Haku

FINE-029244

Tulosta

Asianumero: FINE-029244 (2020)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 03.09.2020

Vuotovahinko. Näyttö vakuutustapahtumasta. Vahingon korvattavuus.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan taloyhtiön tekemän vahinkoilmoituksen mukaan erään huoneiston asukas oli 30.9.2019 ilmoittanut huoltoyhtiölle havainneensa aamulla keittiön allaskaapissa kosteutta. Viemäriliitännät ja vesijohdot astiakaapissa oli tarkastettu, mutta niissä ei ollut havaittu vikoja eikä vuotoja. Kiinteistöhuolto epäili, että vuoto olisi johtunut astianpesukoneesta ja sen sulku oli laitettu kiinni.

Kosteuskartoittajan selvityksen mukaan turvonneissa kalusterungoissa olleista vauriojäljistä voitiin todeta, että vesi oli tullut allaskaapin sisältä. Allaskaapin putki- ja viemäriliitännöissä ja putkistoissa ei ollut havaittu vesi- tai vuotojälkiä, lukuun ottamatta viemäröinnin yhtä liitosta, jonka alapuolella oli näkynyt selkeät vesijäljet.

Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei kohteessa ollut esitetty sellaista äkillistä ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, joka oli aiheuttanut havaitut kosteusvauriot rakenteisiin. Tämän vuoksi kyse ei ollut vakuutusehtojen mukaan korvattavasta vuotovahingosta. Vakuutusyhtiö ei ole muuttanut ratkaisuaan taloyhtiön sille esittämien pyyntöjen jälkeen, vaan katsoi, ettei asiakas ollut pystynyt osoittamaan vuototapahtumaa tai – kohtaa, koska kumpikin esitetty vuotolähde (astianpesukone tai viemäri) oli todettu vuotamattomaksi. Molemmissa taloyhtiön viittaamissa lautakuntaratkaisuissa (FINE-01792 ja VKL 51/16) on ollut mahdollinen ja selkeästi osoitettava vuotolähde, minkä vuoksi niitä ei voida tässä asiassa käyttää vertailukohtana.

Asiakkaan valitus

Valituskirjelmässä taloyhtiö selostaa vakuutusyhtiön korvauspäätöksiä ja vakuutusyhtiölle toimitettuja lisäselvityksiä sekä viittaa Vakuutuslautakunnalle toimitettuihin selvityksiin ja pyytää lautakuntaa tutkimaan, onko kyseinen vahinko kiinteistövakuutuksesta korvattava.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo, ettei vakuutuksenottaja ole pystynyt esittämään näyttöä siitä, mistä vesi on tullut kaapin sisälle. Korvauspäätöksen muuttamiselle ei ole aihetta.

Huoltoyhtiön lausunnon mukaan vikoja tai vuotoja ei ollut havaittu kohteen putki- ja viemäriliitännöissä eikä putkistoissa. Kosteuskartoituksen tehneen henkilön raportissa oli viitattu viemärivuotoon, mutta tarkennetussa lausumassaan hän oli sanonut kuulleensa vuodosta asukkaalta. Mahdollisena vuotokohteena oli pidetty astianpesukonetta.  Isännöitsijältä saadun tiedon mukaan astianpesukoneelle ei ollut tehty muuta kuin että huoltoyhtiö oli sulkenut tulovesihanan.

Vakuutusyhtiön käsityksen mukaan pelkkä vuotojälki viemäriputkessa ei osoita sitä, että kyseessä olisi ollut tähän tapahtumaan liittyvä ilmentymä, varsinkin kun tehdyssä tarkastuksessa vuotoa kyseisestä liitoksesta ei voitu todeta.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnan käytettävissä on vahinkoilmoituksen ja korvauspäätösten lisäksi ollut raportti 4.10.2019 tehdystä kosteuskartoituksesta ja osapuolten välistä sähköpostikirjeenvaihtoa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutuksenottaja osoittanut, että keittiön allaskaapissa ja kaapin sekä astianpesukoneen edessä lattialla havaitut kosteusvauriot ovat olleet seurausta kiinteistövakuutusehtojen mukaisesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vuotovahingosta.

Sovellettavat vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset, jos esinevahinko on aiheutunut välittömästi vakuutuksen voimassa ollessa sattuneesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Asian arviointi

Taloyhtiö ei ole valituksessaan tarkemmin yksilöinyt sitä, miltä osin vakuutusyhtiön epäysratkaisu ja sen perustelut ovat sillä tavoin virheelliset, että lautakunnan tulisi suositella ratkaisun muuttamista.

Vakuutuslautakunta toteaa, että taloyhtiö, jolla on näyttövelvollisuus korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta, ei ole osoittanut mitään vakuutusehtojen tarkoittamaa äkillistä ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, jonka seurauksena huoneiston rakenteissa havaitut kosteusvauriot ovat voineet syntyä. Viemäriputken, astianpesukoneen tai minkään muunkaan johdon tai laitteen ei ole osoitettu rikkoutuneen ja aiheuttaneen vuotoa, koska asiakirjojen mukaan huoltoyhtiö ei ollut vikoja tai vuotoja havainnut. Ainoa toimenpide, jonka huoltomies oli tehnyt, oli ollut astianpesukoneen hanan sulkeminen.

Vakuutuslautakunta ei pidä pelkästään rakenteissa havaittua kosteutta tai veden jälkiä keittiön kaapissa riittävänä näyttönä korvattavan vuotovahingon sattumisesta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön epäävää korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita päätöksen muuttamista.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Pellikka

Jäsenet:
Maso
Vaitomaa
Vyyryläinen
Yrttiaho

Tulosta