Haku

FINE-029199

Tulosta

Asianumero: FINE-029199 (2021)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 08.01.2021

Toiminnan vastuu. Lämpöpatterin putkiliitoksen vuoto. Oliko LVI-yritys aiheuttanut vahingon tuottamuksellisesti?

Tapahtumatiedot

Asunto-osakeyhtiön 1989 rakennetun rivitalon asunnossa C34 oli havaittu vuoto makuuhuoneen patterin alla. 22.11.2019 päivätyn vahinkokartoitusraportin mukaan vuoto oli aiheutunut lämpöpatterin mutteriliitoksen vuodosta. Kiinteistössä oli aiemmin samana vuonna suoritettu saneeraus, jonka yhteydessä oli uusittu lämpöjohdot. Urakan 13.3.2019 päivätyn huoneistoa C34 koskeneen työmaakatselmusraportin mukaan takapihan puoleisen makuuhuoneen ja eteisen pattereiden liittimissä oli todettu pienet tippavuodot. Myös jakotukin kotelon pohjalla oli ollut irtovettä. 

Asunto-osakeyhtiö haki korvausta vahingosta ensin omasta kiinteistövakuutuksestaan. Kiinteistövakuutusyhtiö hylkäsi korvaushakemuksen päätöksellään 28.1.2020, koska sen mukaan vahinko oli aiheutunut kiinteistövakuutuksen rajoitusehtojen mukaisesta asennusvirheestä. Vuoto oli ollut PEX-putken puristus-/helmiliitoksen kiristysmutterin ja kierteen välissä saneerauksen kohteena olleessa liitoksessa eikä sen voitu uudessa putkistossa katsoa johtuneen muusta kuin asennusvirheestä, kuten yli- tai alikiristyksestä, soveltumattoman liittimen käytöstä tai huonosta materiaalivalinnasta. Putkisto oli vuotanut useista kohdista heti asennuksen jälkeen ja nyt uudelleen noin puoli vuotta myöhemmin. 

Tämän jälkeen asunto-osakeyhtiö vaati korvausta vahingosta lämpöjohtojen uusimisen suorittaneelta L Oy:ltä, joka on tehnyt asiassa vahinkoilmoituksen vastuuvakuutusyhtiöönsä. Vakuutusyhtiö oli tiedustellut L Oy:n näkemystä vahingon syystä. L Oy:n ilmoittaman mukaan vuodon olivat aiheuttaneet ruostuneet kierteet patterissa tai patteriin liitetyssä mutterissa. L Oy on kertonut, että patteriin oli liitetty uusi putki, mutta patteri ja siihen liitetty mutteri olivat alkuperäiset.

Vastuuvakuutusyhtiö on ilmoittanut korvauspäätöksessään 23.12.2019, että L Oy oli maaliskuussa 2019 vaihtanut vain patteriin liitetyn putken. Myöhemmin lokakuussa 2019 alkuperäinen vanha liitos oli alkanut vuotamaan. L Oy ei ollut vaihtanut liitosta eikä patteria, vaan vain putken, joten se ei ollut aiheuttanut vuotoa omalla toiminnallaan. Näin ollen vakuutusyhtiö ei pitänyt selvitettynä, että vahinko oli aiheutunut L Oy:n tuottamuksesta, joten L Oy:lle ei ollut syntynyt lakiin perustuvaa korvausvelvollisuutta. Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuus ei ole vakuutuksenottajan korvausvelvollisuutta laajempi, joten vahinkoa ei korvattu vastuuvakuutuksen perusteella.

Asunto-osakeyhtiö haki muutosta vastuuvakuutusyhtiön korvauspäätökseen vedoten muun muassa siihen, että putkien uusimisen yhteydessä myös liittimet oli uusittu ja liitetty vanhaan lämpöpatteriin. Putket tuli liittää pattereihin niin, 
etteivät ne alkaneet vuotamaan. Mahdollista ongelmista liittämisen osalta olisi pitänyt ilmoittaa työn tilaajalle. Asunto-osakeyhtiön toimittamasta asunnon 34 lopputarkastusraportista oli nähtävissä, että liittimet olivat uudet. Vakuutusyhtiö kieltäytyi kuitenkin päätöksessään 15.4.2020 muuttamasta korvausratkaisua. 

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on pyytänyt FINEä arvioimaan, onko vahinko korvattava vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on viitannut vastineessaan asiassa annettuihin korvauspäätöksiin. Vuotaneen liitoksen mutteri ja liitin olivat alkuperäiset. Näin ollen L Oy:n ei voida katsoa olevan vastuussa vuotovahingosta, jonka syynä ei ollut vakuutusyhtiön käytössä olevien selvitysten perusteella asennus- tai työvirhe. Asennustyön ja liitoksen vuotamisen välillä oli kulut yli puoli vuotta, minkä vuoksi vakuutusyhtiö pitää epätodennäköisenä, että asennusvirhe olisi vahingon syynä. Mikäli kiinteistövakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta vahinkoa vetoamalla työ- tai asennusvirheeseen, sillä on näyttötaakka kyseisestä virheestä.  

Vakuutetun kuuleminen

FINE on varannut L Oy:lle mahdollisuuden lausua asiassa. L Oy on ilmoittanut, ettei sillä ole lisättävää asiaan. 
Sopimusehdot 

Puheena olevaan toiminnan vastuuvakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 5.1 (Mitä toiminnanvastuu korvaa) mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko vesivahinko aiheutunut L Oy:n vastuulla olevan asennusvirheen seurauksena. Asiassa on riidatonta, että vuoto oli aiheutunut lämpöputken ja lämpöpatterin välisestä liitoksesta. Sen sijaan osapuolet ovat esittäneet toisistaan poikkeavat näkemykset siitä, oliko L Oy lämpöjohtojen saneerauksen yhteydessä vaihtanut myös kyseisen sittemmin vuotaneen liitoksen vai pelkästään lämpöputken. Vakuutusyhtiö on kiistänyt, että vuoto olisi aiheutunut L Oy:n tuottamuksesta.

FINE toteaa, että käytettävissä olevasta lämpöjohtourakan työmaakatselmuspöytäkirjasta 13.3.2019 ilmenee, että nyt riidanalainen putken ja lämpöpatterin liitos oli urakan yhteydessä todennäköisesti korvattu uudella. Pöytäkirjan mukaan huoneiston C34 keittiön patterin paluuputkea ei ollut voitu vaihtaa ja valokuvan perusteella paluuputken liitosmutteri on eri tyyppiä kuin uusittujen putkien liittimet, jotka ovat samanlaiset kuin nyt riidanalaisessa vuotaneessa liitoksessa. Tällä seikalla ei kuitenkaan ole tässä tapauksessa L Oy:n korvausvastuuta arvioitaessa ratkaisevaa merkitystä, koska lämpöputken vaihtamiseksi L Oy:n oli joka tapauksessa täytynyt kajota sittemmin vuotaneeseen liitäntään olipa sen kiinnitysmutterin vaihtaminen ollut tarpeen tai ei.

Tässä tapauksessa vesivahinko on aiheutunut asunto-osakeyhtiön ja L Oy:n väliseen sopimussuhteen kuuluneesta työsuorituksesta. Voimassa olevan oikeuden mukaan L Oy:n on tällöin osoitettava menetelleensä sopimusvelvoitettaan täyttäessään huolellisesti korvausvastuusta vapautuakseen.

Käytettävissä olevasta 13.3.2019 päivätystä työmaakatselmuspöytäkirjasta ilmenee, että L Oy:n asentamissa putkiliitoksissa oli ilmennyt vuotoja jo heti työn suorittamisen jälkeen ja vuodot olivat olleet nyt vahingon aiheuttanutta liitäntää vastaavissa kohdissa. Nyt vahingon aiheuttanut vuoto on myös ilmennyt vain noin puoli vuotta urakan valmistumisen jälkeen, joten asiassa on pidettävä ilmeisenä, että vuodon syynä on ollut huolimattomasti suoritettu asennustyö. Koska vuodon ei ole näytetty johtuneen mistään muusta syystä, FINE katsoo, että liitosvuodossa on ollut kyse L Oy:n vastuulla olevasta virheestä asennusta suoritettaessa. Koska L Oy on tuottamuksensa perusteella vastuussa vuodosta aiheutuneesta vahingosta, vastuuvakuutusyhtiöllä on korvausvastuu vastuuvakuutuksen ehtojen perusteella.

Lopputulos

FINE suosittaa, että vakuutusyhtiö suorittaa korvauksen vahingosta L Oy:n vastuuvakuutuksesta. 

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä Nikunlassi
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia