Haku

FINE-030548 ja FINE-030549

Tulosta

Asianumero: FINE-030548 ja FINE-030549 (2021)

Ratkaisu annettu: 22.06.2021

Lakipykälät: 5, 11, 12

Vakuutuksen voimassaolo. Vakuutuksen irtisanominen vakuutusyhtiötä vaihdettaessa. Oliko vastuuvakuutus voimassa vahinkoajankohtana?

Tapahtumatiedot

Asiakas U Ky oli vaihtanut vuodenvaihteessa 2019 - 2020 vakuutuksensa vakuutusyhtiöstä A vakuutusyhtiöön B. Kertomansa mukaan U Ky oli kuitenkin halunnut, että sen oikeusturva- ja vastuuvakuutukset jätettäisiin vielä voimaan vakuutusyhtiössä A siellä kesken olleen vahinkoasian käsittelyn vuoksi. Vakuutusyhtiö B oli lähettänyt U Ky:lle vakuutusten irtisanomisilmoituksen täytettäväksi ja allekirjoitettavaksi ja toimittanut sen sitten edelleen vakuutusyhtiö A:han. Vakuutukset päättyivät vakuutusyhtiö A:ssa irtisanomisilmoituksen mukaisesti 31.12.2019.

U Ky:n työmaalla sattui 10.2.2020 vastuuvahinko, josta U Ky teki vakuutusyhtiöön A vahinkoilmoituksen. Tällöin kävi ilmi, ettei sillä ollut voimassaolevaa vastuu- tai oikeusturvavakuutusta kummassakaan vakuutusyhtiössä, sillä myös niiden voimassaolo vakuutusyhtiössä A oli päättynyt irtisanomisilmoituksen johdosta 31.12.2019. U Ky on hakenut korvauksia vahingosta vakuutusyhtiö A:sta ja vakuutusyhtiö B:stä.

Vakuutusyhtiö A:n korvauspäätös

Vakuutusyhtiö A on 29.5.2020 päivätyssä korvauspäätöksessään todennut, että U Ky:n vastuuvakuutus oli päättynyt 31.12.2019, eikä vakuutusyhtiö ole vastuussa vakuutuksen päättymisen jälkeen tapahtuneista vahingoista. Vakuutus oli päätetty vakuutusyhtiö B:n toimittamassa irtisanomisilmoituksessa mainittujen vakuutussopimusnumeroiden perusteella. Irtisanomisilmoituksesta ei ilmennyt, että vastuu- ja oikeusturvavakuutusten olisi tullut jäädä voimaan.

Vakuutusyhtiö B:n korvauspäätös

U Ky:n haettua korvausta vakuutusyhtiö B:stä, vakuutusyhtiö ilmoitti 24.2.2020, ettei asiassa ollut perusteita saattaa vastuuvakuutusta taannehtivasti voimaan, koska vastuuvakuutusta ei ollut tarkoitus siirtää vakuutusyhtiö B:hen. Kertomansa mukaan vakuutusyhtiö B ei ollut voinut tietää irtisanomisilmoitukseen merkityn vakuutussopimusnumeron sisältäneen kaikki vakuutusyhtiö A:n vakuutussopimuksen vakuutukset.

Toisessa vastauksessaan U Ky:lle 27.3.2020 vakuutusyhtiö B totesi, että sen käsityksen mukaan vakuutusyhtiö A:n ei olisi tullut päättää U Ky:n vastuu- ja oikeusturvavakuutuksia 13.12.2019 päivätyn irtisanomisilmoituksen perusteella. Yksin irtisanomisilmoituksella mainittu vakuutusnumero ei vakuutusyhtiö B:n mielestä automaattisesti tarkoittanut sitä, että kaikki sen piiriin kuuluneet turvat irtisanottiin. Ilmoituksessa oli mainittu, että irtisanominen koski yrittäjän tapaturmavakuutusta ja omaisuusvakuutuksia. Lisäksi U Ky oli itse täyttänyt irtisanomisilmoitukseen myös vastuu- ja oikeusturvavakuutukset sisältäneen vakuutusnumeron, joten vakuutusyhtiö B kiisti menetelleensä virheellisesti. Irtisanominen oli U Ky:n itsensä suorittama oikeustoimi, vaikka vakuutusyhtiö B oli esitäyttänyt irtisanomislomakkeen ja välittänyt sen vakuutusyhtiö A:lle.

Lisäksi vakuutusyhtiö B totesi ilmoittaneensa U Ky:lle ennen vakuutusten siirtämistä, ettei vakuutusten siirto poistanut mahdollista oikeutta korvaukseen vakuutusyhtiö A:ssa olleiden vakuutusten voimassaoloaikana sattuneista vahingoista. U Ky oli kuitenkin itse päätynyt siihen, ettei vastuu- ja oikeusturvavakuutuksia ollut heti siirretty. Vakuutusyhtiö B huomautti, että oikeusturvavakuutuksen niin sanotun kahden vuoden säännön osalta vakuutusturvan jatkuvuus oli menetetty jo 31.12.2019 alkaen, jos vakuutuksen katsottiin vakuutusyhtiössä A tuolloin päättyneen. Koska vakuutusyhtiö B ei katsonut olevansa velvollinen saattamaan U Ky:n vastuu- ja oikeusturvavakuutuksia takautuvasti voimaan, ja vakuutukset olivat alkaneet vakuutusyhtiö B:ssä vasta 11.2.2020, ei myöskään vakuutusyhtiö B suostunut korvaamaan U Ky:lle 10.2.2020 sattunutta vahinkoa.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajien kanta

U Ky on pyytänyt FINEn ratkaisusuositusta siitä, kummassa vakuutusyhtiössä sen vastuu- ja oikeusturvavakuutusten olisi pitänyt olla voimassa 1.1. - 10.2.2020. Ensisijaisesti U Ky katsoo, että vakuutukset tulee saattaa 1.1.2020 alkaen takautuvasti voimaan vakuutusyhtiö B:ssä. Toissijaisesti vakuutusten olisi katsottava olleen voimassa vakuutusyhtiö A:ssa ainakin 11.2.2020 saakka eli siihen asti, kun U Ky oli ottanut vastaavat vakuutukset vakuutusyhtiö B:stä.

U Ky on lausunut olleensa vastoin tahtoaan ilman vastuu- ja oikeusturvavakuutuksia 1.1. - 10.2.2020. Tämän vuoksi se ei ollut saanut korvausta vastuuvakuutuksesta 10.2.2020 sattuneen vahingon johdosta. Pääurakoitsija oli pidättänyt U Ky:n urakkahinnan sopimusrikkomuksen johdosta, koska U Ky:llä ei ollut voimassa ollutta vastuuvakuutusta. Oikeusturvavakuutuksen osalta katkos tarkoitti sitä, että U Ky:n oikeusturva oli puutteellinen vakuutusehtojen kahden vuoden säännön vuoksi 11.2.2022 saakka. Vakuutusturvan katkoksesta oli siten aiheutunut U Ky:lle merkittävää vahinkoa.

 Vakuutusyhtiö A:n vastine

Vakuutusyhtiö A:n mukaan U Ky:n vakuutukset on vakuutusyhtiölle ilmoitetuilla sopimusnumeroilla irtisanottu 13.12.2019 päivätyllä irtisanomisilmoituksella päättyviksi 31.12.2019. U Ky:lle on lähetetty sen johdosta 20.12.2019 päivätyt päättymisilmoitukset, joissa on kerrottu mainituilla sopimusnumeroilla olleiden vakuutusten päättymisestä 31.12.2019. Toiseen päättyneistä vakuutuksista olivat sisältyneet vakuutuskirjan mukaiset esinevakuutukset, kuljetusvakuutukset, vastuuvakuutukset sekä oikeusturvavakuutukset.

Vakuutusyhtiö A on katsonut, että irtisanomisilmoituksella 13.12.2019 oli irtisanottu siinä mainituilla sopimusnumeroilla eritellyt vakuutukset kokonaisuudessaan. Vakuutusyhtiöllä ei ollut irtisanomisilmoituksen perusteella mitään syytä epäillä tai käsittää muuta. Irtisanomisilmoituksesta ei ilmennyt, että U Ky:n tarkoituksena olisi ollut jättää vastuu- ja oikeusturvavakuutukset voimaan. Tästä syystä vakuutusyhtiö A katsoo, etteivät U Ky:n vastuu- ja oikeusturvavakuutukset ole olleet voimassa enää 31.12.2019 jälkeen.

Vakuutusyhtiö B:n vastine

Vakuutusyhtiö B:n mielestä vastoin ratkaisupyynnössä todettua vakuutusyhtiö A:lle lähetetyllä irtisanomisilmoituksella ei ollut irtisanottu kaikkia U Ky:n vakuutuksia. Vakuutusyhtiö B:n käsityksen mukaan vakuutusyhtiö A oli toiminut virheellisesti ja vastoin U Ky:n irtisanomistahdonilmaisua päättäessään kaikki vakuutukset. Yksin se, että irtisanomisilmoituksessa oli mainittu vakuutusnumero, jonka alle eri vakuutusturvat olivat kuuluneet, ei automaattisesti tarkoittanut sitä, että kaikki vakuutusnumeron piiriin kuuluneet turvat olisi tarkoitettu irtisanoa. Irtisanomisilmoituksen sisältö tuli ottaa huomioon kokonaisuutena.

Irtisanomisilmoituksen mukaan irtisanominen koski yrittäjän tapaturmavakuutusta ja omaisuusvakuutuksia. Vastuu- ja oikeusturvavakuutukset eivät vakiintuneen eivätkä vakuutusyhtiö A:n terminologian mukaan olleet omaisuusvakuutuksia. Koska päätettävät vakuutukset oli rajattu omaisuusvakuutuksiin, irtisanominen ei vakuutusyhtiö B:n mielestä kohdistunut vastuu- ja oikeusturvavakuutuksiin. Mikäli irtisanomisilmoitusta olisi pidetty epäselvänä, olisi vakuutusyhtiö A:n tullut kysyä U Ky:n tarkoitusta ennen kaikkien vakuutusturvien päättämistä.

Mainitsemillaan perusteilla vakuutusyhtiö B katsoo, että U Ky:n vastuu- ja oikeusturvavakuutukset eivät olleet päättyneet vakuutusyhtiö A:ssa 13.12.2019 päivätyn irtisanomisilmoituksen johdosta. U Ky ei ollut ottanut kyseisiä vakuutuksia vakuutusyhtiö B:stä ennen 11.2.2020, eivätkä ne siten ole olleet voimassa 1.1. – 10.2.2020. Vakuutusyhtiö B kiistää menetelleensä virheellisesti. Muutakaan perustetta sille, miksi kyseessä olevat vakuutukset olisivat olleet voimassa ennen vakuutussopimuksen solmimista 11.2.2020, ei ollut. Vakuutusyhtiö B ei myöskään katso olevansa korvausvastuussa U Ky:lle 10.2.2020 sattuneesta vastuuvahingosta tai olevansa velvollinen saattamaan vastuu- ja oikeusturvavakuutuksia takautuvasti voimaan.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutussopimuslain 5 §:n 1 momentin (543/1994) mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Vakuutussopimuslain 11 §:n (Vastuun alkaminen) mukaan vakuutuksenantajan vastuu alkaa, jollei muusta ajankohdasta ole yksilöllisesti sovittu vakuutuksenottajan kanssa, kun vakuutuksenantaja tai vakuutuksenottaja antaa tai lähettää hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen.

Vakuutussopimuslain 12 §:n (Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuutus) mukaan vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti. Muu irtisanominen on mitätön. Jos vakuutuksenottaja ei ole määrännyt vakuutuksen päättymisaikaa, vakuutus päättyy, kun irtisanomista koskeva ilmoitus on annettu tai lähetetty vakuutuksenantajalle. Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos vakuutussopimuksen sovittu voimassaoloaika on lyhyempi kuin 30 päivää.

Varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain (228/1929) 32 §:ssä todetaan, että jos jonkun tahdonilmaisu on erhekirjoituksen tai muun hänen erehdyksensä johdosta saanut toisen sisällyksen, kuin on tarkoitettu, ei tahdonilmaisu sellaisena sido sen antajaa, jos se, johon tahdonilmaisu on kohdistettu, tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää erehdyksestä

Ratkaisusuositus

Asiassa on ensiksi kyse siitä, onko U Ky:n vastuuvakuutus ollut voimassa vakuutusyhtiö A:ssa vahingon sattuessa 10.2.2020. Toiseksi asiassa on kyse siitä, onko vakuutusyhtiö B velvollinen saattamaan U Ky:n vastuu- ja oikeusturvavakuutuksia voimaan takautuvasti jo 1.1.2020 alkaen, jolloin sen olisi korvattava kyseinen U Ky:lle sattunut vastuuvahinko.

Vastuu ja oikeusturvavakuutusten päättyminen vakuutusyhtiö A:ssa

Vakuutusyhtiö A on ilmoittanut 20.12.2019 päivätyillä päättymisilmoituksilla U Ky:n yritysvakuutusten päättyneen 31.12.2019 U Ky:n irtisanomisilmoituksen perusteella. Puheena oleviin päättyneisiin vakuutussopimuksiin olivat sisältyneet vakuutusyhtiö A:n U Ky:lle antamien vakuutuskirjojen mukaiset esinevakuutukset, kuljetusvakuutukset, vastuuvakuutukset sekä oikeusturvavakuutukset.

Kyseisessä FINElle toimitetussa ilmeisesti vakuutusyhtiössä B esitäytetyssä irtisanomisilmoituslomakkeessa on ilmoitettu irtisanottaviksi vakuutuksiksi yrittäjän tapaturmavakuutus ja omaisuusvakuutukset sekä irtisanomisen syyksi vakuutusyhtiön vaihtaminen. Lomakkeen merkintöjen perusteella U Ky:n edustaja on itse täydentänyt lomakkeelle irtisanottavien vakuutussopimusten sopimusnumerot sekä allekirjoittanut ja päivännyt lomakkeen 13.12.2019. Irtisanomisilmoituksessa ei ole mainintaa siitä, ettei irtisanominen koskisi U Ky:n vastuu- ja oikeusturvavakuutuksia.

Harkitessaan, onko U Ky:n vakuutusturvan katsottava edellä mainitun irtisanomisilmoituksen johdosta päättyneen vakuutusyhtiö A:ssa 31.12.2019 myös vastuu- ja oikeusturvavakuutusten osalta, FINE on ottanut huomioon seuraavan.

U Ky:n edustaja on tässä tapauksessa itse yksilöinyt irtisanomisilmoituksellaan päätettävät vakuutukset merkitsemällä lomakkeelle niiden vakuutusnumerot. Vakuutusyhtiö A oli antanut U Ky:lle kyseisistä vakuutuksista 9.3.2019 ja 9.11.2019 päivätyt vakuutuskirjat, joissa kunkin vakuutusnumeron piiriin kuuluneet vakuutukset oli selvästi ilmoitettu. Irtisanomisilmoituksessa 13.12.2019 ei ole mainintaa siitä, että vastoin vakuutusnumeroin antamaansa yksilöintiä U Ky olisikin tarkoittanut jättää vakuutussopimukseen sisältyneet vastuu- ja oikeusturvavakuutukset voimaan. FINE katsoo, ettei asiassa ole esitetty mitään muutakaan varteen otettavaa syytä, jonka perusteella vakuutusyhtiö A:lla olisi ollut syytä epäillä, ettei U Ky ollut tarkoittanut irtisanoa sopimusnumeroin erittelemiään vakuutussopimuksia kokonaisuudessaan. Tällaisena syynä ei voida pitää vain sitä vakuutusyhtiö B:n esittämää seikkaa, että vakuutusyhtiö B oli esitäyttänyt lomakkeelle omaisuusvakuutuksia koskeneen tekstin.

Tämän vuoksi ja ottaen huomioon, että vakuutusyhtiö A oli lähettänyt vakuutuksista U Ky:lle 20.12.2019 päivätyt päättymisvahvistukset, FINE katsoo myös U Ky:n vastuu- ja oikeusturvavakuutusten päättyneen irtisanomisen johdosta 31.12.2019 vakuutusyhtiössä A. Kyseinen U Ky:n vastuuvakuutus ei siten ole ollut voimassa enää vahingon sattuessa 10.2.2020, joten vakuutusyhtiö A ei ole velvollinen korvaamaan kysesitä vahinkoa.

Vakuutusyhtiö B:n korvausvastuu

U Ky on toissijaisesti vaatinut, että sille on saatettava takautuvasti voimaan vastuu- ja oikeusturvavakuutus vakuutusyhtiössä B 1.1.2020 alkaen. Asiakirjojen mukaan U Ky:n tarkoituksena oli ollut siirtää vakuutusyhtiö A:ssa voimassa olleet vakuutukset vakuutusyhtiö B:hen. U Ky on kuitenkin kertonut, ettei oikeusturva- ja vastuuvakuutuksia ollut alun perin määrä irtisanoa, minkä U Ky oli ilmoittanut vakuutusyhtiölle B. Tämän vuoksi vastuu- ja oikeusturvavakuutuksia ei myöskään ollut saatettu voimaan vakuutusyhtiö B:ssä heti 1.1.2020 alkaen.

FINEn näkemyksen mukaan U Ky:n oli edellä kuvatulla tavalla täytynyt tietää, ettei se ollut ottanut vastuu- ja oikeusturvavakuutusta vakuutusyhtiöstä B jo 1.1.2020 alkaen. Asiassa ei ole ilmennyt seikkoja, joiden perusteella vakuutusyhtiö B:n olisi pitänyt ryhtyä erikseen tarkastamaan U Ky:n täydentämän vakuutusten irtisanomisilmoituksen sisältöä ennen sen välittämistä vakuutusyhtiö A:lle. Näin ollen FINE katsoo, ettei vakuutusyhtiö B ole antanut U Ky:lle virheellisiä tai puutteellisia tietoja sovitun vakuutusturvan kattavuudesta, tai muutoinkaan menetellyt asiassa virheellisesti toimittaessaan U Ky:n täyttämän irtisanomisilmoituksen vakuutusyhtiö A:han. Vakuutusyhtiö B ei siten ole velvollinen saattamaan U Ky:n vastuu- ja oikeusturvavakuutuksia voimaan takautuvasti jo 1.1.2020 lähtien. Koska U Ky:n vastuu- ja oikeusturvavakuutukset ovat alkaneet vakuutusyhtiö B:ssä vasta 11.2.2020, ei myöskään vakuutusyhtiö B ole velvollinen korvaamaan U Ky:lle 10.2.2020 sattunutta vahinkoa.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä Hyytiäinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia