Haku

FINE-028370

Tulosta

Asianumero: FINE-028370 (2020)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 08.10.2020

Käyttövesiputken rikkoutuminen keittiössä. Makuuhuoneen lattian eristeiden kastumisvahinko. Kosteusmittausten puutteellisuus. Vuotovahingon laajuus. Makuuhuoneen rakenteiden korjauskustannusten korvaaminen.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan omistaman puurakenteisen (rakennusvuosi 1965) vapaa-ajan asunnon keittiössä oli 19.4.2019 havaittu putkivuoto. Galvanoitu rautaputki oli vuotanut keittiön välipohjassa.

Ensimmäisessä vahinkokartoituksessa 29.4.2019 oli havaittu, että vuotovesi oli kastellut keittiön lattian eristetilaa ja keittiön alapuolella olevan teknisen tilan kattoa.  Kosteusarvoja oli mitattu keittiössä kolmesta mittauspisteestä ja eteisessä yhdestä mittauspisteestä. Keittiössä eristeiden oli todettu olleen kosteita.

Keittiön ja WC:n rakenteiden purkamisen sekä eristeiden poistamisen yhteydessä viikolla 24 (10.–16.6.2019) oli WC:n lattian välipohjan eristeiden kosteutta tarkasteltu silmämääräisesti ja eristeitä käsin pöyhäisemällä. Keittiön ja WC:n rakenteiden koneellinen kuivaus oli aloitettu purkutöiden jälkeen.

WC:n eristeiden kosteusarvoja ei ollut erikseen mitattu millään teknisellä mittausvälineellä. Makuuhuoneen eristeiden kosteustaso oli mitattu kuudesta eri mittauspisteestä 8.8.2019, ja mittausten mukaan kaikissa pisteissä eristeet olivat olleet kosteita. Märkiä eristeitä oli ollut noin 1 metrin levyinen alue WC:n ja makuuhuoneen välisestä seinästä ulkoseinään päin. WC-istuimen alla oli puurakenteessa todettu lahovaurioita. Kellarissa teknisen tilan katon kosteusalue oli kartoituksen tekijän mukaan laajentunut huhtikuun kosteusmittaukseen verrattuna.

Vakuutusyhtiö on sisäisen muutoksenhaluelimensä 19.11.2019 tekemän korvauspäätöksen mukaan korvannut keittiön ja WC:n rakenteiden korjaamisesta aiheutuneet kuivaus- ja korjaustyöt. Vakuutusyhtiö ei ole korvannut makuuhuoneen korjauskustannuksia, koska se on katsonut, ettei niiden ole osoitettu olleen seurausta keittiön putkivuodosta. Vahinkoalueen laajenemiselle makuuhuoneen puolelle ei ole osoitettu mitään vakuutuksesta korvattavaa aiheuttajaa.

Korvauspäätöksen perusteluissa vakuutusyhtiö on todennut, että kohteessa tehtyjen tarkastuskäyntien yhteydessä oli urakoitsijalta saatu selvitys purkutöiden yhteydessä tehdyistä havainnoista. Rakenteiden purkamisen yhteydessä oli todettu, että keittiön puoleisella WC:n seinustalla olivat lattian purkueristeet olleet kosteita ja että kosteus oli levinnyt keittiöstä noin puoliväliin vessan lattian eristetilassa. Makuuhuoneen puoleisella seinustalla WC:n lattian purueristeet olivat olleet kuivia. Urakoitsija oli todennut purkualueen olevan riittävä, koska kosteus ei ollut levinnyt WC:n lattian puoliväliä pidemmälle. Makuuhuoneen betoniholvin oli havaittu olleen kaadolla WC:n suuntaan, joten kallistuma on pikemmin ehkäissyt kosteuden leviämistä makuuhuoneeseen. Lisäksi vakuutusyhtiö on viitannut havaintoihin teknisen tilan kostumisesta keittiön ja WC:n alapuolella. Näillä perusteilla vakuutusyhtiö on katsonut, että 29.4.2019 tehty tarkastus ja purkutöiden yhteydessä tehdyt havainnot olivat olleet riittävän huolellisia vahinkojen laajuuden toteamiseksi.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii korvauksena makuuhuoneen lattian purkamisesta ja rakenteiden kuivaamisesta sekä korjauskustannuksista yhteensä 4.420,86 euroa (purkutyö 1.545,07 euroa, lattialaudat, eristeet ym. 1.131,20 euroa ja lakkaus + hionta 1.144,54 euroa ja työ 600 euroa). Vakuutusyhtiön väittämä, että kyseessä olisi uusi vahinko, on täysin virheellinen. Mitään syytä tai tapahtumaa tälle uudelle vahingolle ei ole.

Ensi vaiheessa kosteusmittauksia tehtiin vain keittiöstä ja eteisen puolelta. Seuraavassa mittauksessa 8.8.2019 oli todettu kosteuden levinneen juoksujen suuntaisesti myös makuuhuoneen puolelle.

WC:n lattia oli purettu asiakkaan vaatimuksesta, ja vasta silloin oli havaittu WC:n lattian eristeiden olleen märkiä. Asiakkaan mielestä ainoa syy kosteusvaurion löytymiseen makuuhuoneen puolelta vasta tarkastuksessa 8.8.2019 on liian suppea ja vajavainen kosteusmittaus 29.4.2019 tehdyn tarkastuksen ja myös purkutyön yhteydessä. WC:n lattian purkutöiden ja eristeiden poistamisen yhteydessä ei ollut tehty minkäänlaisia kosteusmittauksia. Myöskään makuuhuoneen lattian eristeiden kosteutta ei ollut tuolloin mitattu. Lattiaeristeen poiston yhteydessä imuauton kuljettaja pöyhäisi kädellään purueristeitä.

Asiakas on 31.10.2019 muutoshakemuksessaan vakuutusyhtiölle täsmentänyt tapahtumien kulkua. Asiakkaan heti vahingon havaitsemisen jälkeen apuun tilaama putkiliike oli katkaissut päävesilinjan teknisestä tilasta ja tehnyt sinne vedenottopisteen käyttöveden saantia varten. Tuolloin oli myös tarkastettu ja tyhjennetty WC-pöntön säiliö. WC:n lattia oli purettu asiakkaan vaatimuksesta, ja tuolloin oli tämänkin tilan lattian eristeet todettu märiksi. Viereisen makuuhuoneen eristeiden kosteutta ei mitattu vielä tämänkään jälkeen, vaan puhaltimet asennettiin keittiöön ja WC-tilaan. WC-tilan puhallin oli suunnattu keittiöön päin, ei makuuhuonetta kohti. Lattiajuoksut kulkivat suunnassa keittiö - WC - makuuhuone, ja vaurioitunut putki kulki tässä välissä. Valuneen veden kulku oli selvästi havaittavissa näiden juoksujen välissä.

Lattioiden purku ja eristeiden tyhjennys oli tapahtunut viikolla 24 (10. - 16.6.2019). Seuraava kosteuskartoitus oli kuitenkin tehty vasta 8.8.2019, jolloin oli todettu makuuhuoneen lattian eristeet kosteiksi noin 1 m matkalla huoneen puolelle. Tämä kosteus on aivan samassa linjassa aikaisemmin havaitun kosteusvaurion kanssa ja samalta leveydeltä. Olettamukseen siitä, että kyseessä saattaa olla uusi vahinko, ei ole mitään järjellisiä perusteita.

Kartoitusraportissa mainittu rankkasateen aiheuttama vuoto oli ollut erittäin vähäinen ja tehnyt eteisen kattolevyyn halkaisijaltaan 20 cm jäljen. Tämä ei ole voinut aiheuttaa monen metrin päässä ja aivan eri kohdassa olevaa makuuhuoneen kosteusvauriota. Asiakas kiistää myös olettamuksen siitä, että kosteus olisi syntynyt WC:n käytöstä, koska putkiliike oli katkaissut veden tulon ja tyhjentänyt linjat heti sen jälkeen, kun vuoto oli havaittu.  Tämän jälkeen WC:tä oli käytetty muutaman kerran, ja WC:n huuhtelu oli hoidettu kaatamalla ämpäristä vettä WC-pönttöön.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo, ettei asiassa ole esitetty syytä korvauspäätöksen muuttamiselle. Kosteuskartoituksessa 29.4.2019 todettiin, että kellarin ja keittiön betoniholvi oli kostea noin 4 m2 alueelta. Mittausten mukaan eristetilan kosteudet keittiön lattian alla olivat kohollaan noin 6 m2 alueella. Suositeltavina jatkotoimina raportissa esitettiin keittiön tyhjennystä, lattian avaamista ja eristeiden poistoa sekä viereisten huoneiden lattiaeristeiden kosteusmittausta välipohjan kautta.

Keittiön putkivuodon lopullinen purkulaajuus oli määräytynyt purkutöiden edetessä, kun oli todettu vuotoveden levinneen keittiöstä välipohjan betoniholvia pitkin vieressä olevan WC-tilan puolelle. WC:n lattian keittiön puoleisen reunan todettiin olevan kostea johtuen keittiön putkivuodosta. Makuuhuoneen puoleisen reunan todettiin kuitenkin tällöin olevan kuiva, eikä keittiön vuotovesi siten ollut levinnyt makuuhuoneen puolelle asti. WC:n lattian purkutyön jälkeen lattiarakenteita kuivattiin koneellisesti kesän ajan.

WC:n lattiassa ja makuuhuoneessa elokuussa 2019 todettu kastunut alue ei ole seurausta huhtikuussa keittiössä tapahtuneesta putkivuodosta. Alkuperäisessä kartoituksessa WC:n lattiarakenteen makuuhuoneen puoleinen reuna todettiin kuivaksi, eikä keittiön vuotovesi ollut levinnyt makuuhuoneen puolelle. Keittiön ja WC:n lattian avattuja rakenteita oli kuivattu koneellisesti koko kesän ajan, eikä huhtikuussa rakenteisiin joutunut kosteus siten ole enää voinut levitä wc:n lattiarakenteissa ja sitä edelleen makuuhuoneen puolelle. Tämä todetaan selvästi elokuussa tehdyn lisätarkastuksen raportissa.

Lisäksi vahinkopaikalla on todettu, että makuuhuoneen lattian betonivalu kaataa selvästi wc:n suuntaan (vatupassin matkalla noin 1 cm), joten vuotoveden olisi kuivaustyön alkamisen jälkeen pitänyt liikkua ns. ylämäkeen, jotta se olisi voinut kastella makuuhuoneen lattiarakennetta. Vakuutusyhtiön mielestä kohteessa tehdyt tarkastukset ja purkutöiden yhteydessä tehdyt havainnot ovat olleet riittävän huolellisia vahinkojen laajuuden toteamiseksi.

Lisäksi vakuutusyhtiö toteaa, että WC:n ja makuuhuoneen lattiassa todetulle uudelle vahinkoalueelle ei ole osoitettu mitään vakuutuksesta korvattavaa syytä vahingon aiheuttajaksi. Kartoitusraportissa on tuotu esiin mahdollisuus käyttövesien pääsystä rakenteisiin niiden purkamisen yhteydessä (työvirhe) sekä tieto sadevesistä mahdollisena vahingon aiheuttajana, kun eteisen katossa piipun / hormin vieressä on todettu kosteusvauriojälkiä (puutteellisuus). Kumpikaan edellä mainituista tapahtumista ei ole vakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma. Myöskään veden tulviminen avoimesta viemärinpäästä rakenteisiin tai WC-istuimen ämpärillä tapahtuneen huuhtelun yhteydessä rakenteisiin kaadettu vesi ei ole vakuutuksesta korvattava äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnan käytettävissä on ollut muun muassa

 • Tarkastusraportti 29.4.2019 tehdystä vahinkokartoituksesta. Lisätutkimukset kohdan mukaan välipohjan eristetilan kosteusmittaukset tehdään, kun keittiön lattia on avattu ja tyhjennetty. Raportissa olevaan pohjapiirrokseen on merkitty keittiön lattian kostea ala, sekä keittiössä ja eteisessä olleet mittauspisteet. Valokuvatekstin mukaan lattian kostea ala saattaa jatkua WC:n puolelle. Kostea ala rajataan ja tarkistetaan, kun keittiön lattia on auki ja eristeet on poistettu.
 • Raportti 8.8.2019 tehdystä lisäkartoituksesta. Raportin mukaan huhtikuussa havaitun vahingon jälkitarkastusmittausten yhteydessä oli havaittu WC-istuimen ja makuuhuoneen lattian alla märkää eristettä. Lisätutkimuksissa märän eristeen alueen oli havaittu kasvaneen makuuhuoneen puolelle, lähes päätyseinään saakka. Myös teknisen tilan katon pintakosteudet olivat olleet aikaisempaa laajemmalla alueella. Kellarista oli porattu makuuhuoneen kohdalle 6 eristetilan mittapistettä, joissa kaikissa eristeiden kosteustaso oli ollut joko koholla tai kostea.
 • Vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan 16.8.2019 ja 29.8.2019 päivätyt tarkastuspöytäkirjat. Pöytäkirjojen mukaan vahinkoalueen laajentumisen syy tai aiheuttaja ei varmuudella selvinnyt tarkastuskäyntien, eikä vahinkokartoitusten yhteydessä. Käyttövedet oli katkaistu vahingon jälkeen, eikä rakennuksessa ollut pääsiäisen 2019 jälkeen ollut paineellisia putkia. WC-pytty oli ollut käytössä, ja huuhtelu oli tehty kaatamalla vettä ämpäristä pyttyyn. Varmuutta ei ollut siitä, että oliko WC:n lattiassa ollut tulppaamaton viemäriputki aiheuttanut vesivahinkoa. Keittiön putkivuodon lopullinen purkulaajuus oli määräytynyt purkutöiden edetessä. Vuotovesi oli levinnyt keittiöstä välipohjan betoniholvia pitkin WC:n puolelle. Vahinkokartoitukset tehnyt yritys oli todennut, että WC:n lattiarakenteessa makuuhuoneen puoleinen reuna oli ollut kuiva. Keittiön vuotovesi ei ollut levinnyt makuuhuoneen puolelle asti.
 • Loppumittausraportti 18.10.2019, joka sisältää havaintoja 23.8.2019, 13.9.2019 ja 17.9.2019 tehdyistä mittauksista. Vakuutuksenottaja oli purattanut lattiarakenteet ja eristeet makuuhuoneesta. Vahinkoon liittyviä purkutöitä oli raportin mukaan suoritettu koko keittiössä ja osassa WC-tilaa.
 • Valokuvia vahinkokohteesta ja sen rakenteista sekä selvityksiä tarkastus- ja korjauskustannuksista.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko makuuhuoneen lattiarakenteessa havaittu kosteusvaurio ollut suoranainen seuraus keittiössä sattuneesta käyttövesiputken vuodosta.

Sovellettavat vakuutusehdot

Kodin vakuutuksen ehtojen kohdan KO140 (Vakuutusturvan sisältö) mukaan vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttaman suoranaisen esinevahingon, kun omaisuus on vakuutettu toteutuneen riskin varalta. Lisäksi korvataan näissä vakuutusehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti. Korvattavuus määräytyy vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Kohdan KO 144 (Putkivuoto) mukaan vakuutus korvaa omaisuudelle aiheutuneen vahingon, kun neste, höyry tai kaasu on vuotanut ennalta arvaamattomasti ja suoraan

 • rakennuksen tai tontin kiinteistä putkista, laitteista tai säiliöstä.
 • […].


Vakuutusehtojen kohdan KO120 (Keskeisiä määrityksiä) alakohdan 4 (Omaisuuden arvo) mukaan

 • Uusarvolla tarkoitetaan uuden samanlaisen tai lähinnä vastaavanlaisen omaisuuden hankkimiseen tarvittavaa rahamäärää
 • Nykyarvolla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka saadaan, kun uusarvosta vähennetään kohteen iän, käytön, huollon tai hoidon laiminlyönnin tai käyttökelpoisuuden alenemisen aiheuttama arvon alentuminen. Rakennuksen arvoa arvioidessa huomioidaan myös paikkakunnanmuuttuneiden olosuhteiden ja muiden vastaavien syiden selvä vaikutus.
 • […]


Kohdan KO 150 (Korvaaminen)

 • alakohdan 1 (Korvauksen laajuus) [vakuutusyhtiö] korvaa vakuutuksen kohteelle aiheutuneen suoranaisen esinevahingon vakuutuskirjaan merkityn vakuutusturvan mukaisesti. Vakuutus korvaa myös tässä vakuutusehdossa mainitut lisäkustannukset.
 • alakohdan 2.2.2 (Korvauksen määrittäminen, Rakennuksen vahingon määrä) viimeisen kappaleen (Nykyarvon mukainen korvaus) mukaan kun rakennuksen tai rakennuksen osan nykyarvo on vahinkohetkellä alle puolet sen uusarvosta, vahingon määrä lasketaan nykyarvon mukaan. Myös korvaus maksetaan nykyarvon mukaan. Jos vahingoittunut rakennus voidaan korjata, vahingon määrä on niin suuri osa korjauskustannuksista kuin omaisuuden vahinkoa edeltänyt nykyarvo on uusarvosta välittömästi ennen vahinkoa.


Asian arviointi

Lähtökohtaisesti vakuutuksenottajalla on tässä tapauksessa näyttövelvollisuus siitä, että makuuhuoneen rakenteille aiheutunut kosteusvahinko on ollut suoranainen seuraus keittiössä rikkoutuneesta käyttövesiputkesta vuotaneesta vedestä. Kiista ei koske sitä, onko keittiössä todettu käyttövesiputken rikkoutumisesta aiheutunut vuotovahinko ollut vakuutuksesta korvattava. Kiistaa ei ole myöskään siitä, kuuluvatko keittiön ja WC:n korjauskustannukset vakuutuksesta korvattaviksi.

Osapuolet ovat eri mieltä siitä, onko keittiön käyttövesiputkesta vuotanut vesi aiheuttanut myös makuuhuoneen lattian eristeiden kastumisen, vai onko makuuhuoneen vahingot aiheuttanut jokin muu tapahtuma, joka on sattunut keittiön putkivuodon havaitsemisen jälkeen.

Asiassa on kiistatonta se, ettei WC-tilan rakenteiden kosteustasoa ole missään vaiheessa mitattu teknisin apuvälinein. Asiakas on ilmoittanut, että hänen vaatimuksestaan WC:n lattian rakenteita oli purettu, missä vaiheessa näiden eristeiden oli havaittu olleen kosteita. WC:n rakenteiden kosteutta koskevat havainnot oli (kesäkuussa 2019) eristeitä käsin ”pöyhäisemällä” tehnyt ns. imuriauton kuljettaja, joka oli auton imurointilaitteistoa hyväksikäyttäen poistanut keittiön ja wc:n eristeet. Makuuhuoneen rakenteiden kosteustaso oli mitattu 8.8.2019 ja vasta sen jälkeen, kun keittiön ja WC-tilan rakenteita oli jo kuivattu useiden viikkojen ajan.

Asiakkaan ilmoituksen mukaan heti vahingon havaitsemisen jälkeen putkiliike oli katkaissut päävesilinjan teknisessä tilassa, minkä lisäksi putkiliike oli tyhjentänyt WC-pöntön ja tehnyt vedenottopisteen käyttöveden saantia varten. Vakuutusyhtiö ei ole kiistänyt näitä seikkoja. Asiassa ei ole myöskään selvitystä siitä, että rakenteiden purkamisen yhteydessä olisi tapahtunut vuotovahinko, joka selittäisi makuuhuoneen rakenteiden kastumisen.

Vahinkokartoitusraportin mukaan lisätarkistuksissa ei ollut havaittu viemärissä vuotoa, eikä WC-istuimen säiliön tai liitosten vuotoa voitu todentaa, koska kaikki käyttövesilinjat oli katkaistu useasta kohdasta. Uuden kostean alueen todellista syytä ei voitu varmistaa. Raportin johtopäätelmänä on esitetty, että ainut seikka, joka vahingon laajuutta olisi voinut kasvattaa, on uusi vahinko. Uusi vahinko ei ole periaatteessa voinut johtua muusta kuin esimerkiksi WC-säiliön vesistä, jotka ovat voineet päästä käyttövesiputkien purkutöiden yhteydessä rakenteisiin tai sitten sadevesien pääsystä jotakin kautta rakenteisiin.

Vakuutuslautakunta on vakiintuneesti katsonut, että pelkkä jälkikäteispäättely siitä, miten vahinkotapahtuma on saattanut sattua, ei ole riittävä näyttö tapahtuman sattumisesta. Tässä tapauksessa esitetyt arvelut ja oletukset uudesta vahingosta tai sen syystä perustuvat jälkikäteiseen päättelyyn, eikä niiden tueksi ole esitetty esimerkiksi teknistä tai muutakaan näyttöä. Asiakas on kiistänyt sen, että kyseiset seikat olisivat voineet aiheuttaa makuuhuoneen rakenteiden kastumisen huhtikuun ja elokuun 2019 välisenä aikana.

Esitettyjen pohjapiirrosten ja valokuvien mukaan käyttövesiputki on kulkenut keittiöstä WC-tilaan ja sieltä edelleen makuuhuoneen puolelle. Tämäkin seikka puoltaa sitä näkemystä, että makuuhuoneen lattian eristeiden kastumisen syynä on ollut putken ympärillä olleiden eristeiden ja muiden rakenteiden välityksellä makuuhuoneen rakenteisiin kulkeutunut vesi. Vakuutusyhtiö ei ole edes väittänyt, etteikö vettä olisi voinut siirtyä keittiöstä makuuhuoneen lattian eristeisiin. Makuuhuoneen lattian kaato ei Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan ole estänyt veden siirtymistä eristeissä makuuhuoneen lattiassa.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei asiassa ole osoitettu, että makuuhuoneen lattian eristeiden kastumisen olisi aiheuttanut muu vahinkotapahtuma kuin huhtikuussa 2019 keittiössä todettu putkivuoto. Esitetyn selvityksen perusteella lautakunta pitää makuuhuoneen lattiarakenteen ja eristeiden kastumisen syynä keittiön kohdalla huhtikuussa 2019 havaittua vuotoa käyttövesiputkesta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa makuuhuoneen rakenteiden purku- ja uusimiskustannukset vakuutusehtojen mukaisesti.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Pellikka

Jäsenet:
Maso
Vaitomaa
Vyyryläinen
Yrttiaho

Tulosta