Haku

FINE-030005

Tulosta

Asianumero: FINE-030005 (2021)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 09.03.2021

Sadeveden kulkeutuminen seinärakenteeseen vääntyneen ikkunapellin kautta. Oliko vahinko korvattava?

Tapahtumatiedot

Asunto-osakeyhtiön huoneiston asukas oli huomannut makuuhuoneensa ulkoseinässä kosteuden aiheuttamaa värjäytymistä. Vahinkokartoituksessa 11.7.2019 todettiin makuuhuoneen seinässä ja lattiassa kohonneita kosteuspitoisuuksia. Vahinkokartoituksessa havaittiin tämän huoneiston yläpuolella olevan huoneiston ikkunan alareunan pellin olevan väännyksissä. Kartoitusraportin mukaan kosteusvaurio oli mahdollisesti aiheutunut yläpuolen asunnon ikkunan pellityksen kautta seinärakenteeseen päässeestä sadevedestä. Kartoitusraportin kuvien mukaan yläpuolen asunnon ikkunan alapelti oli vääntynyt koholle tuuletusikkunan puoleisesta päästään. Asunto-osakeyhtiön isännöitsijä teki asiasta myös rikosilmoituksen.

Sadeveden aiheuttamasta kosteusvahingosta haettiin korvausta kiinteistövakuutuksesta. Vakuutusyhtiö katsoi 13.11.2019 annetussa päätöksessään, ettei mitään rikkoutumista tai muuta äkillistä ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa ollut todettu. Vakuutusyhtiö toi esiin päätöksessään myös sulamis- tai pintavesien tunkeutumisesta rakenteisiin koskevan rajoitusehtokohdan. Asunto-osakeyhtiö haki muutosta päätökseen todeten, että kyse ei ollut sulamis- tai pintavesistä vaan sadevesistä. Pellin vääntäminen on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko, joten sen seurauksena syntynyt vesivahinko on äkillinen ja ennalta arvaamaton. Vakuutusyhtiö ei muuttanut päätöstään. Kielteistä korvausratkaisua ei muutettu myöskään vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä annetussa korvauspäätöksessä.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asunto-osakeyhtiö pyytää FINEä lausumaan, täyttääkö vahinko äkillisen ja ennalta arvaamattoman vahingon määritelmän ja tuleeko vahinko näin ollen korvata vakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö pyytää aiemmin esiin tuotujen seikkojen lisäksi huomioimaan, että rikosturva on tarkoitettu nimenomaan rikosvahinkojen korvaamiseksi. Rikosilmoituksen tekeminen ei tee tapauksesta rikosvahinkona korvattavaa. Vahingontekoaikaa tai -tapaa ei ole selvitetty. Ikkunapellin sijainnin vuoksi on epätodennäköistä, että kukaan ulkopuolinen olisi päässyt vaurioittamaan sitä. Vakuutusyhtiö katsoo, että vaurion syy on epäselvä. Vaurion syntyajaksi on ilmoitettu useita kuukausia. Tähän viittaavat myös seinän kosteusjäljet. Näin pitkän ajan kuluessa syntynyt vaurio ei ole äkillisesti syntynyt. Rakennuksen ulkovaipan läpi päässeen sadeveden kulkureittiä, vahingon tapahtumapäivää tai ikkunapellin rikkoutumistapaa ei tiedetä.

Sopimusehdot

Kiinteistövakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 5 Vakuutusturva mukaan […] vakuutusturva korvaa vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen suoranaisen omaisuusvahingon seuraavassa esitetyllä tavalla.

Vakuutusehtojen kohdan 5.4 Rikos mukaan korvattava vahinko on mm. vahingonteko, jolla tarkoitetaan tahallisesti aiheutettua vahinkoa.

Vakuutusehtojen kohdan 5.7 Muu vahinkotapahtuma mukaan korvattavia vahinkoja ovat muut äkilliset ja ennalta-arvaamattomat suoranaiset omaisuusvahingot, joita ei muualla ehtojen 5. luvussa ole rajoitettu korvattavuuden ulkopuolelle. Ehtokohdan rajoitusten mukaan muualla 5. luvussa korvattavuuden ulkopuolelle rajattujen vahinkojen lisäksi Muun vahinkotapahtuman turvasta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu mm. tapahtumasta, jota ei voida määritellä.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys asunto-osakeyhtiön rakennukselle aiheutuneiden kosteusvaurioiden korvattavuudesta kiinteistövakuutuksesta. Asunto-osakeyhtiön kiinteistövakuutuksesta korvataan mm. vuoto-, rikos- ja muita vahinkotapahtumia.

Vahinkokartoitusraportissa oli pidetty mahdollisena, että seinän kosteusvaurio on aiheutunut sadeveden kulkeuduttua seinään yläkerran asunnon ikkunapellin kautta. Ikkunapellin havaittiin olleen vääntynyt.

FINE toteaa, että tässä tapauksessa ei ole esitetty selvitystä niistä olosuhteista tai syistä, joiden vuoksi ikkunapelti on ollut vääntynyt. Ikkunapellin vääntymisestä oli tehty rikosilmoitus, mutta FINEn käytössä olleista asiakirjoista ei käy ilmi, onko poliisi rikosilmoituksen johdosta tutkinut asiaa tai mitä seikkoja asiasta on poliisin tutkinnassa selvinnyt. Myös vahingon tapahtuma-aika jää tapauksessa epäselväksi. FINE toteaa lisäksi, että vahingosta esitettyjen tietojen perusteella jää osin epäselväksi, onko seinän kosteusvaurioiden syynä ylipäänsä ollut sadeveden kulkeutuminen rakenteeseen juuri yläkerran asunnon ikkunapellin kautta.

Edellä mainittujen syiden vuoksi FINE katsoo, että tapauksessa ei ole osoitettu vakuutusehtojen mukaan korvattavaa vahinkotapahtumaa.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä Salo

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia