Haku

FINE-028586

Tulosta

Asianumero: FINE-028586 (2021)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 15.01.2021

Oikeusturvavakuutuksen korvauspiiri. Oliko kyse asiasta, joka olisi voitu välittömästi saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi?

Tapahtumatiedot

Yritys A Oy oli hakenut oikeusturvaetua työntekijänsä työsuhteen ehtoja koskeneeseen asiaan, jossa se oli turvautunut asianajajan palveluihin. A Oy oli katsonut, ettei työntekijä ollut kunnan esittämien uusien henkilöstön koulutusvaatimuksien johdosta pätevä tekemään yksin yötyövuoroja A Oy:ssä. Työntekijä oli vastustanut muutosta, jolla hänen yksinomaan yötyövuoroista koostuneet tehtävänsä oli määrä vaihtaa muihin työvuoroihin. A Oy:n palkkaama asianajaja oli neuvotellut asiasta päämiehensä ja työntekijää avustaneen ammattiliiton lakimiehen kanssa sekä valmistelut työntekijän työsuhteen irtisanomista ja lomauttamista ja näihin toimenpiteisiin liittyviä asiakirjoja. Vaihtoehtoisesti oli valmisteltu sopimusta työsuhteen ehtojen muuttamisesta työsuhteen jatkamiseksi. Asiassa oli järjestetty työntekijän kuuleminen työsuhteen irtisanomisesta. Työsuhdetta ei kuitenkaan irtisanottu, vaan 13.2.2020 sovittiin työntekijän jatkavan työssä niin, että yövuorotyö muutettiin muina aikoina tehtäväksi työksi erikseen sovittuine erityisehtoineen.

Vakuutusyhtiö on antanut asiassa kielteisen päätöksen 20.2.2020. Vakuutus-yhtiön mukaan asiassa on ollut kysymys neuvottelusta työsopimuksen ehtojen muuttamisesta eikä työntekijää ollut irtisanottu, joten asiaa ei olisi voinut välittömästi saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

A Oy on vaatinut kulujensa korvaamista oikeusturvavakuutuksesta laillisine viivästyskorkoineen. A Oy:n mukaan työntekijän työsuhde oli päätetty irtisanoa, ja lisäksi A Oy oli päättänyt lomauttaa työntekijän irtisanomisajaksi. A Oy on vedonnut myös siihen, että työntekijän puolelta sekä irtisanomisen että lomautuksen perusteet oli kiistetty, ja työntekijä oli kertonut saattavansa asian tuomioistuimen käsiteltäväksi. A Oy on katsonut, että työsopimuksen irtisanominen olisi ollut työnantajan kannalta välttämätöntä työsuhteen ehtojen muuttamiseksi. Osapuolet olivat neuvotelleet asiasta ja sopineet riitaisista kohdista oikeudenkäynnin välttämiseksi.

A Oy oli voinut perustellusti olla siinä käsityksessä, että asian riitauduttua ja kun asia riitautuneiden kohtien perusteella oli ollut saatettavissa oikeuteen, se oli myös oikeusturvavakuutuksen piirissä. A Oy:n mukaan vakuutuksen ehtojen kohta, jonka mukaan asian tulee olla riitautunut siten, että se voitaisiin välittömästi saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi, on epäselvä ja sitä tulee tulkita laatijansa vahingoksi. A Oy:n mukaan ”välittömyys” olisi pitänyt määritellä vakuutusehdoissa. Lisäksi kyseinen vakuutusehto on olennainen vakuutustapahtuman määritelmää ja laajuutta rajaava sopimusehto, joka on yllättävä ja ankara, ja joka vakuutusyhtiön olisi pitänyt käydä vakuutuksenottajan kanssa etukäteen läpi ja selvittää sen merkitys.  A Oy:n mukaan kyseinen ehto poikkeaa muiden yhtiöiden vastaavista ehdoista. A Oy on vaatinut myös, että vakuutusyhtiö maksaa tämän asian asianajokulut asian selvittämiskuluina laillisine korkoineen.

Vakuutusyhtiö on toistanut kielteisen kantansa korvattavuuteen. Vakuutusyhtiön mukaan käräjäoikeus ei voi ottaa tutkittavakseen asiaa, jossa on kysymys voimassaolevan työsopimuksen ehtojen muuttamisesta. Vakuutusyhtiön mukaan työsuhdetta koskeva asia on saatettavissa käräjäoikeuden käsiteltäväksi, kun työsuhde on päättynyt tai työntekijä on lomautettu ja kun työntekijä riitauttaa näiden perusteen. Vakuutusyhtiön mukaan työsuhde jatkui, joten se ei ollut saatettavissa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Vakuutusyhtiön mukaan vakuutusehtojen ilmaisu ”välittömästi” tarkoittaa ”heti, ilman välivaiheita”, eikä ilmaisua voinut käsittää muulla tavalla. Välittömyysedellytys ei myöskään ollut yllättävä tai muiden vakuutusyhtiöiden oikeusturvavakuutuksista poikkeava. 

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Sovellettavaksi tulevien yrityksen oikeusturvavakuutusehtojen, jotka ovat voimassa 1.1.2017 alkaen, kohdan 3 mukaan vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka on saatettu Suomessa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa tai välimiesmenettelyssä. Jos kyseessä on ilman oikeudenkäyntiä ratkaistava riita-asia, voidaan vakuutusta käyttää sellaisissa asioissa, jotka olisi Suomessa voitu välittömästi saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi. […]

Ehtojen kohdan 4.1 mukaan riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtumalla tarkoitetaan riidan syntymistä. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta. […]

Ehtojen kohdan 5 alakohdan 15 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa on kysymys siitä, onko vakuutetun ilmoittamasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet kustannukset joko kokonaan tai osittain korvattava oikeusturvavakuutuksesta.

Ehtojen kohdan 6.1 mukaan, jos vakuutettu haluaa käyttää vakuutusta, siitä on kirjallisesti ilmoitettava vakuutusyhtiölle etukäteen. Vakuutusyhtiö antaa tällöin vakuutetulle kirjallisen korvauspäätöksen.

Ehtojen kohdan 7.3.1 mukaan […] jos edellytyksenä asian saattamiselle tuomioistuimen tutkittavaksi on jokin oikeustoimi taikka jossakin elimessä tai toimituksessa tehty päätös, kustannukset korvataan siitä lukien, kun asia voidaan saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi. […]

Ehtojen kohdan 7.5 mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet ennen vakuutustapahtumaa suoritetuista toimenpiteistä tai asian alustavasta selvittelystä taikka sellaisesta riitaisenkin asian selvittelystä tai hoitamisesta, minkä seurauksena vakuutettu perustellustikin luopuu vaatimuksistaan vastapuoltaan kohtaan.[…]

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutusyhtiö vakuutussopimuksen perusteella velvollinen myöntämään A Oy:lle oikeusturvaedun asiassa, jossa on ollut kysymys A Oy:n työntekijän työsuhteen ehtojen muuttamisesta tai työntekijän irtisanomisesta ja lomauttamisesta.

FINE toteaa, että oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja siinä laajuudessa kuin vakuutukseen sovellettavissa sopimusehdoissa on määrätty. 

Nyt sovellettavana olevien oikeusturvavakuutusehtojen mukaan ilman oikeudenkäyntiä ratkaistavien riita-asioiden osalta on kustannusten korvaamisen edellytyksenä, että kyse on asiasta, joka olisi voitu välittömästi saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi. FINE toteaa, että kyseisenlainen vaatimus on oikeusturvavakuutusten ehdoissa tyypillinen. Oikeusturvavakuutuksen yleiseen korvauspiiriin nähden sitä ei myöskään voida sellaisenaan pitää yllättävänä ja ankarana. FINE katsoo, että kyseisen ehdon sanamuoto ”välittömästi saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi” ei myöskään ole epäselvä tai monitulkintainen niin, että sen merkitys oikeusturvavakuutuksessa jäisi epäselväksi.

Nyt käsiteltävässä tapauksessa A Oy on valmistellut työntekijän työtehtävien muutosta vastaamaan muuttuneita vaatimuksia yötyövuorojen osalta. Työntekijä on vastustanut muutosta, ja tästä johtuen A Oy on valmistellut vaihtoehtoisesti työntekijän irtisanomista ja lomauttamista. Asiassa on kuitenkin saavutettu työntekijän kanssa sopimus työtehtävien muuttamisesta ja sen ehdoista.

FINE katsoo, että työntekijän työsuhteen ehtojen muuttamista sekä työsopimuksen irtisanomista ja työntekijän lomauttamista koskeneessa asiassa siihen perehtymisessä, neuvotteluissa ja asiakirjojen laatimisessa ei ole kysymyksessä sellaisen asia, joka olisi siinä vaiheessa voitu saattaa vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla välittömästi käräjäoikeuden käsiteltäväksi. FINE toteaa, että oikeusturvavakuutuksesta ei lähtökohtaisesti korvata yritystoiminnassa usein tarpeellista yleistä asioiden oikeudellisia selvittelyä ja oikeudellista konsultointia. Edellä esitetyin perustein FINE katsoo, ettei vakuutusyhtiöllä ole oikeusturvavakuutusehtojensa perusteella korvausvelvollisuutta A Oy:n hakemista asianajokustannuksista A Oy:n työntekijän irtisanomisen, lomauttamisen ja työsuhteen ehtojen muuttamisen valmistelusta, neuvotteluista ja asiakirjojen laatimisesta.

FINE toteaa vielä, että asiassa sovellettavaksi tulevien vakuutusehtojen kohdan 7.5 mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet asian alustavasta selvittelystä taikka sellaisesta riitaisenkin asian selvittelystä tai hoitamisesta, minkä seurauksena vakuutettu perustellustikin luopuu vaatimuksistaan vastapuoltaan kohtaan. Lisäksi vakuutusehtojen kohdan 3.1.1 mukaan, jos edellytyksenä riita-asian saattamiselle tuomioistuimen tutkittavaksi on jokin oikeustoimi taikka jossakin elimessä tai toimituksessa tehty päätös, kustannukset korvataan siitä lukien, kun asia voidaan saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

A Oy on vaatinut myös tämän vakuutusasian selvittämisestä aiheutuneiden kulujensa korvaamista oikeusturvavakuutuksesta. FINE toteaa, että sovellettavien oikeusturvavakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata kuluja asiassa, jossa on kysymys siitä, onko vakuutetun ilmoittamasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet kustannukset joko kokonaan tai osittain korvattava oikeusturvavakuutuksesta. Näin ollen A Oy:n vaatimat selvittelykustannukset eivät ole oikeusturvavakuutuksesta korvattavia.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski                                       
Esittelijä Lappi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia