Haku

FINE-028107

Tulosta

Asianumero: FINE-028107 (2021)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 23.09.2021

Lakipykälät: 73

Toiminnan vastuu. Korvausvaatimuksen esittäminen vakuutusyhtiölle. Vanhentuminen.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja S Oy:n kiinteistössä on 21.2.2017 sattunut vesivahinko, kun patteriverkosto oli tyhjennetty lämmitysjärjestelmän korjauksia varten. Kun paineet laitettiin takaisin, vettä alkoi vuotaa lämpöverkkoon liitetystä ravintolan ilmastointilaitteesta. Vettä oli valunut muun muassa ryhmäkeskukseen ja ravintolan kuvan- ja äänentoistolaitteisiin. Osakkeenomistaja vaati 14.6.2017 päivätyllä kirjelmällä S Oy:tä korvaamaan osan vahingon korjauskustannuksista ja ravintolan irtaimistovahingoista sen perusteella, ettei isännöitsijä ollut ilmoittanut urakoitsijalle, että rakennuksessa oli ilmanvaihtokoneita. Vaatimuksen johdosta S Oy haki korvausta vastuuvakuutuksestaan vakuutusyhtiölle 9.5.2019 saapuneella vahinkoilmoituksella.

Vakuutusyhtiö on päätöksillä 21.5.2019 ja 10.6.2019 kieltäytynyt maksamasta korvausta vastuuvakuutuksesta, koska vahinkoilmoitus oli tehty liian myöhään. Vakuutusyhtiö on todennut, että vesivahinko oli tarkastettu 27.2.2017 ja vaatimus vesivahinkoon liittyneistä esinevahingoista oli esitetty S Oy:lle 14.6.2017. Sovellettavien yleisten vakuutusehtojen mukaan vakuutuskorvausta on haettava vakuutusyhtiöltä kirjallisesti tai sähköisesti kirjallisessa muodossa vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta.

Vakuutusyhtiön mukaan S Oy oli saanut tietää vesivahingosta viimeistään vahingon kartoituksen yhteydessä 27.2.2017. Vakuutuksen voimassaolosta S Oy oli tiennyt siitä hetkestä lähtien, kun kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus oli 2.3.2017 alkanut. Vakuutustapahtumasta aiheutuneet vahinkoseuraamukset olivat tulleet S Oy:n tietoon viimeistään silloin, kun vahingonkorvausvaade oli 14.6.2017 esitetty. Näin ollen vakuutusyhtiö on katsonut, että kaikki vakuutusehdoissa määritellyt seikat olivat olleet S Oy:n tiedossa viimeistään 14.6.2017. Vahinkoilmoitus oli lähetetty vakuutusyhtiölle vasta 9.5.2019. Koska ilmoitus oli lähetetty yli vuoden kuluttua siitä, kun vahingonkorvausvaade oli ensimmäisen kerran esitetty S Oy:lle, vakuutusyhtiö katsoi S Oy:n menettäneen oikeutensa korvaukseen.

Vakuutusyhtiö on päätöksessään lausunut vielä, että S Oy:lle esitetty korvausvaatimus ei koskenut hallinnon vastuuvakuutuksen ehtojen mukaista taloudellista vahinkoa, vaan vahinkoja, jotka olivat yhteydessä vesivahingon aiheuttamiin esinevahinkoihin. Vahinkoa ei siten voitu käsitellä kiinteistönhallinnon vastuuvakuutuksesta. Teon tai laiminlyönnin olisi myös tullut tapahtua vakuutuskauden aikana, jotta vahinko saattoi tulla korvattavaksi. Vesivahinko oli tarkastettu jo 27.2.2017, joten laiminlyönnin oli täytynyt tapahtua sitä aikaisemmin. Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus oli alkanut vasta 2.3.2017, joten laiminlyönti ei ollut tapahtunut vakuutuskauden aikana.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

S Oy on kertonut, että vahingosta oli tehty vastuuvahinkoilmoitus 9.5.2019 osakkeenomistajan vaadittua, että S Oy korvaa osan korjauskuluista ja vaurioituneesta irtaimistosta. Vaade on päivätty 14.6.2017, mutta se oli isännöitsijän mukaan samana vuonna vedetty takaisin ja asia oli sovittu suullisella sopimuksella. S Oy oli olettanut, että asia on kunnossa eikä vaatinut toimenpiteitä. Vastapuoli ei ollut suullisen sopimuksen jälkeen palannut asiaan ennen tammikuuta 2019, jolloin aiempi vaade esitettiin uudelleen. S Oy oli mielestään saanut tietää mahdollisesta vastuuvakuutuksen käyttämisen tarpeestaan vasta tammikuussa 2019, joten se on katsonut tehneensä vahinkoilmoituksen määräajan puitteissa.

Vakuutusyhtiö on toistanut korvauspäätöksissä lausumansa ja katsoo, että vahinkoilmoitus on tehty myöhässä. Tästä syystä oikeus vakuutuskorvaukseen on menetetty. Korvausvaatimuskirjelmä S Oy:lle on päivätty 14.6.2017 ja siinä oli pyydetty vastausta 27.6.2017 mennessä. Vakuutusyhtiölle toimitetuista selvityksistä ei ilmene, oliko S Oy antanut siltä pyydettyä vastausta määräajassa tai sen jälkeen, tai millaisen vastauksen se oli mahdollisesti antanut. Osakkeenomistaja on lähettänyt S Oy:lle uuden kirjeen 10.1.2019. Siitä tai mistään muustakaan asiakirjasta ei ilmene, että vahingon kärsinyt olisi jossain vaiheessa luopunut vaatimuksistaan. Päinvastoin uusi kirjelmä osoitti, että vaatimuksista oli pidetty koko ajan kiinni.

Ainoa maininta siitä, että vaatimuksista olisi luovuttu, on S Oy:n hallituksen kokouksesta 26.4.2018 laaditussa pöytäkirjassa. Pöytäkirjan mukaan yhtiökokouksessa 14.12.2017 osakkeenomistaja olisi suullisesti luopunut vaateistaan. Lisäksi siinä todetaan, että jonkun tahon oli pitänyt antaa jollekin sopimus 15.1.2018 mennessä, mutta tämä oli laiminlyöty. Vakuutusyhtiön mielestä S Oy ei ollut näyttänyt toteen, että osakkeenomistaja olisi väitetyllä tavalla luopunut vaatimuksistaan vuonna 2017. Joka tapauksessa S Oy oli 15.1.2018 ja viimeistään hallituksen kokouksessa 26.4.2018 ymmärtänyt tai sen oli ainakin pitänyt ymmärtää, että osakkeenomistaja piti edelleen kiinni vaatimuksistaan, koska kirjallista sopimusta asiasta ei ollut tehty 15.1.2018 mennessä.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutussopimuslain 73 §:n 1 momentin mukaan vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus on esitettävä vakuutuksenantajalle vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta tai, jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta.

Vakuutussopimuslain 73 §:n 2 momentin mukaan, jos korvausvaatimusta ei esitetä 1 momentissa säädetyssä ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Yleisten vakuutusehtojen (voimassa 1.11.2016 lähtien) 10.2.1 mukaan
vakuutuskorvausta on haettava kirjallisesti tai sähköisesti kirjallisessa muodossa vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta.

Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä viimeistään 3 vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta tai jos vakuutus on otettu vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä tässä ajassa korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutuksen ehtojen (voimassa 1.11.2012 lähtien) kohdan 1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön hallinnossa vakuutuksenottajalle, sen osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle aiheutettu sellainen  taloudellinen vahinko, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon ja josta vakuutettu on vakuutuskauden aikana tapahtuneen teon tai laiminlyönnin seurauksena voimassa olevan osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain tai osuuskuntalain mukaan henkilökohtaisesti korvausvastuussa vakuutetun ominaisuudessa.

Ratkaisusuositus

Asiassa on keskeisesti kysymys siitä, oliko S Oy ilmoittanut vahingosta vakuutusyhtiölle vakuutusehdoissa asetetussa määräajassa.

Vakuutussopimuslain 73 §:n 1 momentin mukaan vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus on esitettävä vakuutuksenantajalle vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja siitä aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta.

Vastuuvakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutuskorvausta on haettava kirjallisesti tai sähköisesti kirjallisessa muodossa vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta.

Vahingonkorvausvelvollisuuden varalta otettua vastuuvakuutusta koskevissa asioissa Vakuutuslautakunta on ratkaisukäytännössään pitänyt ratkaisevana sitä ajankohtaa, jolloin vakuutuksenottaja on saanut sellaiset olennaiset tiedot aiheutuneen vahingon laadusta ja vahingonkorvausvastuunsa perusteista, että vakuutuksenottajalla on niiden perusteella syytä olettaa voivansa joutua asiassa korvausvelvolliseksi.

Käytettävissä olevien asiakirjojen mukaan osakkeenomistajan 21.7.2017 sattunutta vesivahinkoa koskenut vaatimuskirjelmä on päivätty 14.6.2017 ja kirjelmässä on pyydetty S Oy:n vastausta 27.6.2017 mennessä. Osakkeenomistajan asiamies on lähettänyt S Oy:lle uuden vaatimuskirjeen 10.1.2019. S Oy on tehnyt vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiölle 9.5.2019. FINE katsoo, että asiakirjojen perusteella voidaan pitää selvitettynä, että osakkeenomistajan korvausvaade on ensimmäisen kerran toimitettu S Oy:lle vuonna 2017.

S Oy:n hallituksen kokouksesta 26.4.2018 laaditun pöytäkirjan 10 §:ssä mainitaan, että kokouksessa todettiin, ettei yhtiökokouksessa 14.12.2017 suullisesti sovittua sopimusta siitä, että osakkeenomistaja luopuu taloudellisista vaateista yhtiötä kohtaan koskien helmikuussa 2017 tapahtunutta käyttölaitevuotoa, ollut annettu 14.12.2017 sovitun aikataulun mukaisesti 15.1.2018 mennessä eikä myöskään sen jälkeen. FINElle toimitettujen asiakirjojen perusteella jää epäselväksi, kenen tai minkä tahon oli tullut antaa sopimus 15.1.2018 mennessä. FINE katsoo, että jo mainitun pöytäkirjamerkinnän perusteella asiassa on kuitenkin jäänyt osoittamatta, että osakkeenomistaja olisi tosiasiassa luopunut korvausvaatimuksestaan, mikä kokouspöytäkirjaan tehdyn kirjauksen perusteella myös S Oy:n oli tullut ymmärtää.

Kun S Oy oli siten 15.1.2018 ja joka tapauksessa viimeistään mainittuun 26.4.2018 pidettyyn yhtiön hallituksen kokoukseen mennessä saanut tietää, ettei sitä kohtaan esitetystä vahingonkorvausvaatimuksesta todennäköisesti ollutkaan luovuttu, olisi vahingosta tullut ilmoittaa vakuutusyhtiölle 26.4.2019 mennessä. Koska S Oy on ilmoittanut puheena olevasta vahingosta vakuutusyhtiölle vasta 9.5.2019 eli yli vuoden kuluttua siitä, kun se oli viimeistään tullut tietoiseksi vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta, FINE katsoo, että S Oy on lain ja vakuutusehtojen nojalla menettänyt oikeutensa korvaukseen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.


FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä Hyytiäinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia