Haku

FINE-029808

Tulosta

Asianumero: FINE-029808 (2022)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 14.01.2022

Rakennus- ja asennustyövakuutus. All risks - vakuutus. Vakuutusehtojen tulkinta. Kylpyhuoneen lattiakaatojen ja vesierityksen puutteellisuuden aiheuttama vahinko.

Tapahtumatiedot

K Oy oli vuonna 2017 tehnyt omistamassaan kiinteistössä muutos- ja parannustöitä, joissa rakennukseen oli rakennettu muun muassa kolme asuinhuoneistoa. Urakan vuositarkastuksessa helmikuussa 2019 todettiin, että yhden asuinhuoneiston kylpyhuoneen lattiakaato ei ollut riittävä. Lattian korjaustyön yhteydessä 20.2.2019 huomattiin, että lattialaattojen alle oli päässyt kosteutta, joka oli kulkeutunut edelleen väliseinälle ja vaurioittanut myös seinärakennetta. Vaurioiden johdosta jouduttiin suorittamaan laajempi korjaus, jonka kustannukset olivat alun perin sovitun lattiankorjauksen 3 500 euron sijasta 16 672,47 euroa. K Oy haki korvausta kustannuksista rakennuksen muutostöitä varten ottamastaan rakennus- ja asennustyövakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta  vahinkoa päätöksellä 8.3.2019. Vakuutusehtojen kohdan 5.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka aiheutuvat työkohteen sellaisen osan korjaamisesta, joka on tehty virheellisesti tai virheellisestä materiaalista, ei siinäkään tapauksessa, että syynä olisi suunnittelu-, laskenta- tai piirustusvirhe, virheelliset neuvot tai ohjeet. Kuitenkin korvataan tällaisen virheen seurauksena muulle virheettömälle vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutunut suoranainen esinevahinko edellyttäen, että kyseessä on sovellettavien yritysvakuutusehtojen mukaan korvattava vakuutustapahtuma. Asunnon pesuhuoneen lattian kaltevuus ei ollut rakennustyössä tapahtuneen virheen vuoksi riittävä. Vakuutusyhtiön mielestä kyse ei ollut yritysvakuutuksen All Risks- vakuutuksesta korvattavasta äkillisestä vahinkotapahtumasta. Koska kyse oli rakennustyövirheen korjaamisesta, kyseessä ei myöskään ollut rakennus- ja asennustyövakuutuksen ehtokohdan 5.1 mukaan korvattava vahinko.

Päätöksessä 2.7.2019 vakuutusyhtiö vetosi edelleen rakennus- ja asennustyövakuutuksen ehtojen kohtaan 5.1 ja siinä olevaan viittaukseen yritysvakuutuksen ehtoihin. Kyseisen All Risks -vakuutuksen ehtokohdan 2.7 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut vedeneristeen läpi tai vedeneristeen läpivientien tai vedeneristeen liitosten kautta rakenteisiin vuotaneesta nesteestä, eikä vahinkoa, joka on aiheutunut lattiakaivon tai sen liitosten tai läpivientien tai lattiakaivon korokerenkaan tai sen liitosten tai läpivientien kautta rakenteisiin vuotaneesta nesteestä. Tällaiseksi liitokseksi katsottiin myös lattiakaivon tai sen korokerenkaan ja lattian vedeneristeen liitos. Lisäksi korvauspiirin ulkopuolelle oli rajattu vahinko, joka on aiheutunut siitä, että lattiakaivolla varustettua tilaa ei ole vedeneristetty. Vakuutusyhtiö katsoi, että kyseessä oli rakennusvirheestä aiheutunut vahinko, sillä vedeneriste oli asennettu virheellisesti, minkä seurauksena vesi on päässyt rakenteisiin. Vahinko ei ollut rakennus- ja asennustyövakuutuksen eikä All Risks -vakuutuksen ehtojen mukaan korvattava.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

K Oy pyytää asiassa FINEn ratkaisusuositusta siihen, tulisiko vakuutusehtojen kohdan 5.1 mainintaa ”Kuitenkin korvataan tällaisen virheen seurauksena muulle virheettömälle vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutunut suoranainen esinevahinko” (”Seurannaisvahinkoehtokohta”) soveltaa asiaan. K Oy:n mukaan voitiin pitää riidattomana, että virheellinen lattiakaato on rakennusvirhe, jota ei vakuutuksenehtojen mukaan korvata. Virhe oli kuitenkin aiheuttanut myös kylpyhuoneen muun korjaustarpeen, jota ei muutoin olisi ollut. Muu korjaustarve kuin lattiakaadon korjaaminen ja vesieristeen kuntoon saattaminen oli siten mainitun seurannaisvahinkoehtokohdan mukaan korvattavaa vahinkoa. Muut korjatut kylpyhuoneen osat olivat olleet virheettömiä ja niiden vaurioituminen oli johtunut virheellisestä kaadosta. Vakuutusyhtiön tuli siten korvata korjauskustannukset lattiakaadon ja vesieristeen korjausta lukuun ottamatta.

Toissijaisesti K Oy katsoo, että virheitä olivat olleet virheellinen lattiakaato ja puutteellinen vesieristys. Näiden kahden rakennusvirheen johdosta oli aiheutunut vaurioita kylpyhuoneen muille rakenteille. Tässäkin tilanteessa vakuutusyhtiön tulisi korvata korjauskulut lattiakaadon ja siihen liittyneen vesieristeen korjausta lukuun ottamatta. K Oy:n mielestä vakuutusehdot olivat tältä osin epäselvät ja niitä tuli tulkita vakuutuksenottajan eduksi.

Lisäkirjeessä 28.8.2020 K Oy on lausunut, että kosteus oli noussut seiniä pitkin ylöspäin, mitä syystä tai toisesta ei ollut kirjattu kosteuskartoitusraporttiin. Vaaditut korjauskulut tuli korvata, koska kyse oli seurannaisvahingosta. Vakuutusyhtiön väite siitä, että All Risks -vakuutuksen ehdot soveltuivat täydentävinä rakennus- ja asennustyövakuutuksen ehtojen kohtaan 5.1, ei ole hyväksyttävä. Kyseinen viittaus oli ainakin epäselvä.

Vakuutusyhtiö on vedonnut vakuutusehtoihin ja 10.5.2019 päivättyyn tutkimusraporttiin. Tutkimuksissa oli todettu, että märkätilan lattiasta puuttui laatoituksen alta vesieristemääräysten mukainen vesieristekalvo, jonka johdosta roiskevesi pääsi laatoituksen alle kipsivaluun. Kosteusmittauksissa oli todettu kylpyhuoneen lattiakaivon ympärillä kipsivalun kosteuden olleen hieman koholla, mutta raportissa ei todettu kosteushavaintoja muualla rakenteissa. Tutkimusraportissa ei mainittu muista kosteusvaurioista rakenteissa, eikä K Oy:n esille tuomasta kosteudesta seinärakenteissa. Virheellisten lattiakaatojen ja puuttuneen vesieristeen korjaamiseksi oli suositeltu märkätilojen pinnoitteiden poistamista ja tilojen uudelleen rakentamista vesieristemääräysten mukaisilla vesieristeillä. Raportin mukaan se tarkoitti käytännössä lattian pinnoitteiden avausta ja seinien avausta kipsilevyineen, koska seinien laatoitusta ei voinut poistaa rikkomatta kipsilevyjä. Jo alkuperäisen virheen korjaustapa oli siten edellyttänyt myös seinien uusimista, joten K Oy:n väittämää seurannaisvahinkoa ei ollut osoitettu.

Vakuutusyhtiön mukaan kohde oli ollut vakuutettuna määräaikaisella rakennus- ja asennustyövakuutuksella 8.2.2017 - 31.5.2017.  Virhe oli todettu takuuaikana, jolloin rakennus- ja asennustyövakuutus on ehtokohdan 4.4 mukaan toissijainen. Rakennus- ja asennustyövakuutuksen erityisehdon kohdan 5.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata virheen korjaamisesta aiheutuvia kustannuksia. Vakuutuksesta kuitenkin korvataan tällaisen virheen seurauksena muulle virheettömälle vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutunut suoranainen esinevahinko, edellyttäen että kyseessä on sovellettavien yritysturvan vakuutusehtojen mukaan korvattava vakuutustapahtuma.

Näin ollen, jotta vahinko olisi vakuutuksessa korvattava, tulee sen täyttää korvattavuuden edellytykset sovellettavan yritysturvan vakuutusehdon All Risks-vakuutuksen mukaan. All Risks-vakuutuksen ehtokohdassa 2.7 on erikseen rajattu vakuutuksen ulkopuolelle vahingot, jotka johtuvat siitä, että lattiakaivolla varustettua tilaa ei ole vesieristetty tai vesi pääsee valumaan rakenteisiin vedeneristeen läpi. Vakuutusyhtiön mielestä vakuutusehdot ovat tältä osin hyvin selvät ja yksiselitteiset, eikä tapahtuman syy huomioiden asiassa jää ehtojen tulkinnan osalta epäselvyyttä. Siten korvauspäätökset olivat vakuutusehtojen mukaisia.

Koska seinien laatoitusta ei voitu poistaa rikkomatta kipsilevyjä, märkätilojen korjaus määräysten mukaisiksi on ollut kokonaisuudessaan virheellisen rakenteen korjaamiseen liittyvää kustannusta. Puuttuvan vesieristeen ja lattiakaatojen korjaus on edellyttänyt myös seinien avaamista, jotta määräysten mukainen yhtenäinen vesieristys voitiin tehdä. Virheen seurauksena ei ollut aiheutunut suoranaista esinevahinkoa muulle virheettömälle vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Rakennus- ja asennustyöt, erityisehto (voimassa 1.4.1999 alkaen)

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuskirjassa mainittujen Yritysturvan omaisuusvakuutusehtojen ja suojeluohjeiden lisäksi sovelletaan näitä ehtoja sekä suojeluohjetta YTS12.

Vakuutusehtojen kohdan 4.4 mukaan vakuutus on näiden ehtojen mukaisesti voimassa myös rakennuksen takuuajan, kuitenkin enintään kaksi vuotta siitä, kun rakennus on hyväksytysti vastaanottotarkastettu. Korvauksen edellytyksenä on, että vakuutustapahtuman aiheuttajana on takuukorjaustoimenpide tai rakennusaikainen virhe. Korvauksen edellytyksenä on lisäksi, että korvausta ei voida saada jonkin muun vakuutuksen perusteella. Ks. myös kohta 5.1 korvattavat vakuutustapahtumat.

Vakuutusehtojen kohdan 5.1 mukaan vakuutuksen korvauspiiri sekä sovellettavat vakuutusehdot ja suojeluohjeet on merkitty vakuutuskirjaan. Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka aiheutuvat työkohteen sellaisen osan korjaamisesta, joka on tehty virheellisesti tai virheellisestä materiaalista, ei siinäkään tapauksessa, että syynä olisi suunnittelu-, laskenta- tai piirustusvirhe, virheelliset neuvot tai ohjeet. Kuitenkin korvataan tällaisen virheen seurauksena muulle virheettömälle vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutunut suoranainen esinevahinko, edellyttäen että kyseessä on sovellettavien Yritysturvan vakuutusehtojen mukaan korvattava vakuutustapahtuma.

All Risks –vakuutus (voimassa 1.11.2017 alkaen)

Yrityksen All Risks –vakuutuksen ehtojen kohdan 1 mukaan All Risks -vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

Vakuutusehtojen korvausrajoitusten kohdan 2.7, Vuotovahingot, mukaan vakuutuksesta ei korvata
- vahinkoa, joka on aiheutunut vedeneristeen läpi tai vedeneristeen läpivientien tai vedeneristeen liitosten kautta rakenteisiin vuotaneesta nesteestä
- vahinkoa, joka on aiheutunut lattiakaivon tai sen liitosten tai läpivientien tai lattiakaivon korokerenkaan tai sen liitosten tai läpivientien kautta rakenteisiin vuotaneesta nesteestä. Tällaiseksi liitokseksi katsotaan myös lattiakaivon tai sen korokerenkaan ja lattian vedeneristeen liitos.
- vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että lattiakaivolla varustettua tilaa ei ole vedeneristetty (…)

Ratkaisusuositus

FINEn käytettävissä olevien asiakirjojen mukaan K Oy oli toteuttanut vuonna 2017 rakennuksessaan muutos- ja parannustöitä. Kyseinen muutos- ja parannustyö on ollut vakuutettuna 8.2.2017 - 31.5.2017 määräaikaisella rakennus- ja asennustyövakuutuksella. Vakuutusehtojen mukaan vakuutus on ollut voimassa myös takuuaikana, jolloin korvauksen edellytyksenä on, että vakuutustapahtuman aiheuttajana on takuukorjaustoimenpide tai rakennusaikainen virhe eikä korvausta vahingosta voida saada muun vakuutuksen perusteella.

Mainitun rakennustyön vuositarkastuksessa helmikuussa 2019 oli huomattu yhden asuinhuoneiston kylpyhuoneen lattiakaato riittämättömäksi. Rakennusvirheen korjaustyön aikana kylpyhuoneen rakenteissa oli havaittu kosteutta. Tutkimusraportin 10.5.2019 mukaan kosteusvaurioiden syyksi oli todettu rakentamismääräysten mukaisen vesieristeen puuttuminen märkätilan lattiasta.

FINE toteaa, että sovellettavien rakennus- ja asennustyövakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 5.1 mukaan työkohteen virheellisesti tehdyn osan korjauskustannuksia ei korvata. Näin ollen kylpyhuoneen alun perin virheellisesti tehdyn lattiakaadon ja rakenteesta puuttuneen vedeneristyksen korjaamisen ja uudelleen rakentamisen kustannukset jäävät rakennus- ja asennustyövakuutuksen ulkopuolelle.

Saman vakuutusehtokohdan mukaan vakuutuksesta korvataan kuitenkin tällaisen virheen seurauksena muulle virheettömälle vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutunut suoranainen esinevahinko, edellyttäen että kyseessä on sovellettavien yritysturvan vakuutusehtojen mukaan korvattava vakuutustapahtuma. Asiaan sovellettavien Yrityksen All Risks -vakuutuksen ehtojen kohdan 2.7 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut vedeneristeen läpi tai vedeneristeen läpivientien tai vedeneristeen liitosten kautta rakenteisiin vuotaneesta nesteestä, eikä vahinkoa, joka on aiheutunut lattiakaivon tai sen liitosten tai läpivientien tai lattiakaivon korokerenkaan tai sen liitosten tai läpivientien kautta rakenteisiin vuotaneesta nesteestä. Tällaiseksi liitokseksi katsotaan ehtojen mukaan myös lattiakaivon tai sen korokerenkaan ja lattian vedeneristeen liitos. Lisäksi ehdoissa korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu vahinko, joka on aiheutunut siitä, että lattiakaivolla varustettua tilaa ei ole vedeneristetty.

FINE katsoo, että rakennus- ja asennustyövakuutuksen ehtojen kohdassa 5.1 mainittu virheettömille rakenteille aiheutuneen seurannaisvahingon korvattavuus edellyttää vakuutusehdon sanamuodon mukaan sitä, että vahinko on sinänsä aiheutunut sovellettavien yritysvakuutuksen ehtojen mukaan korvattavasta tapahtumasta. Kyseen olisi siten oltava All Risks -vakuutuksen ehtojen kohdan 1 mukaisesta äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneesta esinevahingosta. Mainittu vakuutusehtojen keskinäinen riippuvuussuhde on todettu myös sovellettavien rakennus- ja asennustyövakuutuksen ehtojen alussa.

Kun tässä tapauksessa kyseisen kosteusvahingon syyksi on asiakirjojen perusteella riidattomasti todettu määräysten mukaisen vesieristeen puuttuminen kylpyhuoneen lattiasta ja kun 10.5.2019 päivätyn tutkimusraportin mukaan rakenteen asianmukainen korjaaminen on edellyttänyt joka tapauksessa sekä lattian pinnoitteiden että seinien avaamista kipsilevyineen eikä tätä laajemmasta vahingosta ole käytettävissä olevan selvityksen perusteella näyttöä, FINE katsoo, että kylpyhuoneen korjauskustannukset jäävät vakuutusehtojen mukaan kokonaisuudessaan vakuutuksen ulkopuolelle. FINEn näkemyksen mukaan sovellettavia vakuutusehtoja ei edellä lausutut seikat huomioon ottaen voida myöskään pitää epäselvinä. Näin ollen vakuutusyhtiön korvauspäätös on sovellettavien vakuutusehtojen mukainen.

FINE toteaa lisäksi, että vakuutuksesta korvattavat vahinkotapahtumat määritellään nimenomaisesti vakuutusehdoissa, ja on yleisesti tunnettua, että vakuutusehtoihin sisältyy myös rajoituksia vakuutussopimuksen korvauspiirin ulkopuolelle rajattavista vahinkotapahtumista. K Oy ei ole edes väittänyt, että sille ei olisi aikanaan vakuutussopimusta tehtäessä selvitetty vakuutuksen korvauspiiriä. Vakuutuksenottaja on myös omalta osaltaan velvollinen perehtymään vakuutussopimuksen sisältöön.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä Hyytiäinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia