Haku

FINE-029400

Tulosta

Asianumero: FINE-029400 (2020)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 23.12.2020

Vuotovahinko. Viemäritukos. Altaan poistoputken ja viemärin välisen liitoksen vuotaminen. Rajoitusehdot.

Tapahtumatiedot

Asuinkerrostalon (rakennusvuosi 2006) erään huoneiston keittiön runkoviemäri tukkeutui 22.12.2019. Viemäritukoksen seurauksena keittiön pesualtaan poistoputken liitoksesta vuotanut vesi kasteli huoneiston parkettilattiaa sekä seinien alaosia keittiössä ja eteiskäytävässä.

Huoneistossa suoritettiin 23.12.2019 vahinkokartoitus. Vahinkokartoituksesta laaditun raportin mukaan keittiön runkoviemäri oli tukkeutunut. Jätevesi oli noussut keittiön lattialle liitoksesta, joka sijaitsi keittiön allaskaapiston pohjalevyn alapuolella. Poistoviemärin HK-kumitiiviste oli väljä ja epätiivis.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa 8.1.2020 kielteisen korvauspäätöksen vedoten rajoitusehtoon, jonka mukaan kiinteistövakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut altaan tai ammeen poistoventtiilin, -putken, -letkun, -liitoksen tai näiden ja viemärin välisen liitoksen vuotamisesta. Vakuutusyhtiölle esitetyn selvityksen mukaan vuodon syynä oli altaan poistoputken ja viemärin välisessä liitoksessa olevan tiivistekumin väljyys, eikä kyseessä ollut siten vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma.

Asiakas haki muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen. Asiakkaan näkemyksen mukaan vesivahingon syynä oli viemäritukos. Tukoksen seurauksena syntynyt viemärivesivuoto oli ehtojen tarkoittama nesteen ennalta arvaamaton ja äkillinen virtaaminen. Vaikka viemärivesi tuli asuntoon löysän tiivisteen takia, tukoksen aiheuttama paine viemärissä olisi joka tapauksessa johtanut viemärivesien purkautumiseen muun muassa lattiakaivojen, lavuaarien ja wc-istuinten kautta, koska hajulukot eivät estä vedentuloa paineen lisääntyessä. Vuoto oli siten asiakkaan näkemyksen mukaan vakuutukseen sisältyvä vahinkotapahtuma ja kiinteistövakuutuksesta korvattava.

Vakuutusyhtiö viittasi 10.3.2020 päivätyssä korvauspäätöksessään Vakuutuslautakunnan pesualtaan poistoputken ja viemärin välisen liitoksen vuotoja koskevaan ratkaisukäytäntöön. Yhtiö ei muuttanut 8.1.2020 päivättyä korvauspäätöstään.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää asiassa FINEltä ratkaisusuositusta. Asiakas katsoo, että vuoto on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton. Asiakas vaatii vakuutusyhtiötä korvaamaan vuotovahingon asunto-osakeyhtiön kiinteistövakuutuksesta.

Vastineessaan vakuutusyhtiö viittaa antamiinsa korvauspäätöksiin. Lisäksi vakuutusyhtiö toteaa, että vuotokohta sijaitsi keittiön allaskaapin takana pohjalevyn alla, josta vesi oli päässyt huomaamatta vuotamaan lattialle. Mikäli kyseinen liitos olisi ollut tiivis, asunnon keittiön runkoviemärissä ollut tukos olisi myös ollut havaittavissa ajoissa kaatoaltaan toimimattomuutena ilman vuotovahinkoa. Vakuutusyhtiö katsoo, että korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Sovellettavien kiinteistövakuutusehtojen (voimassa 1.11.2016 alkaen) ehtokohdan 6.6 Vuoto alakohdan 6.6.1 Korvattavat vahingot mukaan vakuutuksesta korvataan suoranainen esinevahinko, joka on aiheutunut nesteen, kaasun tai höyryn vuotamisesta äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan
- rakennukseen kuuluvasta, rikkoutuneesta tai toimimattomasta, kiinteästi asennetusta käyttövesi- tai viemäriputkistosta
- rakennuksen käyttövesi- tai viemäriputkistoon kiinteästi liitetystä vesikalusteesta, lämminvesivaraajasta tai käyttölaitteesta tai näiden liitoksesta. Korvauksen edellytyksenä kuitenkin on, että

  • käyttölaitteen liitos käyttövesijohtoon on tehty hyväksytysti yhtenäisellä ja tarkoitukseen sopivalla paineen kestävällä letkulla
  • liitoksessa on tarkoitukseen sopiva venttiili tai hana
  • käyttölaite on liitetty viemäriin kiinteästi yhtenäisellä ja tarkoitukseen sopivalla letkulla
  • vesikalusteen, lämminvesivaraajan tai käyttölaitteen vuoto on tapahtunut vesikalusteen, lämminvesivaraajan tai käyttölaitteen mekaanisen rikkoutumisen suoranaisena seurauksena. Mekaaniseksi rikkoutumiseksi ei katsota esimerkiksi tiivisteen kulumista ja liitoksen löystymistä

- rakennukseen kuuluvasta, rikkoutuneesta, kiinteästi asennetusta rakennuksen lämmitystä tai jäähdytystä palvelevasta putkistosta, laitteesta tai suljetusta säiliöstä
- rikkoutuneesta, kiinteästi asennetusta pore- tai uima-altaan tulovesiputkistosta tai tulovesiputkiston ja altaan liitoksesta
- rakennuksen sisäpuolisesta, rikkoutuneesta, kiinteästi asennetusta sadevesiputkistosta
- rikkoutuneesta tai toimimattomasta, rakennuksessa harjoitettavaa liike, tuotanto-, harrastus- tai muuta vastaavaa toimintaa palvelevasta putkistosta, laitteesta tai suljetusta säiliöstä
- rikkoutuneesta, CEA:n (COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES) teknisten ohjeiden mukaan suunnitellusta ja asennetusta sammutuslaitteistosta
- rakennuksen ulkopuolisesta, kiinteästi asennetusta, äkillisesti rikkoutuneesta käyttövesi-, lämmitys- tai jäähdytysputkistosta tai jätevesiviemäristä.

Ehtokohdan 6.6.2 Korvausrajoitukset mukaan vakuutuksesta ei korvata
[…]
- vahinkoa, joka on aiheutunut altaan tai ammeen poistoventtiilin, -putken, -letkun, -liitoksen tai näiden ja viemärin välisen liitoksen vuotamisesta
[…]

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, onko viemärin tukkeutumisen yhteydessä keittiön pesualtaan poistoputken ja viemärin liitoksesta vuotaneen jäteveden aiheuttama vahinko kiinteistövakuutuksen perusteella korvattava, vai onko vakuutusyhtiöllä oikeus kieltäytyä vuotovahingon korvaamisesta vakuutuksen rajoitusehdon perusteella.

Sovellettavien vakuutusehtojen mukaan kiinteistövakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut altaan tai ammeen poistoventtiilin, -putken, -letkun, -liitoksen tai näiden ja viemärin välisen liitoksen vuotamisesta.

FINE toteaa, että asiassa esitetyn selvityksen perusteella kerrostalohuoneiston runkoviemäri oli tukkeutunut. Viemäritukoksen seurauksena jätevesi vuoti keittiön pesualtaan poistoputken ja viemärin välisestä liitoksesta kastellen huoneiston parkettilattiaa sekä seinien alaosia keittiössä ja eteiskäytävässä. Vahinkokartoitusraportin mukaan liitoksessa oleva HK-kumitiiviste oli väljä ja epätiivis.

FINE katsoo, että vahinko on aiheutunut kiinteistövakuutuksen rajoitusehdon tarkoittamasta altaan poistoputken ja viemärin välisen liitoksen vuotamisesta, eikä vahinko ole siten kiinteistövakuutuksesta korvattava. Tulkinta vastaa Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytäntöä, joka ilmenee muun muassa lautakunnan ratkaisusuosituksesta VKL 412/13.

Koska asia ratkeaa rajoitusehdon soveltamisen perusteella, FINE toteaa, ettei asiassa ole tarpeen ottaa kantaa siihen, olisiko altaan poistoputken liitoksen vuotaminen sinänsä ollut kiinteistövakuutuksen ehtokohdan 6.6.1 perusteella korvattava äkillinen ja ennalta arvaamaton vuotovahinko.

Lopputulos

FINE ei suosita asiassa muutosta.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä Penttilä

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia