Haku

FINE-028243

Tulosta

Asianumero: FINE-028243 (2020)

Asiaryhmä: Muut asiat

Ratkaisu annettu: 21.10.2020

Onko pankki antanut harhaanjohtavaa tietoa, kun valuuttaa ei vaihdettu verkkopankissa näkyneeseen kurssiin? Valuutanvaihto. Valuuttakauppa.

Tapahtumatiedot

Asiakkaalla ja hänen puolisollaan on ollut yhteinen SEK-valuuttatili, joka oli avattu vuonna 2011. Asiakas ja hänen puolisonsa myivät asuntonsa heinäkuussa 2019. Käsiraha siirtyi tilille toukokuussa ja loppukauppasumma 15.7.2019.

Asiakas ja hänen puolisonsa kävivät sovitussa tapaamisessa pankin konttorissa 17.12.2019. Kauppasumma siirrettiin euromääräiselle lainanhoitotilille ja siirtosumma oli 269.373,70 euroa valuuttakurssin ollessa 10,6004.

Asiakkaan valitus

Asiakas on valituksessaan kertonut, että hän oli puolisonsa kanssa seurannut Ruotsin kruunun ja euron välisen kurssin kehitystä koko syksyn ajan lähes päivittäin verkkopankissa. Muutos on näkynyt tapahtuvat aina klo 17 ja kurssinoteerauksena on näkynyt olleen pankin keskikurssi. Myös tiliotteella loppukauppasumman kurssina näkyi 10,55, joka vastasi tätä keskikurssia. Tämä informaatio antoi asiakkaalle syyn olettaa, että arvo, joka tilitiedoissa näkyi, oli todellinen.

Tapaaminen pankissa 17.12.2019 oli etukäteen sovittu ja asiakas oli puolisoineen selvittänyt mitä asioita käynnillä oli tarkoitus tehdä. Kauppasumma oli tarkoitus siirtää euromääräiselle lainanhoitotilille ja maksaa tämän jälkeen pankissa olevat lainat sekä jakaa loppuosa asuntokaupan tuotosta.

Asiakas oli aamulla tarkastanut tilin saldon, joka oli 274.003,15 euroa (kurssi 10,42). Kun rahasiirto tehtiin pankissa, siirtosumma oli 269.373,70 euroa ja kurssi oli 10,60. Asiakas reklamoi asiasta välittömästi, kun heille tuotiin tilisiirtolomake allekirjoitettavaksi. Pankin työntekijät eivät osanneet selittää mistä ero johtui. Asiakas ja hänen puolisonsa allekirjoittivat tilisiirtolomakkeen, koska heidän oli välttämätöntä saada lainojen maksu ja rahojen jako suoritettua kuluvan vuoden aikana.

Verkkopankin valuuttakurssilistassa on kyllä näkyvissä maininta, että listakurssit ovat voimassa vain alle 50.000 euron summissa. Tästä huolimatta pankilta saatu informaatio valuuttatilistä ja -kursseista on ollut kokonaisuudessaan harhaanjohtavaa. On outoa, jos keskikurssia käytetään valuuttatilillä osoittamaan valuuttatilin eurosummaa, jos kurssi ei ole todellinen. Tai jos kurssi ei ole todellinen, tämä tulisi kertoa asiakkaalle selkeästi. Mistään ei selkeästi käynyt ilmi käytettävä valuuttakurssi.

Pankki on viitannut, että asiakas on mahdollisesti seurannut kurssia jostain ”väärästä paikasta” verkkopankissa. Pankki on kuitenkin päivittäin ilmoittanut asiakkaan valuuttatilin tapahtumatiedoissa valuuttamäärälle euromääräisen vasta-arvon. Jos tällä keskikurssilla ei asiakas tee mitään, miksi pankki käyttää sitä? Asiakas ei voinut myöskään tehdä tilisiirtoa verkkopankissa, joten pankin viittaus siihen, että asiakas olisi nähnyt käytettävän kurssin verkkopankissa maksaessaan, on merkityksetön.

Asia ei tuntunut olevan myöskään pankin henkilöstön tiedossa. Toimihenkilöt luulivat, että tilisiirto tehdään normaalina tilisiirtona, mikä ei kuitenkaan onnistunut.

Jos asiakas ja hänen puolisonsa olisivat tienneet käytettävän valuuttakurssin ennakkoon, he olisivat siirtäneet asuntokaupasta heidän Ruotsissa olevalle pankkitilille heidän tyttärensä osuuden asuntokaupasta (34 %) eli 970.604,46 SEK sekä kaikkien kolmen lapsen asuntokaupasta Ruotsiin maksettavan vero-osuuden, yhteensä 155.025 SEK. Näin menetellen pankin valuuttatilille siirrettävä kokonaissumma olisi ollut 39,42 % pienempi, joten kurssitappiota olisi tullut vastaavasti vähemmän. Asiakas ja hänen puolisonsa eivät myöskään olisi odottaneet kurssin vaihtelua puolta vuotta, jolloin he olisivat maksaneet lainan pois jo heinäkuussa ja olisivat säästäneet korkokuluissa merkittävästi.

Asiakas ja hänen puolisonsa eivät toimineet näin, koska heidän käsityksensä mukaan oli yksinkertaisempaa maksaa koko kauppasumma pankin valuuttatilille ja sitten hoitaa kaikki tarvittavat maksutapahtumat, jako-osuudet, lainojen maksut ym. yhdellä kertaa.

Asiakas vaatii pankkia korvaamaan verkkopankissa näkyneen euromäärän 274.003,15 euroa ja toteutuneen euromäärän 269.373,70 euroa välisenä erotuksena 4.629,45 euroa.

Pankin vastine

Pankki on vastineessaan katsonut, että asiakkaan ja hänen puolisonsa valuuttatilitapahtuma on toteutettu lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleisten ehtojen mukaisen kurssikäytännön mukaisesti. Tämän vuoksi pankki ei katso olevansa korvausvelvollinen asiassa.

Maksutapahtuman vasta-arvo euroissa on määräytynyt maksujen välityksen yleisissä ehdoissa mai­nittujen kurssien mukaan. Pankki pitää toimipaikoissaan ja verkkopalvelussaan maksupalvelun käyt­täjän saatavilla maksuissa ja maksujenvälityksessä käytettävät valuuttakurssit ja tiedot kurssikäytännöstään. Asiakas voi seurata kursseja myös ollessaan kirjautuneena sisään pankin verkkosivustolle.

Verkkopalvelussa valuuttatilin saldon vasta-arvo euroina näytetään alalla vallitsevan käytännön mukaan EKP:n keskikurssilla laskettuna, koska etukä­teen ei voida tietää, mitä tilillä olevalle valuutalle tehdään; ts. maksaako asiakas esimerkiksi laskun tilin valuutassa vai nostaako hän tilivaroja eurotilille. Eri tapahtumissa käytetään eri vaihtokursseja. Pankin verkkopalvelusta löytyy myös ajantasaiset pankin osto- ja myyntikurssit. Jos asiakas olisi tehnyt maksun verkkopankissa, olisi siinä yhteydessä tuotu esiin käytettävä kurssi.

Valuuttakurssin muutoksia sovelletaan välittömästi ilman ennakkoilmoitusta.

Pankki ilmoittaa käytetyn valuuttakurssin maksajalle maksutapahtuman toteuttamisen jälkeen tiliehdoissa sovitulla tavalla.

Maksujen välityksen yleisiin ehtoihin sisältyvien lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen ylei­siin ehtoihin perustuen tehtäessä siirto valuuttatililtä euro-tilille käytetään sillä hetkellä voi­massa olevaa kurssia: "Pankki ostaa" (koska pankki ostaa asiakkaalta kruunuja ja maksaa ne euroilla). Mikäli maksutapahtuman vasta-arvo euroissa on yli 50.000 euroa, tapahtumassa käytetään valuuttakaupan kurssia (markkinakurssi).

Asiakkaan tapauksessa käytetty markkinakurssi 10,6004 on ollut parempi kuin alle 50.000 euron maksutapahtumissa käytetyt "Pankki ostaa" -listakurssit (10,6102–10,6485) olivat tuona kyseisenä päivänä. Jos asiakas ja hänen puolisonsa eivät olisi hyväksyneet saamaansa kurssia, valuuttakauppa olisi jäänyt tekemättä.

Pankki ei ollut tietoinen asiakkaan ja hänen puolisonsa tarpeesta siirtää osa varoista suoraan Ruotsiin.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

  • Tilisopimus.
  • Maksujenvälityksen yleiset ehdot. Ehtoihin kuuluvat euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot sekä lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen erimielisyyden ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava onko pankki antanut virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa valuuttakauppaan liittyen. Jos pankin katsotaan antaneen virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa, lautakunnan on arvioitava onko tällainen tieto vaikuttanut asiakkaan päätökseen tehdä valuuttakauppa ja onko siitä aiheutunut korvattavaa vahinkoa.

Sovellettavat sopimusehdot

Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleisten ehtojen kurssikäytäntöä koskevan kohdan mukaan:

”Maksutoimeksiannon toteuttamisessa käytetty kurssi on [pankin] noteeraama maksun käsittelyhetken listakurssi, jollei muuta ole sovittu. Lähtevissä maksuissa käytetään Pankki myy -kurssia ja saapuvissa maksuissa Pankki ostaa -kurssia. Valuuttakauppaa edellyttävissä maksuissa käytetään valuuttakaupan tekohetken [pankin] markkinakurssia.

Valuuttakurssin muutoksia sovelletaan välittömästi ilman ennakkoilmoitusta.

Pankki pitää toimipaikoissaan ja [pankin] verkkopalvelussa maksupalvelun käyttäjän saatavilla maksuissa ja maksujenvälityksessä käytettävät valuuttakurssit ja tiedot kurssikäytännöstään.

Pankki ilmoittaa käytetyn valuuttakurssin maksajalle maksutapahtuman toteuttamisen jälkeen tiliehdoissa sovitulla tavalla.”

Asian arviointi

Asiassa on riidatonta, että asiakas on seurannut SEK-määräisen talletuksensa euromääräistä kehitystä verkkopankissa. Talletuksen vaihtokurssi on ilmoitettu EKP:n keskikoron mukaan. Verkkopankissa on ilmoitettu, että käytettyä kurssia sovelletaan alle 50.000 euron määräisiin maksutapahtumiin, minkä asiakas on tiedostanut.

Asiakkaan mukaan SEK-tilillä 17.12.2019 olleen talletuksen euromääräinen arvo oli verkkopankissa ilmoitetun kurssin 10,42 mukaan yhteensä 274.003,15 euroa. SEK-tilillä ollut talletus siirrettiin asiakkaan euromääräiselle lainanhoitotilille. Koska tilisiirto oli yli 50.000 euroa, pankki teki valuuttakaupan 10,6004 kurssiin ja asiakkaan ja hänen puolisonsa tilille siirtyi 269.373,70 euroa. Pankin selvityksen mukaan alle 50.000 euron maksutapahtumassa olisi käytetty ehtojen mukaisesti Pankki ostaa -kurssia, joka oli kyseisenä päivänä valuuttakaupassa käytettyä kurssia huonompi (10,6102–10,6485).

Asiakkaan hyväksymien ehtojen mukaan saapuvissa maksuissa käytetään Pankki ostaa -kurssia ja valuuttakauppaa edellyttävissä maksuissa käytetään valuuttakaupan tekohetken pankin markkinakurssia. Pankin mukaan pankin ostaessa asiakkaalta kruunuja euroilla käytetään Pankki ostaa -kurssia.

Asiassa ei ole esitetty, että valuutanvaihto olisi tehty sopimusehtojen vastaisesti tai että käytetty kurssi olisi ollut virheellinen. Asiakas ja hänen puolisonsa ovat allekirjoituksellaan hyväksyneet käytetyn valuuttakurssin. Asiakas on vedonnut siihen, että pankin verkkopankissa ilmoittama EKP:n keskikurssi on ollut harhaanjohtava. Lisäksi asiakkaan mukaan pankin toimihenkilötkään eivät näyttäneet olleen tietoisia miten valuutanvaihto tapahtuu.

Pankin mukaan verkkopankissa olisi toisaalla näkynyt alle 50.000 euron maksutapahtumissa käytettävä Pankki ostaa -kurssi. Lisäksi pankki katsoo, että verkkopalvelussa valuuttatilin saldon vasta-arvo euroina näytetään alalla vallitsevan käytännön mukaan EKP:n keskikurssilla laskettuna, koska etukä­teen ei voida tietää, mitä tilillä olevalle valuutalle tehdään.

Jos asiakas ja hänen puolisonsa olisivat tienneet käytettävän valuuttakurssin ennakkoon, he olisivat asiakkaan mukaan siirtäneet asuntokaupasta heidän Ruotsissa olevalle pankkitilille heidän tyttärensä osuuden asuntokaupasta (34 %) eli 970.604,46 SEK sekä kaikkien kolmen lapsen asuntokaupasta Ruotsiin maksettavan vero-osuuden, yhteensä 155.025 SEK. Tällöin kurssitappiota olisi tullut vähemmän.

Pankkilautakunta toteaa, että SEK-tililtä voidaan tehdä joko SEK-määräisiä suorituksia tai vaihtaa sitä johonkin toiseen valuuttaan. Tehtäessä SEK-määräisiä suorituksia ei valuutanvaihtoa tapahdu. Jos tililtä siirretään euromääräiselle tilille tai nostetaan euroja, käytetään Pankki ostaa -kurssia tai tehdään valuuttakauppa. Pankki ei ole esittänyt vaihtoehtoa, jossa käytettäisiin Pankki myy -kurssia. Luonnollisesti asiakkaan ostaessa pankilta kruunuja euroilla käytetään Pankki myy -kurssia, mutta tällä ei ole merkitystä asiakkaan SEK-tilillä olevien varojen euromäärään. Pankkilautakunta katsoo, että käytettäessä EKP:n keskikorkoa asiakkaalle voi syntyä liian positiivinen kuva SEK-tilillä olevien varojen euromääräisestä arvosta.

Asiakkaan mukaan myöskään pankin toimihenkilöt eivät ole olleet tietoisia käytettävästä kurssista. Asiassa ei ole esitetty, että asiakkaalle olisi esitetty ennen valuuttakauppaa mitä kurssia käytetään tai miten käytettävä kurssi valikoidaan.

Pankkilautakunta katsoo, että asiakas on ollut pankista saadun informaation harhaanjohtavuuden tai puutteellisuuden vuoksi epätietoinen käytettävästä kurssista.

Lautakunta toteaa kuitenkin, että asiakas on ollut tietoinen, ettei verkkopankissa ilmoitettua kurssia käytettäisi 17.12.2019 tilisiirtoon, koska se oli määrältään yli 50.000 euroa. Lautakunta toteaa lisäksi, että lopullinen valuuttakaupassa käytettävä markkinakurssi määräytyy vasta toteutuksen hetkellä eikä valuuttakaupalle voida välttämättä antaa etukäteen sitovaa kurssia.

Edelleen lautakunta toteaa, että asiakkaalle olisi käytettävästä kurssista huolimatta ollut edullisempaa siirtää SEK-tililtä suoraan SEK-määräiset suoritukset Ruotsiin sen sijaan, että ne olisi vaihdettu ensin euroihin ja sen jälkeen takaisin kruunuiksi.

Lautakunta katsoo siten, ettei käytettävästä valuuttakurssista saadun informaatiolla harhaanjohtavuudella tai puutteellisuudella ole ollut vaikutusta asiakkaan ja hänen puolisonsa päätökseen tehdä ensin valuuttakauppa.

Asiakkaan mukaan hän olisi siirtänyt varat aiemmin, jos hänellä olisi ollut oikeat tiedot käytettävästä kurssista. Lautakunta toteaa, että verkkopankissa näytetty keskikurssi ja yli 50.000 euron tapahtumissa käytetty markkinakurssi kehittyvät samansuuntaisesti. Lautakunta katsoo siten, että asiakkaan ja hänen puolisonsa päätökseen odottaa heidän kannalta parhaan vaihtokurssin saamiseksi ei ole ollut vaikutusta sillä, että vaihto on tapahtunut keskikurssin sijaan markkinakurssiin.

Pankkilautakunta katsoo siten, ettei asiassa ole näytetty pankin toiminnasta aiheutuneen asiakkaalle korvattavaa vahinkoa.

Lopputulos

Pankkilautakunta ei suosita korvausta.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Heino

Jäsenet:
Ahlroth
Atrila
Laine
Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia