Haku

FINE-030156

Tulosta

Asianumero: FINE-030156 (2020)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 28.09.2020

Lakipykälät: 75, 75.1, 75.3

Esinevahingon korvaaminen vastuuvakuutuksesta. Kiinteistövakuutuksesta maksettu korvaus. Oliko vahinkoa kärsineellä asunto-osakeyhtiöllä oikeus vaatia korvausta vahingon aiheuttajan vastuuvakuutuksesta siltä osin, kuin vahinko oli jo korvattu kiinteistövakuutuksesta?

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A:n pyykinpesukoneen nukkasihdistä alkoi 2.1.2019 valua vettä pesun aikana. Pesukone oli lattiakaivottomassa tilassa ja vesi tuli kynnyksen yli eteisen puolelle ja levisi muualle huoneistoon. Vettä valui myös alapuolella olleisiin asuntoihin. As Oy B haki vahingon johdosta korvausta kiinteistövakuutuksesta, mutta esitti myös korvausvaatimuksen A:lle siltä osin kuin kiinteistövakuutus ei korvannut vahinkoa. A teki asiassa vahinkoilmoituksen vastuuvakuutukseensa.

Vastuuvakuutusyhtiö maksoi vaaditun korvauksen A:n omavastuulla vähennettynä.

Myöhemmin kävi ilmi, että vahingon korvaaminen kiinteistövakuutuksesta oli aiheuttanut huomattavan korotuksen As Oy B:n kiinteistövakuutuksen vakuutusmaksuun. As Oy B esitti tämän jälkeen vastuuvakuutusyhtiölle korvausvaatimuksen myös kiinteistövakuutuksesta maksetun korvauksen osalta tarkoituksenaan palauttaa kiinteistövakuutusyhtiölle sen maksama korvaus. Vastuuvakuutusyhtiö kieltäytyi maksamasta vaadittua korvausta tältä osin katsoen, että As Oy B oli menettänyt oikeutensa hakea korvausta vahingon aiheuttajalta siltä osin, kuin vahinko oli jo korvattu kiinteistövakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

As Oy B pyytää Vakuutuslautakunnalta ratkaisusuositusta. As Oy B katsoo, ettei sen oikeus lisäkorvauksen saamiseen vahingon aiheuttajan vastuuvakuutuksesta ole lakannut kiinteistövakuutuksen korvausten saamisen jälkeen, mikäli vakuutuskorvaus palautetaan takaisin kiinteistövakuutusyhtiölle ennen kuin vastuuvakuutusyhtiö maksaa lisäkorvauksen As Oy B:lle. As Oy B pyytää lautakuntaa lausumaan, voiko vastuuvakuutusyhtiö tässä tapauksessa kieltäytyä maksamasta As Oy B:lle osaa korvauksesta. As Oy B:n edun mukaista olisi palauttaa kiinteistövakuutuksen korvaukset takaisin kiinteistövakuutusyhtiöön, jolloin korvausmeno tämän vahingon osalta nollautuisi.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa aiemman kantansa asiassa. Yhtiö toteaa, että vastuuvakuutuksen tarkoituksena on ehtojen mukaisesti korvata toiselle aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Yhtiö katsoo, että As Oy B:n oikeus vaatia A:lta korvauksia vahingon johdosta on lakannut siltä osin, kuin As Oy on saanut korvauksen oman kiinteistövakuutuksensa perusteella. A ei siis ole korvausvastuussa As Oy:lle siltä osin kuin ne on korvattu As Oy:n kiinteistövakuutuksen perusteella, eikä vahinkoa tältä osin korvata myöskään vastuuvakuutuksen perusteella. Yhtiö katsoo, että valituksessa esitetyillä seikoilla koskien As Oy:n vakuutusmaksujen nousua ei ole merkitystä asian ratkaisemisen kannalta. Yhtiö viittaa Vakuutuslautakunnan aiemman ratkaisun FINE-020509 perusteluihin siltä osin, kun tapauksessa on ollut kyse valittajana olleen kaupungin oikeudesta vaatia korvausta yksityishenkilöltä tapauksessa, jossa korvaus vahingosta oli jo maksettu kaupungin vakuutuksen perusteella.

Yhtiö toteaa vielä, ettei se ole ottanut kantaa lisäkorvausta koskevan vaatimuksen määrään. Mikäli lautakunta siis vastoin yhtiön kantaa katsoisi, että yhtiön tulee suostua As Oy B:n ehdottamaan järjestelyyn ja maksaa korvausta myös siltä osin, kuin korvauksia on jo kiinteistövakuutuksen perusteella maksettu, yhtiö tulee lausumaan vaatimuksen ja mahdollisen korvauksen määrästä erillisellä päätöksellä.

Vakuutetun kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutettuna olevalle A:lle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa. Lautakunnalle toimittamassaan kannanotossa A katsoo, että asia tulisi selvittää As Oy B:n ja vakuutusyhtiöiden kesken.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:n vastuuvakuutuksesta korvata As Oy B:lle myös se osuus vahingosta, jonka As Oy B:n oma kiinteistövakuutus on jo korvannut.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vakuutussopimuslain (28.6.1994/543) 75.1 §:n mukaan vakuutetun oikeus vaatia kolmannelta henkilöltä korvausmäärä, jonka vakuutuksenantaja on hänelle suorittanut, siirtyy vakuutuksenantajalle vain, jos kolmas henkilö on aiheuttanut vakuutustapahtuman tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta tai on lain mukaan velvollinen suorittamaan korvausta huolimattomuudestaan riippumatta. Vakuutuksenantajan takautumisoikeuden rajoituksista eräissä vakuutuksissa säädetään tuotevastuulain 13 a §:ssä.

Vakuutussopimuslain 75.3 §:n (17.6.2016/467) mukaan vakuutusehdoissa ei saa poiketa 1 ja 2 momentin säännöksistä kolmannen henkilön vahingoksi, jos kolmas henkilö on yksityishenkilö taikka työntekijä, virkamies tai näihin vahingonkorvauslain (412/1974) 3 luvun 1 §:n mukaan rinnastettava muu henkilö. Vapaaehtoisen moottoriajoneuvovakuutuksen vakuutusehdoissa voidaan kuitenkin takautumisoikeudesta määrätä siten kuin liikennevakuutuslain 73 §:ssä säädetään.

Yksityishenkilön vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 8.4.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Vahingonkorvaus- ja vakuutusvelkojen yhteydessä sovelletaan niin sanottua rikastumiskiellon periaatetta, jonka mukaan vahingonkärsijän ei kuulu vahinkotapahtuman kautta päästä parempaan asemaan, kuin mihin hän olisi päässyt ilman vahinkotapahtumaa. Jos vahingonkärsijällä on mahdollisuus saada vahinkonsa katetuksi paitsi vaatimalla korvausta vahingonaiheuttajalta myös vakuutuksesta tai muulla tavoin, vahingonkärsijä saa yleensä valita, keneltä hän suorituksen vaatii. Sikäli kuin vahingonkärsijä ottaa vastaan muita korvauksia, hänen oikeutensa saada vahingonkorvausta pääsääntöisesti supistuu samassa laajuudessa.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa vahingonkärsinyt As Oy B on saanut riidanalaisen osan korvauksesta kiinteistövakuutuksestaan. Vakuutuslautakunta toteaa, että As Oy B:n vahingonkorvaussaatava A:lta on tältä osin lakannut. A:n vahingonkorvaussaatavan lakkaamisen myötä myös A:n vastuuvakuutusyhtiön velvollisuus maksaa korvausta vakuutuksen perusteella on lakannut.

Selvyyden vuoksi lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että samaa lopputulosta voitaisiin perustella myös vakuutuksenantajan takautumisoikeutta koskevalla vakuutussopimuslain 75 §:llä ja sen pakottavuudella Vakuutussopimuslain 75 §:n säännökset vakuutuksenantajan takautumisoikeudesta ovat yksityishenkilön asemassa olevan vahingonaiheuttajan, niin kuin kuten tässä tapauksessa vakuutettu A:n, hyväksi.  pakottavia. Vakuutuksenantajalla on suorittamansa korvauksen perusteella takautumisoikeus vain sellaista yksityishenkilön asemassa olevaa vahingon aiheuttajaa kohtaan, joka on aiheuttanut vahingon tahallisesti, törkeästä huolimattomuudesta tai on lain mukaan velvollinen suorittamaan korvauksen huolimattomuudestaan riippumatta.

Vakuutuslautakunta on aiemmassa käytännössään (FINE-020509) katsonut, ettei vakuutussopimuslain 75 §:n pakottavuusvaikutusta voi kiertää järjestelyllä, jossa vahingonkärsineen oman vakuutusyhtiön maksama korvaus nimetään lainaksi, joka on tarkoitus maksaa pois vahingonaiheuttajan vastuuvakuutuksesta maksettavalla korvauksella. Sillä, ettei vahingonkärsinyt halua rasittaa oman vakuutuksensa vahinkotilastoa, ei katsottu olevan merkitystä vakuutussopimuslain 75 §:n soveltuvuuden ja sen pakottavuuden kannalta.

Käsillä olevassa asiassa on Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan riidatonta, ettei mikään vakuutussopimuslain 75 §:n mukaisista takautumisoikeuden edellytyksistä täyty. Siitä huolimatta, ettei As Oy B ole esittänyt väitettä sen ja kiinteistövakuutusyhtiön välisestä lainajärjestelystä, on Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan johdonmukaista, että tapausta arvioidaan vastaavalla tavalla kuin edellä mainittua tapausta FINE-020509. Tulkinta turvaa lainsäätäjän tarkoitusta suojata yksityishenkilön asemassa olevaa vahingonaiheuttajaa korvausvastuun uhalta tilanteessa, jossa vahinko saadaan korvatuksi vakuutuksesta.

Esitetyin syin Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Alinentalo-Pelttari
Korpiola
Rusanen
Sarpakunnas

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia