Haku

FINE-028499

Tulosta

Asianumero: FINE-028499 (2020)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 16.06.2020

Uppfyllande av förutsättningarna för beviljande av rättsskyddsförmån. Ersättningsgilla advokat- och rättegångskostnader. Anlitande av juristhjälp.

Uppgifter om händelseförloppet

Juridisk byrå X väckte 31.5.2017 fordringstalan mot kunden i Österbottens tingsrätt. Tingsrätten meddelade sitt avgörande i ärendet 13.8.2018. Fordringstalan gällde obetalda fakturor för juridiska arvoden från åren 2013–2017. Genom domen ålade Österbottens tingsrätt kunden att till Juridisk byrå X betala sammanlagt 49 667,65 euro i advokatkostnader och därutöver 2 000 euro jämte ränta i ersättning för X:s rättegångskostnader. Kunden ansökte hos Vasa hovrätt om tillstånd till fortsatt handläggning, men hovrätten beslöt 13.6.2019 att inte meddela tillstånd. Kunden ansökte ytterligare om besvärstillstånd hos högsta domstolen, vilken avslog ansökan genom ett beslut av 10.12.2019. Kunden ansökte om att advokatkostnaderna och motpartens rättegångskostnader som hen hade dömts att betala skulle ersättas från kundens rättsskyddsförsäkring. Kunden anlitade inte ombud vid rättegången utan svarade själv på talan och ansökte själv om både tillstånd till fortsatt handläggning och besvärstillstånd. Försäkringsbolaget avslog ansökan om ersättning från rättsskyddsförsäkringen.

Kundens klagomål

Kunden är missnöjd med försäkringsbolagets beslut och anser att hen är berättigad till försäkringsersättning från rättsskyddsförsäkringen.

Enligt kunden har hen inte kunnat framföra ersättningsanspråk till försäkringsbolaget förrän det i tvistemålet har meddelats en dom som vunnit laga kraft, eftersom hen inte haft kännedom om det exakta ersättningsbeloppet förrän domen vunnit laga kraft. Kunden anser att det arvode, sammanlagt 103 000 euro, som Juridisk byrå X krävt har varit orimligt i proportion till det arbete som byrån utfört. Timdebiteringen har också varit högre än timdebiteringen för juridiska uppdrag generellt är i den trakt där kunden bor.

Kunden anmälde missnöje med Österbottens tingsrätts dom inom besvärstiden. Efter att Vasa hovrätt 13.6.2019 beslutat att inte meddela tillstånd till fortsatt handläggning ansökte kunden om besvärstillstånd hos högsta domstolen, och denna avslog ansökan i december 2019. Vid den tidpunkten vann domen som Österbottens tingsrätt hade meddelat laga kraft. Efter det ansökte kunden hos försäkringsbolaget om att rättegångskostnaderna skulle ersättas från rättsskyddsförsäkringen. Kunden har därmed ansökt inom utsatt tid om att försäkringsbolaget ska bevilja ersättning från rättsskyddsförsäkringen.

Försäkringsbolaget har konstaterat att ersättningsanspråket var preskriberat när det i december 2019 lämnades in till försäkringsbolaget . Kunden påpekar att hen inte har kunnat påverka behandlingstiderna i rättsinstanserna och att hen anfört ersättningsanspråk inom ett år från att domen i ärendet vann laga kraft.

Försäkringsbolaget har ansett att kunden för att vara berättigad till ersättning för rättegångskostnader från rättsskyddsförsäkringen borde ha anställt ett nytt rättsbiträde för att representera hen i tvistemålet gällande fordran. Kunden anser att hen inte haft några ekonomiska förutsättningar att anlita en ny jurist; efter att ha erhållit en faktura på totalt 103 000 euro från Juridisk byrå X skulle det ha varit ekonomiskt helt oansvarigt att anställa ett nytt biträde för att ha hand om tvistemålet. Dessutom är kundens hemstad liten också vad gäller kretsen av juridiska biträden, i staden fanns det inget biträde som var villigt att representera kunden i ärendet gällande det juridiska arvodet.

Kunden har representerat sig själv under hela processen. Påpekas bör att Österbottens tingsrätt sänkte Juridisk byrå X:s anspråk om 103 000 euro till 75 000 euro. Kunden har dessutom blivit tvungen att åsidosätta sin verksamhet som taxiföretagare för att kunna bevaka sina rättsliga intressen i ärendet. Detta har förorsakat ett stort ekonomiskt bortfall.

Försäkringsbolagets bemötande

Försäkringsbolaget anser att dess beslut är korrekt och konstaterar följande:

Försäkringstagaren, kunden lämnade 8.12.2019 in till försäkringsbolaget en rättsskyddsanmälan i ett tvistemål om fordran där tvisten grundade sig på obetalda juridiska arvoden från åren 2013–2017.ؘ Utgående från utredningen i ärendet inträffade försäkringsfallet, alltså uppkomsten av tvisten i ärendet, våren 2017. Österbottens tingsrätt ålade genom sin dom som meddelades 13.7.2018 kunden att av räkningarna betala sammanlagt 49 667,65 euro till Juridisk byrå X och ytterligare betala 2 000 euro för X:s rättegångskostnader inklusive ränta. Kunden har ansökt om besvärstillstånd hos både hovrätten och högsta domstolen men fått avslag. Ansökan om ersättning från rättsskyddsförsäkringen för ovannämnda belopp har lämnats in.

Preskription

Försäkringsbolaget har i sitt ersättningsbeslut (31.12.2019) ansett att ersättningsanspråket varit preskriberat när det framförts till försäkringsbolaget, eftersom anmälan lämnades in först när närmare tre år hade gått efter att försäkringsfallet inträffade, dvs. när tvisten uppkom. Försäkringsersättning ska enligt försäkringsavtalet sökas hos försäkringsgivaren inom ett år efter det att den ersättningssökande fick kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och den skadepåföljd som har föranletts av försäkringsfallet. Alla de tre förutsättningarna ska uppfyllas för att preskriptionstiden kan börja.

Med avvikelse från ersättningsbeslutet anser försäkringsbolaget dock att vid rättsskyddsförsäkring anses en skada som utgör ett försäkringsfall, dvs. advokatkostnader som omfattas av försäkringen, uppenbarligen ha uppstått när den försäkrade på grund av tvistemålet blir tvungen att anlita en advokat eller en annan jurist. Eftersom kunden inte anlitade en advokat eller en annan jurist i ärendet, kan ärendets preskriberingstid inte anses ha börjat.

Ersättningsgilla kostnader

Syftet med försäkringen är att ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstått till följd av anlitande av juristhjälp i olika tviste- och brottmål och i ansökningsärenden. Försäkringen ersätter inte motpartens rättegångskostnader som den försäkrade dömts eller förbundit sig att betala.

Ett intresse som är föremål för tvisten kan inte heller ersättas från rättsskyddsförsäkringen, även om ersättningsanspråken skulle grunda sig på en räkning för anlitande av advokat.

Den försäkrade ska också som sitt ombud använda en advokat eller en annan jurist som avlagt en högre högskoleexamen i juridik. Om den försäkrade överhuvudtaget inte anlitar ett ombud eller anlitar någon annan än en person som uppfyller de ovannämnda förutsättningarna som sitt ombud, betalas ersättning inte ut från försäkringen.

I det aktuella fallet har kunden enligt uppgifter som försäkringsbolaget fått inte i något som skede av ärendet som ombud anlitat en advokat eller en annan jurist som avlagt högre högskoleexamen i juridik, utan hen förde själv sin talan. Därmed har det i ärendet inte uppstått några kostnader som kan ersättas från rättsskyddsförsäkringen.

Utifrån det ovannämnda anser försäkringsbolaget att rättsskyddsförmån inte kan beviljas i ärendet och att ersättning i ärendet därmed inte kan betalas ut med stöd av kundens rättsskyddsförsäkring.

Beslutsrekommendation

Frågeställning

I ärendet är det fråga om huruvida kunden bör beviljas rättsskyddsförmån som ersättning för advokatkostnader och motpartens rättegångskostnader som kunden dömts att betala.

Tillämpliga försäkringsvillkor

500.1 Försäkringens syfte

Syftet med försäkringen är att ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstått till följd av anlitande av jurist-hjälp i tviste- och brottmål och ansökningsärenden i försäkringsfall som avses i punkt 500.4.

500.4 Försäkringsfall som ersätts
500.4.1 Definition på försäkringsfall

I ett tvistemål och ett ansökningsärende är försäkringsfallet en uppkommen tvist. En tvist har uppkommit när ett krav som specificerats till sin grund och sitt belopp uttryckligen bestridits i fråga om grunden eller beloppet.

500.6 Åtgärder vid inträffat försäkringsfall
500.6.1

Om den försäkrade vill använda försäkringen, ska detta skriftligen meddelas försäkringsbolaget på förhand. Försäkringsbolaget meddelar då ett skriftligt ersättningsbeslut till den försäkrade.

500.6.2

Den försäkrade ska som sitt ombud använda en advokat eller en annan jurist som avlagt högre högskoleexamen i juridik. Om den försäkrade överhuvudta-get inte anlitar ett ombud eller anlitar någon annan än en person som uppfyll-ler de ovannämnda förutsättningarna som sitt ombud, utbetalas inte ersätt-ning från försäkringen.

500.7.5 Kostnader som försäkringen inte ersätter

Försäkringen ersätter inte motpartens rättegångskostnader som den försäkrade dömts eller förbundit sig att betala.

Bedömning

I ärendet är det fråga om huruvida försäkringsbolagets beslut att inte bevilja kunden rättsskyddsförmån varit rätt eller kunden bör beviljas rättsskyddsförmån som ersättning för advokatkostnader och motpartens rättegångskostnader som hen dömts att betala.

Juridisk byrå X väckte fordringstalan mot kunden i Österbottens tingsrätt 31.5.2017. Tingsrätten meddelade sitt avgörande i ärendet 13.8.2018. Fordringstalan gällde obetalda räkningar för juridiska arvoden från åren 2013– 2017. Österbottens tingsrätt ålade genom sin dom kunden att till Juridisk byrå X betala sammanlagt 49 667,65 euro i advokatkostnader och därutöver 2 000 euro jämte ränta i ersättning för X:s rättegångskostnader. Kunden ansökte om ersättning från sin rättsskyddsförsäkring för advokatkostnaderna och motpartens rättegångskostnader som hen dömts att betala.

Enligt punkt 500.1 i försäkringsvillkoren är syftet med försäkringen att ersätta den försäkrades nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som uppstått till följd av anlitande av juristhjälp i tviste- och brottmål och ansökningsärenden i försäkringsfall som avses i punkt 500.4. Enligt villkorspunkt 500.4.1 är försäkringsfallet i ett tvistemål och ett ansökningsärende en uppkommen tvist. En tvist har uppkommit när ett krav som specificerats till sin grund och sitt belopp uttryckligen bestridits i fråga om grunden eller beloppet.

Enligt den utredning som lagts fram i ärendet uppstod försäkringsfallet år 2017 när kunden svarade på den talan som Juridisk byrå X hade väckt i tingsrätten och bestred X:s yrkanden. Kunden anlitade inte juristhjälp som avses i punkterna 500.1 och 500.6.2 för att svara på talan och inte heller under rättegången i övrigt, i stället förde hen sin talan själv. Tvisten i ärendet gällde obetalda räkningar för juridiska arvoden från åren 2013–2017.

Försäkringsnämnden anser att kostnader som är föremål för en tvist inte kan ersättas från rättsskyddsförsäkringen även om de är advokatkostnader. Advokatkostnaderna i fråga uppstod inte genom skötsel av det aktuella tvistemålet på ett sådant sätt som förutsätts i försäkringsvillkoren. Försäkringen ersätter inte heller motpartens rättegångskostnader som den försäkrade dömts eller förbundit sig att betala. Därmed uppfyller de advokat- och rättegångskostnader som kunden dömts att betala inte definitionen i försäkringsvillkoren av sådana advokat- och rättegångskostnader som rättsskyddsförsäkringen ersätter.

Kunden skulle ha kunnat ansöka om rättsskyddsförmån för att driva tvistemålet i tingsrätten, om hen som ombud hade anlitat en advokat eller en annan jurist som avlagt en högre högskoleexamen i juridik. Så förfor hen emellertid inte, utan på basis av utredningen i ärendet förde hen själv sin talan i tingsrätten och ansökte själv om tillstånd till fortsatt handläggning i hovrätten och om besvärstillstånd hos högsta domstolen. Därmed uppfylls förutsättningarna för beviljande av rättsskyddsförmån i ärendet inte till denna del heller.

Slutresultat

Försäkringsnämnden anser att försäkringsbolagets negativa beslut är adekvat.

Försäkringsnämnden var enig.


FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

Ordförande Norros
Sekreterare Luukkonen

Medlemmar:
Matti Karimäki
Päivi Korpiola
Jorma Rusanen
Outi-Maria Sarpakunnas

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia