Haku

FINE-030369

Tulosta

Asianumero: FINE-030369 (2020)

Kategoria: Sijoitusvakuutusasia

Ratkaisu annettu: 09.09.2020

Sijoitussidonnainen säästöhenkivakuutus. Vakuutuksen takaisinosto. Minkä päivän arvon mukaan vakuutuksen rahasto-osuudet lunastetaan?

Tapahtumatiedot

A ja vakuutusyhtiö solmivat 25.4.2013 sijoitussidonnaista säästöhenkivakuutusta koskevan sopimuksen. Asiakas maksoi vakuutukseen 16.5.2013 ensimmäisen maksun 180 000,00 euroa. Sijoitetut varat kohdistettiin varainhoitosalkkuun. A on ollut sähköpostitse ja puhelimitse yhteydessä vakuutusyhtiöön 24.2.2020, 26.2.2020 ja 28.2.2020. A irtisanoi säästöhenkivakuutuksen kirjallisesti 28.2.2020. Vakuutusyhtiö maksoi vakuutuksen säästöosuuden 28.2.2020 tuona päivänä käytettävissä olleella sijoituskohteen arvolla.

Asiakkaan vaatimukset ja vakuutusyhtiön kanta

A vaatii vakuutuksen säästöosuuden maksamista 26.2.2020 käytettävissä olleella sijoituskohteen arvolla. A viittaa käytyihin sähköposti- ja puhelinkeskusteluihin. A katsoo, että vakuutusyhtiön olisi tullut soittaa hänelle uudelleen 26.2.2020, koska oli selvä, että hän halusi lopettaa sijoitusvakuutuksen kyseisenä päivänä.

Vakuutusyhtiö katsoo, että A ei voi puhelimitse tai sähköpostiviestillä vahvistaa irtisanomista koskevaa toimeksiantoa. A ei ole 26.2.2020 lähettämässään sähköpostiviestissä antanut selvää tahdonilmaisua sopimuksen irtisanomisesta. Sopimus on irtisanottu 28.2.2020 saadun irtisanomisilmoituksen perusteella ja sijoitusvakuutuksen sijoituskohteiden osuusarvot ovat takaisinostossa määräytyneet vakuutussopimusehtojen mukaisesti arvopäivän ollessa 28.2.2020. Vakuutusyhtiö katsoo, että A:n valitus on aiheeton ja yhtiö on toiminut vakuutussopimuksen ja -ehtojen sekä lain mukaisesti.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Sovellettavat lainkohdat

Vakuutussopimuslain 12 §:n mukaan vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti. Muu irtisanominen on mitätön. Jos vakuutuksenottaja ei ole määrännyt vakuutuksen päättymisaikaa, vakuutus päättyy, kun irtisanomista koskeva ilmoitus on annettu tai lähetetty vakuutuksenantajalle. Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos vakuutussopimuksen sovittu voimassaoloaika on lyhyempi kuin 30 päivää.

Vakuutusehdot

Vakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen (voimassa 27.3.2017 alkaen) kohdan 2.6 (Sopimuksen irtisanominen) mukaan vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa eli takaisinostaa sopimus. Takaisinostoarvo maksetaan tällöin vakuutuksenottajalle. Takaisinostoarvon maksamiseksi Vakuutuksenantajalle on toimitettava kirjallinen irtisanomisilmoitus ja maksuosoite. Vakuutuksenantaja maksaa takaisinostoarvon viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa edellä mainittujen selvitysten ja takaisinostoarvon määrittämiseksi tarvittavien tietojen saapumisesta.

Vakuutusehtojen kohdan 2.8 (Sijoituskohteiden muuttaminen rahamääräiseksi)
mukaan ellei jäljempänä tästä ehtokohdassa sanotusta muuta seuraa, Sopimusta irtisanottaessa ja säästöjä nostettaessa muutetaan sopimukseen liittyviä sijoitussidonnaisia kohteita rahamääräiseksi viivytyksettä ja viimeistään viiden pankkipäivän kuluessa siitä, kun kirjallinen ilmoitus säästönnostosta tai sopimuksen irtisanomisesta riittävine selvityksineen on saapunut Vakuutuksenantajalle.

Mikäli edellä mainitun määräajan kuluessa ei ole laskettavissa tai saatavissa sijoituskohteiden osuuksien arvonmääritystä tai noteerausta, sijoituskohteiden tai niiden osuuksien muuttaminen rahaksi tapahtuu ensimmäisen määräajan jälkeen laskettavan tai saatavan arvonmäärityksen tai noteerauksen perusteella, mikäli muuttaminen rahaksi voidaan tällöin vaikeuksitta toteuttaa.

Sijoituskohteiden tai niiden osuuksien lukumäärä määräytyy sen päivän mukaan, kun kirjallinen ilmoitus sopimuksen irtisanomisesta tai säästönnostosta on saapunut Vakuutuksenantajalle.

Sijoituskohteiden realisointia koskevat kohteiden ominaisuuksista johtuvat rajoitukset saattavat olla esteenä kohteiden rahaksi muuttamiselle.

Jos realisointi osoittautuu vaikeaksi, Vakuutuksenantajalla on oikeus sijoituskohteen myymisen sijasta siirtää sijoituskohde säästönsaajan tai muun edunsaajan nimiin ja mitätöidä kohteen liittäminen sopimukseen. Siirtämisen yhteydessä Vakuutuksenantajalla on oikeus vähentää sopimuksen säästöstä tai periä säästönsaajalta tai edunsaajalta mahdollisesta ennenaikaisesta realisoinnista perittävät maksut, verot, veronluontoiset maksut ja muut Vakuutuksenantajalle toimenpiteestä aiheutuvat kustannukset.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, minkä päivän mukaan A:n sijoitusvakuutukseen sijoituskohteen arvo tulee määrittää.

FINE toteaa, että sijoitussidonnaisen säästöhenkivakuutuksen sisältö sekä osapuolten sopimukseen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet määrittyvät vakuutussopimuksen perusteella. Lisäksi lainsäädäntö asettaa sopimusosapuolille sopimussuhteeseen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia.

Nyt puheena olevassa tapauksessa asiakkaalla on vakuutussopimuslain ja vakuutusehtojen nojalla oikeus irtisanoa ja takaisinostaa vakuutus milloin tahansa sopimuksen voimassaoloaikana. Vakuutussopimuslain mukaan irtisanominen on suoritettava kirjallisesti. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksenantajalle on toimitettava kirjallinen irtisanomisilmoitus ja maksuosoite. Sopimukseen liittyvät sijoitussidonnaiset kohteet muutetaan vakuutusehtojen mukaan rahamääräiseksi viivytyksettä ja viimeistään viiden pankkipäivän kuluessa siitä, kun kirjallinen ilmoitus säästönnostosta tai sopimuksen irtisanomisesta riittävine selvityksineen on saapunut vakuutuksenantajalle.

FINEn käytössä olevan selvityksen mukaan A on lähettänyt vakuutusyhtiölle 24.2.2020 kello 11.38 sähköpostin, jossa A tiedustelee, että mitä pitäisi tehdä, koska pörssi on huimasti laskussa ja pörssissä on paha tilanne. Vakuutusyhtiö vastaa sähköpostitse A:lle 24.2.2020 kello 19.40, että ”kyllä on ruma päivä pörssissä. Jos tällainen jatkuu, niin siirretään varat syrjään. Tämä päivä ei kuitenkaan ole hyvä irtisanomispäivä. Jos sieltä kuitenkin tulee vielä korjausliikkeitä ylöspäin. Katsotaan huomisen miten markkinat kehittyy.” A on 26.2.2020 kello 11.18 lähettänyt vakuutusyhtiöön viestin, jonka mukaan ” Nyt näyttää niin pahalta, että rahojen siirto turvaan on aiheellista. Soita”. Vakuutusyhtiö vastasi klo 12.55 A:lle sähköpostitse, että soittaa kohta. A:n valituksen mukaan vakuutusyhtiöstä oli soitettu A:lle kello 12.58 ja kello 13.23. A ei ollut kuullut soittoa ja oli jäänyt odottamaan vakuutusyhtiön yhteydenottoa. Vakuutusyhtiöstä soitettiin A:lle 28.2.2020. A irtisanoi sopimuksen kirjallisesti 28.2.2020. Vakuutusyhtiö maksoi A:lle vakuutussäästön 28.2.2020 käytettävissä olleilla osuusarvoilla.

Vakuutussopimuslain ja vakuutusehtojen mukaan vakuutussopimuksen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Tämä ilmenee myös A:lle lähetetyistä sopimuskirjoista 29.4.2013 ja 22.1.2018. FINE katsoo, että A:n sähköpostiviesteissä ei ole selkeästi ja yksiselitteisesti ilmoitettu sijoitusvakuutuksen irtisanomisesta. A:n tahdonilmaisu sähköpostiviesteissä jää epäselväksi. Vakuutusyhtiöstä on A:n pyynnön mukaisesti yritetty tavoitella A:ta puhelimitse 26.2.2020 ilman, että A olisi vastannut yhteydenottoihin. Käytettävissä olevasta selvityksestä ei ilmene seikkoja, joiden nojalla A:lla olisi ollut perusteltu syy käsittää vakuutuksen irtisanomisen tulleen vireille hänen 26.2.2020 lähettämänsä sähköpostin perusteella.

FINE katsoo, että vakuutusyhtiö on toiminut vakuutussopimuslain ja vakuutusehtojen mukaisesti määrittäessään A:n sijoitusvakuutuksen arvon 28.2.2020 eli sinä päivänä, jolloin se on vastaanottanut A:n kirjallisen irtisanomisilmoituksen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta     

Jaostopäällikkö Korkeamäki
Esittelijä Ylönen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia