Haku

FINE-029873

Tulosta

Asianumero: FINE-029873 (2021)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 03.05.2021

Lakipykälät: 32, 61

Lukkojen sarjoituskulujen korvaaminen. Pelastamiskustannukset. Tuliko pelastamiskustannuksina korvata myös huoneistojen lukkojen sarjoitus?

Tapahtumatiedot

Asunto-osakeyhtiön osakkaan autoon murtauduttiin 28.11.2018. Autosta anastettiin mm. osakkaan kotiavain, jolla pääsi myös taloyhtiön yleisiin tiloihin, autotallin nosto-oven avain ja osakkaan postia, josta kävi ilmi osakkaan yhteystiedot.

Vakuutusyhtiö korvasi taloyhtiön yleisten tilojen lukkojen sarjoituksen töineen. Lukkotyöt tehneen P Oy:n tarjouksen 29.11.2018 mukainen hinta kahden taloyhtiön yleisten tilojen sarjoitukselle ja sarjamuutostyölle oli yhteensä 3.864 euroa, josta vakuutusyhtiö katsoi korvattavaksi puolet, eli 1.932 euroa. Tarjouksessa oli mukana myös huoneistojen sarjoituskuluja. Vakuutusyhtiö katsoi päätöksissään 6.3.2019 ja 28.6.2019, että välitön vahingonvaara oli torjuttu, kun vakuutuspaikan ulkokuori eli kaikki ulko-ovet oli sarjoitettu uudestaan (ns. kuorisuojaus). Asuntojen lukkojen sarjoitukset eivät olleet kiinteistövakuutuksesta korvattavia, koska asuntojen irtain ei ollut kiinteistövakuutuksen kohteena. Kiinteistövakuutuksesta korvattiin vahingon rajoittamiskuluina yleisten tilojen sarjoituksen osuus.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Taloyhtiö vaatii korvausta kaikkien lukkojen sarjoituskuluista. Huoneistojen lukkoja oli jouduttu vaihtamaan ulko-ovien sarjoituksen vuoksi. Ulko-ovien sarjoitus ei olisi onnistunut ilman asuntojen lukkojen sarjoitusta ja kyse oli myös kokonaisuutena edullisimmasta korjausvaihtoehdosta tilanteen palauttamiseksi vahinkotapahtumaa edeltävälle tasolle.

Vakuutusyhtiö on korvannut uhkaavan vahinkotapahtuman torjumiskuluina yleisten tilojen lukkoihin kohdistuneen sarjoituksen. Tämän sarjoitustyön seurauksena anastetulla avaimella ei pääse asunto-osakeyhtiön tiloihin ulko-ovesta eikä pääsyä ole myöskään niihin tiloihin, jossa on asunto-osakeyhtiön irtainta omaisuutta säilytyksessä. Näillä toimenpiteillä on torjuttu välitön vahingonvaara. Kiinteistövakuutuksesta ei korvata huoneistojen lukkojen sarjoitusta tai vaihtoa, koska asuinhuoneistoissa ei ole säilytyksessä kiinteistövakuutuksessa vakuutettua irtainta omaisuutta.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutussopimuslain 32 § mukaan vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin vakuutuksenantajan oikeuden säilyttämiseksi vahingon aiheuttajaa kohtaan. Vakuutetun tulee, mikäli mahdollista, noudattaa vakuutuksenantajan sanotussa tarkoituksessa antamia ohjeita. […]

Vakuutussopimuslain 61 § mukaan vakuutuksenantaja on velvollinen korvaamaan 32 §:ssä tarkoitetun pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin.

Kiinteistön All Risks -vakuutuksen 1.11.2016 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 6.2 Muut korvattavat kustannukset mukaan […] jos vakuutuksenottajan hallusta on murtautumalla tai ryöstämällä anastettu vakuutuksen kohteena olevan rakennuksen yleisavaimia tai vakuutuksen kohteena olevan irtaimen omaisuuden säilytystilojen avaimia, vakuutuksesta korvataan anastetun avaimen väärinkäytön estämiseksi tehdyistä toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset edellyttäen, että avain on ilmeisesti sellaisen hallussa, jolla ei siihen ole oikeutta ja tämän seurauksena on välitön uhka vakuutuksen kohteena olevan irtaimen omaisuuden anastamisesta.

Tällaisiksi toimenpiteiksi katsotaan rakennuksen ulko-oven tai rakennuksessa sijaitsevan, vakuutuksen kohteena olevan irtaimen omaisuuden säilytystilan oven lukon sellaisen haitan (haittalevyn) vaihtaminen, joka tekee anastetun avaimen sopimattomaksi edellä tarkoitettuihin lukkoihin. Jos lukon haitan vaihtaminen ei ole mahdollista, korvataan kyseisen lukon uusiminen. Esimerkiksi siirtyminen useamman avaimen käyttöön ei ole peruste koko lukon uusimiseksi.

Vakuutuksenottajan hallussa oleviksi katsotaan myös avaimet, jotka ovat asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön isännöitsijän, hallituksen jäsenen tai huoltoyhtiön tai muun vakuutuksenottajaan sopimussuhteessa olevan kiinteistön ylläpitoon osallistuvan hallussa. […]

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys taloyhtiölle aiheutuneiden sarjoituskulujen korvattavuudesta kiinteistövakuutuksesta. Osapuolten välillä on riidatonta, että tämän taloyhtiön kiinteistövakuutuksella vakuuttamaa omaisuutta lähtökohtaisesti uhkasi avaimen menettämisen johdosta välitön vahingonvaara. Vakuutusyhtiö oli korvannut taloyhtiön yleisten tilojen lukkojen sarjoituksen. Taloyhtiö hakee lisäkorvausta huoneistojen lukkojen sarjoituksen osalta.

Vakuutusehtojen kohdan 6.2 mukaan vakuutuksesta korvataan anastetun avaimen väärinkäytön estämiseksi rakennuksen ulko-oven tai rakennuksessa sijaitsevan, vakuutuksen kohteena olevan irtaimen omaisuuden säilytystilan oven lukon sellaisen haitan (haittalevyn) vaihtaminen, joka tekee anastetun avaimen sopimattomaksi edellä tarkoitettuihin lukkoihin.

Taloyhtiö on vedonnut siihen, että käytetty lukitusten sarjoitustapa oli ollut edullisin tapa korjata tilanne sekä siihen, että ulko-ovien sarjoituksen vuoksi oli ollut välttämätöntä sarjoittaa myös huoneistojen ulko-ovia.

Vakuutusehtojen mukainen vakuutusyhtiön korvausvelvollisuus vahingontorjuntakuluista, jotka tehdään avainta käyttämällä aiheutettujen vahinkojen torjumiseksi, rajoittuu rakennuksen ulko-oveen ja vakuutetun irtaimen omaisuuden säilytystilojen oviin.

FINE katsoo, että vakuutusyhtiö on täyttänyt vakuutusehtojen mukaisen korvausvelvollisuutensa korvaamalla yleisten tilojen lukkojen sarjoituksen töineen. Esillä olevassa tapauksessa taloyhtiö ei ole väittänyt, että asuntojen ovien lukkojen sarjoitustöillä olisi pyritty torjumaan uhkaavaa vahingonvaaraa jonkin kiinteistövakuutuksella vakuutetun omaisuuden osalta. FINEn näkemyksen mukaan myös vakuutussopimuslain mukaisen pelastamisvelvollisuuden täyttämistä ja siitä aiheutuvien kohtuullisten kustannusten korvaamista koskevien säännösten mukaan taloyhtiön ”ulkokuoren” uudelleensarjoittaminen on tässä tapauksessa ollut riittävä toimenpide torjumaan vahinkoriskin, joka kohdistuu kiinteistövakuutuksella vakuutettuun omaisuuteen avainta käyttämällä aiheutettavien vahinkojen johdosta. Tällöin anastetulla avaimella ei ole enää ollut mahdollista päästä esimerkiksi vahingoittamaan taloyhtiön sisätiloja tai anastamaan taloyhtiön omistamaa irtaimistoa.

FINEn käytössä olleista selvityksistä ei käy ilmi, että taloyhtiölle olisi aiheutunut yleisten tilojen lukkojen sarjoituksen johdosta vakuutusyhtiön korvaamaa summaa enemmän kustannuksia. FINE pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen ja vakuutussopimuslain mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä Salo

Tulosta