Haku

FINE-028031

Tulosta

Asianumero: FINE-028031 (2021)

Vakuutuslaji: Maatilavakuutus

Ratkaisu annettu: 22.03.2021

Vakuutustapahtumasta esitetty selvitys. Viljan kuivauksen epäonnistuminen. Äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Oliko vahinko aiheutunut ilkivallasta?

Tapahtumatiedot        

Asiakas on ilmoittanut 1.12.2019 vakuutusyhtiölle vahingosta, jossa varastoidun siemenviljan kosteus oli jäänyt kuvauksen jälkeen liian suureksi, mikä oli heikentänyt sen itävyyttä. Vahinko oli havaittu siilojen tarkastuksessa 2.10.2019. jääneen. Asiakkaan ilmoituksen mukaan viljankuivaamon imuilman säädin oli mennyt rikki viimeisiä eriä kuivattaessa ja sulkeutunut osittain, mikä oli johtanut kuivurin polttimen liian aikaiseen pysähtymiseen. Asiakas haki korvausta varastoidulle viljalle aiheutuneesta vahingosta laajasta maatilavakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö on kieltäytynyt korvaamasta vahinkoa päätöksellä 17.12.2019. Vakuutuksenottajalla on näyttövelvollisuus vahingon syystä, eikä viljan pilaantumiselle ollut osoitettu vakuutusyhtiön mukaan mitään äkillistä ja ennalta arvaamatonta ulkoista syytä. Vaikka kuivurin imuilman säädin olisi rikkoutunut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti, se ei tehnyt vahingosta viljan osalta korvattavaa. Viljan kosteus tuli mitata kuivauksen päätyttyä jäähdytyksen jälkeen. Mikäli kuivausta valvottiin riittävästi, ei säätimen rikkoutuminen aiheuttanut viljan pilaantumista, sillä liiallinen kosteus huomattaisiin mittauksessa ennen siiloon siirtoa. Ellei kuivausta valvottu riittävästi, kyse oli työvirheestä. Vakuutuksesta ei korvata työvirheestä johtunutta vahinkoa.

Asiakas vaati päätöksen muuttamista katsoen vahingon voineen aiheutua joko tärinästä tai ilkivallasta. Työvirheestä ei ollut kyse. Sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä 2.3.2020 antamassaan päätöksessä vakuutusyhtiö lausui, ettei kuivurin imuilmansäätimessä ollut selvitysten perusteella todettu mekaanista rikkoutumista. Todennäköisesti säätimen ruuvi oli pidemmän ajan kuluessa kiertynyt auki tärinästä, jolloin läppä oli alkanut sulkeutua. Tämän ei ollut seurausta mistään vakuutusehtojen tarkoittamasta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Asiassa ei myöskään ollut esitetty mitään selvitystä, joka olisi viitannut ilkivaltaan. Viljan korkea kosteus olisi myös tullut huomata varastoitaessa.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on uudistanut vaatimuksensa vahingoittuneiden viljaerien korvaamisesta. Asiakas oli käyttänyt kuivuria vuodesta 2011 eikä imuilman määrää ollut kertaakaan säädetty. Aluksi oli epäilty imuilman säätimen kiristysruuvin löystyneen tärinästä, mutta valmistaja oli pitänyt sitä epätodennäköisenä. Asiakas on sen jälkeen epäillyt vahingon syyksi säätimeen kohdistunutta ilkivaltaa. Kuivurin alueella oli aiempina vuosina ollut asiatonta liikennettä, ja siksi kuivurille menevät tiet oli suljettu kuivauksen ulkopuolisina aikoina. 

Asiakas mielestä vahinko olisi ehdottomasti pitänyt tarkastaa paikalla. Ilmansäädin oli ollut vain osittain kiinni, joten automatiikka ei ollut keskeyttänyt kuivausta heti. Säädin oli mahdollisesti vahingontekona laitettu osittain kiinni kesken kuivauksen. Tätä tuki sekin seikka, että kosteaa viljaa oli ollut vain kahdessa viimeisessä kuivauserässä. Kuivurin ympäristössä oli ollut tuntematonta liikennettä usein myös kuivausaikana. Konkreettista näyttöä vahingonteosta oli kuitenkin vaikea esittää, koska vahinkotarkastusta tai poliisitutkintaa ei ollut suoritettu. 

Vakuutusyhtiö on toistanut päätöksissään lausumansa, todeten ettei kuivurin imuilman läpän säätöruuvi ollut rikkoutunut, joten kyse ei ollut laitteen mekaanisesta viasta. Asiakas ei ole esittänyt konkreettista näyttöä siitä, että imuilman säätimen väärä asento johtui ilkivallasta. Asiakkaan olisi tullut valvoa kuivurin asianmukaista toimintaa ja huomata viljan liian korkea kosteusarvo varastoitaessa. Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei viljan pilaantuminen ollut seurausta mistään vakuutusehtojen tarkoittamasta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta.

Vakuutusyhtiön mukaan vahinkoa ei ollut tarkastettu paikalla, vaan sen korvattavuus oli arvioitu vahinkoilmoituksen ja muiden asiakkaan toimittamien selvitysten sekä pitkäaikaisen viljankuivaamon käyttökokemuksen perusteella. Vilja oli pilaantunut, koska sitä ei ollut kuivattu riittävästi. Asiakas ei ollut kertonut ilkivallasta alkuperäisessä vahinkoilmoituksessaan. Säätimen ilkivaltainen sulkeminen ei vaikuttanut todennäköiseltä, sillä kuivurin uunin toiminta olisi pysähtynyt, jos imuilmaa ei olisi enää tullut. Kuivuri tärisi aina hiukan. Tärinä saattoi aiheuttaa sen, että säätöpellin mutterilukitus löystyi ja pelti pääsi liikkumaan ja puhaltimen imu vetämään sen kiinni. Mutterin löystyminen ei ollut vakuutusehdoissa edellytetty äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Myös asiakkaan edustaja oli 10.12.2019 esittänyt vahingon syyksi ruuvi kiertymisen tärinässä auki.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Puheena olevaan asiaan sovellettavien, 1.1.2018 voimaan tulleiden maatilavakuutusehtojen kohdan 4.2.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset, jos esinevahinko on aiheutunut välittömästi vakuutuksen voimassa ollessa sattuneesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perustella.

Vakuutusehtojen kohdan 4.2.2.3 (Valmistusviat ja työvirheet) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut käyttö-, työ-, laite- tai materiaalivirheestä, valmistusvirheestä, laskenta tai piirustusvirheestä, tai virheellisestä neuvosta korjattavana, huollettavana tai käsiteltävänä olevalle raaka-aineelle, puolivalmisteelle, valmisteelle tai asiakkaan omaisuudelle.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko varastoidun siemenviljan liian korkeaksi jääneestä kosteudesta aiheutunut pilaantumisvahinko korvattava asiakkaan laajasta maatilavakuutuksesta. 

Vakuutuksesta korvataan esinevahinko, joka on välittömästi aiheutunut vakuutuksen voimassa ollessa sattuneesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Vakuutusehtojen mukaan ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perustella. Näin ollen vahingon äkillisyyttä ja ennalta arvaamattomuutta ei vakuutusehtojen mukaan osoita pelkästään se seikka, että kysymyksessä oleva vahinko oli sattunut yllätyksenä vakuutuksenottajalle. Näyttövelvollisuus korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta kuuluu voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijalle.

Vakuutusyhtiön mielestä vahingolle ei ole osoitettu äkillisenä ja ennalta arvaamattomana pidettävää syytä. Asiakas on perustanut näkemyksensä siemenviljalle aiheutuneen vahingon syyn äkillisyydestä tässä tapauksessa siihen, että kyseen oli täytynyt olla joko viljankuivurin imuilman säätimen äkillisestä rikkoutumisesta tai kuivuriin kohdistuneesta ilkivallasta kuivauksen aikana. 

FINE toteaa, ettei toimitetusta asiakirjaselvityksestä ilmene, että kuivurin imuilman säätimen olisi havaittu mekaanisesti rikkoutuneen. Sen sijaan asiakas oli alun perin epäillyt vahingon johtuneen tärinän aiheuttamasta säätimen kiristysruuvin löystymisestä. Mikäli vahinko on johtunut tällaisesta syystä tai mahdollisesti siitä, että säätimen ruuvi oli jostain syystä jäänyt alun perin riittävästi kiristämättä, FINEn näkemyksen mukaan kyse ei ole ollut maatilavakuutusehtojen mukaisesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta, vaan säätimen kiinnityksen hitaasta löystymisestä tai säätimen käyttövirheestä. FINE katsoo, ettei saadusta asiakirjaselvityksestä ilmene myöskään näyttöä siitä, että kyseessä olisi ollut kuivuriin kohdistunut ilkivalta. Mitään siihen viittaavaa ei ilmene myöskään FINElle toimitetuista kuivurista ja kuivurin ilmansäätimestä otetuista valokuvista.

Selostamillaan perusteilla FINE katsoo, ettei vahingon ole näytetty aiheutuneen vakuutusehtojen mukaisesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Asian ratketessa jo tällä perusteella, ei sillä seikalla ole asian arvioinnin kannalta merkitystä, oliko viljan riittävän kuivaustuloksen selvittäminen kuivaamisen jälkeen onnistunut vai ei. FINE pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä Nikunlassi

Tulosta