Haku

FINE-029550

Tulosta

Asianumero: FINE-029550 (2020)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 20.10.2020

Onko asiakkaalla oikeus korvaukseen matkan peruuntuessa epidemian, riskiryhmään kuulumisen ja matkustamista rajoittavien suosituksien johdosta? Ehtojen tulkinta.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan (syntynyt 1943) oli ollut tarkoitus matkustaa kotimaan matkalle Lappiin ajankohdaksi 13.3.2020 – 22.3.2020. Asiakas oli peruuttanut matkan 13.3.2020 yleisen epidemiatilanteen johdosta, matkustaminen rajoittamisen suosituksien ja riskiryhmään kuulumisen johdosta, sekä lisäksi siitä syystä, että yleisesti liikennettä oli peruutettu, joten oli myös riski siitä, että asiakas ei pääsisi takaisin kotiin suunnitellulta matkalta. Asiakas on vaatinut matkustajavakuutuksesta korvausta niistä hotellimajoituskuluista, joita hotelli ei ollut hyvittänyt asiakkaalle.

Vakuutusyhtiö on antanut kielteisen korvauspäätöksen. Vakuutusyhtiön mukaan asiakkaan matkustajavakuutukseen ei sisälly korvattavuutta epidemiatilanteen johdosta. Vakuutusyhtiön mukaan kyseessä ei ole vakuutuksen ehtojen perusteella korvattavasta matkan peruuntumisesta. Asiakas on valittanut korvauspäätöksestä myös vakuutusyhtiön sisäiseen muutoksenhakuelimeen, mutta korvauspäätös on pysynyt kielteisenä.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on vaatinut edelleen hotellin majoituskulujen korvaamista matkustajavakuutuksesta, koska asiakkaan matka on jouduttu peruuttamaan koronaviruksen ja siihen liittyvien valtioneuvoston suositusten ja ohjeiden johdosta. Asiakkaan mukaan matkan peruuttamisen ajankohtana 13.3.2020 oli suositus välttää matkustamista, ja määräyksenä matkustamisen välttäminen tuli voimaan 16.3.2020. Asiakas ei kiistä vakuutusyhtiön tulkintaa siitä, että korvausvaatimus ei täytä vakuutusehtojen korvauspiiriä. Asiakkaan mukaan matkavakuutuksen ehdot on kuitenkin laadittu koskemaan normaalia elämää ja toimintaa. Koska koronaviruksen johdosta kysymyksessä ei ole normaaliaika, on kansalaisten mahdollisuuksia toimia eri tilanteissa rajoitettu Suomen hallituksen poikkeuksellisilla valtuuksilla. Kyseistä tilannetta ei ole voinut asiakkaan mukaan ennakoida mitenkään. Asiakkaan mukaan vakuutusehdot ovat poikkeuksellisessa pandemiatilanteessa kohtuuttomia.

Vakuutusyhtiö on vastineessaan todennut, että asiakkaan vakuutukseen ei sisälly turvaa epidemiatilanteen johdosta. Vastineen mukaan matkustajavakuutuksesta korvataan ainoastaan vakuutusehdoissa korvattavaksi määritellyistä syistä johtuva matkan peruuntuminen, eikä muista syistä aiheutuneita peruuntumisia korvata. Vakuutusyhtiön mukaan asiakkaan matkan peruuntumisen syynä ei ole mikään vakuutuksen ehtojen mukaan korvattava syy. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutuksen rajoitusehdoissa todetaan lisäksi, että peruuntumista ei korvata, mikäli peruuntumisen syynä on vakuutetun pelko sairauden tartuntavaarasta.

Sopimusehdot

Tapaukseen tulevat sovellettavaksi vakuutusehdot, jotka ovat voimassa 1.4.2019 alkaen. Asiakkaan vakuutukseen kuuluu vakuutuskirjan mukaan matkan peruuntuminen laajalla kattavuudella.

8 Matkan peruuntumisturva

8.1 Turvan keskeinen sisältö

Turva korvaa sen voimassaoloaikana sattuneen matkan peruuntumisen, kun matkan alkaminen tai matkalle lähtö pakottavasti estyy vakuutusehdoissa määritetystä syystä.
[…]

8.2 Peruuntumisena korvattavat tapahtumat ja niiden rajoitukset
[…]

8.2.2 Tapahtumat, jotka oikeuttavat korvaukseen laajassa kattavuudessa

Peruuntumisena korvataan matkan alkamisen estyminen, joka on aiheutunut pakottavasti

 • vakuutetun äkillisestä sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta
 • vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistuneesta huomattavasta omaisuusvahingosta
 • lähisukulaisen tai puolison lähisukulaisen vakavasta, odottamattomasta ja äkillisestä sairastumisesta, vakavasta tapaturmasta tai kuolemasta
 • yhteiselle matkalle lähdössä olevan matkaseurueen jäsenen vakavasta, odottamattomasta ja äkillisestä sairastumisesta, vakavasta tapaturmasta tai kuolemasta
 • yhteiselle matkalle lähdössä olevan matkaseurueen jäsenen lähisukulaisen tai yhteiselle matkalle lähdössä olevan matkaseurueen jäsenen puolison lähisukulaisen vakavasta, odottamattomasta ja äkillisestä sairastumisesta, vakavasta tapaturmasta tai kuolemasta.


Äkilliseen sairastumiseen rinnastetaan myös vakuutetulla pitkään olleen sairauden äkillinen paheneminen, jos paheneminen yleisen lääketieteellisen tietämyksen mukaan ei ollut todennäköinen tai odotettavissa matkaa varattaessa. Pakottavuus arvioidaan ainoastaan lääketieteellisin perustein sairauden tai tapaturman osalta.

Omaisuusvahingoissa pakottavuus on olemassa, jos vahinko edellyttää vakuutetun läsnäoloa vahinkopaikalla.

Matkaseurueella tarkoitetaan enintään kahta henkilöä vakuutetun lisäksi tai yhtä perhettä, joiden kanssa vakuutettu on yhdessä tehnyt matkavaraukset ja on lähdössä yhteiselle matkalle.

Vakuutetulla on lisäksi oikeus korvaukseen, jos matkan alkaminen estyy siksi, että

 • vakuutettu on joutunut työttömäksi tai lomautetuksi
 • vakuutettu on kutsuttu vieraaksi häihin, kastejuhlaan tai rippijuhlaan, joka ajoittuu ostetun matkan ajankohtaan
 • vakuutettu osallistuu hautajaisiin, jotka ajoittuvat ostetun matkan ajankohtaan
 • vakuutettu eroaa puolisostaan
 • vakuutettu on kutsuttu oikeuteen todistajaksi ostetun matkan ajankohtana
 • vakuutettu on saanut määräyksen puolustusvoimien kertausharjoituksiin tai ministeriöltä määräyksen täydennyspalvelukseen ostetun matkan ajankohdaksi
 • jokin edellä mainittu este on estänyt vakuutetun kanssa yhteiselle matkalle lähdössä olleen vakuutetun puolison, vakuutetun alaikäisen lapsen tai alaikäisen vakuutetun vanhemman matkan
 • jokin edellä mainittu este on estänyt vakuutetun sellaisen matkakumppanin matkan, jonka kanssa vakuutettu on kahdestaan varannut yhteisen matkan.


Lähisukulaisella tarkoitetaan vakuutetun sukulaista, vakuutetun puolisoa tai vakuutetun puolison sukulaista. Lähisukulaisia eivät kuitenkaan ole serkut tai sitä kaukaisemmat sukulaiset. Puolisolla tarkoitetaan henkilöä, jonka kanssa vakuutettu on avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa taikka asuu avoliitossa samassa osoitteessa.

8.2.3 Tapahtumat, joita ei korvata peruuntumisturvasta

Peruuntumista ei korvata peruuntumisturvan peruskattavuudesta eikä laajasta kattavuudesta, jos

 • peruuntumisen syy on ilmennyt ennen matkan peruuntumisturvan alkamista
 • peruuntumisen syy on ilmennyt ennen matkan varaamista tai matkan maksamista
 • turva on alkanut myöhemmin kuin kolme vuorokautta ennen matkan alkamista
 • perumisen syynä on vakuutetun lentopelko, pelko sairauden tartunta-vaarasta tai muu pelkotila
 • perumisen syynä oleva äkillinen sairastuminen tai sairauden paheneminen on aiheutunut lääkeaineen väärinkäytöstä tai alkoholin tai huumaavan aineen käytöstä.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, onko asiakkaalla oikeus korvaukseen matkustajavakuutuksesta matkan peruuntumisen johtuessa yleisestä epidemiatilanteesta, riskiryhmään kuulumisesta ja epidemiatilanteeseen liittyvistä matkustamisen suosituksista, rajoituksista ja liikennöinnin mahdollisista peruuntumisista.

Vakuutuksen sisällöllinen laajuus määräytyy vakuutussopimuksen ja sen ehtojen perusteella. Vakuutuksesta korvataan lähtökohtaisesti niitä vahinkotapahtumia, jotka vakuutussopimuksen ja – ehtojen mukaan on määritetty korvattaviksi vahinkotapahtumiksi. Tulkittaessa sopimuksen ehtoja, tulee sopimusoikeuden periaatteiden mukaan ehtoja tulkita sanamuotonsa mukaisesti.

Nyt käsiteltävänä olevissa asiakkaan matkustajavakuutusehdoissa on lueteltu tyhjentävästi ne tilanteet, joiden perusteella korvataan matkan peruuntumisesta aiheutuneet kulut. Vakuutusehtojen kohdan 8.2.2 laajan kattavuuden mukaan matkan peruuntumisesta aiheutuneet kulut korvataan, kun matkalle lähtö on estynyt pakottavasti vakuutusehdoissa luetelluista syistä. Lueteltujen syiden joukkoon kuuluvat esimerkiksi vakuutetun tai vakuutetun lähiomaisen sairastuminen, tapaturma tai kuolema, vakuutetun omaisuudelle tapahtunut mittava omaisuusvahinko, vakuutetun joutuminen työttömäksi tai lomautetuksi tai matkan ajankohtaan osuva kutsu hääjuhlaan, ristiäisiin tai todistajaksi oikeudessa. Tyhjentävä luettelo on määritelty vakuutusehtojen kohdassa 8.2.2.

Muut kuin vakuutusehdoissa erikseen määritellyt vahinkotapahtumat eivät vakuutuksien perusteella tule lähtökohtaisesti korvattavaksi. Lisäksi korvattavaksikin mainittuihin vahinkotapahtumiin liittyy rajoitusehtoja. Nyt käsillä olevissa vakuutusehdoissa on myös erikseen rajoitusehtona rajattu matkan peruuntumisen korvattavuuden ulkopuolelle vakuutusehtojen kohdan 8.2.3 mukaan tapaukset, joissa peruuntumisen syynä on vakuutetun pelko sairauden tartuntavaarasta.

FINEn käytettävissä olevien selvityksien mukaan asiakas on joutunut 13.3.2020 peruuttamaan suunnitellun matkansa yleisen epidemiatilanteen johdosta, riskiryhmään kuulumisen ja tartuntariskin vuoksi, sekä todennäköisesti matkan ajankohtana voimaan tulevien matkustusrajoituksien tiukennuksien ja liikenneyhteyksien peruuntumisien johdosta. Suomen hallitus suositti 12.3.2020, että muista kuin välttämättömistä työmatkoista on syytä luopua ja lomamatkoja siirtää, sekä tartuntojen vähentämiseksi tulee myös rajoittaa ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla.  Erityisen tärkeää hallitus linjasi tämän olevan riskiryhmiin kuuluvien ikääntyneiden ja perussairaiden suojelemiseksi.  Muutama päivä asiakkaan matkan peruuntumisen jälkeen 16.3.2020 Suomessa hallitus linjasi lisäksi mm. epidemiatilanteeseen liittyviä poikkeuksellisia rajoituksia ja yli 70-vuotiaiden henkilöiden toimintaohjeena karanteeninomaisen pysymisen erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan.

FINE toteaa, että on ilmeistä, että nyt käsillä olevassa tapauksessa asiakas on joutunut peruuttamaan matkansa perustellusta syystä. Kuitenkin asiakkaan vakuutuksen mukaan korvattavaksi luetellut matkan peruuntumisen syyt on määritelty vakuutusehdoissa tyhjentävästi. FINE toteaa, että tämän kaltaisten, vakuutuksen korvauspiirin laajuutta määrittävien ehtojen ei ole katsottu olevan sellaisenaan kohtuuttomia, vaan vakuutukset korvaavat lähtökohtaisesti niitä vahinkotapahtumia, jotka vakuutussopimuksen ja vakuutusehtojen perusteella on sovittu vakuutuksesta korvattaviksi. FINE myös toteaa, että vakuutuksen korvauspiiri ei laajene vahinkotilanteiden, kuten epidemiatilanteen yllättävyyden, vakavuuden tai poikkeuksellisuuden johdosta sovittua laajemmaksi, eikä FINE katso nyt käsillä olevan tapauksen osalta vakuutusehtojen laajuutta määrittävien ehtojen myöskään johtavan kohtuuttomuuteen tässä yksittäisessä tapauksessa. Sopimusoikeuden periaatteiden mukaan sopimuksen ehtoja tulee tulkita sanamuotonsa mukaisesti. Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa asiakkaan vakuutuksen korvauspiiriin ei vakuutuksen ehtojen mukaan kuulu matkan peruuntuminen, joka johtuu yleisen epidemiatilanteen, epidemian riskiryhmään kuulumisen tai liikkumisen rajoitusten johdosta. FINE katsoo, että asiakkaan tapauksessa peruuntuneessa matkassa ei ole kysymys nyt käsiteltävänä olevissa vakuutusehdoissa luetelluista korvattavista matkan peruuntumistilanteista, tai niihin rinnastuvasta matkan peruuntumisen syystä.

Edellä mainituin syin FINE katsoo, että asiakkaan matkan peruuntuminen ei ole johtunut nyt käsiteltävänä olevien vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla vakuutuksesta korvattavasta tapahtumasta. FINEllä ei siten ole perusteita suosittaa vakuutusyhtiötä muuttamaan korvauspäätöstään.

FINE viittaa myös oheiseen Vakuutuslautakunnan ratkaisuun FINE-029107, jossa on käsitelty vakuutuksen korvauspiirin laajuutta ja vakuutusehtojen tulkintaa koronaepidemiatilanteessa.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.


FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Lappi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia