Haku

FINE-029540

Tulosta

Asianumero: FINE-029540 (2020)

Vakuutuslaji: Venevakuutus

Ratkaisu annettu: 07.09.2020

Veneen vetolaitteen rikkoontuminen. Rajoitusehto. Näyttötaakka.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan matkan teko katkesi, kun veneen moottorista oli kuulunut kolinaa. Asiakas oli sammuttanut moottorin. Meripelastusseura oli hinannut veneen rantaan, josta se oli nostettu ylös ja toimitettu korjaamolle. Veneen vetolaite (vm. 2015) oli rikkoutunut kesken ajon.

Korjaamolla tehdyssä vahinkotarkastuksessa selvisi, että veneen vetolaite oli rikkoontunut. Vahinkotarkastajan mukaan kyse oli korjaamon virheestä: vetolaitteen räjäytyskuvan osa 26 on jäänyt löysälle, joka aiheuttaa tällaisen vaurion.  Asiakasta on kehotettu jatkamaan asian selvittämistä sen liikkeen kanssa, joka viimeksi on tehnyt vetolaitteelle huollon tai korjauksen.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakkaan mielestä vakuutusyhtiön tulee korvata vahinko. Veneen vetolaite rikkoontui kesken ajon. Huoltoja ei ole laiminlyöty, ja huollosta saatujen tietojen mukaan vetolaitetta ei ole koskaan purettu. Vahinkotarkastajan tekemä johtopäätös siitä, että vetolaitteen räjäytyskuvan osa 26 on jäänyt löysälle ja aiheuttanut vaurion, on asiakkaan mielestä virheellinen, koska se on tehty kyseisen osan kiristysmomenttia mittaamatta.

Yhtiö toteaa vastineessaan, että vahinkotarkastuksen perusteella on todettu, ettei kyse ole vakuutuksen ja vakuutusehtojen perusteella korvattavasta vahinkotapahtumasta. Yhtiölle ei ole toimitettu uutta erilaista tietoa, jonka mukaan he voisivat tehdä uuden päätöksen. Yhtiö katsoo edelleen, että vahinko on mitä todennäköisimmin aiheutunut korjaamon tekemästä virheestä. Yhtiö viittaa vakuutusehtojen kohtaan 4, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata mm. vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet suunnittelu-, käsittely-, materiaali- tai työvirheistä, kuten: virheellisestä suunnittelusta tai asennuksesta, esineen virheellisestä käsittelystä, rakenne-, valmistus- tai työvirheestä tai sopimattomista tai virheellisistä osista tai materiaaleista.

Yhtiö toteaa, että kuten korjaamokin yhdessä viestissään viittaa, vaurio olisi mahdollisesti voinut aiheutua myös aallokossa ajaessa kovalla nopeudella, kuten näillä veneillä ajetaan. Jos todellisuudessa olisi näin vaikka asiakas ei ole ilmoituksessaan maininnut tästä, päätös olisi edelleen kielteinen vakuutusehtojen kohdan 4.4 perusteella. Venevakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet aallosta tai aallokosta, joka ei ole myrskyn aiheuttama, esimerkiksi veneen rikkoutumista aallokossa ajamisen seurauksena.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Venevakuutusehdot (voimassa 18.3.2017 alkaen)

3.1 Veneilyturva

Veneilyturvasta korvataan karilleajot ja muut vesillä sattuneet törmäykset johonkin esineeseen, kuten laituriin, uppotukkiin tai toiseen alukseen.

Lisäksi siitä korvataan veneelle muustakin ulkoisesta syystä äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti tapahtuneet vahingot. Niitä ovat esimerkiksi sellaiset myrskystä aiheutuneet vahingot, joita ei olisi voitu välttää veneen huolellisella kiinnityksellä sopivaan paikkaan tai hyvällä merimiestaidolla.

3.5 Konerikkoturva

Konerikkoturvasta korvataan alle 13 vuotta vanhan päämoottorin, voimansiirron tai potkurin sisäisestä syystä aiheutunut rikkoutuminen.

Voimassa olevan takuun piiriin kuuluvia rikkoutumisia ei kuitenkaan korvata. Myös sellaiset vahingot jäävät korvaamatta, joiden syynä on huolto-ohjeiden laiminlyönti.

4 Venevakuutuksen korvauspiirin yleiset rajoitukset

Venevakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet
1) suunnittelu-, käsittely-, materiaali- tai työvirheistä kuten

  • virheellisestä suunnittelusta tai asennuksesta
  • esineen virheellisestä käsittelystä
  • rakenne-, valmistus- tai työvirheestä
  • sopimattomista tai virheellisistä osista tai materiaaleista

Ratkaisusuositus

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijalla on näyttötaakka siitä, että korvattava vakuutustapahtuma on sattunut. Jos tämä on näytetty ja vakuutusyhtiö haluaa sen jälkeen vedota rajoitusehtoon, on vakuutusyhtiöllä näyttötaakka rajoitusehdossa tarkoitetun olosuhteen olemassaolosta.  

Vakuutusehtojen mukaan veneilyturvasta korvataan karilleajot ja muut vesillä sattuneet törmäykset. Lisäksi korvataan veneelle muustakin ulkoisesta syystä äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti tapahtuneet vahingot. Konerikkoturvasta korvataan alle 13 vuotta vanhan päämoottorin, voimansiirron tai potkurin sisäisestä syystä aiheutunut rikkoutuminen. Rajoitusehdon mukaan venevakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet mm. virheellisestä asennuksesta tai työvirheestä.

Yhtiö on vedonnut siihen, että vahinkotarkastuksen mukaan veneen vetolaite oli rikkoontunut ja että tämä olisi johtunut korjaamon virheestä. Vetolaitteen räjäytyskuvan osan 26 jääminen löysälle aiheuttaa tällaisen vaurion. Asiakasta on kehotettu jatkamaan asian selvittämistä sen liikkeen kanssa, joka viimeksi on tehnyt vetolaitteelle huollon tai korjauksen. Myöhemmässä vaiheessa vakuutusyhtiö on viitannut mahdolliseen aallokossa ajamiseen, mutta siitä ei ole esitetty selvitystä.

Asiakkaan mukaan huoltoja ei ole laiminlyöty. Veneliikkeestä saadun selvityksen mukaan päätelmä osan 26 jäämisestä löysälle on virheellinen, sillä kyseistä vetolaitetta ei ollut koskaan aiemmin purettu; aiemmasta purkamisesta olisi jäänyt jälkiä. Veneliikkeen tutkittua vetolaitetta selvisi, että hammaspyörästä oli neljä hammasta poistunut. Moottorivalmistajan huoltopäällikön viestin mukaan irronneet hampaat ovat voineet aiheuttaa kauluksen katkeamisen.

Johtopäätöksinään esitetystä selvityksestä FINE toteaa, että mitään ulkoista syytä vetolaitteen rikkoutumiselle ei ole esitetty. FINE pitää vahinkoa vetolaitteen sisäisenä rikkoutumisena, joka on tapahtumatyypiltään lähtökohtaisesti konerikkovakuutuksesta korvattavaksi tuleva vahinko.

Vakuutusyhtiöllä on näyttövelvollisuus rajoitusehdon soveltumisesta vahinkoon. Vahinkotarkastuksen perusteella yhtiö on katsonut vahingon johtuneen korjaamon virheestä osaa 26 kiristettäessä. Asiakas on puolestaan esittänyt selvitystä siitä, että vetolaitetta ei ollut aiemmin purettu ja että tapahtumasarja on voinut alkaa hammaspyörän rikkoutumisesta. Kokonaisuutena vetolaitteen rikkoutumisen syy jää FINElle esitetyn teknisen selvityksen perusteella epäselväksi. Sen vuoksi FINE ei ole voinut todeta, että kyse olisi todennäköisesti rajoitusehdon mukaisesta korjaamon virheestä aiheutuneesta vahingosta.

FINE pitää näin ollen vahinkoa ehtojen mukaan korvattavana.

Lopputulos

FINE suosittaa vetolaitteen korvaamista.


FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava neuvonantaja Raulos
Esittelijä Turunen

Tulosta