Haku

FINE-028132

Tulosta

Asianumero: FINE-028132 (2020)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 29.06.2020

Vakuutuksen korvauspiiri. Rajoitusehto. Huoneenvuokrasuhteeseen liittyvä asia.

Tapahtumatiedot

Kiinteistöosakeyhtiö A oli vuokranantajana tehnyt B Oy:n kanssa 17.5.2013 liikehuoneiston vuokrasopimuksen omistamastaan liiketilasta. Liikehuoneisto oli remontoitu B Oy:n liiketoimintaan soveltuvaksi. A oli ottanut muutostöitä varten yli 400 000 euron lainan. Vuokrasopimuksessa sovittiin, että B Oy maksaa vuokran lisäksi A:lle pääomavuokraa remonttilainan lyhentämiseksi. Sopimus solmittiin määräaikaiseksi siten, että sen oli määrä jatkua 31.8.2032 saakka.

B Oy ilmoitti kiinteistöosakeyhtiö A:lle 28.8.2019, että se purkaa vuokrasopimuksen. Purkamisen perusteena oli se, ettei liikehuoneisto täyttänyt sille laissa asetettuja vaatimuksia. A katsoi, ettei vuokrasopimuksen purkamiselle ollut perusteita, minkä vuoksi A piti irtisanomista pätemättömänä. A haki asiaan oikeusturvaetua.

Vakuutusyhtiö kieltäytyi päätöksellään 1.10.2019 myöntämästä riita-asiaan oikeusturvaetua. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata kuluja asiassa, joka liittyy huoneenvuokrasuhteeseen, paitsi silloin, kun kyse on vuokrasuhteesta, jossa vakuutettu yritys on vuokralaisena ja vuokrattu huoneisto tai kiinteistö on vakuutetun yrityksen toimitilana ja omassa hallinnassa. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkamista koskevassa riidassa oli kyse asiasta, joka liittyi vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla huoneenvuokrasuhteeseen. Vakuutusyhtiö katsoi, ettei se siten ollut vakuutussopimuksen perusteella velvollinen myöntämään asiaan oikeusturvaetua.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakkaan valitus

Kiinteistöosakeyhtiö A pyytää FINEltä ratkaisusuositusta asiassa. A:n mukaan osapuolten välinen sopimus on ollut myös investointisopimus, jonka perusteella A oli remontoinut vuokratun liiketilan B Oy:n erityistoimialan käyttöön sopivaksi. Remonttia varten kiinteistöosakeyhtiö A oli ottanut 435 000 euron lainan, jota B Oy on sopimuksen perusteella kuukausittain lyhentänyt vuokran lisäksi. B Oy:llä on ollut sopimuksen perusteella myös osto-optio mainittuun liiketilaan. Kyseessä ei siten ole ollut puhdas vuokrasuhde, vaan pikemminkin liiketoimintasuhde, johon laki liikehuoneiston vuokrauksesta soveltuu ainoastaan osittain.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutus ei korvaa kiinteistöosakeyhtiölle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka liittyy huoneenvuokrasuhteeseen. Tässä tapauksessa sopimuksen purkamisesta johtuva taloudellinen vahinko aiheutuu kuitenkin siitä, että investointisopimukseen liittyvä jäljellä oleva lainaosuus jää A:n vahingoksi. Kyse ei siten ole huoneenvuokrasuhteeseen liittyvästä asiasta.

Esittämillään perusteilla kiinteistöosakeyhtiö A vaatii, että FINE suosittaa vakuutusyhtiötä myöntämään asiaan oikeusturvaedun.

Vakuutusyhtiön vastaus

Vakuutusyhtiö kiistää kiinteistöosakeyhtiö A:n vaatimukset. Rajoitusehdon mukaan vakuutus ei korvaa vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka liittyy huoneenvuokrasuhteeseen. Ehdon soveltaminen edellyttää että asialla on looginen ja todennettavissa oleva liityntä rajoituksen kohteeseen eli tässä huoneenvuokrasuhteeseen. Soveltaminen ei ehdon sanamuodon mukaan määräydy asiaan sovellettavan tai sellaiseksi määrätyn lain perusteella, vaan kyseessä olevan asian luonteen mukaan.

Osapuolten välillä on ollut liikehuoneiston vuokraamista koskeva huoneenvuokrasuhde, josta on sovittu vuokrasopimuksella. Vuokrasopimuksen irtisanominen ja vuokrasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvoitteet, kuten pääomavuokran maksaminen, liittyvät osapuolten väliseen huoneenvuokrasuhteeseen. Ilman vuokrasuhdetta kiinteistöosakeyhtiö A ei olisi ottanut remonttilainaa, eikä sen maksamisesta pääomavuokrana olisi sovittu vastapuolen kanssa. Osapuolten välinen riita-asia liittyy kokonaisuudessaan huoneenvuokrasuhteeseen, eikä asiaan siten voida myöntää oikeusturvaetua.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Asiaan sovellettavien 30.10.2018 päivättyjen oikeusturvavakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 5.2.2 mukaan asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön oikeusturvavakuutus ei korvaa vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka liittyy huoneenvuokrasuhteeseen.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutusyhtiö vakuutussopimuksen perusteella velvollinen myöntämään kiinteistöosakeyhtiö A:lle oikeusturvaedun kiinteistöosakeyhtiöltä liikehuoneiston vuokranneen B Oy:n kanssa syntyneeseen riitaan. Erityisesti asiassa tulee arvioitavaksi, onko riidassa kyse vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle rajatusta huoneenvuokrasuhteeseen liittyvästä asiasta.

FINE toteaa, että oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja siinä laajuudessa kuin vakuutukseen sovellettavissa sopimusehdoissa on määrätty. Vakuutussopimukseen voidaan ottaa vakuutusyhtiön korvausvelvollisuutta rajaavia ehtoja. Jos asiassa on kysymys rajoitusehdolla vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle rajatusta asiasta, vakuutusyhtiöllä ei ole velvollisuutta myöntää asiaan oikeusturvaetua, vaikka muut korvattavuudelle asetetut edellytykset täyttyisivät. Nyt puheena olevassa tapauksessa oikeusturvavakuutuksen ehdot sisältävän rajoituksen, jonka mukaan vakuutus ei kata asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja asiassa, joka liittyy huoneenvuokrasuhteeseen.

FINElle toimitettujen selvitysten perusteella oikeusturvaetua on haettu kiinteistöosakeyhtiö A:n ja siltä liikehuoneiston vuokranneen B Oy:n väliseen liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkamisesta syntyneeseen riita-asiaan. Vuokrasopimuksessa tai siihen liittyen on sovittu liiketilan vuokraamisen lisäksi myös liiketilan muutostöitä varten otetusta yli 400 000 euron lainasta sekä pääomavuokrasta lainan lyhentämiseksi. A onkin vedonnut asiassa siihen, että kyse on investointisopimuksesta. Sopimuksen purkamisesta johtuva taloudellinen vahinko aiheutuu pääasiassa siitä, että sopimukseen liittyvä jäljellä oleva lainaosuus jää A:n vahingoksi.

Arvioitaessa, onko liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkamista koskevassa riidassa kyse huoneenvuokrasuhteeseen liittyvästä asiasta, FINE toteaa, että ehdon sisältämä termi ”liittyy" on keskeisessä asemassa ehdon tulkinnassa. Kun ehdossa on käytetty ilmaisua ”liittyy”, ehdon soveltaminen ei edellytä, että riita koskisi välittömästi rajoituksessa mainittua seikkaa eli tässä tapauksessa huoneenvuokrasuhdetta. Vakuutuslautakunta on ratkaisukäytännössään katsonut, että yleisen kielenkäytön mukaisesti tulkittuna ilmaisu ”liittyy” merkitsee rajoituksen laajempaa soveltamisalaa kuin käytettäessä esimerkiksi ilmaisua ”koskee”. Ensin mainittua ilmaisua käytettäessä riittää, että asialla, johon oikeusturvaetua on haettu, on todettavissa oleva tosiasiallinen yhteys rajoituksessa mainittuun olosuhteeseen tai seikkaan.

Vaikka sopimuksessa ei ole sovittu ainoastaan liiketilan vuokraamisesta, vaan myös lainasta ja pääomavuokrasta, FINE katsoo, että liiketilan vuokrasopimuksen purkamisesta syntynyt riita liittyy oleellisesti ja vakuutusehtojen kohdassa 5.2.2 mainitulla tavalla huoneenvuokrasuhteeseen. Näin ollen FINE katsoo, että vakuutusyhtiön päätös kieltäytyä myöntämästä asiaan oikeusturvaetua on asianmukainen. 

Lopputulos

FINE pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita muutosta asiassa.


FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä Sternhufvud

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia