Haku

FINE-030358

Tulosta

Asianumero: FINE-030358 (2021)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 07.01.2021

Esinevahingon korvattavuus. Auton kattoikkunan vaurioituminen. Tuottamus.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan asiakkaan tuttava oli 20.9.2019 esitellyt puolisonsa uutta autoa asiakkaalle. Asiakas oli istunut autossa ja tutkinut sitä, jolloin auton kattoluukku oli rikkoutunut hänen kosketuksestaan. Asiakas haki korvausta vastuuvakuutuksestaan kattoluukulle aiheutuneesta vahingosta.

Vahingonkärsineen puoliso kertoi vakuutusyhtiölle, että vahingon oli aiheuttanut asiakkaan 8-vuotias lapsi, joka oli ollut autossa hänen ja asiakkaan kanssa. Vahingonkärsineen puolison kertomuksen mukaan kattoluukun ohjainmekanismi ja verhoilu olivat vaurioituneet lapsen painettua väärästä kohdasta.

Asiakas toisti vakuutusyhtiölle aiheuttaneensa vahingon itse ja kiisti, että vahingon olisi aiheuttanut hänen lapsensa. Asiakkaan mukaan lapsi ei ollut ollut autossa vahinkohetkellä.

Vakuutusyhtiön ajoneuvotarkastaja ei pitänyt uskottavana, että kattoluukku olisi rikkoutunut kerrotulla tavalla. Ajoneuvotarkastajan näkemys oli, että kattoluukkuun oli joko tullut kova isku tai sen väliin oli jäänyt jotakin.

Autokorjaamon selvityksen mukaan kattoikkunan päälle tulevan suojaverhon mekanismi oli rikkoutunut. Korjaamon näkemyksen mukaan kattoluukku ei ollut voinut rikkoutua pienestä koskettamisesta. Joko avausmekanismiin oli tullut tekninen vika tai kattoluukun väliin oli laitettu jotakin väkivalloin. Korjaamon mukaan mahdollinen tekninen vika selviäisi vasta kattoluukun purkamisen yhteydessä.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa kielteisen korvauspäätöksen 18.10.2019, jonka mukaan vahinko ei ollut asiakkaan vastuuvakuutuksesta korvattava. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella asiakas ei ollut toiminut moitittavasti tai huolimattomasti, eikä hänelle ollut siten syntynyt lakiin perustuvaa korvausvelvollisuutta vahingosta. Lisäksi vakuutusyhtiölle oli annettu ristiriitaisia tietoja ja siten oli jäänyt epäselväksi, miten vahinko oli tapahtunut.

Asiakas oli korvauspäätökseen tyytymätön ja haki siihen muutosta vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä. Asiakkaan mukaan panoraamakattoluukun aurinkoverho oli rikkoutunut yhtäkkiä hänen käsittelynsä jälkeen. Rikkoutuminen tapahtui niin äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti, ettei hän pystynyt ymmärtämään, mitä oli tapahtunut. Asiakkaan näkemyksen mukaan hän oli siten aiheuttanut esinevahingon todistajan läsnä ollessa. Asiakkaan mukaan vahingon laajuutta oli selvittänyt valtuutetun autokorjaamon asiantuntija, joka oli myöhemmin korjannut aurinkoverhon. Lisäksi asiakas toimitti vakuutusyhtiölle kopion lapsensa passista, jonka leimoista kävi ilmi, ettei lapsi ollut ollut Suomessa vahinkopäivänä 20.9.2019.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa 18.5.2020 päivätyn korvauspäätöksen, eikä muuttanut aikaisempaa päätöstään.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää FINEltä ratkaisusuositusta. Vahingonkärsinyt vaatii asiakasta korvaamaan ajoneuvon kattoluukulle aiheutetun vahingon.

Vastineessaan vakuutusyhtiö toteaa, ettei asiassa ole osoitettu sellaista vakuutuksenottajan tai muun vakuutetun tuottamuksellista tekoa, jonka seurauksena ajoneuvossa todetut vauriot olisivat syntyneet.

