Haku

FINE-029767

Tulosta

Asianumero: FINE-029767 (2020)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 10.12.2020

Tuottamus. Vuokralaisen vastuu. Oliko vuokralainen vastuussa astianpesukoneen tulovesiputken tulppauksen pettämisestä?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutettuna oleva vuokralainen muutti asuntoon tammikuussa 2020. Vakuutetun oli tarkoitus asentaa keittiöön myöhemmin astianpesukone. 10.1.2020 vakuutettu kokeili keittiön hanojen toimintaa ja siinä vaiheessa astianpesukoneen tulovesiputken sulkuhana jäi osittain auki. Hanan ollessa auki tulovesiputken tulppauksen tiiviste oli pettänyt ja vesi oli valunut keittiön lattialle, alakerran kellaritilaan ja kiinteistön rakenteisiin. Kosteuskartoitusraportin mukaan vesi oli vuotanut tulpatusta putkesta, koska tulppauksen tiiviste oli ikääntymisestä johtuen ollut kuivunut. Asunto-osakeyhtiö vaati asukasta korvaamaan kiinteistövakuutuksen korvauksesta tehdyn ikäpoisto-osuuden sekä kiinteistövakuutuksen omavastuuosuuden. Asukas haki korvausta edelleen omasta vastuuvakuutuksestaan.

Asukkaan vastuuvakuutusyhtiö ilmoitti 20.4.2020 tehdyssä korvauspäätöksessä, ettei vahinkoa korvata vastuuvakuutuksesta, koska vakuutettu ei ollut aiheuttanut vahinkoa tuottamuksellaan. Vakuutusyhtiö totesi, että tulppauksen tulisi kestää, vaikka hana jäisikin hieman auki.

Asunto-osakeyhtiön haettua muutosta vakuutusyhtiön päätökseen, vakuutusyhtiö käsitteli asian uudestaan ja katsoi edelleen, ettei vakuutettu ollut korvausvastuussa vahingosta. Yhtiö totesi, ettei vakuutettu ole tehnyt tulppausta, eikä vakuutetulla ole juuri asuntoon muuttaneena ollut tietoa tiivisteen vanhuudesta. Näin ollen hän ei ole vastuussa puutteellisesta tulppauksesta. Jos tulppaus olisi ollut asianmukainen, ei vahinkoa olisi syntynyt.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asunto-osakeyhtiö on pyytänyt FINEltä ratkaisusuositusta asiassa.

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että tässä tapauksessa hanan osittainen auki jääminen on mahdollisesti aiheutunut vakuutetun huolimattomuudesta. Vesivahinko ei kuitenkaan ole aiheutunut välittömästi hanan auki jäämisen seurauksena. Kyseessä oleva astianpesukoneen tulovesiputki on ollut tulpattuna ja tulppauksen olisi tullut kestää se paine, joka hanan osittaisesta auki jäämisestä aiheutuu. Tulppaus on pettänyt, koska tulppauksen tiiviste on ollut vanha ja kuivunut. Vakuutettu ei ole tehnyt pettänyttä tulppausta, eikä vakuutetulla ole juuri asuntoon muuttaneena ollut tietoa tiivisteen ja/tai tulppauksen vanhuudesta. Näin ollen hän ei ole vastuussa tulppauksen pettämisestä. Jos tulppaus olisi ollut asianmukainen, ei vahinkoa olisi syntynyt. Vastineessaan yhtiö on vedonnut myös Vaasan hovioikeuden ratkaisuun S 19/1066 , jossa hovioikeus on katsonut, että vuokranantajaosakkaan on vuokralaisen vaihtuessa tarkastettava erityisesti pesukoneiden liitäntöjen ja irrotettujen liitosten tulppausten asianmukaisuus vuotovahinkojen välttämiseksi ja havaitsemiseksi. Uusi vuokralainen ei ole vastuussa näiden tarkastamisesta. Edellä mainituilla perusteilla vakuutusyhtiö on katsonut, että asiassa annettu korvauspäätös on asianmukainen.

Vakuutetun kuuleminen

FINE on varannut vakuutetulle mahdollisuuden antaa lausuma asiassa. Vakuutetulla ei ollut lisättävää asiaan.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Lain asuinhuoneiston vuokraamisesta 25 §:n 1 momentin mukaan vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Vuokralainen ei ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu huoneiston käyttämisestä vuokrasopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen, jos vuokranantaja on vastuussa huoneiston kunnosta ja kunnossapidosta.

Lain asuinhuoneiston vuokraamisesta 25 §:n 2 momentin mukaan vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka vuokralainen tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttaa huoneistolle.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 2.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun toiselle aiheuttama äkillinen henkilö- tai esinevahinko, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vahinko aiheutunut vuokralaisen tuottamuksesta ja oliko vakuutusyhtiöllä velvollisuus suorittaa korvaus vastuuvakuutuksesta.

Vahingon korvattavuus vastuuvakuutuksesta edellyttää, että vakuutettu on menetellyt vahingonkorvausvelvollisuuden perustavalla tavalla ja on siten voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta. Pelkästään se, että vakuutetun toiminta on johtanut vahinkoon, ei vielä tarkoita sitä, että vakuutettu olisi vahingosta korvausvastuussa. Korvausvastuun syntyminen edellyttää vakuutetun tuottamusta eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Lisäksi vahingon tulee olla syy-yhteydessä huolimattomaan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että vahingon tulee olla toiminnan ennakoitavissa oleva seuraus.

Vahingosta saatujen tietojen perusteella astianpesukoneen tulovesiletkun tulppaus on pettänyt ja vesi on päässyt vuotamaan keittiön lattiarakenteisiin sekä edelleen talon kellaritiloihin ja rakenteisiin.  FINE toteaa, että vuokralaisen vastuu asunto-osakeyhtiötä kohtaan edellyttää tuottamusta. Vuokralainen on siis velvollinen korvaamaan sellaiset vahingot, jotka vuokralainen on aiheuttanut laiminlyönnillään tai huolimattomalla menettelyllään. Lain vuokralaiselle asettama velvoite huoneiston huolelliseen hoitamiseen ei siten merkitse sitä, että pelkkä jonkin vahingon aiheutuminen vuokra-asunnossa vuokra-aikana perustaisi automaattisesti vahingonkorvausvastuun tästä vahingosta.

Saatujen selvitysten mukaan vakuutettuna oleva vuokralainen on vahingossa jättänyt astianpesukoneen tulovesiputken sulkuhanan osittain auki. FINE toteaa, että ehjä ja käyttötarkoitukseensa sopiva tulovesiputken tulppaus kestää, vaikka astianpesukoneen hana jätettäisiinkin auki. Vuokralainen ei ole tehnyt pettänyt tulppausta. Hänellä ei ole ollut eikä olisi pitänytkään olla tietoa tulppauksen tai kuivuneen tiivisteen vanhuudesta. Tulppauksen pettäminen ei ole seurausta vuokralaisen toiminnasta.

Edellä esitetyillä perusteilla FINE katsoo, että vakuutusyhtiöllä on ollut oikeus kieltäytyä vahingon korvaamisesta vuokralaisen vastuuvakuutuksesta.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Hyytiäinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia