Haku

FINE-029838

Tulosta

Asianumero: FINE-029838 (2020)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 10.09.2020

Keskeytysvakuutus. Epidemiavahinko. Vahingon korvattavuus. Koronavirus. Koulujen sulkemismääräyksen aiheuttama koulukyytitoiminnan keskeytyminen. Taksiyrittäjälle aiheutunut liikevaihdon menetys.

Tapahtumatiedot

Taksiliikennettä harjoittavan vakuutuksenottaja K.T:n koulukyytitoiminta keskeytyi 18.3.2020 alkaen paikallisen aluehallintoviraston määrättyä 17.3.2020 tartuntatautilain 58 §:n nojalla koulut suljettaviksi COVID-19 koronaviruksen aiheuttaman epidemian leviämisen estämiseksi. K.T. haki korvausta liiketoimintansa keskeytymisestä aiheutuneesta katemenetyksestä 13.3.2020 alkaneesta keskeytysvakuutuksestaan, johon sisältyi vakuutusturva epidemiakeskeytysvahinkojen varalta. Lisäksi K.T. ilmoitti myös epidemian johdosta 28.3.2020 voimaan tulleiden Uudenmaan aluetta koskeneiden liikkumisrajoitusten vaikuttaneen taksitoimintaansa.

Vakuutusyhtiö on päätöksillä 2.4.2020 ja 11.5.2020 kieltäytynyt maksamasta korvausta, koska kyse ei ollut vakuutuksen perusteella korvattavasta vahingosta. Vakuutusehtojen kohdan 4.1.3 mukaan keskeytysvahingon korvattavuus edellytti, että vahinko oli aiheutunut Suomen viranomaisen tartunta- tai eläintautien vastustamiseksi vakuutuskaudella antamasta velvoittavasta määräyksestä, joka annettiin tartuntatauti-, eläintauti- tai elintarvikelain perusteella, ja josta aiheutuneet toimenpiteet liittyivät välittömästi vakuutettuun liiketoimintaan. Kaikkien edellytysten tuli täyttyä samanaikaisesti. Viranomaisen määräys ei ollut kohdistunut K.T:n taksiliiketoimintaan välittömästi, vaan vakuutusyhtiö katsoi koulujen sulkemisen ja määrättyjen liikkumisrajoitusten vaikutusten olleen välillisiä. Liikkumisrajoitukset oli lisäksi määrätty valmiuslain perusteella.

Asiakkaan valitus

K.T. on vaatinut vahingon korvaamista ensisijaisesti vakuutuskirjan mukaisesti ajalta 18.3.2020 - 14.5.2020 tai toissijaisesti samalta ajalta siltä osin kuin hänen liiketoimintansa oli perustunut koulukuljetuksiin. Perusteluinaan K.T. on lausunut, että yritystoiminta keskeytyi koulukyytien loppumisen johdosta aluehallintoviraston määrättyä tartuntatautilain 58 §:n nojalla koulut suljettaviksi. Vakuutusehtojen sanamuoto ei edellyttänyt viranomaisen määräyksen kohdistumista itse vakuutettuun yritykseen, vaan oli riittävää, että määräyksestä aiheutuneet toimenpiteet liittyivät välittömästi vakuutetun liiketoimintaan.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut korvauspäätöksensä vakuutusehtojen mukaiseksi. Vakuutusyhtiön mukaan K.T. harjoitti taksiyritystoimintaa Keski-Suomessa. Osan liiketoiminnasta muodostivat koulukyydit. Paikallisen aluehallintoviraston määrättyä 17.3.2020 koronapandemian vuoksi koulut suljettaviksi tartuntatautilain 58 §:n nojalla K.T. joutui keskeyttämään liiketoimintansa siltä osin kuin se perustui koulukuljetuksiin.

Vakuutusyhtiö on lausunut, että koulujen sulkemisessa oli kyse Suomen viranomaisen tartuntatautilain perusteella antamasta velvoittavasta määräyksestä. Määräyksen vuoksi K.T:lle on aiheutunut katemenetystä taksiliiketoiminnassa, kun osa asiakaskyydeistä oli jäänyt ajamatta. Korvauksen maksaminen epidemiakeskeytysvakuutuksesta saattoi kuitenkin tulla kysymykseen vain, jos kaikki vakuutusehtojen kohdassa 4.1.3 kerrotut seikat toteutuivat samanaikaisesti.

Vakuutusehtojen kohdan 4.1.3 mukaan vahingon tuli olla suoranainen seuraus viranomaisen tartuntatautilain nojalla antamasta velvoittavasta määräyksestä. Koulujen sulkemisesta aiheutunut asiakaskato ei ollut suoranainen vaan välillinen seuraus viranomaisen määräyksestä. Määräys ei kohdistunut taksiyrittäjiin. Aluehallintoviraston ja muiden hallintoviranomaisten koronapandemiasta johtuneista määräyksistä saattoi aiheutua välillisesti kielteisiä taloudellisia vaikutuksia lukuisille liikkeenharjoittajille ja ammattiryhmille, kuten alihankkijoille ja liiketoimintakumppaneille. Epidemiakeskeytysvakuutus ei kattanut tällaisia viranomaismääräyksistä aiheutuneita välillisiä vaikutuksia.

Vakuutusehdon mukaisesti määräyksestä aiheutuneiden toimenpiteiden tuli liittyä välittömästi vakuutettuun liiketoimintaan. Tässä tapauksessa K.T. on hakenut korvausta taksiliiketoiminnan keskeytymisestä. Vakuutuskirjan mukainen vakuutettu liiketoiminta oli ”taksiliikenne”. Aluehallintoviraston asettama rajoitus koski ainoastaan koulutoimen harjoittamista aluehallintoviraston toimialueella. Aluehallintovirasto ei ollut määrännyt taksiliiketoiminnan harjoittamiselle yleisesti eikä asiakkaan liiketoiminnalle erityisesti mitään rajoituksia. Määräys ei siten liittynyt välittömästi K.T:n liiketoimintaan. Koulujen sulkemismääräyksestä ei sen vuoksi ollut aiheutunut epidemiakeskeytysvakuutuksesta korvattavaa vahinkoa.

Valtioneuvoston päätös Uudenmaan alueen määräaikaisesta eristämisestä perustui valmiuslakiin, ei tartuntatautilakiin. Valtioneuvosto ei edes voinut antaa tartuntatautilain nojalla määräyksiä, vaan tältä osin toimivalta oli alueellisilla viranomaisilla. Edellä mainittujen suoranaisten ja välittömien vaikutusten lisäksi Uudenmaan alueen eristämisessä ei myöskään olut kyse vakuutusehdon edellyttämästä Suomen viranomaisen vakuutuskaudella antamasta, tartuntatautilakiin perustuneesta velvoittavasta määräyksestä. Näin ollen liikkumisrajoituksesta mahdollisesti aiheutuneessa katemenetyksessä ei ollut kyse epidemiakeskeytysvakuutuksesta korvattavasta vahingosta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutuksenottaja K.T:n harjoittaman taksiliikennetoiminnan katemenetys korvattava epidemiakeskeytysvakuutuksesta, kun aluehallintovirasto oli antanut määräyksen koulujen sulkemisesta koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi ja valtioneuvosto oli samassa tarkoituksessa päättänyt Uudenmaan alueen määräaikaisesta eristämisestä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kysymyksessä olevaan vakuutukseen sovellettavien 1.1.2020 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 1, Vakuutuksen tarkoitus, mukaan [vakuutusyhtiö] sitoutuu näiden ehtojen ja Yleisten sopimusehtojen (YL) mukaisesti korvaamaan kohdassa 4 mainituista vahingoista vakuutuksen kohteelle aiheutuneen taloudellisen vahingon sekä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset.

Vakuutusehtojen kohdan 2, Vakuutuksen kohde, mukaan vakuutuksen kohteena on vakuutuksenottajan harjoittaman, vakuutuskirjaan merkityn liiketoiminnan keskeytyskate. Keskeytyskate saadaan, kun vakuutuskauden alusta laskettavasta vuoden liikevaihdosta (12 kuukautta) vähennetään voimassaolevan kirjanpitoasetuksen mukaiset muuttuvat kulut. Jos vakuutusmäärä lasketaan muulle ajanjaksolle tai muulla perusteella, se merkitään vakuutuskirjaan. Vakuutusmaksun perusteena on liikevaihto.

Vakuutusehtojen kohdan 4.1, Korvattavat vahingot, alakohdan 4.1.3 Epidemiakeskeytysvahingot, mukaan vakuutuksesta korvataan liiketoiminnan keskeytymisen aiheuttama vahinko, joka on suoranainen seuraus Suomen viranomaisen vakuutuskaudella antamasta, tartunta-, eläintauti- tai elintarvikelakiin perustuvasta velvoittavasta määräyksestä tartunta- tai eläintautien vastustamiseksi. Määräyksestä aiheutuvien toimenpiteiden tulee liittyä välittömästi vakuutettuun liiketoimintaan.

Vakuutuksesta korvataan myös tilojen desinfiointi- ja hävittämiskustannukset. Lisäksi korvataan vastaavan vaihto- ja käyttöomaisuuden hankinta hävitettäväksi määrätyn tilalle ottaen huomioon esinevakuutuksen kohdan 6.2 omaisuuden arvon ja määrän laskemisen mukaiset ehtokohdat. Epidemiakeskeytysvakuutus ei kata säiliöautoliikennettä.

Tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukaan, kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavat päätökset silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan alueella.

Tartuntatautilain 58 §:n 2 momentin mukaan, jos muu kuin 1 momentissa tarkoitettu tartuntatauti aiheuttaa laajaa tartunnan vaaraa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin ja aluehallintovirasto voivat alueellaan päättää oppilaitosten ja päiväkotien sulkemisesta, jos se on välttämätöntä taudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Tartuntatautilain 58 §:n 3 momentin mukaan edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut päätökset tehdään enintään yhden kuukauden ajaksi. Toimenpiteet on heti lopetettava, kun tartunnan vaaraa ei enää ole.

Asian arviointi

Lautakunnalle toimitettujen asiakirjojen mukaan taksiliikennettä harjoittavan vakuutuksenottaja K.T:n koulukyytitoiminta on keskeytynyt paikallisen aluehallintoviraston määrättyä 17.3.2020 tartuntatautilain 58 §:n nojalla koulut suljettaviksi COVID-19 koronaviruksen aiheuttaman epidemian leviämisen estämiseksi.

Lautakunta toteaa, että vakuutuskorvauksen saaminen vapaaehtoisesta vakuutuksesta edellyttää, että vahinko on aiheutunut kysymyksessä olevassa vakuutussopimuksessa erikseen korvattavaksi määritellystä vahinkotapahtumasta.

Lautakunta katsoo, että aluehallintoviraston määräyksessä koulujen ja oppilaitosten sulkemisesta on sinänsä ollut kyse vakuutusehtojen kohdan 4.1.3 mukaisesta Suomen viranomaisen vakuutuskaudella antamasta tartuntatautilakiin perustuneesta velvoittavasta määräyksestä tartuntataudin vastustamiseksi. Vakuutusehdon soveltamisen kannalta on kuitenkin olennaista se, että aluehallintoviraston määräys ja siitä johtuneet toimenpiteet eivät ole kohdistuneet nimenomaan K.T:n vakuuttamaan taksiliiketoimintaan, jonka viranomainen olisi esimerkiksi määrännyt tartuntavaaran vuoksi keskeytettäväksi. Aluehallintoviraston määräys ei ole yleisemmälläkään tasolla sanotuin tavoin koskenut koulukyytien järjestämistä tai muuta taksiliikennettä. Tämän perusteella lautakunta katsoo, ettei aluehallintoviraston määräyksessä ole ollut kyse vakuutusehtojen kohdan 4.1.3 mukaisesta välittömästi K.T:n vakuutettuun liiketoimintaan liittyneestä toimenpiteestä, vaikka koulujen sulkemismääräyksen seurauksena myös koulukyytitoiminta on määräyksen voimassaoloajaksi tarpeettomana keskeytynyt.

Asiassa ei ole K.T:n puolelta esitetty selvitystä, kuten Uudenmaan alueelle suuntautunutta voimassa ollutta kuljetussopimusta, jonka perusteella Uudenmaan maakuntaa koskeneiden liikkumisrajoitusten voitaisiin myöskään todeta liittyneen välittömästi K.T:n liiketoimintaan.

Lopputulos

Selostamillaan perusteilla Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä asiaan sovellettavien vakuutusehtojen mukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Isokoski

Jäsenet:
Akselinmäki
Jaakkola
Makkula
Nyyssölä
Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia