Haku

FINE-029389

Tulosta

Asianumero: FINE-029389 (2020)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 09.09.2020

Asianajo- ja oikeudenkäyntikulujen korvattavuus. Oliko vakuutettu vakuutusehdoissa mainitulla tavalla luopunut vaatimuksistaan?

Tapahtumatiedot

Asiakas nosti myötäpuolensa kanssa testamentin moitekanteen käräjäoikeudessa 9.10.2019. Kantajat vaativat, että X:n allekirjoittama testamentti julistetaan pätemättömäksi. Lisäksi kantajat vaativat oikeudenkäyntikulujensa korvaamista. Vastaajat antoivat 20.12.2019 vastauksen, jolla he vastustivat kantajien vaatimuksia. Asiakas haki asiaan oikeusturvaetua 8.1.2020 päivätyllä oikeusturvailmoituksella.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa 13.1.2020 korvauspäätöksen, jonka mukaan oikeusturvaetu myönnetään testamentin moitekannetta koskevaan riita-asiaan vakuutusehtojen mukaisesti ja siltä osin kuin kuluissa on kyse asiakkaan osuudesta. Korvauspäätöksessä kiinnitettiin lisäksi huomiota siihen, että vakuutussopimukseen sisältyy tiettyjä vakuutusyhtiön vastuuta rajoittavia ehtoja. Tällaisena ehtona mainittiin muun ohessa ehto, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet ennen vakuutustapahtumaa suoritetuista toimenpiteistä tai asian alustavasta selvittelystä taikka sellaisen riitaisen asian selvittelystä tai hoitamisesta, jonka seurauksena vakuutettu perustellustikin luopuu vaatimuksistaan vastapuoltaan kohtaan.  

Asianosaiset päätyivät asiassa sovintoratkaisuun ja sovintosopimus on allekirjoitettiin 27.3.2020. Käräjäoikeus vahvisti asianosaisten välisen sovinnon vireillä olleen riita-asian ratkaisuksi 2.4.2020.

Sovinnon vahvistamisen jälkeen asiakas toimitti oikeudenkäyntikuluja koskevan laskun vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiö antoi asiassa 6.4.2020 päätöksen, jolla se ilmoitti, että kulut eivät ole oikeusturvavakuutuksen perusteella korvattavia. Vakuutusyhtiö viittasi vakuutusehtojen kohtaan, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet sellaisen riitaisen asian selvittelystä tai hoitamisesta, jonka seurauksena vakuutettu perustellustikin luopuu vaatimuksistaan vastapuoltaan kohtaan. Vakuutusyhtiö totesi, että korvausta ei voida asiakkaan tapauksessa suorittaa, sillä asiakas oli vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla luopunut vaatimuksistaan vastapuolta kohtaan.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakkaan valitus

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön korvausratkaisuun ja pyytää asiassa FINEn ratkaisusuositusta. Asiakas toteaa, että osapuolet keskustelivat sovinnosta riita-asian ollessa vireillä. Kun sovinnon mahdollinen sisältö oli tiedossa, asiakkaan asiamies nimenomaisesti tiedusteli vakuutusyhtiöltä oikeusturvavakuutuksen kattavuutta mahdollisen sovinnon syntyessä. Tuossa vaiheessa vaihtoehtona oli myös kanteen peruuttaminen.

Vakuutusyhtiö viittasi 25.3.2020 antamassaan vastauksessa oikeusturvavakuutuksen myöntökirjeessä mainittuun ja totesi, että vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet sellaisen riitaisen asian selvittelystä tai hoitamisesta, jonka seurauksena vakuutettu perustellustikin luopuu vaatimuksistaan vastapuoltaan kohtaan. Lisäksi vakuutusyhtiö totesi, että ”kun huomioi sen, ettei vaatimuksesta luovuta kokonaan, niin asiasta voi toki sopia muulla tavoin. Mikäli asia sovitaan ennen oikeuden pääkäsittelyä, ei tarvitse vaatia vastapuolelta korvausta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista”.

Asiakas katsoo, että asian päättyessä sovintoon sovinnon sisältö ei saa olla ratkaisevana tekijänä arvioitaessa sitä, korvataanko oikeudenkäynnin aiheuttamat kustannukset vakuutuksesta. Näin erityisesti, kun oikeusturvan myöntöpäätöksessä todetaan, että vasta jos asia on edennyt pääkäsittelyyn, sovintotapauksissa pyydetään ottamaan yhteyttä ennen sovintoa vakuutusyhtiöön. Ennen pääkäsittelyä sovinnon on siis saanut sopia ilman yhteydenottoa vakuutusyhtiöön.

Asiakas myös huomauttaa, että hänen myötäpuolensa oikeudenkäyntikulut korvattiin toisen vakuutusyhtiön myöntämän oikeusturvavakuutuksen perusteella. Asiakas ymmärtää, että vakuutusehdot voivat olla erilaisia, mutta hänen näkemyksensä mukaan on erikoista, että kuluttajille myönnettävät vakuutuksen voivat olla korvausperiaatteiltaan kovin erilaisia.

Vakuutusyhtiön vastaus

Vakuutusyhtiö kiistää asiakkaan vaatimukset. Vakuutusehtoihin sisältyvän ehtokohdan 7.5.1 perusteella vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jos vakuutettu luopuu vaatimuksistaan vastapuoltaan kohtaan.

Vakuutusyhtiö toteaa, että asiakas on sovintoteitse luopunut kanteesta ja kaikista vaatimuksistaan vastapuoliaan kohtaan, oikeudenkäyntikulut mukaan lukien. Se seikka, että asiasta on laadittu osapuolten kesken sovintosopimus, jonka käräjäoikeus on vahvistanut tai se, että asiakas on peruuttanut kanteen, ei muuta tilannetta siten, että ehtokohtaa 7.5.1 ei tulisi sovellettavaksi. Mainitussa ehtokohdassa ei tehdä eroa myöskään sen suhteen, millä perusteella tai missä käsittelyn vaiheessa vaatimuksista luovutaan.

Vakuutusyhtiö toteaa, että oikeusturvaedun myöntökirjeessä tulee ilmoittaa oleellisista korvaukseen liittyvistä rajoituksista. Ehtokohta 7.5.1 on tällainen rajoitus. Näin ollen vakuutusyhtiö on kiinnittänyt asiakkaan huomiota kyseiseen ehtokohtaan merkitsemällä ehtokohdan tummennetulla tekstillä. Kun asiassa annetaan kirjallinen korvauspäätös, asiakkaan tai hänen asiamiehensä edellytetään tutustuvan päätöksen sisältöön.

Lisäksi vakuutusyhtiö toteaa, että se on nimenomaisesti kertonut asiakkaan asiamiehelle ennen sovintosopimuksen solmimista 25.3.2020 ehtokohdan 7.5.1 soveltamisesta luopumistilanteessa. Asiakkaalle ei ole voinut perustellusti jäädä sellaista käsitystä, että hänen asiamiehensä lasku asian hoitamisesta korvattaisiin oikeusturvavakuutuksesta. Se seikka, että oikeusturvaedun myöntökirjeessä kerrotaan myös asian sopimisesta ennen pääkäsittelyä, ei tarkoita sitä, että muut oikeusturvaedun myöntökirjeessä kerrotut tiedot kumoutuisivat.

Vakuutusyhtiö katsoo, ettei se ole vakuutussopimuksen perusteella velvollinen myöntämään asiaan oikeusturvaetua.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutukseen sovellettavien 1.4.2019 alkaen voimassa olevien vakuutusehtojen kohdan 4.1 (Vakuutustapahtuman määritelmä) mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Ehtojen kohdan 7.5 (Kustannukset, joita vakuutuksesta ei korvata) alakohdan 7.5.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia sellaisen riitaisen asian selvittelystä tai hoitamisesta, jonka seurauksena vakuutettu perustellustikin luopuu vaatimuksistaan vastapuoltaan kohtaan.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, onko vakuutusyhtiö vakuutussopimuksen perusteella velvollinen myöntämään asiakkaalle oikeusturvaedun nyt puheena olevaan testamentin moitekannetta koskevaan riita-asiaan.

Asian arviointia

FINE toteaa, että oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja siinä laajuudessa kuin vakuutukseen sovellettavassa sopimuksessa on sovittu. Vakuutussopimukseen voidaan ottaa vakuutusyhtiön korvausvelvollisuutta rajaavia ehtoja. Jos asiassa on kysymys rajoitusehdolla vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle rajatuista asiasta, vakuutusyhtiöllä ei ole velvollisuutta myöntää asiaan oikeusturvaetua, vaikka muut korvattavuudelle asetetut edellytykset täyttyisivät.

Nyt puheena olevassa tapauksessa oikeusturvavakuutuksen ehdot sisältävän rajoituksen, jonka mukaan vakuutus ei kata sellaisen riitaisen asian selvittelystä tai hoitamisesta aiheutuneita kustannuksia, jonka seurauksena vakuutettu perustellustikin luopuu vaatimuksistaan vastapuoltaan kohtaan. FINE toteaa, että mainitusta ehtokohdasta on kerrottu asiakkaalle oikeusturvavakuutuksen myöntökirjeessä 13.1.2020 sekä myöhemmin 25.3.2020, kun vakuutetun asiamies on tiedustellut asian korvattavuutta mahdollisessa sovintotilanteessa tai tilanteessa, jossa kanne peruutetaan.

FINE toteaa, että ensisijaisena pidettävän vakuutusehdon sanamuodon mukaisen tulkinnan mukaan rajoitus koskee kaikkia sellaisia tilanteita, joissa vakuutettu luopuu asiassa vastapuoltaan kohtaan esittämistään vaatimuksista. Rajoitusehdon soveltamista ei ole siten vakuutusehdoissa kytketty ainoastaan prosessuaaliseen kanteesta luopumiseen tai esimerkiksi siihen, missä vaiheessa tai millä tavalla vaatimuksista luovutaan. Ehdon soveltamisen kannalta olennaista on sen arvioiminen, onko vakuutettu tosiasiassa luopunut asiassa esittämistään vaatimuksista vai ei.

Nyt puheena olevassa tapauksessa asiakas ja hänen myötäpuolensa vaativat 9.10.2019 nostamallaan kanteella X:n allekirjoittaman testamentin pätemättömäksi julistamista sekä oikeudenkäyntikulujensa korvaamista.

Riidan osapuolet sopivat asian 27.3.2020 allekirjoitetulla sovintosopimuksella ja käräjäoikeus vahvisti sopimuksen sovinnoksi asianosaisten välillä 2.4.2020. Sovintosopimuksen mukaan asiakas ja hänen myötäpuolensa luopuvat kanteesta. Sovintosopimuksessa on edelleen todettu, että luopumisen seurauksena testamentti tulee lainvoimaiseksi ja se voidaan sellaisenaan panna täytäntöön. Asiakkaalla ja hänen myötäpuolellaan ei ole vaatimuksia perinnön suhteen. Osapuolet sopivat myös, että jokainen vastaa omista asiamies- ja oikeudenkäyntikuluistaan.

FINE viittaa sovintosopimuksessa määriteltyyn sovinnon sisältöön ja toteaa, että asiakas on sovintoteitse luopunut alun perin esittämistään vaatimuksista eli vaatimuksesta testamentin pätemättömäksi julistamiseksi ja oikeudenkäyntikulujensa korvaamiseksi. Näin ollen FINE katsoo, että asiakas on vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla luopunut vaatimuksistaan.

Mainitun rajoitusehdon soveltuessa tapaukseen, FINE katsoo, että vakuutusyhtiö ei vakuutussopimuksen perusteella ole velvollinen myöntämään asiaan oikeusturvaetua.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa


FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Sternhufvud

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia