Haku

FINE-029339

Tulosta

Asianumero: FINE-029339 (2020)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 08.10.2020

Jäähdytyslaite. Poistopumpun rikkoutuminen. Vuotovahinko. All Risks – vakuutus. Rajoitusehdot. Kondenssivesi.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksen kohteena olevan kerrostalon erään asunnon viinikellarina käytetyn huonetilan jäähdytyslaitteen kondenssivesipumppu oli rikkoutunut ja kondenssivettä oli valunut lattialle. Kosteuskartoitusraportin 2.3.2020 mukaan vuotovesi oli vaurioittanut puisia viinitelineitä ja huonetilan lattiarakenteita noin 6 m² alueella.

Korvauspäätöksessään 6.3.2020 vakuutusyhtiö katsoi, että vahinko ei ole korvattava, koska kiinteistövakuutuksesta ei rajoitusehtokohdan E-3.2.14 mukaan korvata kondenssiveden aiheuttamia vahinkoja.

Asiakas pyysi vakuutusyhtiötä käsittelemään vahingon uudelleen. Vuodon taustalla on ollut laitteen äkillinen rikkoutuminen. Asiakas viittasi FINEn ratkaisusuositukseen FINE-019502.  

Vakuutusyhtiö toisti sähköpostitse antamassaan korvauspäätöksessä 24.3.2020 aiemmin esittämänsä perustelut. Vaikka vahinkotapahtuman taustalla olisi ollut äkillinen rikkoutuminen, vakuutusyhtiö katsoo, että kondenssiveden vuotamisen seurauksena aiheutuneet vahingot eivät tästä huolimatta ole vakuutuksesta korvattavia.

Asiakkaan valitus

Vakuutuslautakuntaa pyydetään ottamaan kantaa siihen, onko vakuutusyhtiön päätös vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää vastineessaan asiakkaan vaatimukset.  Ehtokohdan E-3.2.14 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut kondenssivesi. Tässä tapauksessa vahingon on kiistatta aiheuttanut kondenssivesi, joten vahinkoa ei siksi korvata vakuutuksesta. Vakuutusyhtiön mukaan sillä, mistä kondenssivesi on peräisin, ei ole rajoitusehtokohdan mukaan merkitystä. Rikkoutunut laite ei ole kiinteistön omaisuutta, joten se ei itsessään kuulu vakuutuksen piiriin.

Vakuutusyhtiö mainitsee esimerkkinä kiinteistövakuutusehtojensa rakenteesta ehtokohtaa E-3.2.14 edeltävän ehtokohdan E-3.2.13, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut vesikatteen vuoto. Tässä rajoitusehtokohdassa on kuitenkin poikkeus, jonka mukaan jos kyseessä on äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkopuolisesta tapahtumasta johtuneesta rikkoutumisesta aiheutunut vesikatteen vuotovahinko, voidaan vahinko korvata. Nyt tulkittavana oleva ehtokohta E-3.2.14, joka liittyy kondenssiveteen, ei sisällä vastaavaa poikkeusta rajoitusehdosta, minkä johdosta ehtokohtaa tulee tulkita sen sanamuodon mukaisesti. Vakuutusyhtiön mielestä ehtokohdan E-3.2.14 sanamuodon mukainen tulkinta, jonka mukaisesti kondenssivedestä aiheutuneita vahinkoja ei vahinkotapahtuman syystä riippumatta korvata, vastaa yhtiön korvauspäätöksissä lausuttua.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Osapuolten välinen erimielisyys koskee sitä, onko vakuutusyhtiö voinut kieltäytyä korvaamasta jäähdytyslaitteeseen liittyvän kondenssiveden poistopumpun rikkoutumisen seurauksena aiheutunutta vuotovahinkoa kondenssivedestä aiheutuneita vahinkoja koskevan rajoitusehtokohdan E-3.2.14 perusteella.

Sovellettavat vakuutusehdot

Kiinteistövakuutusehtojen (voimassa 1.1.2020 alkaen) kohdan E-3.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset, kun esinevahinko on aiheutunut vakuutuksen voimassa ollessa. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti vahingon syyn perusteella.

Ehtokohdan E-3.2.13 (Vesikatteen vuoto) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut vesikatteen vuoto. Jos kyseessä on äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkopuolisesta tapahtumasta johtuneesta rikkoutumisesta aiheutunut vesikatteen vuotovahinko, voidaan vahinko korvata.

Ehtokohdan E-3.2.14 (Vuoto, kosteus tai kondenssivesi) mukaan vakuutuksesta ei korvata
- vahinkoa, jonka on aiheuttanut kondenssivesi,
[…]

Vakuutusehtojen kohdan E-5.3.5 (Vahingon määrä vuotovahingoissa) mukaan jos vahingon on aiheuttanut nesteen, höyryn tai kaasun äkillinen, ennalta arvaamaton vuoto rakennukseen kiinteästi asennetusta:
- aineen säilytysastiasta, rakennusta palvelevasta vesijohdosta tai jätevesiviemäri-, lämpö-, jäähdytys-, höyry-, kaasu- tai öljyputkistosta, öljysäiliöstä, sisäpuolisesta sadevesiviemäristä, pore-tai uima-altaan putkistosta tai näihin kiinteästi liitetystä koneesta, laitteesta tehdään vuotovahingoissa vahingon aiheuttaneen johdon, putkiston tai muun laitteen iän perusteella kaikista rakennuksen korjaus- tai jälleenhankintakustannuksista ikävähennys seuraavan taulukon mukaisesti.

Ikä                                                            Vähennys %

11v. – 20v.                                                 10 %
21v. – 30v.                                                 20 %
31v. – 40v.                                                 40 %
41v. – 50v.                                                 50 %
51v. –                                                        60 %

Ikävähennys on kuitenkin enintään 20.000 euroa vahinkoa kohti.

Johdon, putkiston tai muun laitteen ikä lasketaan asennusvuotta seuraavan kalenterivuoden alusta.

Asian arviointi

Vahinkokartoitusraportin mukaan viinikellarina käytetyn huoneen katossa olevaan jäähdytyslaitteeseen liitetty kondenssivesipumppu on rikkoutunut. Tämän seurauksena kondenssivettä on alkanut kertyä tulva-altaaseen ja tulva-altaan täytyttyä vettä on valunut muun muassa lattialle vaurioseurauksin.

Asiakas on vedonnut siihen, että vuotovahingon syynä on ollut poistopumpun äkillinen rikkoutuminen. Vakuutusyhtiö on puolestaan katsonut, että kondenssivedestä aiheutunutta vahinkoa koskeva rajoitusehtokohta soveltuu vahinkotapaukseen riippumatta siitä, mistä syystä kondenssivettä on päätynyt rakennuksen rakenteisiin.

Tässä tapauksessa kyseessä olevaan All risks – tasoiseen kiinteistövakuutukseen ei kuulu erillistä vuotovahinko-osaa, vaan vakuutuksesta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneita vahinkoja. Vakuutusehtojen kohdassa E-5-3-5 on kuitenkin muun muassa kiinteästi viemäriputkistoon liitetyistä koneita tai laitteista aiheutuneista, äkillisistä ja ennalta arvaamattomista vuotovahingoista tehtäviä ikävähennyksiä koskevat määräykset. Tämän johdosta lautakunta katsoo, että vakuutuksen on katsottava sisältävän turvan myös rikkoutumisesta aiheutuvien vuotovahinkojen varalta.

Vakuutusyhtiö on vedonnut kondenssiveden aiheuttamaa vahinkoa koskevaan rajoitusehtoon, joka sanamuotonsa mukaan rajaa kondenssiveden aiheuttamat vahingot korvauksen ulkopuolelle riippumatta siitä, mistä syystä kondenssivesi on aiheuttanut vahinkoa. Vakuutuslautakunta katsoo, että kondenssivedellä on yleensä ymmärrettävä rakenteiden tai laitteiden, esimerkiksi rakennuksen putkistojen pinnoille tiivistyvää vettä. Tämä vesi voi edelleen valuessaan tai imeytyessään rakenteisiin aiheuttaa vaurioita. Kondenssiveden muodostuminen rakenteiden pinnoille johtuu yleensä virheellisistä tai puutteellisista rakenneratkaisuista taikka laitteistoasennuksista, kuten esimerkiksi puutteellisesta eristämisestä.

Yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan vakuutussopimuksen rajoitusehtoja on tulkittava suppeasti. Lautakunta toteaa, että kondenssiveden muodostuminen voi liittyä olennaisena ja luonnollisena osana esimerkiksi jäähdytyslaitteiden toimintaan, jolloin myös kondenssiveden käsittelystä, kuten tässä tapauksessa, on usein huolehdittu. Vakuutusehtojen perusteella tästä kiinteistövakuutuksesta korvattavia vahinkoja ovat muun muassa vakuutusehdoissa mainituista viemäriputkistoon kiinteästi liitetyistä koneista tai laitteista tapahtuneet äkilliset ja ennalta arvaamattomat vuodot. Kartoitusraportin valokuvien perusteella jäähdytyslaitteiston kondenssiveden poistoputki on kytketty viemäriputkistoon, minkä vuoksi laitteistoon kuuluvan poistopumpun rikkoutumisen seurauksena aiheutuneessa vuodossa on kyse vakuutuksesta lähtökohtaisesti korvattavasta vuotovahingosta.

Kondenssivedestä aiheutuneita vahinkoja koskevaa rajoitusta ei Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan voida tulkita niin laajasti, että se koskisi myös tilannetta, jossa poistopumpun äkillinen ja ennalta arvaamaton rikkoutuminen on johtanut vedenpoistojärjestelmän pysähtymiseen ja tulva-altaaseen tämän seurauksena kertyneen veden vuotamiseen pois altaasta. Koska vahingon on katsottava aiheutuneen poistopumpun äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta, Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön vetoama rajoitusehto ei sovellu tapaukseen. Vakuutuslautakunta pitää kyseessä olevaa vahinkotapahtumaa vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvana vuotovahinkona, joka vakuutusyhtiön tulee korvata vakuutusehtojen korvaussäännösten mukaisesti.

Lopputulos

Vakuuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa vahingosta vakuutusehtojen mukaisen korvauksen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Siirala

Jäsenet:
Maso
Vaitomaa
Vyyryläinen
Yrttiaho

Tulosta