Haku

FINE-028552

Tulosta

Asianumero: FINE-028552 (2020)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 28.09.2020

Olivatko mopoauton vauriot aiheutuneet törmäysvahingon välittömänä seurauksena?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan asiakkaan lapsenlapsi oli ajanut 1.11.2018 mopoautolla isoon ja syvään kuoppaan liikenneympyrässä, jossa oli ollut keskeneräinen tietyö. Kuoppaan ajon jälkeen oli havaittu, että mopoautossa ei ollut kaikki kunnossa. Mopoautoa oli tutkittu useammassa korjaamossa ja lopulta oli arvioitu, että mopoauton runko oli vääntynyt. Asiakas oli hakenut korvausta vahingosta kolarointivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vahinkotarkastusta 7.1.2019 koskevan lausunnon mukaan mopoautosta oli vaurioitunut ajoneuvon rungossa kiinni olevat takapyörien alatukivarsien kiinnityskorvakkeet, ja rungossa oli vääntymää alatukivarsien kiinnityskorvakkeiden kohdalla. Sekä oikean että vasemman puolen alatukivarsien kiinnityskorvakkeissa oli useita halkeamia hitsaussaumoissa ja hitsaussaumojen vieressä, ja halkeamien vieressä oli lisäksi tähtimäistä halkeamaa.

Vakuutusyhtiö on antanut asiassa kielteisen korvauspäätöksen 1.2.2019. Vakuutusyhtiön mukaan vahingot ovat mahdollisesti voineet syntyä ilmoitetussa vahinkotapahtumassa, mutta niiden syynä on ollut valmiiksi viallisten alatukivarsien kiinnityskorvakkeiden murtuminen. Vakuutusyhtiön mukaan yhden törmäyksen voimakkuus ei pysty aiheuttamaan ajoneuvossa havaittuja vaurioita.

Asiakas on vaatinut asian uudelleen käsittelyä. Asiakkaan mukaan mopoauto on ollut korjaamolla tutkittavana kaksi viikkoa ennen vahinkoa, ja tuolloin ainoa havaittu vika oli ollut oikeanpuoleisen takapyörän väljä pyöränlaakeri.  Asiakkaan mukaan myös ajoneuvon maahantuojan edustaja oli kertonut, että hänen arvionsa mukaan vauriot olivat syntyneet kyseisen vahingon seurauksena. Vakuutusyhtiö on antanut 21.5.2019 asiassa uuden, kielteisen korvauspäätöksen.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on vaatinut mopoauton korvaamista vahinkopäivän arvon mukaisesti. Asiakas on toimittanut FINElle lisäselvityksenä mopoauton valmistaneen tehtaan valokuvien perusteella antaman lausunnon. Lausunnon mukaan mopoauton valmistajalla ei ole ollut tietoa pohjan rakenteiden kyseisenlaiseen vaurioitumiseen liittyvistä valmistusvioista. Valmistajan lausunnon mukaan kyseisenlaiset vauriot syntyvät joko törmäyksestä tai ajoneuvon sopimattomasta käytöstä kuoppaisilla teillä. Lisäksi asiakkaan toimittamassa sähköpostikeskustelumateriaalissa maahantuojan edustaja on mopoauton valmistajan lausuntoa odotettaessa kertonut, että hänen mielestään murtumakohdat eivät näytä väsymysmurtumilta.

Vakuutusyhtiö on toistanut kielteisen kantansa vahingon korvattavuuteen. Vakuutusyhtiö on lisäksi todennut, että asiakas on toimittanut vakuutusyhtiöön korjaamon sähköpostilausunnon kaksi viikkoa ennen vahinkoa tapahtuneesta korjaamokäynnistä, mutta asiakas ei ole kuitenkaan toimittanut tarkastusraporttia tai kuvia mopoautolle ennen vahinkoa tehdystä tarkastuksesta, eikä myöskään selvitystä tarkastuksen laajuudesta tai sen perusteellisuudesta.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Ajoneuvovakuutusehdot (voimassa 1.1.2017 alkaen)

Vakuutusehtojen kohdan 4.4.1 mukaan kolarointiturvasta korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu vakuutuskohteelle

  • tieltä suistumisesta tai kaatumisesta
  • tien sortumisesta
  • törmäyksestä tai
  • muusta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vakuutuskohdetta ulkoapäin vahingoittavasta syystä.


Vakuutusehtojen kohdan 4.4.2 mukaan turvasta ei korvata vakuutuskohteen, sen osan tai lisälaitteen särkymistä tai vahingoittumista, joka ei ole tapahtunut kohdan 4.4.1 mukaisen vahingon yhteydessä (katso myös kohdat 3 ja 4.11).

Vakuutusehtojen kohdan 4.11.1 mukaan eläintörmäys-, ilkivalta-, kolarointi-, lasi-, palo-, pysäköinti-, varkaus- ja keskeytysturvasta (kohdat 4.2 ¬4.7, 4.10 ja 6) ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat ajoneuvon osalle tai laitteelle itselleen sen rakenne-, valmistus- tai aineviasta, kulumisesta, puutteellisesta kunnossapidosta tai taitamattomasta tai varomattomasta käsittelystä.

Ratkaisusuositus

Asiakkaan mukaan mopoauton vauriot ovat syntyneet, kun asiakkaan lapsenlapsi on ajanut mopoautolla isoon ja syvään kuoppaan 1.11.2018. Vakuutusyhtiön mukaan yhden törmäyksen voimakkuus ei pysty aiheuttamaan havaittuja vaurioita, vaan syynä vaurioitumiselle ovat valmiiksi viallisten alatukivarsien kiinnityskorvakkeiden murtuminen.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvausta hakevalla on näyttötaakka siitä, että korvattava vakuutustapahtuma on sattunut. Saadakseen korvausta vakuutuksesta, asiakkaan on siten osoitettava, että kyseessä on ollut vakuutuksesta korvattavan vahinkotapahtuman aiheuttama vahinko. Mikäli vakuutusyhtiö sen jälkeen vetoaa korvauksen epäämisen perusteena rajoitusehtoon, on vakuutusyhtiön puolestaan osoitettava, että vahinko on johtunut rajoitusehdossa mainitusta syystä.

Tapauksessa sovellettavaksi tulevien vakuutusehtojen kohdan 4.4.1 mukaan kolarointiturvasta korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu vakuutuskohteelle törmäyksestä. Vakuutusehtojen kohdan 4.4.2 mukaan kolarointiturvasta ei korvata ajoneuvon tai sen osan särkymistä, joka ei ole tapahtunut ehtojen kohdan 4.4.1 mukaisen vahingon yhteydessä. Ehtojen kohdan 4.11.1 mukaan ei myöskään korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat ajoneuvon osalle tai laitteelle itselleen sen rakenne-, valmistus- tai aineviasta, kulumisesta, puutteellisesta kunnossapidosta tai taitamattomasta tai varomattomasta käsittelystä.

Kysymys on siitä, onko mopoauton vaurioiden katsottava aiheutuneen välittömästi kaskovakuutuksesta korvattavan törmäyksen tai muun äkillisen ja ennalta arvaamattoman syyn seurauksena. FINE viittaa käytettävissään olevaan asiakirjamateriaaliin ja valokuviin. Asiakas on hankkinut asiassa mopoauton ranskalaisen valmistajan lausunnon. Asiakkaan ja mopoauton maahantuojan välisessä sähköpostikeskustelumateriaalissa on mopoauton maahantuojan edustaja kertonut mopoauton valmistajan lausuntoa odotettaessa, että hänen mielestään murtumakohdat eivät näytä väsymysmurtumalta. Ajoneuvon valmistajan edustaja on antanut mopoautosta valokuvien perusteella lausunnon 6.9.2019. Valmistajan edustajan mukaan valmistajalla ei ole tietoa pohjan rakenteiden kyseisenlaiseen vaurioitumiseen liittyvistä valmistusvioista. Hänen mukaansa kyseisen tyyppiset vauriot syntyvät joko törmäyksestä tai ajoneuvon sopimattomasta käytöstä kuoppaisilla teillä.

Mopoauton on myös kerrottu olleen korjaamolla tutkittavana kaksi viikkoa ennen vahinkotapahtumaa. Korjaamon sähköpostin mukaan tutkimuksessa ei ollut löydetty akseliston osissa ratkeamaa tai murtumien alkuja, vaan ainoa tutkimuksessa havaittu vika mopoauton takapäässä oli ollut oikeanpuoleinen väljä pyöränlaakeri. Tältä osin FINEllä on ollut käytössään vain korjaamon lyhyt sähköpostiviesti, eikä asiassa ole ollut käytettävissä korjaamon korjausselostetta, valokuvia tai muuta selvitystä korjaamolla käynnistä tai sen yhteydessä tehdyistä tutkimuksista.

Vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan suorittaman vahinkotarkastuksen mukaan ajoneuvosta on vaurioitunut takapyörien alatukivarsien kiinnityskorvakkeet, jotka ovat kiinni ajoneuvon rungossa. Vahinkotarkastusraportin mukaan oikean ja vasemman puolen alatukivarsien kiinnityskorvakkeissa on havaittu useita halkeamia hitsaussaumojen vieressä sekä alatukivarsien kiinnityskorvakoiden kohdalla on havaittu vääntymää. Lisäksi hitsaussaumoissa on havaittu useita halkeamia ja niiden vieressä tähtimäistä halkeamaa, joka lausunnon mukaan on tyypillistä väsymismurtumalle. Lausunnon mukaan, vaikka alatukivarsien kiinnityskorvakkeiden halkeaminen ja ajoneuvon rungon vääntyminen on voinut tapahtua ilmoitetussa vahinkotapahtumassa, on kuitenkin kiinnityskorvakkeiden halkeamiselle ja rungon vääntymiselle syynä valmiiksi viallisten alatukivarsien kiinnityskorvakkeiden lopullinen murtuminen kyseisessä tapahtumassa. Lausunnon mukaan yhden törmäyksen voimakkuus ei pysty aiheuttamaan havaittuja vaurioita alatukivarsien kiinnityskorvakkeille sekä ajoneuvon rungolle.

Käytettävissään olevan selvityksien perusteella FINE katsoo, että asiakkaan mopoauton alatukivarsien kiinnityskorvakoiden lopullinen vaurioituminen ja ajoneuvon rungon lopullinen vääntyminen on sinänsä voinut tapahtua kuoppaan ajon yhteydessä 1.11.2018. Vahingon jälkeen mopoautossa on havaittu kuitenkin sekä oikean sekä vasemman puolen alatukivarsien kiinnityskorvakkeissa useita halkeamia hitsaussaumojen vieressä ja alatukivarsien kiinnityskorvakoiden kohdalla on havaittu vääntymää. Tämän lisäksi hitsaussaumoissa on todettu useita halkeamia ja niiden vieressä tähtimäistä halkeamaa. FINE pitää käytettävissään olevien asiakirjojen perusteella mopoautossa löydettyjä vaurioita sen kaltaisina, että ne eivät tyypillisesti synny yksin nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa kuvatun kuoppaan ajon seurauksena. FINE katsoo, että vaurioiden ei ole asiakirjamateriaalin perusteella näytetty aiheutuneen välittömästi vahinkoilmoituksessa kuvatun kuoppaan ajon seurauksena, vaan vaurioiden synnyn taustalla on todennäköisesti ollut pidempiaikainen vauriokehitys tai rakenteiden puutteellisuus, joiden johdosta mopoauton alatukivarsien kiinnityskorvakkeet ovat kuoppaan ajamisen seurauksena lopullisesti päässeet murtumaan ja ajoneuvon runko vääntymään.

Edellä mainituista syistä FINE katsoo käsiteltävänä olevassa tapauksessa jäävän näyttämättä, että kyse olisi ollut törmäyksestä tai muusta vastaavasta ulkoisesta syystä välittömästi aiheutunut vahinko. Sen sijaan kyse on ollut vakuutusehtojen mukaan korvauksen ulkopuolelle rajautuvasta pidempiaikaisesta vauriokehityksestä tai rakenteiden puutteellisuudesta aiheutuneesta vahingosta. FINE pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.


FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä Lappi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia