Haku

FINE-030351

Tulosta

Asianumero: FINE-030351 (2021)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 23.06.2021

WC-istuimen poistoputken rikkoutuminen. Vuotovahinko. Saniteettilaitteen rikkoutuminen. Osakkeenomistajan muutostyö. Vedeneristeen läpi tai vedeneristeen läpivientien kautta rakenteisiin vuotanut neste. Oliko vahinko korvattava?

Tapahtumatiedot

Asunto-osakeyhtiön huoneiston kylpyhuoneessa todettiin 20.11.2019 suoritetussa tarkastuksessa kosteutta noin 0,5 m2 alalla seinään asennetun WC-istuimen alla ja ympärillä. Rakenteiden purkutöiden yhteydessä todettiin, että WC-istuimen runkokehikko oli kiinnitetty pulteilla välipohjan holvibetonilaattaan ja kehikon kiinnityspultit lävistivät lattian vesieristeen. WC-istuimen seinäkotelossa viemäriputken ympärillä lattialla ja seinässä oli havaittavissa viemärivettä ja kasvustoa. Vahingon aiheuttajaksi todettiin valurautaisen viemäriputken ja muovisen viemäriputken pantaliitoksen vuoto. Muovinen viemäriputki oli murtunut ja katkennut pantaliitoksen reunan kohdalta. Seinämallinen WC-istuin oli asennettu saneerauksen yhteydessä osakkeenomistajan tilauksesta.

Vakuutusyhtiö epäsi 23.12.2019 päivätyllä päätöksellä korvauksen vahingosta vedoten mm. siihen, että WC-istuimen seinäkotelossa ei ollut vedeneristystä. Vakuutusyhtiö vetosi vakuutusehtojen rajoitusehtoihin rakennus- ja asennusvirheistä sekä vedeneristeen läpi tai vedeneristeen läpivientien tai vedeneristeen liitosten kautta rakenteisiin vuotaneesta nesteestä. Vakuutusyhtiö vetosi myös rajoitusehtoon, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata saniteettilaitteiden rikkoutumista, joten WC-istuimen poistoputken korjaus ei tullut vakuutuksesta korvattavaksi.

Taloyhtiö pyysi käsittelemään vahinkoa uudelleen vedoten siihen, että seinäkotelo oli vedeneristetty. Taloyhtiö toi esiin, että vuoto oli ollut vauriojäljistä päätellen pitkäaikainen ja että oli epäilys siitä, että kiinnityspultit olivat ruostuneet ja kaventuneet, jolloin vesi oli päässyt pulttien kohdalta rakenteeseen. Taloyhtiö toi myös esiin, että kylpyhuoneremontin tehnyt urakoitsija oli mennyt konkurssiin, mikä tuli vakuutusehtojen perusteella huomioida mahdollista rakennusvirheen seurannaisvahinkoa arvioitaessa. Taloyhtiö toimitti vakuutusyhtiölle 7.1.2020 päivätyn selvityksen kylpyhuoneiden vesieristyksen toteutuksesta sekä 13.1.2020 päivätyn lisäselvityksen kartoitusraporttiin. Lisäselvityksen mukaan lattia- ja seinärakenne seinä-WC:n ympäriltä olivat vesieristettyjä. Seinä-WC:n lattiaa vasten oleva kehikko oli kiinnitetty pulttaamalla pintabetonilattiaan. Lattiaa vasten olleet metallikehikon jalat oli tiivistetty tiivistemassalla.

Vakuutusyhtiö katsoi edelleen, että vedeneristys olisi tullut tehdä asennusseinän taakse, alle ja sivuille. Jos vedeneristys olisi ollut kunnossa, vesi olisi valunut huonetilaan vahinkoa aiheuttamatta. Vakuutusyhtiö vetosi edelleen vakuutusehtojen rajoitusehtoon vahingosta, joka on aiheutunut vedeneristeen läpi tai läpivientien tai vedeneristeen liitosten kautta rakenteisiin vuotaneesta nesteestä.

Taloyhtiö pyysi vielä vakuutusyhtiötä käsittelemään asiaa uudelleen ja toimitti vakuutusyhtiöön vahinkokartoittajan lisäselvityksen. Lisäselvityksessä oli mm. todettu, että WC-istuimen seinäkotelo oli erillinen rakennelma, joka oli vesieristetty takaseinän ja lattiarakenteen osalta. Pesuhuoneen vedeneristys oli siten yhtenäinen. Kartoittajan mukaan rakenteessa olevaa viemärivettä ei ollut mahdollista desinfioida, joten ainoa korjausvaihtoehto oli rakenteiden purkaminen. Osa viemärivedestä oli päässyt valumaan lattialla vedeneristettä pitkin laatan alla lattiakaivon suuntaan ja jo pelkästään tämä aiheutti korjaustarpeen. Taloyhtiö katsoi lisäksi WC-istuimen rikkoutumisen osalta, että kyseessä ei ollut saniteettikalusteen rikkoutuminen vaan putkiliitoksen rikkoutuminen.

Vakuutusyhtiö vetosi edelleen rajoitusehtoon vedeneristeen läpi tai vedeneristeen läpivientien tai vedeneristeen liitosten kautta rakenteisiin vuotaneesta nesteestä. Rikkoutumisvahingon osalta vakuutusyhtiö totesi, että rikkoutunut putki oli osa WC-elementin huuhtelujärjestelmää ja näin ollen osa saniteettikalustetta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Taloyhtiö pyytää FINEä antamaan lausunnon siitä, ovatko vakuutusyhtiön päätökset olla korvaamatta vahinkoa miltään osin vakuutusehtojen mukaisia. Taloyhtiön näkemyksen mukaan asiassa on kysymys neljästä toisistaan erillisestä kysymyksestä, jotka ovat liitoksen rikkoutuminen, veden aiheuttamat vauriot kotelon rakenteille, veden pääsy lattialaatoituksen ja vedeneristyksen väliin ja veden pääsy lattian eristetilaan. Taloyhtiö katsoo, että on tulkinnanvaraista, kuuluuko liitos saniteettikalusteeseen, ja sen rikkoutuminen tulisi korvata vakuutuksesta. Vakuutusyhtiö ei ole osoittanut minkään asennus- tai rakennusvirheen olemassaoloa.

Lisäksi taloyhtiö katsoo, että lattian vesieristeen päällä olevan rakenteen desinfiointi olisi ollut riittämätön toimenpide, koska vahinko on ulottunut lattiarakenteeseen. Vakuutusyhtiön vastaus FINElle on ristiriitainen vedeneristyksen puutteellisuuteen vetoamisen osalta.

Vakuutusyhtiö toteaa, että seinä-WC-elementti on toimituskokonaisuus, joka koostuu mm. asennuskehikosta, huuhtelusäiliöstä, käyttövesiputken liittimistä ja liitossarjasta/muunnosyhteestä, jolla seinä-WC liitetään kiinteistön omaan viemäriverkkoon. Näin ollen rikkoutunut putki on osa WC-elementin huuhtelujärjestelmää ja siten osa saniteettikalustetta. Kyseinen seinä-WC on toteutettu asukkaan omana lisä- ja muutostyönä kiinteistön LVIS-saneerauksen yhteydessä vuonna 2010. Osakkaan muutostyönä vain tähän asuntoon toteutettu seinä-WC siihen liittyvine kotelorakenteineen ei ole vakuutuksen kohteena.

Vesieristeen päälle n. 0,5 m2 alalle valuneen veden osalta vakuutusyhtiö viittaa erikoispuhdistuksiin erikoistuneelta yritykseltä pyytämäänsä erilliseen lausuntoon. Lausunnon mukaan viemäriveden aiheuttamat vauriot ovat puhdistettavissa ja desinfioitavissa vesieristeen yläpuolisin osin. Suositusten mukaisten puhdistustoimenpiteiden jälkeen vesieristeen yläpuolinen rakenne on vahinkoa edeltäneessä kunnossa. Vakuutuksenottajan esittämä väite siitä, että pesuhuone olisi jouduttu purkamaan jo tämän vesieristeen päälle valuneen viemäriveden johdosta on lausunnon perusteella virheellinen. Välipohjarakenteeseen seinä-WC:n runkokehikon kiinnityskohtien kautta päässeen kosteuden osalta vakuutusyhtiö viittaa rajoitusehtoon vedeneristeen läpi tai vedeneristeen läpivientien tai vedeneristeen liitosten kautta rakenteisiin vuotaneesta nesteestä.

FINE on pyytänyt vakuutusyhtiöltä täydennystä vastaukseen vesieristeen yläpuolisen rakenteen puhdistamisen ja desinfioinnin korvattavuudesta sekä mahdollisen asennus- tai rakennusvirheen seurannaisvahingon korvattavuudesta sen perusteella, että kylpyhuoneen tehnyt urakoitsija on tullut suorituskyvyttömäksi.

Vakuutusyhtiö on todennut, että lattian desinfiointi n. 0,5–1 m2 alalta jäisi alle omavastuun, josta johtuen korvausta ei tulisi suoritettavaksi. Vakuutusyhtiö on myös todennut, että asennus- tai rakennusvirheeseen ei ole enää asian tässä vaiheessa vedottu, joten vahinko ei tule korvattavaksi urakoitsijan suorituskyvyttömyyttä koskevan vakuutusehtokohdan perusteella. Vuotovahingot, jotka aiheutuvat vesieristeen läpi rakenteisiin vuotaneesta nesteestä, on rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Vesieristeen vuotamisen syyllä ei ole merkitystä.

Sopimusehdot

Kiinteistön All Risks -vakuutuksen 1.11.2016 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 1.1.1 mukaan vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty rakennus. Rakennus käsittää vakuutuksenottajan omistamat kiinteästi asennetut rakenteet, kalusteet, pinnoitteet ja talotekniikan alkuperäisen, tai koko rakennukseen jälkeenpäin uudistetun tasoisena.
[…]

Vakuutuksen kohteena eivät kuitenkaan ole
[…]
- osakkeenomistajan, vuokralaisen tai rakennuksen muun käyttäjän hankkimat ja omistamat rakenteet ja varusteet, kuten parveke- ja erikoislasit, mainoskilvet ja -teipit, markiisit, antennit sekä valvonta- ja hälytyslaitteet
[…]

Vakuutusehtojen kohdan 6.1 mukaan kiinteistön All Risks -vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

Vakuutusehtojen kohdan 6.3 Korvausrajoitukset alakohdan 6.3.7 mukaan vakuutuksesta ei korvata
- vahinkoa, joka on aiheutunut vedeneristeen läpi tai vedeneristeen läpivientien tai vedeneristeen liitosten kautta rakenteisiin vuotaneesta nesteestä
[…]

Alakohdan 6.3.8 Muut korvausrajoitukset mukaan kohdissa 6.3.1 - 6.3.7 mainittujen korvausrajoitusten lisäksi vakuutuksesta ei korvata
[…]
- saniteettilaitteiden, vesikalusteiden, pore- tai uima-altaiden tai -allaslaitteiden rikkoutumista
[…]

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys seinälle asennetun WC-istuimen poistoputken rikkoutumisen ja siitä rakenteille aiheutuneen vuotovahingon korvattavuudesta.

Käytettävissä olleiden selvitysten mukaan tässä tapauksessa seinä-WC on ollut osakkeenomistajan teettämä muutostyö. Taloyhtiössä on muutoin lattiamalliset WC-istuimet. Tapaukseen sovellettavissa vakuutusehdoissa on kohdassa 1.1.1 rajattu vakuutettuna olevan omaisuuden ulkopuolelle mm. osakkeenomistajan hankkimat ja omistamat rakenteet ja varusteet. FINE katsoo, että osakkeenomistajan hankkiman seinä-WC:n rakenteet eivät ole vakuutusehtojen mukaan tällä vakuutuksella vakuutettuna olevaa omaisuutta. Näin ollen seinä-WC:n rakenteille, kuten sen kehikolle ja seinäkotelolle, aiheutunut vahinko ei ole kiinteistövakuutuksesta korvattavaa.

WC-istuimen poistoputki oli rikkoutunut muovisen poistoputken liitoksesta valurautaiseen runkoviemäriin. Kartoitusraportin valokuvassa rikkoutuneesta WC-istuimen viemäriputkesta on nähtävissä, että WC-istuimen musta muovinen poistoputki on katkennut pantaliitoksen reunan kohdalta irronneen kappaleen jäädessä pantaliitoksen sisään. Murtumakohta on muovista WC-istuimen poistoputkea. Vakuutusehtojen rajoitusehdon 6.3.8 mukaan vakuutuksesta ei korvata mm. saniteettilaitteiden rikkoutumista. FINE katsoo, että rikkoutunut musta muovinen poistoputki on ollut osa WC-istuimen laitteistoa ja siten osa saniteettilaitetta. Rajoitusehdon perusteella rikkovahinko rajautuu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

Kylpyhuoneen lattian vedeneristyksen yläpuolisen vahingon osalta vakuutusyhtiö on vedonnut hankkimaansa lausuntoon, jonka mukaan viemäriveden aiheuttamat vauriot olisivat puhdistettavissa ja desinfioitavissa aerosolisumuttamalla desinfiointiliuos vaurioalueelle. Vakuutusyhtiö on katsonut, että toimenpiteestä ei aiheudu omavastuun ylittävää kustannusta. FINE toteaa, että toimenpiteestä ei ole osoitettu aiheutuvan vakuutuksen 1.200 euron omavastuun ylittävää kustannusta. Näin ollen FINEllä ei ole perusteita suosittaa korvausta lattialaatoituksen ja vedeneristyksen väliin päässeen viemäriveden aiheuttamasta vahingosta.

Välipohjarakenteeseen päässeen veden aiheuttaman vahingon osalta taloyhtiö on vedonnut kylpyhuoneen vedeneristysten asianmukaisuuteen ja esittänyt, että pitkäaikainen vuoto rikkoutuneesta liitoksesta on voinut syövyttää WC-istuimen kehikon kiinnityspultit. Kartoitusraportin tietojen mukaan viemärivesi oli päässyt välipohjarakenteeseen kehikon kiinnityskohdista, joissa kiinnityspultit lävistivät vesieristeen.

Vakuutusehtojen kohdassa 6.3.7 on rajattu pois vakuutuksen korvauspiiristä mm. vahinko, joka on aiheutunut vedeneristeen läpi tai vedeneristeen läpivientien tai vedeneristeen liitosten kautta rakenteisiin vuotaneesta nesteestä. FINE toteaa, että rajoitusehdon sanamuodon mukaan sillä syyllä, jonka vuoksi neste pääsee vuotamaan vedeneristeen läpi tai vedeneristeen läpivienneistä, ei ole merkitystä rajoitusehdon soveltamisen kannalta. Tässä tapauksessa lattialle valunutta vettä oli selvitysten mukaan päässyt rakenteisiin niistä kohdista, joissa WC-istuimen kehikon kiinnityspultit ovat lävistäneet vedeneristeen. FINE katsoo, että vahinko on aiheutunut rajoitusehdossa tarkoitetulla tavalla vedeneristeen läpivientien kautta rakenteisiin vuotaneesta nesteestä. Vakuutusyhtiöllä on rajoitusehdon perusteella oikeus kieltäytyä korvaamasta vahinkoa.

Edellä selostetuilla perusteilla FINE pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä Salo

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia