Haku

FINE-028301

Tulosta

Asianumero: FINE-028301 (2020)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 16.06.2020

Tuotevastuu. Tuotteen puutteellinen turvallisuus. Hammasvahinko pizzaa syödessä. Vierasesineen olemassaolosta esitetty selvitys. Näyttötaakka. Tuliko vahingonkärsineen hammasvahinko korvata tuotevastuuvakuutuksesta?

Tapahtumatiedot

A (s. 1983) ruokaili 9.11.2019 osuuskunta B:n ravintolassa. Syödessään pizzaa A tunsi puraisseensa johonkin kovaan ja hampaassa d. 24 tuntui kipua. A hakeutui 11.11.2019 terveyskeskuspäivystykseen, jolloin todettiin, että hammas d. 24 oli haljennut syvälle ienrajaan saakka. Hammas jouduttiin poistamaan ja sen korvaamiseksi suositeltiin implanttia. A ilmoitti asiasta osuuskunta B:lle 11.11.2019 ja esitti korvausvaatimuksen tulevasta implanttihoidosta. Osuuskunta B teki asiassa vahinkoilmoituksen vastuuvakuutukseensa.

Vakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksessään, että tuotteen valmistaja, maahantuoja tai myyjä voi joutua korvausvastuuseen, jos tuote ei ole ollut niin turvallinen kuin on ollut aihetta odottaa, ja tästä aiheutuu vahinkoa. Vahinkoa kärsineen on näytettävä toteen vahinko, tuotteen puutteellinen turvallisuus ja turvallisuuspuutteen ja vahingon välinen syy-yhteys. Nyt todetun kaltaisessa vahinkotapahtumassa korvausvastuu voi syntyä, jos tuotteeseen on joutunut vieras esine tuotteen valmistus- tai käsittelyvaiheessa tai tuotteen normaalit ominaisuudet voivat aiheuttaa normaalikuntoisen hampaan vaurioitumisen. Yhtiölle toimitetun selvityksen mukaan A:n syömässä pizzassa oli ollut täytteenä salamia, pancettaa, marinoitua tomaattia ja chili-valkosipuliöljyä. A ei ollut ilmoittanut tapahtuneesta ravintolan henkilökunnalle. Vakuutusyhtiö katsoi asiassa jääneen osoittamatta, että pizzassa olisi ollut jokin vierasesine tai että pizza muuten olisi ollut turvallisuudeltaan puutteellinen. Koska turvallisuuspuutteen olemassaolo jäi osoittamatta, ei osuuskunta B:lle ollut syntynyt vahingosta korvausvastuuta eikä korvausta vastuuvakuutuksesta maksettu.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. A kertoo, ettei hän missään vaiheessa tavoittanut ruoassa ollutta vierasesinettä, vaan se tuli nielaistuksi ruoan mukana. Tapahtuman jälkeen kiinteän ruoan syöminen oli sietämätöntä, mutta lepokipu hampaassa vähäistä. Hampaasta ei myöskään irronnut mitään palaa, eikä A ollut tietoinen vamman laadusta ennen kuin seuraavana maanantaina päivystyksessä. Näistä syistä A ei ymmärtänyt raportoida asiasta ravintolan henkilökunnalle. A:n puoliso toimi tapahtuman todistajana ja hän myös kuuli äänen hampaan haljetessa. A:n puoliso myös valokuvasi hampaan hotellihuoneessa välittömästi tapahtuman jälkeen.

A vaatii osuuskunta B:n vastuuvakuutuksesta korvausta hammasimplantin kustannuksista. Kustannusarvio on noin 4.000 euroa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa kielteisen kantansa. Yhtiö pitää korvausratkaisuaan Vakuutuslautakunnan ja FINEn sekä kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytännön mukaisena.

Yhtiö toteaa, että vaurioitunut hammas d. 24 on käytettävissä olevien hammashoitoasiakirjojen perusteella ollut elävä hammas, jota ei ollut aiemmin hoidettu. Hampaassa oli hampaiston keskiviivasta poispäin olevalla pinnalla alkavaa kariesta (kiillekariesta) sekä eroosiovaurioita kiilteen liukenemisen muodossa. Yhtiö toteaa asiassa jäävän epäselväksi, mikä rikkoi hampaan ja minkä vuoksi hammas vahingoittui. A kertoo nielaisseensa vierasesineen. Väitetty vierasesine ei ole tallessa, eikä mahdollisen esineen alkuperää siis ole voitu tutkia. A tai kukaan todistaja ei ole nähnyt esinettä. Kuvaamistaan kiputuntemuksista huolimatta A ilmoitti asiasta myöhemmin eikä heti syödessään. Jos ruoassa oleva vierasesine on niin kova, että se voi aiheuttaa hammasmurtuman, on epätavanomaista, että henkilö päättää kuitenkin nielaista suunsa tyhjäksi. Väitetty turvallisuuspuute jää yhtiön kannan mukaan osoittamatta, eikä kyseessä siten ole tuotevastuuvakuutuksesta korvattava vahinko.

Vakuutetun kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutettuna olevalle osuuskunta B:lle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa. B:n puolesta on ilmoitettu lautakunnalle, ettei B:llä ole asiaan lisättävää.  

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on käytössään seuraavat selvitykset:

 • A:n valitus lautakunnalle 18.3.2020
 • vakuutusyhtiön vastine 15.4.2020
 • osuuskunta B:n ilmoitus lautakunnalle 20.5.2020
 • vastuuvahinkoilmoitus 25.11.2019
 • A:n ja osuuskunta B:n välistä sähköpostikirjeenvaihtoa 11. - 19.11.2019
 • vakuutusyhtiön korvauspäätös (päiväämätön)
 • A:n ja vakuutusyhtiön välistä sähköpostikirjeenvaihtoa 24.3. - 1.4.2020
 • A:n hammashoitoasiakirjoja ajalta 20.5.2014 - 31.3.2020
 • A:n suusta vahingon jälkeen otettu värivalokuva
 • vakuutuskirja ja vakuutusehdot.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko A:n hammasvahinko korvata osuuskunta B:n vastuuvakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Tuotevastuulain (17.8.1990/694) 3 §:n (8.1.1993/99) mukaan vahingonkorvausta on suoritettava vahingosta, joka on johtunut siitä, että tuote ei ole ollut niin turvallinen kuin on ollut aihetta odottaa. Turvallisuutta arvioitaessa on otettava huomioon ajankohta, jona tuote laskettiin liikkeelle, tuotteen ennakoitavissa oleva käyttö, tuotteen markkinointi ja käyttöohjeet sekä muut seikat.

Lain 4 a §:n (8.1.1993/99) mukaan vahinkoa kärsineen on näytettävä toteen vahinko, tuotteen puutteellinen turvallisuus sekä puutteellisen turvallisuuden ja vahingon välinen syy-yhteys.

Tuotevastuuvakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2014 alkaen) kohdan 1 (korvattavat vahingot) mukaan tuotevastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetusta tuotteesta vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot, kun

 • vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta
 • vahinko on todettu vakuutuskauden aikana
 • vahinko koskee voimassaoloalueella siihen kuuluvissa maissa voimassa olevan oikeuden mukaan käsiteltäviä korvausvaatimuksia.

 

Vakuutettu tuote on aineellinen irtain esine, jonka vakuutettu on liiketoiminnassaan laskenut liikkeelle ja joka on tuotteena tai tuoteryhmänä merkitty vakuutuskirjaan. (…)

Asian arviointi

Näyttötaakka korvausvastuun edellytyksistä eli tuotteen puutteellisesta turvallisuudesta, vahingosta ja vahingon ja turvallisuuspuutteen välisestä syy-yhteydestä on tuotevastuulain mukaan korvausta vaativalla. Asiassa on siten kyse siitä, onko A osoittanut, että pizzassa on ollut turvallisuuspuute, joka on aiheuttanut A:n korvattavaksi vaatiman hammasvamman.

Vakuutuslautakunnalle esitetyn selvityksen mukaan A on 9.11.2019 syönyt osuuskunta B:n ravintolassa pizzaa, kun hän on puraissut johonkin kovaan ja hampaassa d. 24 on tuntunut kipua. A ei ole itse nähnyt vierasesinettä eikä hän myöskään ole ilmoittanut tapahtuneesta ravintolan henkilökunnalle. A on kertonut nielaisseensa suunsa tyhjäksi tapahtuneen jälkeen.

Lautakunnan käsityksen mukaan ei ole yleistä, että hammasvaurion sattuessa mahdollinen vierasesine tai se ruoka-aine, jota parhaillaan syötiin, niellään, jos hammas on vaurioitunut havaittavalla tavalla syönnin yhteydessä. Lautakunta ei pidä A:n jälkikäteispäättelyä vahingon aiheutumistavasta tässä asiassa yksin riittävänä selvityksenä tapahtumainkulusta. Vierasesinettä ei ole otettu talteen, vaikka yleisen kokemuksen mukaan ei ole yleistä, että hammasvaurion sattuessa suu syödään tyhjäksi. Vakuutuslautakunta katsoo asiassa jäävän osoittamatta, että pizza olisi ollut tuotevastuulain tarkoittamalla tavalla turvallisuudeltaan puutteellinen. Näin ollen osuuskunta B:lle ei ole syntynyt vahingosta korvausvastuuta.

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Alinentalo-Pelttari
Korpiola
Rusanen
Sarpakunnas

Tulosta