Haku

FINE-028846

Tulosta

Asianumero: FINE-028846 (2020)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 20.05.2020

Polkupyöräilijän liukastuminen. Myötävaikutusalennus. Tuliko kaatumisesta aiheutunut henkilövahinko korvata ilman myötävaikutusalennusta kaupungin vastuuvakuutuksesta?

Tapahtumatiedot

Asiakas ( s.1985 ) oli liukastunut työmatkalla pyöräillessään suojatiellä 25.2.2019 klo 6.50 saaden vasemman kyynärpään murtuman. Asiakkaan kertoman mukaan hän oli käynyt koirien kanssa lenkillä ennen vahinkotapahtumaa ja todennut, että tiet olivat todella jäiset ja liukkaat.  Asiakas oli arvioinut, että hän voi lähteä pyörällä liikenteeseen. Asiakas kertoo, että hän hidasti vauhdin lähes kokonaan tullessaan suojatielle, koska tie näytti olevan peilijäinen. Polkupyörän etukumi oli lähtenyt heti asiakkaan kertoman mukaan suojatien ensimmäisellä autotien osuudella sivuluisuun jäätä vasten ja asiakas oli kaatunut välittömästi. Tapahtumahetkellä asiakkaan polkupyörässä ei ollut nastarenkaita.

Vakuutusyhtiö katsoi 25.11.2019 antamassaan korvauspäätöksessä, että vakuutuksenottajana ollut kaupunki on korvausvastuussa asiakkaan liukastumisesta. Päätöksen mukaan asiakas on ottanut tietoisen riskin ja antautunut vaaraan pyöräillessään talvella ilman nastoja, joten asiakas on itse myötävaikuttanut vahingon aiheutumiseen. Tämän vuoksi korvauksista on ilmoitettu tehtävän yhden kolmasosan (1/3) myötävaikutusvähennys.

Asiakkaan vaatimukset ja vakuutusyhtiön kanta

Asiakas vaatii korvauksen maksamista täysimääräisenä ilman myötävaikutusalennusta. Asiakas toteaa, että ennen kaatumista hän oli ennakoivasti hidastanut vauhdin, koska tie näytti todella jäiseltä ja liukkaalta. Asiakas tuo esille, että tie oli aivan peilijäinen ja hiekoittamaton, joten hän ei usko, että nastarenkailla olisi  ollut mitään todellista vaikutusta. Asiakas viittaa FINEn ratkaisusuositukseen FINE-014982, jossa todetaan, että ” Asiassa ei ole osoitettu, että vahinko olisi vältetty, jos A:n pyörässä olisi ollut molemmissa renkaissa nastarenkaat. Yleisen elämän kokemuksen perusteella hiekoittamaton jäinen tie on liukas myös nastarenkailla ajettaessa.” Asiakas tuo esille, että viikonlopusta alkaen oli ollut samankaltainen keli kuin vahinkopäivänä + 3 astetta, tienpinta oli ollut hyvin jäinen ja hieman vetinen, hiekoitushiekka oli sulanut ja valahtanut jään sisään.

Vakuutusyhtiö ilmoittaa vastineessaan, että se oikaisee 25.11.2019 annettua korvauspäätöstä siten, että maksettavasta korvauksesta vähennetään yksi neljäsosa (1/4) asiakkaan oman myötävaikutuksen nojalla.

Vakuutusyhtiö toteaa, että vallitsevan korvauskäytännön mukaan polkupyöräilijöiltä on talviaikaan sattuneiden vahinkojen osalta vähennetty 1/3 – 1/4 pyöräilijän oman myötävaikutuksen perusteella. Vakuutusyhtiön mukaan kanta on perusteltu ja vähennys tulee voida tehdä ainakin silloin, kun nastarenkaiden käyttö on kokonaisuudessaan laiminlyöty.

Ratkaisusuosituksen FINE-014982 osalta vakuutusyhtiö toteaa, että kyse on ratkaisevasti ollut erilaisesta tilanteesta. Pyöräilijällä on ollut nastoitettu eturengas ja syväurainen takarengas. Asiakkaan polkupyörässä ei ole ollut lainkaan nastarenkaita eikä asiassa ole väitetty, että renkaat olisivat muulla tavoin soveltuneet talvikäyttöön.

Vakuutusyhtiö on toimittanut talvipyöräilyyn ja nastarenkaisiin liittyviä artikkeleita ja julkisuudessa olleen videon. Nämä osoittavat vakuutusyhtiön mukaan sen, kuinka merkittävä ero turvallisuuden näkökulmasta on sillä, käytetäänkö liukkaalla pyöräiltäessä nastarenkaita vai ei. Lisäksi yhtiö katsoo, että aihetta käsittelevien kirjoitusten suuri määrä osoittaa sen, että nastarenkaiden käytön tärkeys on yleisesti tiedossa ja pyöräily talvella ilman nastoja osoittaa pyöräilijän taholta välinpitämättömyyttä.

Vakuutusyhtiö toteaa, että asiakas on ennen vahinkoa ulkoiluttanut koiriaan ja havainnut tällöin, että keli on ollut todella jäinen ja liukas. Tästä huolimatta asiakas on päättänyt lähteä liikenteeseen polkupyörällä, joka nastarenkaiden puutteesta johtuen ei ole ollut talvipyöräilyyn turvallinen. Vakuutusyhtiö katsoo, että kyseessä on ollut tiedostettu riskinotto ja vaaraan antautuminen.  Vakuutusyhtiö pitää ilmeisenä, että asiakkaan laiminlyönti käyttää nastarenkaita on ollut ratkaisevassa syy-yhteydessä aiheutuneeseen vahinkoon, eikä kaatumista olisi mitä suurimmalla todennäköisyydellä tapahtunut lainkaan, jos polkupyörä olisi olosuhteiden edellyttämällä tavalla ollut varustettu nastarenkailla.    

Vakuutetun kuuleminen

FINE on varannut vakuutetulle mahdollisuuden lausua asiassa. Vakuutetulla ei ollut lisättävää asiaan.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Tapaukseen sovellettavien julkisyhteisön vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen (voimassa 1.5.2005 alkaen) kohdan 1.1. mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö-, esine- ja varallisuusvahingot, jotka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella, ja joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vahingonkorvauslain (412/1974) 6 luvun 1 §:n mukaan jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella.

Ratkaisusuositus

Asiassa on riidatonta, että kaupunki on laiminlyönyt kadun kunnossapidon ja asiakkaalle aiheutunut vahinko on korvattava kaupungin vastuuvakuutuksesta. Riidatonta on, että asiakkaalla ei ole ollut nastarenkaita tai muita talvipyöräilyyn soveltuvia renkaita.

Asiassa on kyse siitä, onko asiakas myötävaikuttanut vahingon aiheutumiseen siten, että korvauksesta voidaan tehdä yhden neljäsosan (1/4) myötävaikutusvähennys.  

Vahingonkorvauslain 6 luvun 1 §:n mukaan jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella.

Alueen kunnossapitotöistä saatujen selvitysten mukaan alue oli hiekoitettu 21.2.2019. Alueella oli 24.2.2019 tehty pinnantasauksia, mutta liukkaudentorjuntatarpeita ei ollut esiintynyt. Alueen hiekoittaminen oli sulamisvesien vuoksi aloitettu 25.2.2019 klo 8.30 alkaen. Lämpötila 25.2.2019 oli ollut +3 - +4 astetta.

Vakuutuslautakunnan aiemmassa korvauskäytännössä polkupyöräilijöiltä on talviaikaan sattuneiden vahinkojen osalta vähennetty korvausta 1/3-1/4 oman myötävaikutuksen perusteella. Ratkaisuissa on katsottu, että talvella liukastumisvaara on polkupyörällä ajettaessa huomattavasti suurempi kuin käveltäessä ja polkupyöräilijä ottaa tietoisen riskin lähtiessään ajamaan, erityisesti mikäli pyörässä ei ole talvipyöräilyyn tarkoitettuja renkaita. Vakuutuslautakunnan uudemmassa ratkaisukäytännössä VKL 123/15 ja 445/14 on sen sijaan katsottu, että pelkästään se seikka, että vahingonkärsijä on talvella liikkunut polkupyörällä, ei tarkoita sitä, että vahingonkärsijä olisi myötävaikuttanut vahinkoon. Tapauksessa FINE-014982 vahingonkärsinyt oli postinjakajan työssään pyöräillyt talviolosuhteissa pyörällä, jossa etuosassa oli nastarengas ja takapyörässä oli ollut 3-5 cm syvä ura. FINE katsoi, että tapauksessa ei ollut osoitettu, että vahinko olisi vältetty, jos vahingonkärsineen pyörässä olisi ollut molemmissa renkaissa nastarenkaat. FINE suositti korvauksen maksamista ilman myötävaikutusalennusta.

Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa ulkoiluttaessaan koiria asiakas oli tiedostanut vahinkoalueen olevan jäinen, liukas ja hiekoittamaton ennen kuin hän oli lähtenyt polkupyörällä liikenteeseen. Asiakas kertoo, että olosuhteista huolimatta hän oli arvioinut voivansa lähteä liikenteeseen polkupyörällä. FINE katsoo, että asiakas on tietoisesti antautunut vaaraan lähtiessään liikenteeseen ilman talvipyöräilyyn soveltuvia renkaita tällaisissa olosuhteissa. Talvipyöräilyssä käytettävillä renkailla pyörän ohjaaminen on vakaampaa ja ne lisäävät pyöräilyn turvallisuutta. Asiakkaan voidaan katsoa siten omalla toiminnallaan myötävaikuttaneen vahingon syntyyn.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.


FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Ylönen

Tulosta