Haku

FINE-029107

Tulosta

Asianumero: FINE-029107 (2020)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 20.08.2020

Matkan peruuntuminen epidemian vuoksi. Ehtojen tulkinta. Vahingon korvattavuus.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A oli varannut mökin Lapista ajalle 28.3.–4.4.2020. Matka peruuntui, kun laskettelukeskus suljettiin koronavirusepidemian vuoksi ja kun myös lentoyhtiö peruutti lennot 24.3.2020. Koska mökin omistaja ei suostunut palauttamaan mökin vuokraa, haki A peruutuksesta aiheutuneita kuluja matkavakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa päätöksen, jossa se viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin, joissa on määritelty tyhjentävästi tilanteet, joissa matkan peruuntumisesta voidaan maksaa korvausta. Päätöksen mukaan lentojen peruuntuminen ei ole korvattava syy matkan peruuntumiseen.

Asiakkaan valitus

A oli tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan A toistaa asian tapahtumatiedot ja toteaa, että lääketieteellisistä perusteista johtuva laskettelukeskuksen sulkeminen ja lentoyhteyksien peruuttaminen on rinnastettavissa vakuutusehdoissa lueteltuihin peruutukseen oikeuttaviin pakottaviin seikkoihin.

Näin ollen A katsoo olevan oikeutettu korvaukseen mökin perumisesta johtuneista kustannuksista.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin.

Vastineessa yhtiö toteaa edelleen, ettei A:n matkan peruuntuminen ole aiheutunut vakuutusehtojen mukaisesta syystä. Yhtiö katsoo, että A:n matkan peruuntuminen on aiheutunut koronavirusepidemiasta, joka ei ole ehtojen mukainen syy matkan peruuntumiseen. Koska epidemia ei ole edellä mainituissa ehdoissa mainittu syy matkan peruuntumiselle, ei A:n hakemaa korvausta voida maksaa matkustajavakuutuksen perusteella.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, onko vakuutetun matka peruuntunut vakuutusehtojen mukaisesta syystä.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 4.3.1. mukaan matkan peruuntuminen on matkalle lähdön estyminen, joka on aiheutunut pakottavasti alla mainituista syistä:

  • vakuutetun tai muun kohdassa 4.3.4 mainitun henkilön äkillisestä ja odottamattomasta sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein.
  • vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistuneesta merkittävästä taloudellisesta esinevahingosta. Pakottavuudella tarkoitetaan sitä, että vahingon hoitaminen edellyttää vakuutetun läsnäoloa vahinkopaikalla.

 

Asian arviointi

Sovellettavien vakuutusehtojen mukaan matkan peruuntumisesta aiheutuneet kulut korvataan matkustajavakuutuksesta ehdoissa määritellyissä tilanteissa, kun matkalle lähtö on estynyt pakottavasti joko vakuutetun tai muun ehdoissa mainitun henkilön äkillisestä ja odottamattomasta sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta tai vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistuneesta merkittävästä taloudellisesta esinevahingosta.

Sopimusoikeuden periaatteiden mukaan sopimusehtoja tulee tulkita sanamuotonsa mukaan. Nyt käsillä olevassa tapauksessa ne tilanteet, jolloin vakuutuksesta on mahdollista saada korvausta matkan peruuntuessa, on lueteltu tyhjentävästi vakuutusehdoissa.

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan A on joutunut perumaan mökkivarauksensa Lapissa koronavirusepidemian vuoksi. Epidemia on aiheuttanut sen, että laskettelukeskus päätettiin sulkea ja myös A:n lennot Lappiin peruttiin samasta syystä.

Vakuutuslautakunta toteaa, ettei koronaepidemian vuoksi peruuntuneessa matkassa ole siten kysymys vakuutusehdoissa lueteltuihin tilanteisiin rinnastettavasta syystä. Ehdoissa edellytetään matkalle lähdön estymistä pakottavasti joko vakuutetun tai hänen matkakumppaninsa sairastumisen, tapaturman tai kuoleman johdosta. Nyt käsillä olevassa tapauksessa on matka peruuntunut sinänsä ymmärrettävästä syystä, kun lentoja ei pystytty epidemian aiheuttamien toimien vuoksi lentämään. Tällaisen tilanteen varalta ei kuitenkaan sovellettavien ehtojen mukaan voida suorittaa vakuutuksesta korvausta.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen eikä suosita sitä muutettavaksi.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Hanén

Jäsenet:
Hirviniemi
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia