Haku

FINE-029241

Tulosta

Asianumero: FINE-029241 (2021)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 24.03.2021

Kosteusvaurio. Korvauksen laajuus. Vedeneristyksen uusiminen.

Tapahtumatiedot

Asunto-osakeyhtiön (myöhemmin As Oy) asunnoissa C43, C39 ja C35 havaittiin kosteuden aiheuttamia vaurioita. Patterin todettiin vuotaneen. Tarkastusraportin mukaan huoneiston C43 pesuhuoneen ja keittiön lattiabetonia oli kostunut noin 2 neliömetrin alalta, huoneiston C39 keittiön ja pesuhuoneen kattoa ja seinien yläosia sekä hormia oli kostunut, keittiön lattiabetoni oli kostunut alakaapiston edustalta noin 3-4 neliömetrin alalta ja huoneiston C35 keittiön kattoa ja hormia sekä pesuhuoneen kattoa oli kostunut yläosistaan noin 3 neliömetrin alalta. Pesuhuoneissa oli muovimatto, joka toimi myös vedeneristeenä.

As Oy haki korvauksia kiinteistövakuutuksesta. Yhtiö ilmoitti korvauspäätöksessään, että mikäli kohteessa on vedeneristys, joka ei kuitenkaan ole nykyaikainen vaan esim. pikisively, korvataan vahingoittunut seinä, lattia ja muista seinistä 25 %. Jos kohteesta muutetaan pois muovimatto, vakuutuksesta korvataan lattian ja vaurioituneen seinän lisäksi vedeneristeen nosto muille seinille.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

As Oy katsoo, että vakuutusyhtiön on korvattava vaurioituneet kylpyhuoneet kokonaan. As Oy:n näkemyksen mukaan Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus VKL 722/04 soveltuu tähän tapaukseen parhaiten. Siinä on ollut tähän tapaukseen verrattava tilanne ja kiista. Kohteessa on ollut sekä lattiassa että seinissä rakentamisajankohdan mukainen vedeneristys sekä kiistaa seinien korvaamisesta uuden vedeneristyksen asentamiseksi.

Vakuutusyhtiön vetoamat vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukset VKL 280/14, FINE-013250 ja FINE-019143 eivät As Oy:n mielestä sovellu nyt kyseessä olevaan tapaukseen, sillä niissä missään ei kylpyhuoneessa ole ollut vedeneristystä lainkaan. Myöskään muut yhtiön viittaamat lautakunnan ratkaisusuositukset eivät täysin sovellu nyt kyseessä olevaan tapaukseen.

As Oy toteaa, että vakuutusyhtiö on vedonnut tapauksessa myös siihen, että laatoituksen alla olevaa muovimattoa ei katsota nykystandardien mukaisesti veden­eristykseksi. As Oy:n näkemyksen mukaan tämä ei ole oleellista vaan riittää, että vedeneristys on rakentamisajankohdan mukainen kuten ratkaisussa VKL 722/04 käy ilmi.

Yhtiö toteaa vastineessaan, että erimielisyys vahingon korvaamisesta koskee ainoastaan huoneiston C43 kylpyhuonetta, sillä muiden huoneistojen kylpyhuoneisen lattiarakenteet oli todettu kuiviksi. Kun Vakuutuslautakunnan ja FINEn ratkaisukäytäntö jonkin asian osalta muuttuu, vakuutusyhtiö soveltaa korvauspäätöksissään muuttunutta käytäntöä. Yhtiö on tässä rajannut huoneiston C34 kylpyhuoneen vesivahingon korjauksen korvattavuuden Vakuutuslautakunnan ja FINEn vuoden 2004 jälkeen tekemistä ratkaisuista ilmenevien periaatteiden mukaisesti ja siten noudattanut voimassa olevaa ratkaisusuosituskäytäntöä. Korvausratkaisua ei voi perustaa ratkaisuun VKL 722/04.

Mikäli yhtiö korvaisi kylpyhuoneen muovimaton voimassaolevien määräysten mukaisella vedeneristeellä, kyseessä olisi perusparannuksen tyyppinen korjaus, joka ei Vakuutuslautakunnan ja FINEn uudemman ratkaisusuosituskäytännön mukaan ole vakuutuksesta korvattavaa kulua. Yhtiön käsityksen mukaan korvauspäätöstä ei tulisi suosittaa muutettavaksi.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Kiinteistön täysarvovakuutusehdot (voimassa 1.1.2019 lähtien)

ES 3 Korvattavat vahingot, niihin liittyvät rajoitukset ja erityiset korvaussäännöt

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset, jos esinevahinko on aiheutunut välittömästi vakuutuksen voimassa ollessa sattuneesta jäljempänä määritellystä tapahtumasta. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Korvaus on enintään omaisuuden, kunkin esineen tai omaisuuserän sovittu vakuutusmäärä vahinkohetken mukaisesti indeksillä tarkistettuna.

Lisäksi vakuutuksesta korvataan suoranaisen esinevahingon korvaamiseksi tai jälleenhankinnan suorittamiseksi välttämättömät vakuutuksen kohteena olevan rakennuksen rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannukset ja maan kaivu- ja täyttökustannukset.

3.9 Vuoto, kosteus ja kondenssivesi

Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut nesteen, höyryn tai kaasun vuoto.

Edellytyksenä on, että aine on virrannut äkillisesti, ennalta arvaamattomasti rakennuksen kiinteästi asennetusta

  • rakennusta palvelevasta vesijohdosta tai jätevesiviemäri-, lämpö-, jäähdytys-, höyry-, kaasu tai öljyputkistosta, öljysäiliöstä, sisäpuolisesta sadevesiviemäristä,
  • pore- tai uima-altaan putkistosta,
  • aineen säilytysasiasta tai yllä mainittuihin kiinteästi liitetystä ja rakennusta palvelevasta koneesta /laitteesta. […]

Ratkaisusuositus

Kyseessä on korvattava vahinkotapahtuma. Riita koske ehtojen mukaisen korvattavan korjauksen laajuutta. Vaurioituneessa kylpyhuoneessa on lattialaatoituksen alla ollut muovimatto, joka on toiminut vedeneristeenä.

FINE toteaa, että korjausrakentamista koskeva sääntely on muuttunut runsaasti vuodesta 2004. FINEn Vakuutuslautakunta on uudemmassa käytännössään (esimerkiksi tapaukset FINE-013250 ja FINE-026476) selostanut nykyisin voimassa olevan sääntelyn kuten ns. kosteusasetuksen (782/2017) sisältöä laajasti. Asetuksen 4 §:n mukaan korjaus- ja muutostyössä on ensisijaisesti noudatettava alkuperäisen rakenteen toimintatapaa, jos rakenteessa ei ole kosteustekniseltä toimivuudeltaan muutosta vaativaa suunnittelu- tai toteutusvirhettä. Kun kylpyhuoneen vaurioitumattomien seinien ei ollut osoitettu menettäneen kosteusteknistä toimivuuttaan, aiemman rakenneratkaisun korvaaminen nykyisellä vedeneristysrakenteella muualla kuin vaurioalueella olisi lautakunnan näkemyksen mukaan ollut perusparantamista, jota vakuutus ei korvaa. Lisäksi lautakunta arvioi nimenomaisesti, että lattialaatan alla oleva iäkäs muovimatto ei rakenteena vastannut nykyistä vedeneristystä. Valituksessa viitatun ratkaisusuosituksen VKL 722/04 voidaan siis sanoa menettäneen ohjaavan merkityksensä.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa asunto-osakeyhtiö ei ole osoittanut, että vaurioalueen eheäksi jääneet seinät olisivat menettäneet kosteusteknisen toimintakykynsä tai että tapauksessa olisi muita vastaavia syitä korjata myös ehjät seinät käsillä olevan vahingon johdosta. Tämän vuoksi FINE katsoo Vakuutuslautakunnan uudemman käytännön osoittaman linjan mukaisesti, että vedeneristyksen uusiminen nykyaikaiseksi myös vaurioitumatta jääneiden seinien osalta olisi tässä tapauksessa perusparannustyyppinen korjaus, joka ei ole vakuutuksesta korvattavaa kulua.

Näiden syiden vuoksi vakuutusyhtiön päätös korvata vaurioituneen seinän ja lattian lisäksi 25 % muiden seinien korjauskustannuksista vedeneristeen ylösnoston osuutena on FINEn näkemyksen mukaan asianmukainen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava neuvonantaja Raulos
Esittelijä Turunen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia