Haku

FINE-030003

Tulosta

Asianumero: FINE-030003 (2020)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 08.10.2020

Lakipykälät: 31, 33, 34

Suojeluohjeen laiminlyönti. Korvauksen alentaminen tai epääminen.

Tapahtumatiedot

Asiakas H:n omistama henkilöauto oli ollut elo-marraskuussa 2019 teollisuushallin pihassa säilytettävänä. H on kertonut, että hänen ystävänsä oli hallissa vuokralaisena, mutta tämä oli häädetty tiloista elokuussa 2019. Ajoneuvolle oli säilytyksen aikana aiheutettu vahinkoa, joka havaittiin 7.11.2019. Ajoneuvo oli nostettu kivien päälle, ajoneuvon sisälle oli murtauduttu ja sisällä ollutta irtaimistoa oli anastettu. H on hakenut korvausta auton haltijan ottamasta autovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen suojeluohjeen laiminlyönnin perusteella. Vakuutusyhtiö on katsonut korvauspäätöksessä, että ajoneuvon omistaja on laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen vähäistä suuremmalla huolimattomuudella jättäen ajoneuvon pitkäksi aikaa sellaiseen paikkaan, joka on ollut omiaan kiinnittämään rikoksentekijöiden huomion.

 Asiakkaan valitus

Asiakkaat, auton omistaja H ja vakuutuksenottaja ja auton haltija J, ovat vaatineet, että vakuutusyhtiö suorittaisi korvauksen kokonaisuudessaan, tai että korvausta vain alennettaisiin. Asiakkaat katsovat, ettei ajoneuvon säilytyspaikka ole ollut laadultaan sellainen, että se olisi erityisesti kiinnittänyt rikoksentekijöiden huomiota, eikä korvauksen epäämiselle näin ollen ole perusteita. Auton säilytysalue on ollut hallirakennuksen piha teollisuus- ja asuinalueella noin kahden kilometrin päässä kunnan keskustasta. Piha ei näy päätielle. Hallirakennuksen lähellä, noin 100 metrin päässä on myös omakotitalo. Kyse ei siis ole syrjäisestä teollisuusalueesta, joka kiinnittäisi ohikulkijoiden huomion. Asuinrakennusten asukkaat kulkevat alueella päivittäin ja lisäksi hallissa on päivittäistä toimintaa ja hallin pihalla on päivittäin ajoneuvoja. Asiakkaat katsovat, että ajoneuvon omistajalla on ollut perusteltu syy pitää aluetta turvallisena.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut vastineessaan, että suojeluohjetta on rikottu vähäistä suuremmalla huolimattomuudella ja suojeluohjeen rikkominen on syy-yhteydessä vahinkoon. Säilytyspaikka on taajama-alueen ulkopuolella olevaa teollisuusaluetta, jossa on myös kaksi asuttua omakotitaloa. Se seikka, että alueella on ollut myös vähäistä asutusta, ei tarkoita sitä, että alueella olisi päivittäistä aktiivista toimintaa saati täysin turvallista, kuten asiakkaat valituksessaan väittävät. Jos näin olisi, joku ohikulkijoista tai alueella päivittäin toimivista henkilöistä olisi todennäköisesti huomannut vahingonteon ja ilmoittanut siitä ajoneuvon omistajalle tai poliisille sen neljän kuukauden aikana, jolloin ajoneuvo on ollut hallin pihassa.

Teollisuushallin pihaa ei ole myöskään millään tapaa esimerkiksi aidattu tai muutoin valvontajärjestelmin turvattu, mikä on omiaan kiinnittämään rikoksentekijöiden huomion. Myös ajoneuvon omistajan toimittamista valokuvista on nähtävissä, että ajoneuvo on muistuttanut hylättyä ajoneuvoa sen ollessa vahingonteosta riippumatta likainen ja ruosteinen, mikä saattaa myös osaltaan kiinnittää rikoksentekijöiden huomion.

Vakuutusehtojen mukaan ajoneuvoa ei saa jättää sellaiseen paikkaan, jossa se ajan ollen on omiaan kiinnittämään rikoksentekijöiden huomiota. Jos ajoneuvo vioittuu tai vaurioituu taajaman ulkopuolella tai muussa sellaisessa paikassa, jossa se on vahingonteolle tai varkaudelle alttiina, se tulee välittömästi hinauttaa turvalliseen suojaan. Lisäksi ajoneuvon huolellisesta säilyttämisestä ja silmälläpidosta on huolehdittava.

Vähäistä suurempaa huolimattomuutta ilmentää etenkin se, että ajoneuvo on jätetty hallin pihaan ainakin neljäksi kuukaudeksi. Ajoneuvon omistaja on vakuutusyhtiön tutkijalle kertomansa mukaan tiennyt, että hänen ystävänsä on häädetty pois hallista elokuussa 2019, eli saman kuukauden aikana, jolloin hän on jättänyt ajoneuvon hallin pihalle. Ajoneuvon omistaja on tällöin tiennyt. ettei ajoneuvo ole kenenkään valvonnassa, ja hän olisi voinut esimerkiksi hinauttaa sen pois paikalta. Näin ei kuitenkaan ollut tehty.

Ajoneuvon omistaja oli nähnyt ajoneuvonsa ehjänä viimeksi elokuussa 2019 jättäessään sen hallin pihaa. Asiakas huomasi murron marraskuussa hakiessaan autoa pois hallin pihasta. Hän ei ollut käynyt koko neljän kuukauden jakson aikana tarkistamassa ajoneuvonsa kuntoa tai yrittänyt järjestää sitä pois hallin pihasta sellaiseen paikkaan, jossa ajoneuvo olisi voinut olla helpommin valvottavissa tai suojassa lukitussa tilassa.

Traficomin tietojen mukaan ajoneuvo on ollut liikennekäytöstä poistettuna 7.8.2019 alkaen, pois lukien päivät 2.6.2020 ja 11.6.2020, jolloin ajoneuvolla on ollut siirtolupa. Vakuutusyhtiöllä ei ole tietoa siitä, onko ajoneuvon omistaja jättänyt ajoneuvon edelleen alttiiksi vahingonteolle hallin pihaan 7.11.2019 vai esimerkiksi hinauttanut sen pois paikalta. Jos ajoneuvo on siirretty pois hallin pihasta vasta 2.6.2020 tai 11.6.2020, jolloin ajoneuvolla on ollut siirtolupa - osoittaa se edelleen ajoneuvon omistajan piittaamattomuutta toimia suojeluohjeiden mukaisesti. Vakuutusyhtiö on pyytänyt, että Vakuutuslautakunta hylkäisi asiakkaan vaatimuksen perusteettomana.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko asiakas laiminlyönyt auton säilytyspaikkaa koskevaa suojeluohjetta, ja oliko vakuutusyhtiöllä ollut oikeus evätä korvaus suojeluohjeen laiminlyönnin perusteella.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 31 §:n 1 momentin mukaan vakuutussopimukseen voidaan ottaa määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä, tai määräyksiä siitä, että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla määrätty kelpoisuus (suojeluohjeet).

Vakuutussopimuslain 31 §:n 2 momentin mukaan vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita.

Vakuutussopimuslain 31 §:n 3 momentin mukaan jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 2 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Vakuutussopimuslain 34 §:n 1 momentin mukaan harkittaessa, onko korvausta vahinkovakuutuksessa tässä luvussa säädetyllä perusteella alennettava tai evättävä, tulee ottaa huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, tai vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella taikka vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutuksenottajan, vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

Nyt kyseessä olevaan tapaukseen sovellettavien, 1.1.2019 voimaan tulleiden kaskovakuutusehtojen kohdan 3.2 (Varkausturva) mukaan varkausturvasta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on rikoslain tarkoittama varkaus, luvaton käyttö, käyttövarkaus tai niiden yritys, kun vakuutuksen kohde on ollut teon tapahtumahetkellä lukittu tai lukitussa säilytyssuojassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä.

Ajoneuvo on lukittu, kun sen koritila, ovet, ikkunat ja kuormatila on suljettu ja tukittu ja lukot täyttävät suojaustehtävänsä, ajoneuvon lukitsemiseen käytettävät avaimet on poistettu ajoneuvosta ja luvattoman käytön estämiseksi tarkoitettu laite tai ohjauslukko on käytössä. Lukitusvaatimus koskee kaikkia ajoneuvoja.

Kaskovakuutusehtokohdan 5 (Suojeluohjeet) mukaan suojeluohjeissa on tavallisimpia varotoimenpiteitä, joilla pyritään estämään vahingon syntyminen tai pienentämään vahingon laajuutta.

Vakuutuksenottajan, vakuutetun ja häneen samastettavan henkilön tulee noudattaa suojeluohjeita. Suojeluohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa sen, ettei korvausta makseta tai että se maksetaan alennettuna yleisten sopimusehtojen kohdan 5.1.1 mukaisesti.

Kaskovakuutusehtokohdan 5.1 alakohdan 6 mukaan ajoneuvoa ei saa jättää sellaiseen paikkaan, missä se ajan ollen on omiaan kiinnittämään rikoksentekijöiden huomiota. Jos ajoneuvo vioittuu tai vaurioituu taajaman ulkopuolella tai muussa sellaisessa paikassa, jossa se on vahingonteolle tai varkaudelle alttiina, se tulee välittömästi hinauttaa turvalliseen suojaan.

Yleisten sopimusehtojen kohdan 5.1.1 (Vahinkovakuutus) mukaan vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita. Vahingon satuttua vakuutetulle tulevaa korvausta voidaan alentaa tai korvausta ei makseta, jos vakuutettu on laiminlyönyt velvollisuutensa noudattaa suojeluohjeita joko tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä.

Asian arviointi

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan H on menetettyään ajo-oikeutensa jättänyt ajoneuvonsa metsätien varrella olevalle hallialueelle. Vakuutuslautakunta katsoo, että vaikka noin 100 metrin päässä hallista on ollut omakotitalo, voidaan säilytyspaikkaa pitää kuitenkin syrjäisenä. Säilytyspaikassa ei ole ollut aitausta eikä valvontaa. Vakuutuslautakunta katsoo, että aluetta voidaan pitää vakuutuksen sisältyvän suojeluohjeen mukaisena alueena, jossa ajoneuvo on ajan ollen ollut omiaan kiinnittämään rikoksentekijöiden huomiota.

 Vakuutuslautakunta katsoo, ettei H ole noudattanut ajoneuvon säilytystä koskevaa suojeluohjetta. Vakuutuslautakunnan arvioitavaksi tulee, mikä merkitys laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymisen kannalta, ja mikä on ollut asiakkaan huolimattomuuden laatu sekä vallinneet olosuhteet muutoin. Vakuutuslautakunta toteaa, että vaikka vahinko olisi aiheutettu laiminlyömällä suojeluohjeen noudattaminen törkeästä huolimattomuudesta, se ei vielä itsessään oikeuta vakuutusyhtiötä epäämään korvausta kokonaisuudessaan. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, että vakuutusyhtiöllä on näissä tapauksissa oikeus alentaa vakuutuskorvausta. Korvauksen epääminen tulee kyseeseen kaikkein moitittavimmissa ja suoranaista piittaamattomuutta osoittavissa tapauksissa.

Vakuutuslautakunta pitää todennäköisenä, että ajoneuvon jättäminen syrjäiselle teollisuusalueella on vaikuttanut auton varkausvahinkoon. Ajoneuvo jätettiin hallin pihalle noin kolmeksi kuukaudeksi vailla valvontaa, minkä perusteella lautakunta katsoo, ettei H:n huolimattomuutta voi pitää vähäisenä. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan suojeluohjeiden laiminlyöminen on ollut huomattavasti vähäistä suurempaa, joten vakuutusyhtiö voi alentaa korvausta. Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa vahingon asiakkaan kaskovakuutuksesta 1/2:lla alennettuna.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa vahingon kaskovakuutuksesta 1/2:lla alennettuna.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Maso
Vuori
Vyyryläinen
Yrttiaho

Tulosta