Haku

FINE-028234

Tulosta

Asianumero: FINE-028234 (2021)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 22.12.2021

Lakipykälät: 32, 61

Toiminnan vastuu. Vakuutusehtojen soveltaminen. Vakuutuksenottajan haltuun annetun yleisavaimen katoaminen. Lukkojen uudelleensarjoituksen korvattavuus. Esinevahinko. Pelastamiskustannukset.

Tapahtumatiedot

X Oy:n 13.8.2019 päivätyn vahinkoilmoituksen mukaan sen työntekijän hallussa ollut asiakkaan kiinteistön yleisavaimet sisältänyt avainnippu oli kadonnut 11.12.2018. Kiinteistön omistaja vaati lukkojen uudelleen sarjoitusta, koska avaimet olivat kadonneet kiinteistön läheisyyteen. Lukot sarjoitettiin 30.4.2019.

X Oy haki korvausta vahingosta toiminnan vastuuvakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö kieltäytyi päätöksellä 16.9.2019 maksamasta korvausta. Vakuutusyhtiön mukaan kadonnut avain oli ollut vakuutuksen rajoitusehdossa mainituin tavoin vakuutetun hallussa ja huolehdittavana, eikä kadonneesta avaimesta siten voitu suorittaa korvausta. Lisäksi yhtiö totesi, että sen saamien tietojen perusteella lukkojen uudelleensarjoittaminen ei ollut tarpeen välittömästi uhanneen vahingonvaaran torjumiseksi, jonka vuoksi uudelleen sarjoittamisesta aiheutuneita kuluja ei korvattu vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

X Oy on pyytänyt ratkaisusuositusta vahingon korvaamisesta vastuuvakuutuksesta. Valituksessaan 16.3.2020 X Oy on lausunut, ettei se ollut pyytänyt vakuutetun hallussa olleiden ja kadonneiden avainten korvaamista, vaan kiinteistöön tarpeistoesineinä kiinnitettyinä olevien lukkojen lukkosylinterien uudelleen sarjoittamisesta syntyneiden kustannusten korvaamista, jotka se oli joutunut korvaamaan kiinteistön omistajalle. Vahinko ei siten ollut kohdistunut vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla avaimiin, vaan lukkoihin, jotka eivät ole olleet vakuutetun hallussa. Siten vakuutuksen antajan päätös on virheellinen ja uudelleen sarjoittamisesta aiheutuneet kulut tulee korvata vastuuvakuutuksesta.

Lisäkirjeessään 13.5.2020 X Oy on todennut, että toisin kuin vakuutusyhtiö esittää, esinevahinko on syntynyt asunto-osakeyhtiön lukitusjärjestelmälle eikä esinevahinko ole avainnipun katoaminen. X Oy kiistää vakuutusyhtiön näkemyksen siitä, että asiaan tulisi soveltaa yleisiä vakuutusehtoja vahingon rajoittamisesta. Tässä tapauksessa lukitusjärjestelmän kyky estää rakennukseen pääsy oli heikentynyt, koska lukitusjärjestelmään sopiva yleisavain oli kadonnut. Lukitusjärjestelmän uusimisesta syntyneet kustannukset ovat siten korvattavaa vahinkoa.

Vakuutusyhtiö on väittänyt korvausvastuun välttääkseen, ettei ollut esitetty selvitystä siitä, että avaimia olisi käytetty. Avaimen käyttämisestä ei kuitenkaan jäänyt jälkiä, joten X Oy:n mielestä näyttövaatimus oli mahdoton. Vakuutusehdoissa ei määrätty, että avainten katoamisen vuoksi noudatettaisiin vakuutussopimuslain vaatimusta pelastamisvelvollisuuden noudattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Lukitusjärjestelmä oli korjattu 21.2.2019.

Vakuutusyhtiö on vastineessaan 28.4.2020 kiistänyt X Oy:n korvausvaatimuksen.  Vakuutusyhtiö on vedonnut vakuutusehtoihin ja todennut, että kadonnut avainnippu oli ollut vakuutusehdoissa mainituin tavoin X Oy:n työntekijän hallussa, säilytettävänä ja huolehdittavana. Lukkojen uudelleen sarjoittaminen ei ollut myöskään tarpeen välittömästi toisen omaisuutta uhanneen vahingonvaaran torjumiseksi. Vakuutusyhtiön saamien tietojen mukaan avaimen katoamisen ja lukkojen uudelleen sarjoittamisen välillä oli kulunut huomattavan pitkä aika. Avaimet oli ilmoitettu kadonneeksi 11.12.2018, mutta lukot oli sarjoitettu uudelleen vasta 30.4.2019. Selvityksistä ei myöskään ilmennyt, että avainta olisi yritetty käyttää oikeudettomasti tai että se olisi ylipäätään päätynyt sivullisen haltuun.

Vakuutusehtojen mukaan vastuuvakuutuksesta korvataan välittömästi uhkaavan vahingon torjumisesta aiheutuneet kohtuulliset ja välttämättömät kulut siltä osin, kun ne ovat aiheutuneet toimenpiteistä, joilla torjutaan tai poistetaan välitön toiselle aiheutuvan vahingon uhka ja niillä torjutaan vastuuvakuutuksesta korvattavissa olevan vahingon syntyminen. Lukkojen sarjoituskustannusten korvattavuusarviointi vastaa yleisiä vahingonkorvausvelvollisuuden edellytyksiä ja vakuutussopimuslain vaatimusta pelastamisvelvollisuuden noudattamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta. Näin ollen lukkojen uudelleen sarjoittaminen voidaan korvata vakuutuksesta, jos se on tarpeen välittömästi toisen omaisuutta uhkaavan vahingonvaaran torjumiseksi. X Oy ei kuitenkaan ollut esittänyt selvitystä siitä, että lukkojen uudelleen sarjoittaminen oli tarpeen välittömästi toisen omaisuutta uhanneen vahingonvaaran torjumiseksi.

Lisävastineessa 29.5.2020 vakuutusyhtiö on lausunut, että suoranainen esinevahinko oli kadonneiden avainten arvo. Avaimen katoamisesta lukkojen uudelleen sarjoittamiseen oli kulunut yli neljä kuukautta. X Oy oli vahinkokäsittelyn yhteydessä ilmoittanut, että sarjoitus oli aloitettu 30.4.2020, mikä ilmeni myös vakuutusyhtiölle toimitetusta laskusta. Lukkojen materiaaleja oli laskutettu 21.2.2019.  Vakuutusyhtiö on vedonnut FINEn ratkaisukäytäntöön todeten, että vaikka sarjoitustoimiin katsottaisiin ryhdytyn 21.2.2019, oli avainten katoamisesta kulunut jo kaksi kuukautta eikä toisen omaisuuteen kohdistunutta välitöntä vahingon vaaraa tässäkään tapauksessa ollut.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Toiminnan vastuuvakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen (voimassa 1.1.2016 lähtien) kohdan 1 mukaan toiminnan vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, kun

  • vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta
  • vahinko on todettu vakuutuskauden aikana ja
  • vahinko koskee voimassaoloalueella siihen kuuluvissa maissa voimassa olevan oikeuden mukaan käsiteltäviä korvausvaatimuksia. (…)


Toiminnan vastuuvakuutusturvaa rajoittavat vakuutusmäärä, omavastuu sekä Vastuuvakuutusten yhteisten ehtojen kohdan 4 yhteiset korvausrajoitukset ja alla kohdassa 2 mainitut Toiminnan vastuuvakuutuksen korvausrajoitukset ja mahdolliset erityisehdot.

Vakuutusehtojen kohdan 2.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa oli vakuutetun hallussa, lainassa tai vakuutetun muutoin hyödykseen käytettävänä.

Vastuuvakuutusten yhteisen sopimusehtojen (voimassa 1.1.2014 lähtien) kohdan 5.3.4 mukaan vastuuvakuutuksesta korvataan välittömästi uhkaavan vahingon torjumisesta aiheutuvat kohtuulliset ja välttämättömät kulut siinä tapauksessa ja siltä osin kuin

  • ne ovat aiheutuneet toimenpiteistä, joilla torjutaan tai poistetaan välitön toiselle aiheutuvan vahingon uhka ja
  • niillä torjutaan vastuuvakuutuksesta korvattavan vahingon syntyminen.


Vakuutussopimuslain 32 §:n 1 momentin mukaan vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin vakuutuksenantajan oikeuden säilyttämiseksi vahingon aiheuttajaa kohtaan. Vakuutetun tulee, mikäli mahdollista, noudattaa vakuutuksenantajan sanotussa tarkoituksessa antamia ohjeita.

Vakuutussopimuslain 61 §:n mukaan vakuutuksenantaja on velvollinen korvaamaan 32 §:ssä tarkoitetun pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin.

Vahingonkorvauslain (31.5.1074/412) 5 luvun 5 §:n mukaan esinevahinkona on korvattava esineen korjauskustannukset ja vahingosta aiheutuneet muut kulut sekä arvonalennus taikka tuhoutuneen tai hukatun esineen arvo ja lisäksi tulojen tai elatuksen vähentyminen.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, onko vakuutusyhtiön korvattava X Oy:n asiakkaan rakennuksen lukkojen uudelleen sarjoittamisesta aiheutuneet kustannukset X Oy:lle myöntämästään toiminnan vastuuvakuutuksessa sen johdosta, että X Oy on kadottanut kiinteistön yleisavaimen.

Asiakirjojen mukaan X Oy:n työntekijä oli 11.12.2018 kadottanut hallussaan olleen avainnipun, joka on sisältänyt myös kiinteistön yleisavaimen. X Oy on katsonut olevansa korvausvelvollinen kiinteistönomistajalle aiheuttamastaan vahingosta ja on vaatinut sen korvaamista vastuuvakuutuksestaan. FINE katsoo, että yleisavaimen hukkaamisesta on aiheutunut esinevahinko, joka vakuutusyhtiön kertomalla tavalla jää seurauksineen vastuuvakuutuksen rajoitusehdon 2.1 nojalla vakuutussopimuksen mukaisen korvausvastuun ulkopuolelle. Tämä esinevahinko on kokonaisuudessaan vakuutusehtojen rajoitusehdon mukainen vakuutuksenottajan käsiteltävänä tai huolehdittavana olevalle omaisuudelle aiheutunut vahinko, jota ei korvata vakuutuksesta. 

Asiaa on arvioitava vielä siltä kannalta, onko lukkojen uudelleen sarjoittamiskustannukset korvattava kyseisillä lukoilla suojattua omaisuutta uhanneen vahingonvaaran torjunnan perusteella eli vastuuvakuutusten yhteisten ehtojen kohdan 5.3.4 mukaisina välittömästi uhanneen vastuuvahingon torjuntakustannuksina. Saadun selvityksen mukaan kiinteistön lukot on avaimen katoamisen jälkeen sarjoitettu uudelleen. Lukkojen sarjoittamiseen liittyviä materiaaleja on laskutettu laskulla 21.2.2019, mutta 30.4.2019 päivätyn laskun mukaan itse sarjoitustoimenpiteet oli tehty vasta 30.4.2019.

Vakuutuslautakunta on vakiintuneesti noudattamassaan ratkaisukäytännössä katsonut, että vakuutuksesta korvattaviksi tulevissa vahingon rajoittamis- ja torjuntatoimissa on pääsääntöisesti kyse välttämättömistä, poikkeuksellisista ja pikaisista toimenpiteistä äkillisissä tai välittömästi uhkaavissa vahinkotilanteissa henkilöiden hengen ja terveyden tai omaisuuden suojelemiseksi vahingolta tai sen laajenemiselta. Avainvahingoissa vaaran välittömyyttä on arvioitu yhtäältä avaimen katoamisolosuhteiden ja toisaalta vakuutetun ja vahingonkärsijän avaimen katoamisen jälkeisen menettelyn perusteella.

Nyt puheena olevassa tapauksessa asiakirjoista ei ilmene, että X Oy sen paremmin kuin kiinteistön omistajakaan olisivat avaimen katoamisen huomattuaan viipymättä ryhtyneet vahingon uhkaa rajoittaneisiin suojaamistoimiin. Mainittuina vakuutussopimuslain 32 §:n tarkoittamina välittömästi uhanneen vahingon torjuntatoimina olisi pidettävä esimerkiksi kiinteistön tilapäisen vartioinnin järjestämistä ja lukkojen pikaista uudelleensarjoittamista. Tässä tapauksessa lukot on sarjoitettu uudelleen vasta 30.4.2019, eli yli neljä kuukautta avainten katoamisen jälkeen. Asiakirjaselvityksestä ei myöskään ilmene, oliko yleisavain kadonnut rakennukseen tai sen välittömään läheisyyteen, eikä se, oliko avaimessa ollut sellaisia tunnistetietoja, joiden perusteella avain olisi ollut yhdistettävissä nimenomaan kyseiseen kiinteistöön. Asiasta saadun selvityksen perusteella ei voida päätellä, että avaimet olisivat joutuneet jonkun ulkopuolisen henkilön haltuun.

Lausumansa seikat huomioon ottaen, FINE katsoo, että asiassa on jäänyt näyttämättä, että yleisavaimen katoamisesta olisi tässä tapauksessa aiheutunut vakuutusehtojen kohdassa 5.3.4 ja vakuutussopimuslain 32 §:ssä edellytettyä välitöntä vastuuvahingon uhkaa enää ryhdyttäessä lukkojen sarjoittamiseen yli neljä kuukautta avainten katoamisen jälkeen.

Selostamillaan perusteilla FINE katsoo, että vakuutusyhtiö ei ole ollut velvollinen korvaamaan lukkojen uudelleen sarjoittamisesta aiheutuneita kuluja X Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä Hyytiäinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia