Haku

FINE-028202

Tulosta

Asianumero: FINE-028202 (2020)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.09.2020

Esinevahingon korvattavuus. Auton vaurioituminen. Oliko porttikongin automaattiportti toiminut asianmukaisesti?

Tapahtumatiedot

Vahingonkärsinyt A:n ajama ja omistama henkilöauto oli vaurioitunut 9.9.2019 tilanteessa, jossa A oli ajanut As Oy X:n kunnossapitovastuulla olevan porttikongin läpi ja sulkeutuva rautaportti oli osunut hänen ajoneuvoonsa. A katsoi, että vaurio oli aiheutunut portin puutteellisesta toiminnasta. Korvausta ajoneuvolle aiheutuneista vaurioista haettiin As Oy X:n toiminnan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen, jossa se toteaa, että sille toimitettujen selvitysten mukaan ajoportin valokenno oli uusittu viimeksi maalisuussa 2019 eikä sen toiminnassa ole ollut vikaa vahingon tapahtuessa eikä sitä ole tarvinnut korjata vahingon jälkeen. Näin ollen yhtiö katsoo, että tapauksessa saatujen selvitysten sekä vahinkotapahtumasta käytettävissä olevan videotallenteen perusteella ei voida pitää selvitettynä, että A:n ajoneuvon vahinko olisi aiheutunut As Oy X:n tuottamuksesta tai laiminlyönnistä. Yhtiö viittaa vielä tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin ja toteaa, että koska vakuutuksenottajalle ei ole syntynyt lakiin perustuvaa korvausvelvollisuutta, ei asiassa voida myöskään maksaa A:lle korvausta As Oy X:n vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

A oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta ja vaatii ajoneuvon korjauskustannusten korvaamista As Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Valituksessaan A toteaa, että vakuutusyhtiön päätös ja sen perustelut eivät perustu tosiasioihin vaan ainoastaan olettamuksiin ja vääriin tulkintoihin. A katsoo, ettei portti ole täyttänyt sille asetettuja turvallisuusvaatimuksia vaan porttilehdestä puuttuu muun muassa tuntoreuna, joka tunnistaa tarvittaessa esteen ja estää silloin portin sulkeutumisen. Niin ikään portin valokennojen sijoitus on A:n mukaan virheellinen, koska ne sijaitsevat portin auki ollessa vain noin 30 cm portin reunasta, kun pihalta ajetaan kadulle. A toteaakin, että ajoneuvo ehti kulkea valokennojen välissä 1.6 – 1.8 metriä ja siitä huolimatta portti törmäsi ajoneuvon kylkeen. A:n näkemyksen mukaan tämä on osoitus siitä, etteivät valokennot toimineet tarkoitetulla tavalla, sillä kun ajoneuvon keula katkaisee valokennojen välisen yhteyden, tulisi portin pysähtyä ja palata lähtöasentoon.

A viittaa myös tapauksesta kuvattuun videotallenteeseen ja toteaa, että takaapäin kuvattu nauha kertoo sen, että vaikka ajoneuvo oli jo pitkällä valokennojen välissä, niin portti ei pysähtynyt ja törmäsi sen sijaan ajoneuvon oikeaan kylkeen. Tämä on osoitus siitä, ettei portti toiminut asianmukaisesti. Ajoneuvon vaurioista päätellen törmäyksen on täytynyt olla nopea. A tarkentaa myös, että kyseinen portti aukaistaan joko avaimella tai kauko-ohjaimella. Valokennot toimivat vain silloin, kun portti ei ole lukittuna. A on niin ikään yrittänyt tiedustella isännöitsijältä, onko vastaavanlaisia vahinkoja sattunut aiemmin. Kysymykseen ei ole missään vaiheessa suoranaisesti vastattu. Näin ollen päätökset ovat perustuneet puutteelliseen tietoon. A itse on portin päivittäisenä käyttäjänä kuitenkin huomannut sen toiminnassa usein puutteellisuuksia. Talonmieheltä asiasta kysyttäessä hän on vastannut, että portti on aina silloin tällöin jumissa.

A toistaa valituksessaan vakuutusyhtiön päätöksessä esitetyt virheelliset perustelut ja toteaa, etteivät ne vastaa todellisuutta. Ensinnäkään vakuutusyhtiö ei ole missään vaiheessa tullut tarkastamaan porttia tai muutoinkaan perehtynyt vahingon tapahtumaympäristöön. Niin ikään hän toteaa kuljettaneensa ajoneuvoa vaaditulla huolellisuudella ja että portin toimintaan tulee pystyä luottamaan. Näkemyksensä tueksi hän viittaa tieliikennelakiin ja korkeimman oikeuden ratkaisukäytäntöön.

Vakuutusyhtiön vastineen jälkeen antamassaan lisäkirjelmässä A kyseenalaistaa vastineessa esitettyjä väitteitä ja näkemyksensä mukaan muita virheellisiä perusteluja. A:n katsoo, että asian selvittämiseksi vahinkohetken tilanne olisi tullut lavastaa uudelleen ja tällöin olisi huomattu, että portti olisi törmännyt auton sivuun A:n esittämällä tavalla. Niin ikään A kiistää ajaneensa tilanteessa liian suurta tilannenopeutta käyttäen. Tältä osin hän viittaa videotallenteeseen, josta on havaittavissa asianmukainen nopeus.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin.

Yhtiö toistaa vastineessaan myös aiemmassa päätöksessä lausutun ja toteaa edelleen, että tapauksessa vakuutuksenottajalta saadun selvityksen mukaan asunto-osakeyhtiön portin valokennot ovat uusittu maaliskuussa 2019, koska kennot oli tällöin rikottu. Huoltomies kulkee portista päivittäin ja tarkastaa portin toimivuuden. Vahinkotapahtuman sattumisen hetkellä huoltomies ei ollut havainnut mitään toimintahäiriöitä portissa. Portin ja valokennojen toiminnassa ei ole havaittu ongelmia myöskään vahingon jälkeen.

Vakuutusyhtiö toteaa vielä valokennoista yleisesti, että valokennot sijaitsevat portin kadun puolella portin saranan vieressä sekä pihalla noin portin ovilehden etäisyydellä portista. Kun valokennoon ajetaan, portti pysyy auki tai pysähtyy ja palaa auki-asentoon. Portti ei siten voi osua autoon, kun auto on valokennon kohdalla, koska tällöin portti on pysähtynyt. Kuitenkin, jos portti on pysähtynyt ja auto jatkaa eteenpäin, saattaa ajoneuvo osua porttiin, koska portti ei ehdi palautumaan auki-asentoon. Portin koneistosta johtuen portin pysähtymisen jälkeen kestää pienen hetken ennen kuin portti avautuu kokonaan auki.

Vastineessaan vakuutusyhtiö viittaa vielä tapahtuneesta käytettävissä olevaan videotallenteeseen, josta on nähtävissä, että portti on alkanut sulkeutua jo ennen kun ajoneuvo on ollut portilla. Näin ollen ajoneuvon kuljettajan olisi tullut havaita portin sulkeutuminen ja hänen olisi tullut pysähtyä vahingon välttämiseksi. Tallenteesta ilmenee, että portti on ollut jo niin lähellä auton kylkeä auton ajaessa sen kohdalle, että portin koneisto ei ole enää ehtinyt pysäyttää portin sulkeutumista ja avaamaan porttia uudelleen ennen kuin se on osunut ajoneuvon kylkeen. Tämä ei tarkoita sitä, että portissa olisi ollut toimintahäiriö, vaan että kuljettaja on ajanut portille liian suurella tilannenopeudella ja itse laiminlyönyt velvollisuutensa noudattaa varovaisuutta sekä porttia että kävelytietä lähestyttäessä.

Edellä todetuin perustein vakuutusyhtiö katsoo edelleen, ettei A:n ajoneuvon vahinko ole aiheutunut vakuutuksenottajan tuottamuksesta ja näin ollen vahinkoa ei tule korvata vastuuvakuutuksen perusteella.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuksenottajan olleella asunto-osakeyhtiö X:llä ei ollut tapauksessa kommentoitavaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko kiinteistönomistaja vastuussa kiinteistössä sijainneen ajoportin sulkeutuessa ajoneuvolle aiheutuneesta vahingosta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan Joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vakuutusehtojen kohdan 5.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Kiinteistöön omistajalla on oikeuskäytännössä katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön rakenteet ovat turvallisia eivätkä aiheuta vahingonvaaraa kiinteistöllä liikkuville. Vastuu ei kuitenkaan ole tuottamuksesta riippumatonta ankaraa vastuuta. Vastuusta vapautuakseen kiinteistönomistajan on näytettävä menetelleensä huolellisesti.

Asiassa vahinko on aiheutunut, kun ajoportti on sulkeutuessaan osunut A:n ajoneuvoon A:n ollessa ajamassa portista ulos. Lautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan portti oli jo valmiiksi auki, koska siitä oli ennen vahinkoa kärsineen ajoneuvoa ajanut sisään toinen ajoneuvo. A yritti näin ollen päästä portista samalla avauksella, kun sisään ajanut ajoneuvo.

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan portti on vahinkohetkellä toiminut täysin normaalisti. Portti avautuu noin 24 sekunnissa, minkä jälkeen se pysyy auki noin 24 sekuntia ja tämän jälkeen se sulkeutuu noin 24 sekunnissa. Tapauksessa portti on varustettu kahdella valokennolla, joiden tarkoitus on pysäyttää portin sulkeutuminen ja estää, ettei portti sulkeutuessaan osu mihinkään. Portin valokennot sijaitsevat portin kadun puolella portin saranan vieressä sekä pihalla noin portin ovilehden etäisyydellä portista. Kun valokennoon ajetaan, portti pysyy auki tai pysähtyy ja palaa auki-asentoon. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan huoltomies oli tarkastanut portin kunnon päivittäin ja sen toiminnassa ei ole havaittu mitään puutoksia.

Porttikongin valvontakameran tallenteesta käy ilmi, että ajoportti on ollut täysin auki ajassa 8:49,00 jolloin kuvassa ei näy lainkaan autoa, mikä merkitsee sitä, että ajoportista selvityksen mukaan sisään ajanut auto on jo ehtinyt poistua porttikongista sisäpihalle.  A:n ajoneuvo ilmestyy kameran kuvaan ajassa 8:49,19 ja portti alkaa sulkeutua ajassa 8:49,20 ja A:n ajama ajoneuvo törmää porttiin hiljentämättä noin ajassa 8:49,23. Ottaen huomioon että portti pysyy aukinaisena noin 24 sekuntia, oli A:n ajaessa portista ulos tämä aika kulunut juuri umpeen häntä edeltäneen ajoneuvon jäljiltä. Niin ikään, valokennojen sijainti huomioiden, A on ehtinyt valokennojen väliin vain joitain sekunteja ennen törmäämistään porttiin. Lautakunnan näkemyksen mukaan on A:n myös täytynyt havaita portin sulkeutuminen, mutta tästä huolimatta hän teki päätöksen yrittää portista ulos.

Käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että vahinko on aiheutunut pääosin A:n liian kovasta tilannenopeudesta ja päätöksestä yrittää päästä jo sulkeutumassa olevasta portista ulos samalla avautumisella edellisen ajoneuvon kanssa, jolloin valokenno ei ole ehtinyt estämään ajoneuvon törmäämistä porttiin.

Lautakunnan näkemyksen mukaan As Oy X on osoittanut huolehtivansa porttikongin ajoportin turvallisuudesta riittävällä tavalla ja koska As Oy X ei ole toiminut tuottamuksellisesti kiinteistön ajoportin turvallisuudesta huolehtiessaan, A:n ajoneuvolle aiheutunut vahinko ei ole As Oy X:n vastuuvakuutuksesta korvattava.

Lopputulos

Edellä todetuin perustein sekä käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä ehtojen mukaisena eikä suosita sitä muutettavaksi.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Hanén

Jäsenet:
Alinentalo-Pelttari
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta