Haku

FINE-029696

Tulosta

Asianumero: FINE-029696 (2020)

Vakuutuslaji: Sairausvakuutus

Ratkaisu annettu: 26.11.2020

Lakipykälät: 17

Sairausvakuutuksen irtisanominen vakuutusmaksukauden päättyessä. Irtisanomisperuste. Sulautuminen (fuusio). Vakuutusliiketoiminnan järjestelyihin liittyvä irtisanomisperuste. Hyvä vakuutustapa.

Tapahtumatiedot

Vakuutusyhtiö A on irtisanonut 6.3.2020 päivätyn vakuutuskirjan yhteydessä toimitetulla ilmoituksella muun muassa vakuutettujen C (s. 2015) ja D (s. 2017) hoitokuluja korvaavat sairausvakuutukset päättymään vakuutusmaksukauden päättyessä 30.4.2020. Ilmoituksen mukaan asiakkaan entinen vakuutusyhtiö B oli fuusioitunut (sulautunut) vakuutusyhtiö A:han. Irtisanottujen sairausvakuutuksien tilalle vakuutusyhtiö A tarjosi ilman terveysselvitysti uutta vakuutusta, jonka vakuutusturva vastasi ilmoituksen mukaan asiakkaan nykyistä vakuutusta. Ilmoituksen mukaan vakuutusten sisältöön tulisi joitakin muutoksia. Hoitokuluja korvaavan sairausvakuutuksen osalta tärkeimpiä muutoksia oli ilmoituksen mukaan muun muassa se, että perusvoiteita ei korvata.

Vakuutuksenottajat olivat yhteydessä vakuutusyhtiöön ja ilmoittivat olevansa tyytymättömiä C:n ja D:n vakuutusten irtisanomiseen sekä siihen, että uudet vakuutukset eivät enää kata perusvoiteiden hankinnasta aiheutuneita kustannuksia. Vakuutusyhtiön vastauksen mukaan sen menettely asiassa oli ollut lain mukaista ja C:n ja D:n vakuutusturva jatkuu siten, että perusvoiteita ei korvata vakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottajat ovat tyytymättömiä C:n ja D:n aikaisempien sairausvakuutusten irtisanomiseen. He katsovat, että vakuutusyhtiö ei ole ilmoittanut irtisanomisperusteesta laissa vaaditulla tavalla, eikä irtisanomisperustetta ole yksilöity. Vakuutusyhtiön sulautuminen ei itsessään ole irtisanomisperuste, jos vakuutussopimuksessa ei ole niin sovittu.

Vakuutuksenottajat katsovat, että irtisanomisperustetta ei voida myöskään pitää hyvän vakuutustavan mukaisena. He huomauttavat lisäksi, että vakuutusehtoja on huononnettu merkittävästi, koska C:n ja D:n atopian hoidossa tarvittavia perusvoiteita ei korvata enää. Lisäksi vakuutuksissa peritään toinen omavastuu vuonna 2020. Kysymys on ollut toistaiseksi voimassa olevista vakuutuksista.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää vakuutuksenottajien vaatimukset. Vastineen mukaan vakuutuksenottajille on 6.3.2020 lähetetty ilmoitus muun muassa C:n ja D:n aikaisempien sairausvakuutusten päättymisestä 30.4.2020. Heidän hyväksi voimassa olevat uudet vakuutuksen ovat alkaneet 1.5.2020. Asiakastiedotteessa on ilmoitettu irtisanomisperusteeksi fuusio. Vakuutusyhtiö on irtisanonut kaikki vakuutusyhtiö B:n kannassa aikaisemmin olleet vakuutukset.

Vastineen mukaan C:n ja D:n aikaisempiin vakuutuksiin sovellettavissa vakuutusehdoissa oli varattu oikeus irtisanoa vakuutus vakuutusmaksukauden vaihtuessa. Vakuutusyhtiö on toiminut vakuutussopimuslain ja vakuutusehtojen mukaisesti.  Vakuutusten irtisanominen on ollut [perusteeltaan] hyvän vakuutustavan mukainen.  

Lainsäädäntö ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 17 a §:n (Vakuutuksenantajan oikeus irtisanoa tapaturmavakuutus ja sairausvakuutus vakuutusehtojen nojalla) mukaan sellaisen tapaturmavakuutuksen ja sairausvakuutuksen ehdoissa, jonka vakuutusmaksu on sovittu suoritettavaksi säännöllisin väliajoin (vakuutusmaksukausi), voidaan määrätä, että vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vakuutusmaksukauden päättyessä. Jos vakuutusmaksukausi on lyhyempi kuin yksi vuosi tai siitä ei ole sovittu, vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vain kalenterivuoden lopussa.

Vakuutusta ei saa irtisanoa sen vuoksi, että vakuutetun terveydentila on vakuutuksen ottamisen jälkeen huonontunut, eikä sen vuoksi, että on sattunut vakuutustapahtuma. Irtisanomisperusteen on muutoinkin oltava hyvän vakuutustavan mukainen.

Irtisanomista koskeva ilmoitus on lähetettävä vakuutuksenottajalle viimeistään kuukautta ennen 1 momentin mukaista vakuutuksen voimassaolon päättymisajankohtaa. Ilmoituksessa on mainittava irtisanomisperuste. Jos irtisanomista ei tehdä siten kuin tässä pykälässä säädetään, irtisanominen on mitätön.

Tarkasteltaviin vakuutuksiin sovellettavien yleisten sopimusehtojen kohdassa 13.3 on määrätty, että vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vakuutusmaksukauden päättyessä.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kyse vakuutuksenantajan oikeudesta irtisanoa sairausvakuutus vakuutusmaksukauden päättyessä.  C:n ja D:n hyväksi voimassa olleet sairausvakuutukset myöntänyt vakuutusyhtiö B on sulautunut vakuutusyhtiö A:han. Vakuutusyhtiö A on irtisanonut 6.3.2020 lähetetyllä ilmoituksella sairausvakuutukset päättymään vakuutusmaksukauden loppuun 30.4.2020. Irtisanomisperusteeksi vakuutusyhtiö on ilmoittanut vakuutusyhtiö B:n sulautumisen (fuusio) vakuutusyhtiö A:han. Vakuutusyhtiö A on ilmoittanut irtisanoneensa kaikki vakuutusyhtiö B:n kannassa olleet sairausvakuutukset. Irtisanottujen sairausvakuutusten tilalle vakuutusyhtiö on tarjonnut mahdollisuutta ottaa uusi vakuutus ilman uutta terveysselvitystä. Aikaisemman ja uuden sairausvakuutuksen sisällöissä on eroja, kuten se, että uudesta vakuutuksesta ei korvata perusvoiteiden hankinnasta aiheutuneita kustannuksia.

Vakuutussopimuslain 17 a §:n perusteella vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa sairausvakuutus päättymään vakuutusmaksukauden päättyessä, mikäli tästä on otettu määräys vakuutussopimuksen ehtoihin. Vakuutusyhtiö on ottanut sanotun määräyksen C:n ja D:n hyväksi aikaisemmin voimassa olleiden vakuutusten yleisiin sopimusehtoihin. Edellä todettu merkitsee sitä, että vakuutussopimuksessa ei tarvitse määrätä yksilöllisesti niistä perusteista, joiden nojalla sairausvakuutus voidaan irtisanoa. Lain mukaan vakuutusta ei kuitenkaan saa irtisanoa vakuutetun terveydentilan heikentymisen tai vakuutustapahtuman sattumisen vuoksi. Irtisanomisperusteen on muutoinkin oltava hyvän vakuutustavan mukainen.

Lain mukaan irtisanomista koskeva ilmoitus on lähetettävä vakuutuksenottajalle viimeistään kuukautta ennen vakuutusmaksukauden päättymistä ja vakuutuksenantajan tulee mainita käyttämänsä irtisanomisperuste. Jos irtisanomista ei tehdä vakuutussopimuslain 17 a §:ssä säädetyn mukaisesti, irtisanominen on mitätön eli ilmoitetulla irtisanomisella ei ole oikeusvaikutuksia.

Tässä tapauksessa vakuutusyhtiön toimittamasta irtisanomista koskevasta ilmoituksesta käy ilmi, että vakuutukset on irtisanottu tapahtuneen yritysjärjestelyn, tarkemmin ottaen sulautumisen takia. Vakuutusyhtiö on näin toimiessaan ilmoittanut käyttämänsä irtisanomisperusteen. Lisäksi FINE toteaa, että irtisanomista koskeva ilmoitus on tapauksessa lähetetty vakuutuksenottajille lain edellyttämällä tavalla viimeistään kuukautta ennen vakuutusmaksukauden päättymistä. 

FINE pitää vakuutusyhtiön irtisanomisperusteeksi ilmoittamaa yritysjärjestelyä tapauksessa yleisesti tunnettuna asiana. FINE pitää uskottavana, että vakuutusyhtiö on irtisanonut kaikki vakuutusyhtiön B:n aikaisemmin myöntämät sairausvakuutukset. Tapauksessa on selvitetty, että vakuutusyhtiö B:n aikaisemmin myöntämien sairausvakuutusten irtisanomisperusteena on ollut vakuutusliiketoiminnan järjestely eli sulautuminen, eikä vakuutuksia ole irtisanottu sen vuoksi, että C:n tai D:n terveydentila olisi vakuutuksen ottamisen jälkeen huonontunut, eikä sen vuoksi, että on sattunut vakuutustapahtuma.

Irtisanomisperusteen hyvän vakuutustavan mukaisuutta koskevien vakuutussopimuslain esitöiden (HE 63/2009, s. 20) mukaan ”vakuutuksen irtisanominen voi kohdistua myös kaikkiin tietyn vakuutuksen ottajiin. Hyvän vakuutustavan mukainen hyväksyttävä syy irtisanoa vakuutus voi olla esimerkiksi se, että vakuutus on muuttunut tappiolliseksi ja vakuutuksenantaja haluaa sen vuoksi poistaa sen tuotevalikoimastaan. -- Hyväksyttävä syy irtisanoa koko vakuutuskanta voi olla myös se, että vakuutuksenantaja haluaa tehdä sellaisia muutoksia sopimusehtoihin, jotka vaikuttavat keskeisesti vakuutusturvan sisältöön, tai olla enää myöntämättä vakuutusta markkinoitaessa luvattua keskeistä etua.”

FINE on aikaisemmassa ratkaisukäytännössään pitänyt hyvän vakuutustavan mukaisena menettelynä koko tappiollisen sairausvakuutuskannan irtisanomista siten, että vakuutusyhtiö on tarjonnut irtisanotun henkilövakuutuksen tilalle uutta henkilövakuutusta ilman terveysselvitystä. Kysymystä on käsitelty muun muassa oheisissa ratkaisusuosituksissa VKL 296/15 ja FINE-018666. 

Nyt käsiteltävässä tapauksessa vakuutusyhtiö on myös kohdistanut irtisanomisen koko vakuutuskantaan eli aikanaan vakuutusyhtiö B:n myöntämiin sairausvakuutuksiin. Syynä vakuutusyhtiön menettelylle on ollut vakuutusliiketoiminnan järjestely ja siitä muodostunut syy tehdä vakuutusten sopimusehtoihin laajempia muutoksia. Yhtiö on myös tarjonnut tilalle uusia hoitokuluja korvaavia sairausvakuutuksia ilman terveysselvitystä. Edellä mainitut seikat huomioiden FINE pitää vakuutusyhtiön käyttämää irtisanomisperustetta hyvän vakuutustavan mukaisena. Vakuutettujen C ja D uusi sairausvakuutusturva jatkuu tällaisessa tilanteessa uuden sisällön mukaisena.

Lopputulos

Vakuutusyhtiö on noudattanut C:n ja D:n hyväksi voimassa olleiden sairausvakuutusten irtisanomisessa vakuutussopimuslain edellyttämää menettelyä. Vakuutusyhtiön käyttämä irtisanomisperuste on ollut hyvän vakuutustavan mukainen. Aikaisempien sairausvakuutusten irtisanominen on tullut tehokkaasti voimaan. C:n ja D:n uudet sairausvakuutukset sisältävät perusvoiteita koskevan rajoituksen ja niihin sovelletaan vakuutussopimuksien mukaisia omavastuuehtoja. 

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Korkeamäki
Esittelijä Ylönen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia