Haku

FINE-028109

Tulosta

Asianumero: FINE-028109 (2021)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 23.09.2021

Toiminnan vastuu. Vakuutuksen voimassaolo. Oliko vahinko todettu vakuutuskauden aikana?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan S Oy:n kiinteistössä sattui 21.2.2017 vesivahinko, kun patteriverkosto oli tyhjennetty lämmitysjärjestelmän korjauksia varten. Kun paineet oli laitettu takaisin, vettä oli ruvennut vuotamaan lämpöverkkoon liitetystä ravintolan ilmastointilaitteesta. Vettä oli valunut muun muassa ryhmäkeskukseen ja ravintolan kuvan- ja äänentoistolaitteisiin. Osakkeenomistaja vaati 14.6.2017 päivätyllä kirjelmällä S Oy:ltä korvausta vesivahingon aiheuttamista esinevahingoista sen perusteella, ettei isännöitsijä ollut ilmoittanut urakoitsijalle rakennuksessa olleista ilmanvaihtokoneista. Vaatimuksen johdosta S Oy haki korvausta vakuutusyhtiössä 1.1.2018 alkaneesta toiminnan vastuuvakuutuksestaan. S Oy:llä oli ollut vastuuvakuutus aiemmin eräässä toisessa vakuutusyhtiössä.

Vakuutusyhtiö ilmoitti sähköpostilla 23.12.2019, ettei se korvaa vahinkoa vastuuvakuutuksesta. S Oy:n vastuuvakuutus yhtiössä oli alkanut 1.1.2018, joten vakuutus ei ollut voimassa vahingon sattumis ja toteamisajankohtana 21.2.2017. S Oy:n vedottua siihen, että vahingonkorvausvaatimus sitä kohtaan oli esitetty uudestaan tammikuussa 2019, vakuutusyhtiö ilmoitti sähköpostissa 27.12.2019, että vastuuvakuutuksessa ratkaiseva oli vahingon toteamispäivä eli 21.2.2017, mutta ei se ajankohta, jolloin korvausvaatimuksia oli esitetty. Vaatimus vahinkotapahtumasta oli esitetty S Oy:lle ensimmäisen kerran jo 14.6.2017.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

S Oy on pyytänyt FINEn ratkaisusuositusta siitä, voiko vakuutusyhtiö kieltäytyä korvauksen maksamisesta sillä perusteella, että vahingon kärsinyt oli todennut vahingon vuonna 2017.

Vakuutusyhtiö toteaa vastineessaan, että S Oy:n vastuuvakuutus on alkanut yhtiössä 1.1.2018. Vakuutusehtojen mukaan vakuutus korvaa vahingot, jotka on todettu vakuutuksen voimassaoloaikana. Tässä tapauksessa vesivahinko oli todettu jo 21.2.2017. Hetki, jolloin vakuutuksenottaja sai tiedon korvausvelvollisuudestaan tai jolloin häneen kohdistettiin vaatimuksia, ei muuttanut vahingon kohdistumista vakuutukseen. Koska vahinko on todettu ennen vakuutuksen alkamista, sitä ei korvata vakuutuksesta.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Kysymyksessä olevaan toiminnan vastuuvakuutukseen sovellettavien 21.12.2017 päivättyjen vakuutusehtojen kohdan 5.1 (Mitä vakuutus korvaa) mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, onko vahinko todettu vakuutusehtojen mukaisesti vastuuvakuutuksen voimassaoloaikana.

FINE toteaa, että vastuuvakuutuksessa vakuutustapahtuman ajallinen kohdistaminen kuhunkin vakuutuskauteen on erikseen määritelty vakuutussopimuksessa. Vastuuvakuutuksissa mainittu kohdistamissääntö on tavanomaisesti aiheuttamis-, sattumis-, toteamis- tai ilmoitusperiaatteen mukainen.

FINEn käytössä olevien asiakirjojen mukaan S Oy:n kiinteistössä sattunut vesivahinko on tässä tapauksessa todettu 21.2.2017. S Oy:n puheena oleva toiminnan vastuuvakuutus on selvitetyn mukaan alkanut 1.1.2018. S Oy:n vastuuvakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 5.1. mukaan vakuutuksesta korvataan sellaiset henkilö- ja esinevahingot, jotka on todettu vakuutuskauden aikana. Vakuutusehdon sanamuodon mukaan ratkaiseva merkitys on itse vahingon toteamishetkellä, mutta ei esimerkiksi sillä seikalla, milloin vahinkoa koskeva korvausvaatimus esitetään. Tässä tapauksessa vesivahinko on todettu 21.2.2017 eli ennen kysymyksessä olevan vastuuvakuutuksen voimaan tuloa 1.1.2018, joten vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan vahinkoa.

FINE katsoo vakuutusyhtiön kielteisen päätöksen olevan toiminnan vastuuvakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukainen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.


FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä Hyytiäinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia