Haku

FINE-029115

Tulosta

Asianumero: FINE-029115 (2020)

Vakuutuslaji: Venevakuutus

Ratkaisu annettu: 06.10.2020

Lakipykälät: 32

Veneen moottoreiden vaurioituminen. Pelastamiskustannukset. Oliko moottoreiden vaurioituminen aiheutunut törmäyksestä kiinteään tai uivaan esineeseen?

Tapahtumatiedot

Asiakas ajoi 28.7.2019 moottorivenettään, kun hänen vaimonsa huudahti ”varo”, koska meressä kellui jotain. Vedessä kellui irtonainen lepuuttaja. Asiakas veti kaasu-/vaihdevivut alas, jolloin ne menivät vahingossa peruutusvaihteen puolelle. Toinen moottori ei enää käynnistynyt ja toinen ilmoitti ylikuumenemisesta. Asiakkaan vene hinattiin satamaan ja kuljetettiin huoltoon.

Vahinkotarkastuksessa todettiin, että veneen perävetolaitteiden pakokanavissa, pakopalkeissa tai pakosaappaissa ei ole läppiä, jotka estäisivät meriveden nousemisen pakokaasun vastasuuntaan. Meriveden on mahdollista nousta pakokanavaa pitkin pakokaasuahtimelle ja siitä pakosarjan kautta sylintereihin tilanteessa, jossa veneellä ajetaan normaalia matkavauhtia ja hätäpysäytyksen yhteydessä peräaalto nousee pakokanavaa pitkin ylös. Asiakkaan kuvaamassa hätäpysäytyksessä moottorit olivat sammuneet. Tällaisessa tilanteessa peräaalto pääsee nousemaan pakokanavaa pitkin moottoriin asti. Vahinkotarkastuksessa todettiin, että toinen moottoreista oli tyhjennetty merivedestä, mutta se oli jo ehtinyt ruostua jumiin. Vahinkotilanteessa käynnistetyksi saatu moottori oli myös saanut vesi-iskun ja kävi heikosti ja savuttaen.

Vakuutusyhtiö antoi veneen kaskovakuutuksesta 6.9.2019 kielteisen korvauspäätöksen. Vakuutusyhtiö totesi, että veneen kaskovakuutuksesta korvataan vene-, varkaus-, ilkivalta-, palo- ja telakointi- ja kuljetusvahinkoja. Veneen vahingoittuminen ei ollut aiheutunut mistään vakuutusehdoissa korvattavaksi määritellystä vahinkotapahtumasta.

Asiakas haki muutosta vakuutusyhtiön päätökseen vakuutusyhtiön sisäisestä muutoksenhakuelimestä. Asiakas vetosi venevahinkoja koskeviin vakuutusehtoihin, joiden mukaan korvataan veneen runkoon ja koneisiin kohdistuneet vahingot, jotka ovat aiheutuneet veneen törmäyksestä kiinteään tai vedessä kelluvaan esineeseen. Törmäys tapahtui vedessä kelluneeseen lepuuttajaan, josta aiheutui asiakkaan nopea reagointi, joka taas aiheutti moottoreiden vaurioitumisen. Nopea reagointi johtui siitä, että kelluva esine saattoi olla uimari. Vene nostettiin ylös välittömästi vahingon jälkeen ja moottorit suojattiin öljyllä korroosiovahinkojen estämiseksi.

Vakuutusyhtiö antoi edelleen kielteisen korvauspäätöksen. Venevakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vain vahingot, jotka ovat suoranaisessa syy-yhteydessä törmäykseen kariin, kiinteään tai uivaan esineeseen. Tässä tapauksessa moottorit ovat vaurioituneet veneen kuljettajan toiminnan ja äkkipysäyksen seurauksena, kun peräaalto nousi veneen perää kohden ja pakokanavaa pitkin moottoreihin saakka, mikä taas aiheutti niiden kastumisen ja ruostumisen.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii korvausta veneen moottoreiden vahingosta. Asiakas toteaa, että vahinkotilanteessa moottoreiden kaasukahvan vetäminen välittömästi vapaalle oli ainoa toimi, jonka huolellinen veneen kuljettaja saattoi tehdä. Toiminta tapahtui äkillisen ja ennalta arvaamattoman seikan johdosta, joka on venevakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan korvattava vahinko. Asiakkaan toiminta perustui oikeaan ja hyvään merimiestapaan välttää kaikin keinoin mahdollisesti syntyvää törmäystä. Vedessä olisi voinut olla uimari.

Asiakas viittaa myös vesiliikennelain 5 ja 6 § säännöksiin, joiden mukaan vesikulkuneuvon käyttäjän on mm. noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta ja osallistuttava kykynsä mukaan toimiin, joihin onnettomuus- tai vaaratilanne antaa aihetta. Asiakas korostaa tehtyjen toimenpiteiden välttämättömyyttä veneen pysäyttämiseksi ja vaaran välttämiseksi.

Vakuutusyhtiö viittaa antamiinsa päätöksiin ja niissä esitettyihin perusteluihin. Moottoreiden vahingoittuminen ei ole aiheutunut mistään vakuutusehdoissa kuvatusta korvattavasta vahinkotapahtumasta.

Vakuutusyhtiö on lisäksi FINEn pyynnöstä ottanut kantaa vaurioiden korvattavuuteen pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneina kustannuksina. Vakuutusyhtiö toteaa tältä osin, että vakuutetun toiminnalla on pyritty välttämään osuminen vedessä olleeseen lepuuttajaan. Vakuutusyhtiö pitää vedessä olevan esineen tai asian väistämistä normaalina veneen ohjaamisena. Jos asiakkaan vene olisi osunut lepuuttajaan, ei veneelle olisi todennäköisesti aiheutunut minkäänlaista vahinkoa. Vakuutetun toiminnasta aiheutunutta vahinkoa ei siten voida korvata myöskään pelastamisvelvollisuuden täyttämisenä.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutussopimuslain 32 § (Pelastamisvelvollisuus vahinkovakuutuksessa) mukaan vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin vakuutuksenantajan oikeuden säilyttämiseksi vahingon aiheuttajaa kohtaan. Vakuutetun tulee, mikäli mahdollista, noudattaa vakuutuksenantajan sanotussa tarkoituksessa antamia ohjeita. […]

Venevakuutuksen 1.4.2018 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan suoranaiset, äkilliset ja ennalta arvaamattomat esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet näissä ehdoissa mainituista vakuutustapahtumista vakuutuksen ollessa voimassa sekä ehdoissa erikseen mainitut kustannukset.

Vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan venevahinkona korvataan äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot, jotka aiheutuvat vakuutuksen kohteelle

  • karilleajosta tai pohjakosketuksesta, veneen törmäyksestä kiinteään tai uivaan esineeseen
  • äkillisestä ja ulkoapäin vahingoittavasta syystä kun kohdetta säilytetään maissa
  • myrskytuulesta, trombista tai ukkospilven laskuvirtauksesta.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys veneen moottoreiden vaurioiden korvattavuudesta venevakuutuksen perusteella. Veneen moottorit vaurioituivat merivedestä veneen vauhdin pudottua äkillisesti asiakkaan tekemän hätäpysäytyksen johdosta. Venevakuutuksen vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan mm. vahinko, joka aiheutuu veneen törmäyksestä kiinteään tai uivaan esineeseen.

Tässä tapauksessa veneelle ei ole aiheutunut vaurioita vedessä olleeseen lepuuttajaan törmäämisestä. Tyypillisesti tämän kaltaisia törmäysvaurioita olisivat esimerkiksi veneen runkoon tai pohjaan tulleet törmäys- tai karilleajovauriot. Asiakkaan veneen moottorit vaurioituivat pysähtymisen vuoksi veneen pakokaasukanavaan nousseesta merivedestä. FINE katsoo, että vauhdin äkillisestä pudottamisesta johtuvaa peräaaltoa ei voida pitää vakuutusehtojen mukaisena törmäyksenä.

Asiakas on korostanut äkillisen pysähtymisen välttämättömyyttä tilanteessa, jossa vedessä kellunut esine olisi voinut olla esimerkiksi uimassa ollut ihminen. Vakuutussopimuslain 32 § mukaan vakuutetun tulee vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta.

FINE katsoo, että asiakkaan sinänsä asianmukaisessa ja ymmärrettävässä toiminnassa äkillisessä tilanteessa on kuitenkin ollut kyse lähinnä vaistonvaraisesta veneen hallintalaitteiden käyttämisestä, eikä vakuutussopimuslain 32 § tarkoitetusta pelastamistoimesta. Näin ollen FINE katsoo, että moottoreiden vaurioitumisesta aiheutuneita kustannuksia ei voida pitää myöskään pelastamisvelvollisuuden noudattamisesta aiheutuneina. Vastaava periaate käy ilmi esimerkiksi oheisesta FINEn Vakuutuslautakunnan ratkaisusuosituksesta FINE-015923, jossa on viitattu myös korkeimman oikeuden ennakkopäätökseen KKO 2007:23.

Edellä selostetuilla perusteilla FINE pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.


FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä Salo

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia