Haku

FINE-029391

Tulosta

Asianumero: FINE-029391 (2020)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 30.10.2020

Kiinteistöhuoltoyrityksen vastuu kadulla tapahtuneesta liukastumisesta. Asunto-osakeyhtiön vastuuvakuutusyhtiön regressi.

Tapahtumatiedot

A (s. 1950) liukastui asunto-osakeyhtiö B:n kiinteistön edessä olevalla kulkuväylällä 16.2.2018. Rakennuksen katolta oli juuri pudotettu kattolumet ja huoltomies oli aurannut lumet pois ja lähtenyt hakemaan hiekkaa, kun A kaatui porttikongin edustalla. Lisäksi jalkakäytävälle oli jäätynyt rännivesiä ja toinen huoltomies oli ollut tulossa paikalle suolaamaan jäätyneitä kohtia. Alue kuului kaupungin kunnossapidon piiriin, mutta lumenpudotustyö kuului asunto-osakeyhtiölle. A esitti henkilövahingon johdosta korvausvaatimuksen As Oy B:lle. As Oy B:n vastuuvakuutusyhtiön hylättyä A:n korvausvaatimuksen A pyysi asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. Vakuutuslautakunta antoi 22.8.2019 ratkaisusuosituksen (FINE-019024), jossa se suositti vakuutusyhtiötä korvaamaan A:n henkilövahingon. 

As Oy B:n vastuuvakuutusyhtiö noudatti Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta ja maksoi A:lle vahingonkorvauslain mukaiset korvaukset. Tämän jälkeen yhtiö esitti asiassa takautumisvaatimuksen As Oy B:n kiinteistöhuoltotehtävistä sopimuksen perusteella vastanneelle C Oy:lle. Yhtiö katsoi, että C Oy oli aiheuttanut A:n henkilövahingon huolimattomuudellaan. C Oy:n työntekijä oli aurauksen jälkeen huomannut, että jalkakäytävä jäi vaarallisen liukkaaksi, ja lähtenyt hakemaan hiekoitussepeliä. Suojapuomit jätettiin auki eikä liukkaudesta varoitettu kulkijoita millään tavalla. Huoltomiehen poissa ollessa A liukastui ja loukkaantui. Yhtiö katsoi, että jalkakäytäväosuudelle olisi tullut asettaa suojapuomit ennen hiekoitustyön alkamista, minkä lisäksi C Oy oli laiminlyönyt vahinkopaikan asianmukaisen liukkaudentorjunnan. C Oy:lle oli siten syntynyt korvausvelvollisuus siitä vahingosta, joka As Oy B:lle oli syntynyt A:lle henkilövahingon johdosta maksetuista korvauksista. Oikeus tähän korvaukseen oli siirtynyt As Oy B:n vastuuvakuutuksesta maksetun osuuden osalta yhtiölle.

C Oy välitti takautumisvaatimuksen käsiteltäväksi omalle vastuuvakuutusyhtiölleen. C Oy:n vastuuvakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksessään, että As Oy B:n ja C Oy:n välisen kiinteistönhuoltosopimuksen mukaan C Oy:n tehtäviin kuuluu ulkoalueiden osalta muun muassa alihankkijoiden työsuoritusten avustaminen, sisäänkäyntien ja ajoväylien lumityöt, näiden hiekoitus ja eri veloituksella myös lumen poiskuljetus. Vahinkohetkeen liittyvien toimenpiteiden tekemisestä ei ollut erillistä toimeksiantosopimusta. Tässä tapauksessa vahinko oli tapahtunut kiinteistön edessä jalkakäytävällä As Oy B:n toimeksiannosta tai takuutyönä tehtyjen toimenpiteiden yhteydessä. C Oy on ollut suorittamassa huoltosopimuksen mukaisia tehtäviään, eli se on avustanut kattourakoitsijaa lumenpudotukseen kiinteästi kuuluvissa tehtävissä. Huoltomies on aurauksen yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen lähtenyt hakemaan hiekoitussepeliä As Oy B:n pihalta. Tähän on kulunut huoltomiehen antaman selvityksen mukaan aikaa noin puoli minuuttia, jona aikana A on saapunut paikalle ja kaatunut jalkakäytävällä. Yhtiö katsoi, että C Oy:n toiminta on ollut kaikin tavoin huoltosopimuksen mukaista. Sopimuksen mukaisten tehtävien hoitamisessa ei ole ollut mitään sellaista rikkomusta tai muuta laiminlyöntiä, josta seuraisi C Oy:lle vahingonkorvausvastuu As Oy B:tä kohtaan tämän A:lle maksamien korvausten osalta. Korvausvastuun puuttuessa vahinkoa ei voitu korvata C Oy:n vastuuvakuutuksesta. 

As Oy:n vastuuvakuutusyhtiön ratkaisusuosituspyyntö 

As Oy B:n vastuuvakuutusyhtiö pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. Yhtiö toistaa näkemyksensä, jonka mukaan C Oy on aiheuttanut A:n henkilövahingon huolimattomuudellaan, kun suojapuomit on jätetty pois liukkaan jalkakäytäväosuuden kohdalta ennen hiekoitustyön aloittamista, vaikka C Oy oli tietoinen kadun liukkaudesta. Kyseessä on vilkasliikenteinen katu kaupungin keskustan tuntumassa. C Oy on jättämällä kadun puomittamatta saattanut kadulla kulkijat ilmeisen vahingon vaaraan, minkä johdosta A loukkaantui vakavasti. Tällä perusteella C Oy vastaa vahingon korvaamisesta ja A:lle korvauksia maksaneella As Oy B:n vastuuvakuutusyhtiöllä on maksamiensa korvauksien osalta takautumisoikeus C Oy:tä kohtaan. Toissijaisesti C Oy vastaa vahingosta sillä perusteella, että se on laiminlyönyt huoltosopimuksen mukaiset velvoitteensa eli asianmukaisen liukkaudentorjunnan. 

Yhtiö ilmoittaa maksaneensa A:lle 17.641,96 euroa, mitä summaa se vaatii korvattavaksi C Oy:n vastuuvakuutuksesta. A on ilmoittanut olevansa tyytymätön maksettuihin tilapäisen ja pysyvän haitan korvauksiin. Yhtiö varaa tällä perusteella oikeuden esittää myöhemmin täsmennetyt korvausvaatimukset em. haittakorvausten osalta, mikäli niiden korvausmääriin tulee korotuksia. 

Huoltoyhtiön vastuuvakuutusyhtiön vastine

C Oy:n vastuuvakuutusyhtiö toistaa vastineessaan kielteisen kantansa. A:n henkilövahinkoon johtanut tapahtuma on sattunut C Oy:n toimenpiteiden ollessa vielä kesken, kun C Oy:n huoltomies oli noutamassa sisäpihalta hiekoitussepeliä. Huoltomiehen antaman selvityksen mukaan tähän noutamiseen kului aikaa noin puoli minuuttia. C Oy on ryhtynyt huoltosopimuksen mukaisiin toimenpiteisiin (lumien pois vienti alihankkijan tekemän työsuorituksen jäljiltä) asianmukaisesti. Selvitysten mukaan C Oy:n toiminnassa ei ole ollut sellaista huoltosopimukseen perustuvaa tai muutakaan rikkomusta tai laiminlyöntiä, josta C Oy:lle voisi syntyä korvausvastuuta As Oy B:tä kohtaan. Tällainen laiminlyönti ei ole se, että huoltomies on, havaittuaan jalkakäytävän olleen aurauksen jälkeen liukas, noutanut sisäpihalta sepeliä hiekoittaakseen jalkakäytävän. C Oy ei ole korvausvastuussa As Oy B:lle tämän A:lle maksamien korvausten osalta, eikä korvausta tästä syystä makseta C Oy:n vastuuvakuutuksesta. 

Vakuutetun kuuleminen 

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutettuna olevalle C Oy:lle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa. 

Lautakunnalle toimittamassaan kirjelmässä C Oy katsoo, ettei sen puolelta ole osoitettu asiassa sopimusvelvoitteiden rikkomista. Päinvastoin, asiassa on tullut varsin hyvin esiin, että C Oy on hoitanut sopimuksen mukaisesti liukkaudentorjuntatehtäviään silloin, kun liukastumisvahinko on tapahtunut. As Oy B:n vastuuvakuutusyhtiön väite, jonka mukaan C Oy olisi aiheuttanut jalkakäytävän liukkauden omalla toiminnallaan, ei pidä paikkaansa. Yksistään As Oy B:n ja C Oy:n välinen sopimus ei synnytä C Oy:lle vastuuta kolmannelle aiheutuneesta vahingosta tilanteessa, jossa korostettu huolellisuusvelvollisuus alueiden ja tilojen kunnosta on lain tasolla säädetty taloyhtiölle.

C Oy haluaa tuoda esiin, että A on sattunut vahinkopaikalle samaan aikaan, kun liukkautta on torjuttu. A:lla olisi siten ollut mahdollisuus vaihtaa kulkureittiä huomatessaan, että kohteessa tehdään huolto- ja liukkaudentorjuntatoimenpiteitä. Paikalla on ollut muun muassa kiinteistönhuoltoyhtiön traktori ja muuta välineistöä. 

Selvitykset 

Vakuutuslautakunnalla on käytössään seuraavat selvitykset: 

- As Oy B:n vastuuvakuutusyhtiön ratkaisusuosituspyyntö Vakuutuslautakunnalle 27.4.2020 ja lisäkirjelmä 2.6.2020 
- C Oy:n vastuuvakuutusyhtiön vastine 29.5.2020 ja sähköposti Vakuutuslautakunnalle 29.6.2020 
- C Oy:n kannanotto 6.8.2020
- C Oy:n vastuuvakuutusyhtiön päätökset 22.5.2018 ja 28.1.2019 
- As Oy B:n vastuuvakuutusyhtiön korvauspäätökset 31.10.2019 ja 14.11.2019 
- As Oy B:n vastuuvakuutusyhtiön korvausvaatimus C Oy:lle 27.11.2019 
- C Oy:n selvitys vastuuvakuutusyhtiölleen 8.4.2020
- C Oy:n vastuuvakuutusyhtiön päätös 22.4.2020 
- As Oy B:n ja C Oy:n välinen kiinteistönhuoltosopimus 12.7.2005 
- A:n asiamieskululasku 12.9.2019 
- As Oy B:n vastuuvakuutuksen vakuutusehdot 
- C Oy:n vastuuvakuutuksen vakuutuskirja ja vakuutusehdot.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:lle As Oy B:n vastuuvakuutuksesta maksetut korvaukset korvata edelleen C Oy:n vastuuvakuutuksesta As Oy B:n vastuuvakuutusyhtiölle. 

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

As Oy B:n vastuuvakuutukseen sovellettavien yleisten sopimusehtojen kohdan 3.5 mukaan kun vakuutusyhtiö suorittaa korvausta vahingosta, josta joku muu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa, siirtyy vahingon kärsineen oikeus vaatia korvausta vahingon aiheuttajalta vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiön oikeus korvaukseen on kuitenkin vain maksettuun korvausmäärään saakka. (…) 

C Oy:n vastuuvakuutukseen sovellettavien toiminnan vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 1 (Korvattavat vahingot) mukaan toiminnan vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, kun 
- vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta
- vahinko on todettu vakuutuskauden aikana ja 
- vahinko koskee voimassaoloalueella siihen kuuluvissa maissa voimassa olevan oikeuden mukaan käsiteltäviä korvausvaatimuksia. (…) 

Asian arviointi

1. C Oy:n korvausvelvollisuus vahingonkorvauslain mukaan 

As Oy B:n vastuuvakuutusyhtiö on esittänyt ensisijaisesti, että C Oy on vahingonkorvauslain nojalla vastuussa A:n henkilövahingosta. Tämä vastuu perustuu siihen, että C Oy:n olisi vahinkopaikan aurattuaan ja sen liukkauden havaittuaan tullut eristää paikka puomeilla ennen kuin hiekoitussepeliä lähdettiin noutamaan. 

Vakuutuslautakunta on käsitellyt samaa vahinkoa As Oy B:n vastuuvakuutusyhtiön korvausvastuun osalta 22.8.2019 antamassaan ratkaisusuosituksessa FINE-019024. Lautakunta ei kyseisessä ratkaisusuosituksessa ole arvioinut C Oy:n huolimattomuutta, koska As Oy B:n vastuuvakuutusyhtiö on kirjelmöinnissään pitänyt riidattomana, että A:n henkilövahinko on syntynyt huoltoyhtiö C Oy:n huolimattoman toiminnan seurauksena. Lautakuntakäsittelyssä on tuolloin ollut kysymys siitä, onko kiinteistönomistaja As Oy B vastuussa vahingosta, jonka huoltoyhtiö C Oy on aiheuttanut suorittaessaan As Oy B:lle kuuluvia kunnossapitotehtäviä kiinteistönhuoltosopimuksen nojalla.   

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti vahingon aiheuttajan tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Vakuutuslautakunnan käyttöön toimitetun selvityksen mukaan ulkopuolinen yritys on pudottanut lumet As Oy B:n rakennuksen katolta jalkakäytävälle, minkä jälkeen C Oy on huolehtinut lumen auraamisesta. Kun C Oy:n huoltomies on havainnut jalkakäytävän liukkauden, hän on lähtenyt noutamaan hiekoitussepeliä. Huoltomiehen ollessa poissa A on liukastunut jalkakäytävällä. As Oy B:n vastuuvakuutusyhtiö on esittänyt, että jalkakäytävä on muuttunut liukkaaksi C Oy:n toiminnan seurauksena, minkä C Oy on kiistänyt. 

Vakuutuslautakunta toteaa, ettei pelkkä lumen auraaminen kulkuväylältä tyypillisesti aiheuta väylän muuttumista välittömästi liukkaaksi ilman, että lumen alla olisi entuudestaan jäätä. Lautakunta katsoo, ettei asiassa ole osoitettu, että jalkakäytävä olisi muuttunut liukkaaksi juuri C Oy:n toiminnan seurauksena. C Oy:llä ei siten voida katsoa olleen kolmansiin, kuten jalkakäytävällä liukastuneeseen A:han, nähden velvollisuutta torjua liukkaudesta aiheutuvia vahinkoja. C Oy:lle ei tällä perusteella ole syntynyt asiassa vahingonkorvauslain mukaista korvausvelvollisuutta A:lle aiheutuneesta henkilövahingosta. Samasta syystä myöskään As Oy B:n vastuuvakuutusyhtiölle ei tällä perusteella synny C Oy:tä kohtaan takautumisoikeutta A:lle maksamisensa korvauksien osalta. 

2. C Oy:n korvausvelvollisuus väitetyn kiinteistön huoltosopimuksen laiminlyönnin perusteella 

As Oy B:n vastuuvakuutusyhtiö on perustellut takautumisvaatimustaan toissijaisesti sillä, että C Oy on rikkonut sen ja As Oy B:n välisen huoltosopimuksen mukaisia velvoitteitaan, mistä johtuen As Oy B:lle on syntynyt korvausvastuu A:n henkilövahingosta. 

Vakuutuslautakunnan käyttöön toimitetun, 12.7.2005 allekirjoitetun As Oy B:n ja C Oy:n välisen kiinteistönhuoltosopimuksen mukaan sopimus sisältää ulkoalueiden hoidon osalta talviaikaan muun muassa lumityöt 7 päivänä viikossa sisältäen tarvittaessa hiekoituksen. Kaupunki hoitaa jalkakäytävät erikseen, mutta kaupungin työtä on valvottava ja paikattava ainakin ulko-ovien ja syvennysten osalta. C Oy:n omalle vastuuvakuutusyhtiölleen antaman selvityksen 8.4.2020 mukaan vahinkoa edeltäneen lumenpudotuksen suoritti kattourakoitsija As Oy B:n toimeksiannosta. Pudotuksen suoritettuaan kattourakoitsija poistui paikalta huolehtimatta lumien poistosta jalkakäytävältä. Lumien poistosta ei ollut erillistä sopimusta As Oy B:n ja C Oy:n välillä. 

Vakuutuslautakunta toteaa edellä esitettyyn perustuen, että vastuu jalkakäytävän liukkaudentorjunnasta on ensisijaisesti kuulunut kaupungille. As Oy B:n ja C Oy:n välisessä huoltosopimuksessa on kuitenkin edellytetty, että C Oy tarvittaessa paikkaa liukkaudentorjuntaa. Nyt käsillä olevassa tapauksessa C Oy onkin toiminut näin, kun huoltomies on jalkakäytävän liukkauden havaittuaan välittömästi lähtenyt noutamaan hiekoitussepeliä. Vakuutuslautakunta katsoo, että C Oy on osoittanut toimineensa tilanteessa sen ja As Oy B:n välisen kiinteistönhuoltosopimuksen mukaisesti. Sopimuksen mukainen velvollisuus tarvittaessa paikata kaupungin suorittaman liukkaudentorjunnan puutteita ei lautakunnan näkemyksen mukaan ole edellyttänyt jalkakäytävän eristämistä puomeilla. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei C Oy:lle ole syntynyt asiassa korvausvastuuta myöskään As Oy B:tä kohtaan sopimusrikkomuksen perusteella. 

3. Käsittelyn lopputulos 

C Oy ei ole asiassa korvausvastuussa A:ta kohtaan vahingonkorvauslain perusteella eikä As Oy B:tä kohtaan sopimusrikkomuksen perusteella. Näin ollen As Oy B:n vastuuvakuutusyhtiöllä ei ole C Oy:tä kohtaan takautumisoikeutta. Vakuutuslautakunta pitää C Oy:n vastuuvakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena. 

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta asiassa. 

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

puheenjohtaja Norros
sihteeri Laine

Jäsenet:
Alinentalo-Pelttari 
Korpiola
Rusanen
Sarpakunnas 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia