Haku

FINE-028916

Tulosta

Asianumero: FINE-028916 (2020)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 21.09.2020

Varkaus- ja ilkivaltavahinko. Laitteiden ja varastokoppien ovien vauriot. Ikävähennys.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksen kohteena olevan rakennuksen kellaritiloihin tunkeuduttiin 22.10.2019. Teknisissä tiloissa oli rikottu erilaista kiinteistön talotekniikkaa mukaan lukien LTO-järjestelmään ja sähköpääkeskukseen kuuluvia laitteita sekä asukkaiden käytössä olevien varastokoppien ovia. Asiakas haki korvausta kiinteistövakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö katsoi, että kyseessä on äkillinen ja ennalta arvaamaton, vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinko. Ilkivallan seurauksena tulleista talotekniikan korjauskuluista vähennetään laitteiden ikään perustuva vähennys vakuutusehtojen kohdan 5.3.4 perusteella. Mainitun ehtokohdan mukaan kohdassa 2.1.1 mainitulle omaisuudelle aiheutuneissa korvattavissa rikkoutumisvahingoissa tehdään kaikista korjaus- tai jälleenhankintakustannuksista mukaan lukien kohdassa 5.2 mainitut esinevahinkoon kuuluvat kustannukset 5 % vähennys jokaista alkanutta käyttövuotta kohti viidennestä käyttövuodesta alkaen. Yhtiön mukaan ikävähennys on kokonaisuudessaan 80 % ja omavastuu vakuutuskirjaan merkitty 800 euroa. Koska kulut ikävähennyksen vähentämisen jälkeen jäävät alle omavastuun, vakuutuksesta ei voida maksaa korvausta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas pyytää asiassa ratkaisusuositusta. Asiakas haluaa kannanoton siihen, voiko vakuutusyhtiö käyttää ikävähennystä tilanteessa, jossa talotekniikan oma ominaisuus ei ole vaikuttanut sen rikkoutumiseen, vai pitäisikö ilkivaltavahingossa talotekniikan korjaus korvata täysimääräisesti ilman ikävähennystä.

Asiakkaan mukaan aiemmin vakuutusalalla on ollut käytännön periaatteena, että ikävähennystä ei sovelleta tilanteessa, jossa jokin muu tekijä kuin talotekniikka itse aiheuttaa vahingoittumisen. Ilmiöpohjaisessa vakuutuksessa luetellaan vahinkotyypit, jotka ovat vakuutuksesta korvattavia, kun taas All risks -tyyppisissä vakuutuksissa korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko. All risks -tyyppisen vakuutuksen tulisi olla turvatasoltaan parempi kuin ilmiöpohjaisen vakuutuksen. Asiakas viittaa lausuntopyynnössään toisen vakuutusyhtiön vakuutusehtoihin, joiden mukaan ikävähennystä ei sovelleta talotekniikan rikkoutumistapauksessa muissa vahinkotyypeissä. Asiakkaan mukaan ilkivallasta johtuvaan vahinkoon ei vakiintuneen korvauskäytännön mukaan tulisi soveltaa ikävähennystä.

Asiakkaan mukaan nyt kyseessä olevaa ehtokohtaa 5.3.4 olisi tulkittava niin, että rikkoutumisvahingolla ja ilkivaltavahingolla tarkoitetaan eri vahinkotyyppejä. Tällöin voidaan vakuutuksenottajan taholta olettaa että ehtojen maininta ”Vahingon määrä koneen tai laitteen rikkoutumisvahingossa” viittaa vakiintuneeseen termistöön, jossa talotekniikka rikkoutuisi oman ominaisuutensa johdosta.

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan aiemman kantansa ja viittaa perusteluissaan nyt kyseessä olevien vakuutusehtojen soveltamiseen liittyvään Vakuutuslautakunnan ratkaisuun FINE-017588. Kyseisen ratkaisun mukaan ikävähennyksen vähentämisen kannalta merkitystä ei ole sillä, mistä syystä ehtokohdassa 5.3.4 tarkoitettu omaisuus on rikkoutunut.

Sopimusehdot

Sovellettavien laajan kiinteistövakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2019 alkaen) kohdan 2.1 (Rakennus) mukaan vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty rakennus.

Alakohdan 2.1.1 (Rakennusta palvelevat koneet ja laitteet) mukaan rakennukseen kuuluvat, sen käyttöä palvelevat kiinteästi asennetut
- lämmitys-, jäähdytys-, sammutus-, vedenjakelu-, jätevesiviemäröinti-, sisäpuoliset sadevesiviemäröinti-, ilmanvaihto-, valvonta-, ja tiedonsiirtojärjestelmät. Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin kuuluvat myös lämpöpumput ja aurinkopaneelit sekä aurinkokeräimet,
- hissit, rullaportaat ja nosto-ovet,
- yksityistalouksien yhteiseen käyttöön tarkoitetut koneet ja laitteet mukaan lukien sähkökäyttöisten ajoneuvojen latauslaitteet sekä niihin liittyvät sähköasennukset
- vakuutuksenottajan omistamat tai muutoin vakuutuksenottajan vahinkoriskillä olevat, rakennuksen käyttöä palvelevat rakennuksen ulkopuolella olevat kiinteät vesijohto-, jätevesiviemäri-, lämpö-, jäähdytys-, öljy-, kaasu- ja höyryputkistot, sähköjohdot, tiedonsiirtokaapelit sekä niihin liittyvät koneet ja laitteet yleiseen liittymään saakka.

Ehtojen kohdan 3 (Korvattavat vahingot, niihin liittyvät rajoitukset ja erityiset korvaussäännöt) alakohdan 3.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset, jos esinevahinko on aiheutunut välittömästi vakuutuksen voimassa ollessa sattuneesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perustella.
[…]

Ehtojen kohdan 5 (Arvioimis- ja korvaussäännöt) alakohdan 5.3 (Omaisuuden arvon ja esinevahingon määrän laskeminen) alakohdan 5.3.4 (Vahingon määrä koneen ja laitteen rikkoutumisvahingoissa) mukaan kohdassa 2.1.1 mainitulle omaisuudelle aiheutuneissa korvattavissa rikkoutumisvahingoissa tehdään kaikista korjaus- tai jälleenhankintakustannuksista mukaan lukien kohdassa 5.2 mainitut esinevahinkoon kuuluvat kustannukset 5 % vähennys jokaista alkanutta käyttövuotta kohti viidennestä käyttövuodesta alkaen. Käyttövuosien laskeminen aloitetaan asennusvuotta seuraavan kalenterivuoden alusta. Vähennys lasketaan kertomalla poistoprosentti käyttövuosien lukumäärällä. Vähennystä ei kuitenkaan sovelleta kohdassa 2.1.2 (ES) mainitulle omaisuudelle aiheutuneissa vahingoissa.

Ehtojen kohdan 5.5 (Korvauksen määrä) mukaan korvauksen määrä saadaan, kun ikävähennyksillä korjatun vahingon määrästä vähennetään omavastuu.

Alakohdan 5.5.1 (Omavastuut) mukaan vakuutuksenottajalla on jokaisessa vahinkotapahtumassa vakuutuskirjaan merkitty tai näissä ehdoissa määritetty omavastuu. Korvauksen määrää laskettaessa vahingon määrästä vähennetään ennen omavastuuta mahdolliset ikään perustuvat ikävähennykset.

Vakuutuskirja 1.1.2019 – 31.12.2019 Laaja Kiinteistövakuutus

Omavastuu rakennukset 800 euroa.

Ratkaisusuositus

Asiassa on riitaa siitä, onko vakuutusyhtiöllä ollut oikeus vähentää ikävähennys erinäisten laitteiden ja rakenteiden vaurioiduttua ilmeisesti varastokoppeihin murtautumisen yhteydessä tapahtuneiden ilkivallantekojen seurauksena.

Käsiteltävänä olevassa tapauksessa sovellettavien kiinteistövakuutusehtojen ja vakuutuskirjan mukaan rakennus on vakuutettu tyypiltään laajalla All risks – vakuutuksella, joka korvaa ehtojensa mukaan kaikenlaisia äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkoja. Tässä tapauksessa korvattava äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinkotapahtuma on murtautuminen ja siihen liittyvät vahingonteot, joiden seurauksena rikkoutui LTO-järjestelmään ja sähköpääkeskukseen kuuluvia laitteita sekä varastokoppien ovia.

Vakuutusehtojen kohdan 5.3.4 mukaan kohdassa 2.1.1 mainitulle omaisuudelle aiheutuneissa korvattavissa rikkoutumisvahingoissa tehdään kaikista korjaus- tai jälleenhankintakustannuksista mukaan 5 % vähennys jokaista alkanutta käyttövuotta kohti viidennestä käyttövuodesta alkaen. Tässä tapauksessa ikävähennyksen määräksi muodostuu 80 %. Vakuutuskirjassa olevan omavastuun määrä on 800 euroa.

Ehtokohdan 5.3.4 mukaan sillä, mistä syystä ehtokohdassa tarkoitettu omaisuus on rikkoutunut, ei ole merkitystä ikävähennyksen tekemisen kannalta. Myöskään ehtokohdassa käytetty ilmaisu ”korvattavissa rikkoutumisvahingoissa” ei FINEn näkemyksen mukaan viittaa siihen, että ikävähennyksen soveltumisen edellytyksenä olisi, että kyse olisi esimerkiksi laitteen rikkoutumisesta ilman ulkoista syytä tai laitteen vaurioitumisesta jonkin muun tapahtuman kuin ilkivallan seurauksena. FINE huomauttaa, että muiden vakuutusyhtiöiden sisällöltään tästä vakuutuksesta poikkeavien vakuutusehtojen perusteella tehdyillä ratkaisuilla ei ole merkitystä nyt kyseessä olevaan kiinteistövakuutukseen soveltuvien vakuutusehtojen tulkinnan kannalta.

Edellä mainituin perustein FINE pitää vakuutusyhtiön päätöksensä mukaisesti korvauksista tekemää ikävähennystä vakuutusehtojen mukaisena LTO-järjestelmän ja sähköpääkeskukseen kuuluvien laitteiden osalta. FINE kuitenkin toteaa, että vahinkotapahtuman yhteydessä niin ikään vaurioituneet varastokoppien ovet eivät kuulu ehtokohdassa 2.1.1 listattuun omaisuuteen, minkä vuoksi näiden osalta vakuutusyhtiö ei ole voinut tehdä korvauksesta 80 %:n ikävähennystä esittämillään perusteilla. Vakuutusyhtiön tulee varastokoppien ovien osalta määrittää korvaus ilman ikävähennyksen tekemistä, ja maksaa vahingosta vakuutusehtojen mukainen korvaus, mikäli yhteenlaskettu korvaus kaikkien vaurioiden osalta ylittää vakuutusehtojen mukaisen omavastuun. 

Tämä lopputulos vastaa Vakuutuslautakunnan aikaisempaa ratkaisukäytäntöä, joka ilmenee muun muassa liitteenä olevasta ratkaisusuosituksesta FINE-017588.

Lopputulos

FINE suosittaa, että vakuutusyhtiö määrittää korvauksen uudelleen varastokoppien ovien osalta ja korvaa vahingon, mikäli yhteenlaskettu korvaus kaikkien vaurioiden osalta ylittää vakuutuksen 800 euron omavastuun. Muilta osin FINE ei suosita asiassa muutosta.


FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä Pulkki

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia