Haku

FINE-029233

Tulosta

Asianumero: FINE-029233 (2020)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 12.10.2020

Tuleeko matkan peruuntuminen koronaepidemian ja siihen liittyvien liikkumisrajoituksien johdosta korvata matkustajavakuutuksesta? Ehtojen tulkinta.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan (syntynyt v. 1949) oli ollut tarkoitus matkustaa 19.3.2020 kotimaan matkalle Lappiin. Asiakas oli peruuttanut matkan 16.3.2020 koronaepidemian sekä yli 70-vuotiaiden henkilöiden liikkumisrajoitusten johdosta. Asiakas oli hakenut korvausta peruuntuneen matkan matkakuluista matkustajavakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö oli antanut asiassa kielteisen korvauspäätöksen 3.4.2020. Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan asiakkaan matka ei ollut peruuntunut vakuutusehtojen mukaisesti korvattavasta syystä. Lisäksi vakuutusyhtiö mukaan matkan peruuntumista ei korvata, jos syynä on vakuutetun pelko sairauden tartuntavaarasta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on vaatinut edelleen matkan peruuntumisen kuluja korvattavaksi matkustajavakuutuksesta. Asiakkaan mukaan matka jouduttiin peruuttamaan, koska hallitus määräsi Suomessa yli 70-vuotiaille henkilöille pakottavan matkustuskiellon. Asiakkaan mukaan pakottavuus oli siten perusteltua lääketieteellisin syin. 

Vakuutusyhtiön on vastineessaan toistanut kielteisen kantansa vahingon korvattavuuteen. Vakuutusyhtiön mukaan asiakkaan matkan peruuntumisen syy ei ole ollut vakuutusehtojen mukainen korvattava matkan peruuntumisen syy, kuten lääketieteellisesti pakottava äkillinen sairastuminen, tapaturma tai vakuutetun huomattava omaisuusvahinko Suomessa. Vakuutusyhtiön mukaan tilanteen korvattavuutta on arvioitava vakuutetulla voimassa olevan vakuutussopimuksen sisällön perusteella, ja vain ehdoissa luetelluista syistä peruuntunut matka korvataan vakuutuksesta. Lisäksi vakuutusyhtiön mukaan matkan peruuntumista ei korvata, jos peruuntuminen syynä on vakuutetun pelko sairauden tartuntavaarasta.

Sopimusehdot 

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen, voimassa 1.11.2019 alkaen, kohdan 
8.2.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun matkan peruuntuminen eli 
Suomesta matkalle lähdön estyminen, joka on aiheutunut pakottavasti
- vakuutetun äkillisestä sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein.
- vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistuneesta huomattavasta omaisuusvahingosta. 

Vakuutetulla on lisäksi oikeus korvaukseen, jos matkan peruuntuminen on aiheutunut pakottavasti vakavasta, odottamattomasta ja äkillisestä sairastumisesta, vakavasta tapaturmasta tai kuolemasta, jonka kohteena on vakuutetun
- aviopuoliso
- samassa taloudessa asuva avopuoliso
- lapsi, otto- tai kasvattilapsi
- avio- tai avopuolison lapsi
- lapsenlapsi
- vanhemmat
- puolison vanhemmat, otto- tai isovanhemmat
- sisarukset
- puolison sisarukset
- miniä tai vävy
- yksi matkakumppani jonka kanssa vakuutettu on kahdestaan varannut Suomesta täältä alkavan matkan.
Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein.
[…]

Vakuutusehtojen kohdan 8.2.1 mukaan matkan peruuntumista ei korvata, jos
- vakuutus on tehty myöhemmin kuin kolme vuorokautta ennen matkan alkamista
- peruuntumisen syy on ilmennyt ennen vakuutuksen tekemistä
- peruuntumisen syy on ilmennyt ennen matkan varaamista tai maksamista 
tai
- äkillinen sairastuminen on aiheutunut lääkeaineen väärinkäytöstä tai alkoholin tai huumaavan aineen käytöstä
- syynä on vakuutetun pelko sairauden tartuntavaarasta tai muu pelkotila.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, onko asiakkaan matkan peruuntuminen johtunut matkustajavakuutuksen ehtojen mukaan korvattavasta syystä.

Käsiteltävänä olevassa tapauksessa sovellettavaksi tulevien vakuutusehtojen mukaan matkan peruuntumisesta aiheutuneet kulut korvataan, kun matkalle lähtö on estynyt pakottavasti vakuutetun tai muun vakuutusehdoissa mainitun henkilön äkillisestä ja odottamattomasta sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta. Lisäksi korvataan matkan peruuntuminen, joka johtuu vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistuneesta huomattavasta omaisuusvahingosta.

Vakuutuksen sisällöllinen laajuus määräytyy vakuutussopimuksen ja sen ehtojen perusteella. Vakuutuksesta korvataan lähtökohtaisesti niitä vahinkotapahtumia, jotka vakuutussopimuksen ja -ehtojen mukaan on määritetty korvattaviksi vahinkotapahtumiksi. Tulkittaessa sopimuksen ehtoja, tulee sopimusoikeuden periaatteiden mukaan ehtoja tulkita sanamuotonsa mukaisesti. Nyt käsiteltävänä olevissa vakuutusehdoissa on lueteltu tyhjentävästi ne tilanteet, joiden perusteella korvataan matkan peruuntumisesta aiheutuneet kulut.

FINEn käytettävissä olevien selvityksien mukaan asiakas on joutunut peruuttamaan suunnitellun matkansa, koska yleisen epidemiatilanteen ja tartuntariskin vuoksi Suomessa hallitus linjasi 16.3.2020 epidemiatilanteeseen liittyviä poikkeuksellisia rajoituksia ja yli 70-vuotiaiden henkilöiden toimintaohjeena karanteeninomaisen pysymisen erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan.  FINE toteaa, että on ilmeistä, että nyt käsillä olevassa tapauksessa asiakas on joutunut peruuttamaan matkansa vakavasta ja perustellusta syystä, ja matkan peruuttaminen on ollut myös lääketieteellisesti perusteltua, koska asiakas on kuulunut koronariskiryhmään. FINE kuitenkin toteaa, että epidemian riskiryhmään kuulumisen ja liikkumisrajoitusten johdosta peruuntuneessa matkassa ei ole kysymys nyt käsiteltävänä olevissa vakuutusehdoissa luetelluista korvattavista matkan peruuntumistilanteista, kuten esimerkiksi äkillisestä ja odottamattomasta sairastumisesta tai tapaturmasta, tai niihin rinnastuvasta matkan peruuntumisen syystä. 

Edellä mainituin syin FINE katsoo, että asiakkaan matkan peruuntuminen ei ole johtunut nyt käsiteltävänä olevien vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla vakuutuksesta korvattavasta tapahtumasta. FINEllä ei siten ole perusteita suosittaa vakuutusyhtiötä muuttamaan korvauspäätöstään.

FINE viittaa myös oheiseen Vakuutuslautakunnan ratkaisuun FINE-029107, jossa on käsitelty vakuutuksen korvauspiirin laajuutta ja vakuutusehtojen tulkintaa.

Lopputulos
FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Lappi

Tulosta