Haku

FINE-028718

Tulosta

Asianumero: FINE-028718 (2020)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 28.09.2020

Viemäriputken asennuksesta aiheutunut vesivahinko. Toiminnan vastuu. Onko kiinteistölle aiheutunut vesivahinko aiheutunut putkiasentajan tuottamuksesta?

Tapahtumatiedot

Asiakkaan asunnossa oli tehty remonttia, jonka yhteydessä asunnon keittiö oli siirretty. Remontin jälkeen asiakkaan ja alakerrassa asuvan henkilön asunnossa oli sattunut vesivahinko. Vuodon aiheuttajaksi oli selvinnyt uuden keittiön viemärin kytkeminen käytöstä poistettuun ja molemmista päistään tulppaamattomaan viemäriputkeen, josta vedet olivat valuneet välipohjan sisään kahteen palkkiväliin ja edelleen alempaan asuntoon. Asiakas on hakenut vahingon korvaamista viemäriputken yhdistäneen putkiliike TP Oy:n vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen ja katsonut, ettei putkiliike ole korvausvastuussa aiheutuneesta vahingosta.

Asiakkaan valitus

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön ratkaisuun ja katsoo, että asiakkaan asunnolle ja alakerran asunnolle aiheutunut vesivahinko on korvattava TP Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Asiakas oli kertomansa mukaan soittanut putkiliike TP Oy:n asentajalle ja sanonut, että asunnon keittiö pitäisi siirtää toiseen paikkaan. Asiakkaalla ei ollut käytössään LVI-asiantuntijaa, minkä vuoksi TP Oy:ltä oli tilattu kaikki keittiön siirtoon liittyvät putkityöt. Siirtotyöhön, joka oli tapahtunut huhtikuussa, kuului keittiön vesijohtojen ja viemäreiden siirrot. Osa asunnon lattiasta oli purettu valmiiksi keittiön siirtoa varten. Putkiasentaja oli tullut asuntoon etukäteen arvioimaan työn laajuutta. Myöhemmin sama asentaja oli tullut tekemään työn. Asentajalle oli näytetty vanhan ja uuden keittiön paikat.

Putkiasentajalle ei ollut näytetty putkea, johon uusi viemäri olisi pitänyt kytkeä, kuten putkiliike TP Oy on väittänyt. Remontin aloituskokouksessa oli asunto-osakeyhtiön kanssa sovittu, että uusi keittiö kytketään vanhan keittiön viemäriin. Muita viemäröintitöitä ei asunnossa ole kyseisenä aikana tehty. Vanhan keittiön viemäri on ollut toimintakuntoinen, eikä kyse ole samasta tulppaamattomasta putkesta, joka vahingon on aiheuttanut. Kun työ oli tehty, taloyhtiön valvoja oli tullut tarkastuskäynnille ja huomannut, että putkiasentaja oli vetänyt keittiöön pex-putkien sijaan kupariset vesiputket. Valvojan mukaan näin ei kerrostaloissa lattian alle menevissä putkissa saa tehdä. TP Oy:n asentaja oli tullut vaihtamaan putket, minkä jälkeen lattia oli laitettu umpeen.

Vesivahingon ilmennyttyä putkiliike ei halunnut ottaa asiasta vastuuta, mutta TP Oy oli lopulta tehnyt vahinkoilmoituksen vastuuvakuutusyhtiöönsä. Vakuutusyhtiö oli antanut asiassa kielteisen korvauspäätöksen, josta asiakas oli valittanut tuloksetta. Korvauspäätöksessä lukee muun ohella, että putkiliike oli tilattu tekemään vain viemäriliitos. Tämä ei pidä paikkansa, vaan TP Oy:ltä oli tilattu keittiön siirto kaikkine putkitöineen. Asiakkaan saamassa laskussa lukee ”keittiön putkityöt sekä vesijohtojen ja viemärin siirtotyö”. Putkiasentaja oli ollut paikalla viisi tuntia.

Asiakkaan mukaan putkiasentaja ei voi olettaa, että viemärin tarkastus olisi hoidettu asiakkaan toimesta, etenkään jos putkiasentaja ei ole tiedustellut asiaa tai tarkistanut asiaan liittyviä asiakirjoja. Putkiasentaja ei myöskään itse ollut tarkistanut viemäriputkea, johon uuden keittiön viemäri oli liitetty. Putkiasentaja ei olisi myöskään aistinvaraisin menetelmin voinut havaita, että putki oli tulppaamaton. Koska keittiön lattia oli ollut auki, asentajan olisi pitänyt huomata, että muoviputki, johon hän liitti viemärin, vei vanhaan valurautaputkeen. Valurautaputki oli selvästi näkyvillä, kuten Vakuutuslautakunnalle toimitetusta kohteen valokuvasta näkyy. Valvojan mukaan putkimiehen olisi pitänyt viemäriputken liitosta tehdessään huomata viemärin katkaisun jälkeen, että putki oli kuivunut. Putki ei myöskään ollut tukeva, koska se oli irti molemmista päistä.

Toisin kuin vakuutusyhtiö väittää, kohteessa ei ole ollut taloyhtiön hyväksymää remonttiehdotusta tai suunnitelmaa. Remonttiehdotus oli vain pohjapiirros, johon oli piirretty uuden keittiön paikka. Taloyhtiön kanssa oli sovittu, että uusi keittiö liitetään vanhan keittiön viemäriin ja vesiputket vedetään vanhasta keittiöstä. Viemärin osalta näin ei ollut toimittu. Putket oli asennettu virheellisesti, jolloin virhe on asennuksessa, ei valvonnassa tai suunnitelmassa.

Kohteessa työskennellyt remonttimies X ei ollut ammattilainen, ja hän suoritti kohteessa vain pintapuolisia purkutöitä. Putkiasentaja oli käynyt tutustumassa kohteeseen ennen töiden aloittamista, ja asentajalle oli näytetty sekä uuden että vanhan keittiön sijainnit huoneistossa. Asiakkaalla ei ole ollut LVI-valvojaa, vaan henkilö B V Oy:stä on ollut toisen asunto-osakeyhtiön palkkaama valvoja. B ei ole ollut minkäänlaisessa sopimussuhteessa asiakkaaseen.

Asiakas korostaa, ettei urakoitsijan asentajalle ollut osoitettu tarkkaa uuden viemärin liitännän sijaintia. Tästä on olemassa paikalla olleen remonttimiehen kirjallinen todistus. Myös valvoja on ilmoittanut vakuutusyhtiöön, ettei asiakas ole ohjeistanut asentajaa tekemään liitosta irtonaiseen putkeen. Lisäksi urakoitsijan ammattitaito- ja huolellisuusvelvoitteisiin kuuluu selvittää, mitä toimenpiteitä tarkoitetun tuloksen aikaansaaminen vaatii ja mikä tulee olemaan palveluksen eli tilatun työn täsmällinen sisältö. TP Oy:n olisi tullut oma-aloitteisesti selvittää putkien asennukseen liittyvät tarvittavat toimenpiteet eli se, mihin putkiliitos tulee asentaa. Mikäli tämä on ollut TP Oy:lle epäselvää, olisi heidän tullut ottaa asiasta selvää. Ammattitaitoisen putkiurakoitsijan ammattitaito- ja huolellisuusvelvoitteisiin kuuluu ottaa selvää niistä vaadittavista toimenpiteistä, joita työn lain ja säännösten mukainen toteuttaminen vaatii. Se, että TP Oy ei ole asiaa selvittänyt, osoittaa vain ja ainoastaan TP Oy:n omaa huolimattomuutta. Kyse on ollut täysin tavanomaisista putkitöistä, joiden ammattilainen TP Oy on. TP Oy:n huolellisuusvelvoitteen laiminlyönti on siten vakavaa. Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu suorittaa työ ammattitaitoisesti ja huolellisesti ottaen huomioon tilaajan edut. Työn tulee myös vastata lain edellyttämiä määräyksiä sekä hyvää rakentamistapaa. Urakoitsija on laiminlyönyt nämä velvoitteensa ja on vastuussa aiheutuneesta vahingosta.

Asian osapuolisuhteessa tulee ensisijaisesti sovellettavaksi kuluttajansuojalaki (38/1978) ja tarkemmin sen 8 luku. Kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n mukaan ”[p]alveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huulellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Palveluksen tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palveluksen yhteydessä aihetta olettaa. Palveluksen tulee myös vastata laissa, asetuksessa tai viranomaisen päätöksessä asetettuja vaatimuksia.”

Ammattitaitovaatimukseen sisältyy useita elinkeinonharjoittajalle asetettuja velvoitteita. Urakoitsijan tulee asianmukaisesti selvittää, mitä toimenpiteitä tarkoitetun tuloksen aikaansaaminen edellyttää ja mikä tulee olemaan palveluksen, eli tässä tilatun työn, täsmällinen sisältö. Kyse on siten urakoitsijan selonottovelvollisuudesta. Urakoitsijan olisi tullut selvittää, miten ja mihin putkiliitos tulee asentaa ja mitä työn oikeanlaatuinen suorittaminen urakoitsijalta edellyttää. Jos tämä on ollut urakoitsijalle epäselvää, on urakoitsijan vastuulla selvittää se, miten työ täytyy toteuttaa ilman, että tilaajalle aiheutuu vahinkoa. Ammattitaitovaatimus edellyttää lisäksi, että itse suoritus on toteutettu asianmukaisesti. Urakoitsija siten vastaa siitä, että työn tulos on sellainen mitä tilaajalla on vastaavan palveluksen yhteydessä oikeus odottaa. Tilaajalla oli oikeus olettaa, että urakoitsija ammattitaitoisena, putkitöihin erikoistuneena yrityksenä, selvittää työn vaatimat edellytykset ja sen, että putket tulee asennetuiksi sellaisella tavalla, ettei niistä aiheudu vahinkoa. Ammattitaitovaatimukseen sisältyy myös, että tarkoitettu työn tulos lopulta saavutetaan. Urakoitsija ei kuitenkaan ole toiminut näin, sillä putket asennettiin väärään paikkaan ja siten aiheutettiin laaja vesivahinko. TP Oy:n toiminta on lähellä törkeää huolimattomuutta. TP Oy on yksin vastuussa virheellisesti asennetusta putkesta ja sen aiheuttamista vahingoista.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää asiakkaan vaatimuksen. Vahinkoa ei voida korvata TP Oy:n vastuuvakuutuksesta, koska putkiliike tai sen edustaja ei ole lain mukaan korvausvelvollinen vahingosta.

Kohteessa oli taloyhtiön hyväksymä remonttiehdotus sekä suunnitelma. TP Oy oli tilattu tekemään kohteessa viemäriliitos ja vesijohtojen siirto. TP Oy ei ollut tehnyt eikä sen toimeksiantoon ollut kuulunut viemärien siirtoja, vaan pelkästään viemäriliitos olemassa olevaan viemäriin. Kohteen remonttimies oli avannut valmiiksi lattian ja osoittanut TP Oy:n asentajalle viemärihaaran paikan. Työ oli tehty 18.4., kun kohteen lattia oli ollut auki. Keittiön hana oli kytketty myöhemmin, 28.6. Asukas oli kytkenyt hajulukon itse. Viemärihaaran asennuksen jälkeen kohteen valvoja oli hyväksynyt viemäriliitoksen.

Asentajalle oli osoitettu remontoitsijan toimesta viemärihaaran paikka. Saatujen selvitysten mukaan asentajaa ei ollut missään vaiheessa pyydetty tarkastamaan viemäriä, joten asentaja oli olettanut, että viemäri oli tarkastettu siirtoa varten. Asentaja ei ollut voinut asennusvaiheessa tietää rakenteissa olevasta viemäriputkesta, joka ei johtanut mihinkään. Kohteessa oli ollut taloyhtiön hyväksymä remonttiehdotus ja suunnitelma, joten asentaja oli asennusvaiheessa olettanut, että viemärin tarkastus on hoidettu tilaajan toimesta, sillä viemärihaaran paikka osoitettiin valmiiksi asentajalle. Uudet väliseinät olivat olleet myös kohteessa jo pystyssä ja putki esillä rakenteissa. Asennuksen jälkeen liitos oli hyväksytty valvojan toimesta.

Vakuutuksenottajan mukaan putkiasentaja oli siis kytkenyt putken viemäriin hänelle osoitettuun paikkaan. Vesijohdot ja viemäri oli siirretty paikalla olleen remonttimies X:n ohjeistuksen mukaan. Remonttimies X oli roilonnut viemärin esiin, ja putkiasentaja Y oli pyytänyt avaamaan lattiaa enemmän, jotta viemärihaara oli saatu asennettua haluttuun paikkaan. Kyseinen remonttimies X on tilannut aikaisemminkin TP Oy:ltä putkitöitä ja hän on ammattitaitoinen remonttimies eikä pelkkä purkumies tai siivooja. Vakuutuksenottajalla ei ole ollut syytä epäillä hänelle osoitettua paikkaa, koska remonttia oli suoritettu taloyhtiön hyväksymän suunnitelman mukaisesti ja kohteessa oli ollut valvoja, joka oli myös tarkastanut ja hyväksynyt tehdyt työt. Asiakkaalla oli ollut käytettävissä myös LVI-valvojan asiantuntemus (henkilö B/V Oy). Jos valvoja hyväksyy liitoksen, joka on tehty taloyhtiön hyväksymän suunnitelman mukaan ja remonttimies on avannut lattian tietystä kohdasta, ei voida olettaa, että viemäri ei johda mihinkään. Putkiasentaja ei ole omatoimisesti kytkenyt mitään, vaan ainoastaan remonttimiehen pyynnöstä. Tällöin on ollut selvää, että valvoja oli hyväksynyt kytkentäpaikan ja on myöhemmin myös hyväksynyt tehdyn liitoksen.

Vakuutuksenottajan toimeksiantoon ei ole kuulunut putkien ja viemärien sijainnin selvittäminen, vaan ainoastaan aiemmin laadittuun ja taloyhtiön taholta hyväksyttyyn suunnitelmaan perustuvat putkityöt. TP Oy:tä ei ole missään vaiheessa pyydetty kuvaamaan tai tarkastamaan viemäriä. Tämä ei ole kuulunut toimeksiantoon. Asiakas on itsekin todennut, että taloyhtiön kanssa oli sovittu, että uusi keittiö liitetään vanhan keittiön viemäriin.

Vakuutuksenottajan edustaja ei olisi myöskään mitenkään voinut nähdä silmämääräisesti, että putki, johon viemäri on käsketty liittää, olikin väärä. Irtonainen ja tulppaamaton viemäriputki on selvinnyt vasta viemärikuvauksessa vahingon jälkeen, joten sen huomaaminen alkuperäisen toimeksiannon aikana ei ole ollut mahdollista. Vahingon syytä on jouduttu etsimään pitkään, koska se ei ollut silmämääräisesti mitenkään nähtävissä edes vesivahingon jälkeen.

Vakuutuksenottaja on suorittanut toimeksiannon mukaisen työn osoitettuun paikkaan toimeksiannon mukaisesti. Vahinko ei ole johtunut vakuutuksenottajan huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä, vaan siitä, että kohteessa on ollut tulppaamaton viemäriputki, jonka olemassaolosta ei kukaan ole ollut selvillä ennen vahinkoa. Vakuutuksenottajan vastuulla ei ole ollut remontin suunnittelu eikä valvonta.

Asiassa ei voida pitää selvitettynä vahingon aiheutuneen vakuutuksenottajan tai tämän henkilökuntaan kuuluvan henkilön tuottamuksesta. Virhe viemäröinnissä on näin ollen tapahtunut muussa vaiheessa kuin TP Oy:n työsuorituksessa. Virhe on tapahtunut joko taloyhtiön suunnitelmassa tai valvonnassa, johon vakuutuksenottaja ei ole voinut vaikuttaa. Jos putkien muutostöitä on taloyhtiössä joskus tehty, TP Oy:n käsityksen mukaan tulppaamattomia putkia ei olisi saanut jättää mihinkään rakenteisiin. Näin ollen vakuutuksenottajalle ei ole syntynyt lakiin perustuvaa korvausvelvollisuutta. Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuus ei ole vakuutuksenottajan korvausvelvollisuutta laajempi, joten vahinkoa ei voida korvata vastuuvakuutuksen perusteella.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, onko TP Oy korvausvastuussa virheellisestä viemäriputkiliitoksesta aiheutuneesta vesivahingosta ja sen seurauksista.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Toiminnanvastuuvakuutuksen ehdot

Vakuutusehtojen 5.1 kohdan mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vahingonkorvauslain mukaan korvausvelvollisuus syntyy sille, joka tahallaan tai tuottamuksellaan aiheuttaa vahingon toiselle.

Vastuuvakuutus antaa turvan sen korvausvelvollisuuden varalta, joka vakuutuksenottajalle voi syntyä toiselle tuottamuksellisesti aiheuttamastaan vahingosta. Tuottamuksella tarkoitetaan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Kuluttajansuojalaki (38/1978)

8 luku, 12 § (16/1994)

Palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Palveluksen tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palveluksen yhteydessä aihetta olettaa. Palveluksen tulee myös vastata laissa, asetuksessa tai viranomaisen päätöksessä asetettuja vaatimuksia.

[– –]

Jos palvelus poikkeaa siitä, mitä 1–3 momentissa säädetään, siinä on virhe. Todistustaakka siitä, että palvelus on suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti, on toimeksisaajalla.

Asian arviointi

Tapauksessa asiakkaan asunnossa on tehty keittiönsiirtoremontti, jonka yhteydessä on siirretty keittiön vesijohtoja ja viemäri. Asiakkaan kertomuksen mukaan suunnitelman mukaan tarkoituksena oli liittää uusi viemäri vanhan keittiön viemäriputkiin. Asiakkaan mukaan TP Oy oli tilattu tekemään kaikki keittiön siirtoon liittyvät putkityöt.

Asiassa riidatonta on, että taloyhtiön hyväksymän suunnitelman mukaan keittiön viemäri olisi pitänyt asentaa olemassa olevaan viemäriputkeen. Asiassa on edelleen riidatonta se, että TP Oy:n työntekijä, putkiasentaja oli tietämättään liittänyt viemärin sellaiseen putkeen, joka oli käytöstä poistettu ja tulppaamaton molemmista päistään.

TP Oy ei kuitenkaan katso olevansa vastuussa virheellisestä liittämisestä aiheutuneesta vesivahingosta, koska kohteessa ollut asiakkaalle työskennellyt remonttimies X oli osoittanut liitettävän putken TP Oy:n edustajalle, eikä toimeksiantoon ollut kuulunut putkien ja viemärien sijainnin selvittäminen, vaan ainoastaan aiemmin laadittuun ja taloyhtiön taholta hyväksyttyyn suunnitelmaan perustuvat putkityöt. TP Oy:tä ei ollut missään vaiheessa pyydetty kuvaamaan tai tarkastamaan viemäriä.

Osapuolten kertomukset asiassa ovat ristiriitaiset sen suhteen, mistä töistä asiakas ja TP Oy ovat sopineet putki- ja viemäritöiden osalta ja onko kohteessa paikalla ollut remonttimies osoittanut putkitöitä tekemään tulleelle TP Oy:n edustajalle viemäriliitoksen paikan.

Asian käsittely Vakuutuslautakunnassa tapahtuu kirjallisesti, eikä lautakunta voi ottaa vastaan henkilötodistelua. Näin ollen lautakunnan lausunto perustuu vain sen käytettävissä olevista asiakirjoista ilmeneviin tietoihin. Asiakas on valitukseensa liittänyt remonttimies X:n kertomuksen, jonka mukaan asentaja oli etukäteen tullut asuntoon arvioimaan työn laajuuden, ja myöhemmin sama asentaja oli tullut suorittamaan työn. X:n mukaan hän oli ainoastaan auttamassa lattian purkamisessa, mutta ei ollut näyttänyt asentajalle paikkaa, mihin keittiön viemäriputki olisi tullut kytkeä. X:n mukaan asentaja ei ollut myöskään pyytänyt etukäteen nähtäväksi mitään työssä tarvittavia piirroksia tai vastaavia.

Vakuutuslautakunta pitää sinänsä uskottavana asiakkaan ja tämän remonttimiehen kirjallisia kertomuksia. Asiakkaan kertomusta sovitun työn laajuudesta tukee se, että TP Oy:n 20.6.2019 päivätyssä laskussa on laskun aiheeksi kirjattu muun ohella ”18.4. vesijohtojen ja viemärin siirtotyö”. Vakuutuslautakunta katsoo, että tämä viittaa siihen, että asiakkaan ja TP Oy:n välillä on sovittu laajemmasta työsuorituksesta viemäröinnin osalta kuin vain viemärin kiinnittämisestä poistoputkeen.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n 1 momentin mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Saman pykälän 2 momentin mukaan palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Palveluksen tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palveluksen yhteydessä aihetta olettaa. Palveluksen tulee myös vastata laissa, asetuksessa tai viranomaisen päätöksessä asetettuja vaatimuksia. Edelleen saman pykälän 3 momentin mukaan todistustaakka siitä, että palvelus on suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti, on toimeksisaajalla.

Vakuutuslautakunta katsoo, että huolimatta siitä, onko TP Oy:n työntekijälle näytetty viemärihaaran paikka, TP Oy:n työntekijän on ammattimaisena putkiasentajana täytynyt itse varmistua siitä, mihin putkeen keittiön viemäri liitetään. Putkiasentajan olisi tullut selvittää, mihin hän putkiliitoksen asentaa, eikä luottaa paikalla olleen remonttimiehen näkemykseen. Asiakkaalla on ollut oikeus olettaa, että TP Oy ammattitaitoisena, putki- ja viemäritöihin erikoistuneena yrityksenä selvittää työn keskeiset vaatimukset ja sen, että viemäri tulee asennetuksi tavalla, ettei asennuksesta aiheudu vahinkoa. Koska TP Oy ei ole menetellyt näin, voidaan sen toimintaa pitää vahingonkorvausvastuun edellyttämällä tavalla huolimattomana.

Tapauksessa vesi on päässyt valumaan rakenteisiin ja alakerran asuntoon sen vuoksi, että viemäri on kiinnitetty molemmista päistä olleeseen tulppaamattomaan putkeen. Se, että putki on ollut tulppaamaton molemmista päistä, ei ole ollut välittömästi putkiasentajan havaittavissa. Lähtökohtaisesti tällaisia tulppaamattomia, käytöstä poistettuja putkia ei pitäisi kiinteistöissä olla. Vakuutuslautakunta toteaa, että asunto-osakeyhtiön vastuulle kuuluu, ettei yhtiön omistamassa kiinteistössä ole tulppaamattomia putkia tai jos on, niistä on selkeät merkinnät esimerkiksi rakennussuunnitelmissa.

Vakuutuslautakunta katsoo, että vesi on valunut kiinteistön rakenteisiin ja alakerran asuntoon osittain siitä syystä, että käytöstä poistettu viemäriputki on ollut molemmista päistä tulppaamaton. Jos putki olisi ollut tulpattu tai sitä ei olisi rakenteissa lainkaan ollut, vuotoa ei oletettavasti olisi syntynyt ainakaan tapahtuneessa laajuudessa. Näin ollen naapurihuoneiston vesivahingon aiheutumiseen ovat vaikuttaneet sekä edellä mainittu putkiasentajan huolimattomuus että käytöstä poistettu, tulppaamaton putki. Kyse on siten vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan vahingonkorvauslain 6:1:ssä tarkoitettavasta tilanteesta, jossa vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jossa muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä.

Vakuutuslautakunta katsoo, että putkiasentajan huolimattoman toiminnan ja vahinkoseuraamuksen välillä on syy-yhteys. Koska tulppaamattoman putken olo lattiarakenteen sisällä on ollut osasyynä vahingon aiheutumiselle, ei TP Oy:n voida vahingonkorvauslain 6:1:ää ja sen ilmaisemaa yleisempää periaatetta vasten katsoa olevan vastuussa koko aiheutuneesta vahingosta. TP Oy:n putkiasentajan huolimattomuus on kuitenkin ollut välttämätön syy vahingon syntymisessä, minkä vuoksi TP Oy:lle syntyy osittainen korvausvelvollisuus asiassa. Vakuutuslautakunta katsoo, että TP Oy on korvausvastuussa 75 % aiheutuneesta vahingosta.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutettu on vahingonkorvausvastuussa 75 % aiheutetusta vahingosta, ja vahinko tulisi korvata vakuutetun vastuuvakuutuksesta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Luukkonen Yli-Rahnasto

Jäsenet:
Karimäki
Korpiola
Rusanen
Alinentalo-Pelttari

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia