisiin olevan esinevahinkoon liittymätöntä taloudellista vahinkoa.

Sopimusehdot

Toiminnan vastuuvakuutusehtojen (voimassa 12.10.2011 alkaen) kohdan 4 (Korvattavat vakuutustapahtumat/vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitusta toiminnasta ja vakuutuskirjassa mainitusta tuotteesta toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa edellyttäen, että vahinko on tapahtunut vakuutuskirjaan merkityn päivämäärän (retroaktiivinen päivä) jälkeen vakuutuksen voimassaoloaikana ja vakuutuksen voimassaoloalueella.

Vakuutuksen ehtojen kohdan 5.1 (Itselle aiheutettu vahinko) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetulle itselleen tai toiselle tämän vakuutuksen vakuutetulle.

Vakuutuksen ehtojen kohdan 5.28 (Puhtaat varallisuusvahingot) mukaan vakuutuksesta ei korvata sellaista taloudellista vahinkoa, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon. Vakuutuksesta ei myöskään korvata varallisuusvahinkoa, joka aiheutuu muulle kuin tästä vakuutuksesta korvattavaa henkilö- tai esinevahinkoa kärsineelle.

Kohdan 6.6 (Varallisuusvastuu) mukaan lisäturvalle varallisuusvastuu on vakuutuskirjassa erikseen mainittu vakuutusmäärä. Vakuutusmäärä on korvauksen enimmäismäärä vahinkoa ja vakuutuskautta kohden. Vakuutusmäärä sisältyy päävakuutuksen kokonaisvakuutusmäärään.

Lisäturvan perusteella korvataan vakuutuksenottajan toiselle aiheuttama sellainen taloudellinen vahinko, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon. Yhden vakuutuskauden aikana aiheutettuja vahinkoja korvataan yhteensä enintään vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä. Vakuutus korvaa vakuutuskirjaan merkityllä voimassaoloalueella ja siihen kuuluvien maiden lakien mukaan käsiteltäviä korvausvaatimuksia. Edellytyksenä on lisäksi, että vakuutuksenottaja on vakuutuskauden aikana tapahtuneen teon tai laiminlyönnin seurauksena voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta joko
- toimeksiantajalleen tämän kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella tai
- muulle henkilölle vakuutettua toimintaa koskevan lainsäädännön nimenomaisen määräyksen perusteella

Lisäturvan perusteella ei korvata,
- vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutuksenottajalle itselleen, (…)
- henkilö- eikä esinevahinkoa tai sellaiseen yhteydessä olevaa taloudellista vahinkoa. Esinevahingoksi luetaan myös käteisen rahan, arvopapereiden, käyttämättömien posti- ja leimamerkkien, kuponkien, vekselien, shekkien ja vastaavien saamistodistuksien tuhoutuminen, vaurioituminen tai hukkaan joutuminen. (…)
- vahinkoa siltä osin, kun korvausvastuu perustuu toimeksiantosopimuksen sellaiseen määräykseen, jolla vakuutuksenottaja on ottanut itselleen enemmän vastuuta, kuin hänellä olisi voimassa olevan oikeuden mukaan samassa sopimussuhteessa ilman tuollaista sopimusmääräystä
- sopimussakkoa. (…)

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, onko vakuutusyhtiön korvattava X Oy:n tietoliikennelaitteiden rikkoutumisesta aiheutunut vahinko vastuuvakuutuksesta. Lähemmin tarkasteltuna asiassa on kyse siitä, oliko aiheutunutta vahinkoa pidettävä luonteeltaan esinevahinkona vai esinevahinkoon liittymättömänä niin sanottuna puhtaana varallisuusvahinkona. Mikäli vahinko katsottaisiin varallisuusvahingoksi, on myös ratkaistava, jääkö vahinko puheena olevaan vastuuvakuutukseen sovellettavien rajoitusehtojen vuoksi vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

Asiassa saadun selvityksen mukaan X Oy:n konesalin kahden tietoliikennelaitteen yhtäaikainen rikkoutuminen aiheutti käyttökatkoksen X Oy:n konesaliasiakkaille. Asiakkaidensa kanssa solmimiensa palvelutasosopimusten perusteella X Oy on joutunut antamaan luvatun palvelutason alittumisesta asiakkailleen hyvitystä konesalipalvelun laskuista.

Vakuutusyhtiön mukaan kyse on ollut palvelun keskeytymisestä X Oy:n asiakkaille mahdollisesti aiheutuneesta varallisuusvahingosta. Koska toiminnan vastuuvakuutuksesta ei rajoitusehdon mukaan korvata varallisuusvahinkoa, joka on aiheutunut muulle taholle kuin vakuutuksesta korvattavaa henkilö- tai esinevahinkoa kärsineelle, ei vahinkoa ole korvattu. Vakuutusyhtiö ei ole korvannut vahinkoa myöskään X Oy:llä voimassa olleesta varallisuusvastuuturvasta, koska vakuutusyhtiön mukaan kyse ei ole ollut lisäturvan kattamasta henkilö- tai esinevahinkoon liittymättömästä niin sanotusta puhtaasta varallisuusvahingosta. Vakuutusyhtiö on lisäksi vedonnut lisäturvavakuutuksen rajoituksiin sopimussakosta ja toimeksiantosopimuksessa sovitusta laajennetusta vastuusta.

FINE toteaa, että vastuuvakuutuksilla katetaan sitä vahingonkorvausvelvollisuutta, joka syntyy voimassa olevan oikeuden mukaan vakuutetulle hänen huolimattomuudellaan vahinkoa kärsineelle aiheuttamasta vahingosta. Tässä tapauksessa käytettävissä olevasta selvityksestä ei ilmene, että X Oy:n asiakkaiden toimintojen pysähtyminen olisi johtunut X Oy:n asiakkaidensa omaisuudelle aiheuttamasta esinevahingosta, vaan keskeytyksen syynä on ollut X Oy:n oman laitteiston tekninen vika. Asiassa ei ole edes väitetty, että konesalissa olisi ollut X Oy:n asiakkaiden omia laitteita, joiden käytön estyminen voisi tulla arvioitavaksi voimassa olevan oikeuden mukaisena esinevahinkona (Ståhlberg - Karhu, Suomen vahingonkorvausoikeus, 6. p., 2013, s. 314). Asiakkaille mahdollisesti aiheutuneessa vahingossa on siten ollut kyse taloudellisesta vahingosta, joka ei ole ollut yhteydessä X Oy:n asiakkailleen aiheuttamaan henkilö- tai esinevahinkoon. Tällainen taloudellinen vahinko on vastuuvakuutuksen ehtojen kohdassa 5.28 rajoitettu toiminnan vastuuvakuutuksen ulkopuolelle.

X Oy:llä lisäturvana voimassa olleen varallisuusvastuuvakuutuksen osalta FINE toteaa juuri lausumansa perusteella, että X Oy:n konesaliasiakkaille mahdollisesti aiheutuneessa vahingossa olisi lähtökohtaisesti kyse vakuutuksesta korvattavasta niin sanotusta puhtaasta varallisuusvahingosta, kun vahingon ei ole selvitetty liittyneen X Oy:n asiakkailleen aiheuttamaan esinevahinkoon.

FINElle toimitetuista asiakirjoista ei kuitenkaan ilmene, missä määrin palvelukatkosta olisi aiheutunut X Oy:n asiakkaille varsinaista taloudellista vahinkoa, vaan X Oy:n asiakkaat ovat perustaneet vaatimuksensa ensisijaisesti palvelutasosopimustensa määräyksiin palvelujen käyttökatkojen perusteella annettavista laskuhyvityksistä. Asiakirjojen mukaan myös X Oy on ilmoittanut hakevansa korvausta reklamaatioiden perusteella tekemistään laskuhyvityksistä.

Vakuutusehtojen mukaan varallisuusvastuuvakuutuksesta ei korvata sopimussakkoa tai vahinkoa siltä osin kuin vakuutuksenottaja on ottanut itselleen toimeksiantosopimuksessa enemmän vastuuta, kuin hänellä voimassa olevan oikeuden mukaan samassa sopimussuhteessa olisi ilman kyseistä sopimusmääräystä. FINE toteaa, ettei X Oy:n asiakkaiden kärsimien taloudellisten vahinkojen määrää ole tässä tapauksessa tarkemmin selvitetty. Asiassa on jäänyt muutoinkin epäselväksi, oliko vahinko aiheutunut sellaisesta X Oy:n vastuulla olevasta syystä, josta se olisi voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa asiakkaitaan kohtaan riippumatta palvelutasosopimustensa laskuhyvityksiä koskeneista määräyksistä. Tämän vuoksi FINEllä ei ole perustetta suosittaa vakuutusyhtiön korvauspäätöksen muuttamista myöskään varallisuusvastuuturvan osalta.

Tässä tapauksessa laiterikko, eli varsinainen esinevahinko on selvityksen perusteella aiheutunut X Oy:lle itselleen. Vastuuvakuutuksesta ei korvata vakuutetulle itselleen aiheutuvia vahinkoja, joten X Oy:lle aiheutunut esinevahinko ei voi tulla vastuuvakuutuksesta korvattavaksi.  

FINE pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus ja rahoitusnuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä Hyytiäinen

Tulosta