Vakuutusyhtiö lisää, ettei vahingonkärsinyt ole osoittanut asiakkaan tuottamuksellista tekoa, eikä sellaista vahinkoa, joka olisi asiakkaan teosta aiheutunut. Kattoluukun rikkoutumisen syy jää saatujen, osittain ristiriitaistenkin tietojen perusteella epäselväksi. Koska asiakkaan ei voida katsoa olevan voimassa olevan oikeuden mukaan vahingonkorvausvelvollinen ajoneuvon kattoluukun vaurioista, ei vahinkoa voida korvata myöskään hänen vastuuvakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö ei muuta päätöstään.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Sovellettavien yksityishenkilön vastuuvakuutusehtojen (voimassa 1.1.2019 alkaen) ehtokohdan 2.1 Vastuuturva mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun toiselle aiheuttama, vakuutuksen voimassaoloaikana todettu äkillinen ja ennalta arvaamaton henkilö- tai esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Sovellettavien yleisten sopimusehtojen (voimassa 17.2.2018 alkaen) ehtokohdan 9.1 Korvauksenhakijan velvollisuudet mukaan […] korvauksenhakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeellisia vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Tällaisia tarpeellisia tietoja ovat esimerkiksi tiedot
- vakuutuksesta ja korvauksen hakijoista osoitteineen. Hakijan on tarvittaessa esitettävä selvitys oikeudestaan korvaukseen.
- vahinkotapahtumasta: mitä, miten, missä ja milloin sattunut
[…]

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko asiakas korvausvastuussa ajoneuvon kattoikkunalle aiheutuneesta vahingosta ja tuleeko vahinko siten korvata hänen vastuuvakuutuksestaan.

Vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetun toiselle aiheuttama äkillinen ja ennalta arvaamaton esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Menettelyn toteaminen tuottamukselliseksi tarkoittaa sitä, että arvioinnin kohteena olevan henkilön olisi tullut toimia toisin tai pidättyä kokonaan toiminnasta, kun otetaan huomioon käsillä ollut ennalta arvattava vahinkoriski. Vahingon tulee lisäksi olla seurausta huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Korvauksen hakijalla on näyttötaakka vahinkotapahtuman ja vahingon välisestä syy-yhteydestä. Jotta korvausvastuu syntyy, syy-yhteys vahingon sekä toiminnan tai laiminlyönnin välillä tulee olla riittävän todennäköinen.

FINE toteaa, että nyt kyseessä olevassa tapauksessa vahingon synnystä on esitetty osittain ristiriitaisia kertomuksia. Asiakkaan kertomuksen mukaan vahinko aiheutui, kun hän oli koskettanut ajoneuvon kattoluukkua. Asiakas ei käyttänyt voimaa koskettaessaan kattoluukkua. Vahingonkärsineen puoliso on kertonut, että kattoluukun ohjainmekanismin ja verhoilun vauriot oli aiheuttanut asiakkaan 8-vuotias lapsi. Asiakas on kiistänyt, että lapsi olisi ollut autossa sekä toimittanut selvityksen, jonka mukaan tämä oli vahinkohetkellä ulkomailla.

Autokorjaamon antaman arvion mukaan rikkoutumisen syynä oli ollut joko kattoikkunan päälle tulevan suojaverhon avausmekanismin tekninen vika tai se, että kattoluukun väliin oli laitettu väkisin jotakin. Korjaamon näkemyksen mukaan mekanismi ei rikkoudu pienestä koskettamisesta. Asiassa on jäänyt epäselväksi, onko aurinkoverhon rikkoutumisen syy selvinnyt korjauksen yhteydessä.

Käytettävissään olevan selvityksen perusteella FINE katsoo jääneen epäselväksi, mikä on ollut nyt kyseessä olevassa tapauksessa ajoneuvon kattoikkunan rikkoutumisen syynä. FINE toteaa, että vahinkotapahtumaa jälkikäteen selvitettäessä, tapahtumainkulkua ei yleensä voida selvittää täysin yksityiskohtaisesti. Koska asiassa on kuitenkin jäänyt selvittämättä, että vahinko olisi aiheutunut asiakkaan huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä, FINE katsoo, että vahinko ei ole asiakkaan vastuuvakuutuksesta korvattava.

Lopputulos

FINE ei suosita asiassa muutosta.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Penttilä

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia