Haku

FINE-027697

Tulosta

Asianumero: FINE-027697 (2020)

Vakuutuslaji: Yksityistapaturmavakuutus

Ratkaisu annettu: 24.07.2020

Syy-yhteys. Tapaturmasta riippumaton sairaus tai vika. Kuinka pitkältä ajalta ranteen hoitokuluja tuli korvata yksityistapaturmavakuutuksesta? Tilapäinen ja pysyvä haitta. Vakuutussopimuksen sisältö. Työkyvyttömyyskorvaus.

Tapahtumatiedot

Asiakas (s. 1983) kompastui 25.11.2017 metsässä liukkaaseen kantoon ja kaatui. Hän tuli maahan vasen puoli edellä ja otti kaatuessaan vasemmalla kädellä vastaan. Tapaturman seurauksena asiakkaan vasen ranne kipeytyi ja hän hakeutui sen johdosta seuraavana päivänä lääkäriin. Röntgentutkimuksessa ei todettu vaurioita. Hoitavan lääkärin arvion mukaan kyseessä oli ruhjevamma, joka todennäköisesti paranisi itsestään mobilisaatiolla ja paikallisella kylmähoidolla. Vakuutusyhtiö korvasi asiakkaalle alkuvaiheen hoitokulut yksityistapaturmavakuutuksen perusteella.

Ranne ei parantunut ja asiakas hakeutui sen johdosta uudestaan lääkäriin. Kun konservatiivisella hoidolla ei saavutettu toivottua hoitotulosta, käsikirurgi esitti tähystystoimenpidettä tehtäväksi. Asiakas haki korvausta ranteen hoitokuluista yksityistapaturmavakuutuksestaan. Lisäksi hän vaati, että vakuutusyhtiö myöntäisi maksusitoumuksen suunniteltuun tähystystoimenpiteeseen.

5.9.2018 ja 11.11.2019 antamillaan päätöksillä vakuutusyhtiö ilmoitti, että 10.12.2017 jälkeen syntyneet hoitokulut eivät ole enää syy-yhteydessä 25.11.2017 sattuneeseen tapaturmaan, eikä korvausta sen jälkeen syntyneistä hoitokuluista voida siten maksaa. Vakuutusyhtiön mukaan vahinkotapahtuma ei ollut vammaenergialtaan riittävän voimakas ja vammamekanismiltaan sopiva aiheuttamaan asiakkaalle magneettitutkimuksessa todettua TFCC:n repeämää tai myöhemmin leikkauksessa todettua rustovauriota. Kyseisen vahinkotapahtuman seurauksena ranteeseen on voinut vakuutusyhtiön käsityksen mukaan aiheutua korkeintaan lievä venähdysvamma. Vasemman ranteen pitkittynyt oireilu ja leikkauskertomuksessa todetut muutokset eivät sen sijaan ole syy-yhteydessä 25.11.2017 sattuneeseen tapaturmaan eivätkä 10.12.2017 jälkeen aiheutuneet hoitokulut ole siten yksityistapaturmavakuutuksen perusteella korvattavia.

Asiakkaan vaatimukset ja vakuutusyhtiön kanta

Asiakkaan valitus ja lisäkirjelmä

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätöksiin ja pyytää asiassa FINEn ratkaisusuositusta. Asiakas viittaa häntä hoitaneen käsikirurgian erikoislääkärin antamiin lausuntoihin ja toteaa, että magneettitutkimuksessa ja tähystyskeikkauksessa todetut ranteen vammat ovat seurausta 25.11.2017 sattuneesta tapaturmasta. Hoitava käsikirurgi on lausunnoissaan kiinnittänyt huomiota muun ohessa siihen, että asiakas on kaatunut käden päälle koko ylävartalonsa painolla. Käsi kipeytyi heti tapaturman yhteydessä eikä kipu laantunut missään vaiheessa. Tähystyksessä todettiin myöhemmin rustovaurio. Hoitavan lääkärin mukaan luulle asti ulottuvaa rustovauriota ei todeta käytännössä koskaan 35-vuotiaalla terveellä naisella, jolla ei ole aiempia merkittäviä rannevammoja.

Asiakas katsoo, että todetut vammat ovat syy-yhteydessä 25.11.2017 sattuneeseen tapaturmaan ja vaatii, että vakuutusyhtiö korvaa hänelle vakuutusehtojen mukaisesti tapaturmasta aiheutuneet ja aiheutuvat ranteen hoitokulut. Hoitokulujen lisäksi asiakas vaatii korvausta tapaturmasta aiheutuneesta tilapäisestä tai pysyvästä haitasta sekä tapaturmasta johtuvasta työkyvyttömyydestä.

Vakuutusyhtiön vastineen tiedoksi saatuaan asiakas on toimittanut asiassa lisäkirjelmän. Lisäkirjelmässään asiakas tarkentaa vahinkotapahtuman kuvausta ja toteaa, ettei kyseessä ollut vähäenerginen tapaturma. Lisäksi asiakas toteaa, että hänen käsityksensä mukaan vakuutukseen sisältyy päivärahakorvaus. Vakuutusehtojen mukaan vakuutusehdot muodostuvat lajiehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. Jos sopimuksessa poiketaan vakuutusehdoista, mainitaan siitä vakuutusehtojen mukaan vakuutuskirjassa. Vakuutusehtojen mukaan vakuutukseen on valittavissa seuraavat riskit ja riskeihin sisältyvät korvauslajit:

  • tapaturma
  • hoitokulut
  • päiväraha 
  • haittakorvaus 
  • korvaus tapaturmaisesta kuolemasta


Asiakas toteaa, että vakuutuskirjassa ei ole mainintaa siitä, että päivärahakorvaus ei sisältyisi vakuutukseen. Se, että vakuutusehtojen kohdassa 2.2. päivärahakorvauksen suuruuden ja omavastuuajan osalta on viitattu vakuutuskirjaan, ei tarkoita sitä, että osapuolet olisivat sopineet, että päivärahaa ei sisälly sopimukseen ollenkaan. On myös selvää, että sopimusta on kuluttajansuojalain 4:3 §:n nojalla tulkittava asiakkaan eduksi siltä osin kuin sopimuksen katsottaisiin olevan epäselvä. 

Vakuutusyhtiön vastine ja lisäkirjelmä

Vakuutusyhtiö kiistää asiakkaan vaatimukset. Vakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutus ei korvaa vamman laajuutta tai sen paranemisen pitkittymistä siltä osin kuin se johtuu tapaturmasta riippumattomista syistä, kuten sairaudesta tai tuki- ja liikuntaelimistön tai kudosten iänmukaisesta rappeutumisesta. Tapaturmavakuutuksesta ei korvata myöskään rasitusvammoja ja muita vähitellen syntyviä vammoja. Vakuutusyhtiö katsoo edelleen, että asiakkaalla todettu TFCC:n repeämä ja rustovaurio johtuvat sairausperäisestä tai muusta tapaturmasta riippumattomasta syystä, minkä vuoksi ne jäävät vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

Hoitokuluja koskevan korvausvaatimuksen osalta vakuutusyhtiö viittaa korvauspäätöksissä lausumaansa. Lisäksi vakuutusyhtiö toteaa, että asiakkaalle ei ole aiheutunut tapaturman seurauksena pysyvää korvattavaa haittaa, minkä vuoksi korvausta pysyvästä haitasta ei voida suorittaa. Myöskään oikeutta ohimenevän haitan korvaukseen ei ole, sillä tapaturmassa aiheutunut ranteen venähdysvamma parantui alle vuoden kuluessa tapaturman sattumisesta. Päivärahakorvausta koskevan vaatimuksen osalta vakuutusyhtiö toteaa, että asiakkaan vakuutukseen ei sisälly lainkaan turvaa työkyvyttömyyden varalta, minkä vuoksi asiakkaan vaatimaa työkyvyttömyyteen perustuvaa päivärahakorvausta ei voida suorittaa.

Lisäkirjelmässään vakuutusyhtiö toteaa, että vakuutusehdoissa on määritetty, mitkä riskit ja riskeihin sisältyvät korvauslajit ”ovat valittavissa” henkilöturvaan. Vakuutusehtojen mukaan vakuutetut henkilöt sekä heille valitut riskit ja niihin sisältyvät korvauslajit vakuutusmäärineen on merkitty vakuutuskirjaan. Vakuutusehdoista käy näin ollen yksiselitteisesti ilmi, etteivät kaikki vakuutusehdoissa mainitut riskit ja korvauslajit automaattisesti sisälly vakuutusturvaan. Vakuutukseen sisältyvistä riskeistä ja korvauslajeista on sovittu asiakkaan kanssa vakuutussopimuksen solmimisen yhteydessä, ja ne ilmenevät vakuutusehtojen mukaisesti vakuutuskirjasta. Vakuutuskirjan mukaan asiakkaan tapaturmavakuutukseen sisältyvät korvauslajeina hoitokulut ja haittakorvaus sekä korvaus kuoleman johdosta. Asiakkaan tapaturmavakuutukseen ei sisälly päivärahakorvausta. 

Asiantuntijalausunto

FINE on pyytänyt asiassa asiantuntijalausunnon kirurgian, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Matti Karjalaiselta. Karjalainen viittaa lausunnossaan tapahtumatietoihin sekä FINEn käyttöön toimitettuun lääketieteelliseen ja muuhun selvitykseen. Karjalainen toteaa, että kirurgin vastaanottokäynnillä tapaturmaa seuraavana päivänä 26.11.2017 värttinäluun etäisessä päässä todettiin lievää aristusta. Selkein aristus havaittiin kuitenkin kyynärluun puikkolisäkkeessä. Ranneluut eivät aristaneet. Röntgentutkimuksessa ei todettu vaurioita. Hoitavan kirurgin arvion mukaan kyseessä oli ruhjevamma, jonka hoidoksi määräytyi vapaa mobilisaatio ja paikallinen kylmähoito.

Asiakas hakeutui ranteen selkämyksen kivun johdosta käsikirurgin vastaanotolle 19.3.2018. Kliinisessä tutkimuksessa ranteessa ei ollut nähtävissä turvotusta, ranteen taivutus ja ojennus olivat täydet ja kyynärvarren kierrot olivat symmetriset. Tunnustellen etäisessä värttinäluussa havaittiin aristusta. Ranteen kyynärluunpuoleinen ojentajajänne aristi tunnustelua, mutta ei ollut siirrettävissä paikoiltaan. Kyynärluun ja värttinäluun etäinen liitos oli vakaa. 22.5.2018 suoritetussa magneettitutkimuksessa ei todettu luiden, nivelsiteiden eikä rustojen vaurioita. Rannenivelen kämmenpuolella värttinäluunpuoleisesti todettiin hyytelörakko. Kolmioruston kyynärluun puikkolisäkkeen kiinnitys oli ehyt. Fovea-kiinnityksissä havaittiin epäsäännöllisyyttä repeämän jälkitilaan sopien. 1.8.2018 saman käsikirurgin kontrollissa kliinisen tilan todettiin olevan 19.3.2018 käyntiä vastaava. Hoidoksi määräytyi kortisoni-puuduteseospistos etäiseen värttinäluun ja kyynärluun liitokseen. Pistos vei suurimman osan kivusta pois. Soittoajalla 22.8.2018 kuitenkin todettiin, ettei pistoksesta ollut pidempivaikutteista apua. Käsikirurgi esitti tehtäväksi tähystyksen tarvittavine toimenpiteineen.

Sama käsikirurgi suoritti 26.9.2018 ranteen tähystyksen. Kolmioruston vauriota ei todettu. Puolikuuluun keskikohdan selkämysosassa oli käsikirurgin arvion mukaan rustovaurio ja nivelvoidekalvon ärsytystä. Tilaa siistittiin. Rannenivelen selkämyksen nivelvoidekalvo oli arpinen ja värttinäluun selkämyksenpuoleisessa reunassa oli käsikirurgin arvion mukaan vamman jälkitila. Keskiranteen alueen rustot ja ranteen nivelsiteet olivat ehyet. Kontrollissa 29.10.2018 käden mainittiin tuntuneen jopa kipeämmältä kuin aiemmin. Kliinisessä tutkimuksessa ei havaittu punotuksia eikä turvotuksia ja pistoreiät olivat siistit. Sormien liikkeet olivat täydet ja kivuttomat. Ranteen taivutus oli 10 astetta ja ojennus 20 astetta. Kyynärvarren kierrot olivat puolet normaalista ja aiheuttivat kipua ranteen kyynärluunpuolen selkämykseen.

1.11.2018 kontrollissa ranne oli jäykkä ja kipeä. Aktiivinen liike oli olematon. Hoidoksi määräytyi mobilisaatio fysioterapian tukemana. 9.1.2019 kontrollikäynnin tiedoissa mainitaan, ettei kipua ollut levossa. Kliinisessä tutkimuksessa ei todettu punotuksia eikä turvotuksia. Ranteen taivutus oli 65 ja ojennus 55 astetta. Puristusvoima oli 32/27 aiheuttaen kuitenkin lievää ranteen selkämyksen kyynärluunpuoleista kipua. Jatkohoidoksi määräytyi mobilisaatio. Lisäksi asiakas sai suosituksen hakeutua toisiin työtehtäviin. Mahdollisena hoitovaihtoehtona harkittiin värttinäluun ja kyynärluun liitoksen luudutusta.

20.8.2019 asiakas oli työterveyslääkärin arviossa vasemman ranteen oireilun johdosta, sillä ranne ei kestänyt työkuormitusta. Kliinisessä tutkimuksessa ranteessa ei todettu turvotusta. Tunnustellen ei havaittu poikkeavaa. Ranteen taivutus ja ojennus sekä sivuttaisliikkeet ja kierrot olivat kivuttomat. Käsivarren lihaksissa ei todettu tunnustellen poikkeavaa. Myöskään lihasjännitystä ei todettu. Työterveyslääkäri suositti käsikirurgin arviota.

3.9.2019 käsikirurgin vastanottokäynnillä tähystysarpien todettiin olevan siistit ja kyynärvarren kierrot olivat symmetriset. Värttinäluun ja kyynärluun etäinen liitos oli vakaa. Ranteiden ojennus oli 80/65 ja taivutus 80/75 astetta. Tunnustellen oli havaittavissa lievää arkuutta veneluun ja puolikuuluun välissä. Sormien ojennustesti oli positiivinen. Käsikirurgin arvion mukaan ranne ei kestä fyysisesti kuormittavaa työtä ja jatkossa uudelleenkoulutus olisi sen vuoksi välttämätöntä.

Yhteenvetona Karjalainen toteaa, että asiakkaalla todetut muutokset ovat rakenteiden rappeumista johtuvia sairausperäisiä tiloja eikä niiden synty esitetyllä mekanismilla ja ajallisesti ole ranteen venähdyksen aiheuttamana mahdollinen. Magneettitutkimuksessa ei todettu tuoreen rustovaurion löydöstä hohkaluun turvotustiloineen eikä tähystyksessä nivelsiteiden eikä kolmioruston vauriota. Kliinisessä tutkimuksessa värttinäluun ja kyynärluun etäinen liitos oli toistuvasti vakaa. Ranteen liikkeet sekä kyynärvarren kierrot olivat ennen tähystystä täydet.

Vahinkotapahtuman johdosta on lääketieteellisesti arvioituna perusteltua korvata vielä 22.5.2018 suoritettu magneettitutkimus ja sen kuulemiskäynti 29.5.2018. Suoritettu ranteen tähystys ja sen jälkeinen toipumisajan työkyvyttömyys ranteen kipeytymisen johdosta eivät liity vahinkotapahtuman hoitoon. Ranteen venähdyksestä ei voida todeta aiheutuneen korvattavaa ohimenevää eikä pysyvää haittaa.

Sopimusehdot

Vakuutuskautta 10.8.2017–9.8.2018 koskevan, 27.6.2017 päivätyn vakuutuskirjan sivulla 1 todetaan, että vakuutuskirjassa on eritelty vakuutusturvan sisältö. Vakuutuskirjan sivuilla 9-10 on eritelty asiakkaan henkilöturvan sisältö. Vakuutuskirjan mukaan asiakkaan tapaturmavakuutukseen sisältyvät seuraavat korvauslajit:

  • Hoitokulut/ täysaika
  • Haittakorvaus / täysaika
  • Kuolema / täysaika


Vakuutukseen sovellettavien 1.7.2016 alkaen voimassa olevien vakuutusehtojen kohdan 1 (Tapaturman määritelmä) mukaan vakuutus ei korvaa vammaa, vamman laajuutta tai sen paranemisen pitkittymistä siltä osin kuin se johtuu tapaturmasta riippumattomista syistä, kuten sairaudesta, rakenteellisesta viasta tai tuki- ja liikuntaelimistön tai kudosten iänmukaisesta rappeutumisesta, vaikka ne olisivat olleet oireettomia ennen tapaturmaa.

Tapaturmana ei korvata rasitusvammoja tai muita vähitellen syntyviä vammoja.

Ehtokohdan 2.1 (Tapaturman hoitokulut) mukaan vakuutus korvaa vamman hoitokuluina siltä osin kuin niitä ei korvata jonkin lain tai lakisääteisen vakuutuksen perusteella

  • lääkärin määräämästä ja lääkärin tai terveydenhuollon ammattihenkilön antamasta välttämättömästä lääketieteellisestä hoidosta perityn palkkion.(…)
  • lääkärin määräämästä, hoitohenkilökunnan suorittamista lääketieteellisistä tutkimuksista perityn palkkion.


Ehtokohdan 2.3 (Haittakorvaus) mukaan haitalla tarkoitetaan tapaturman seurauksena syntyneen vamman aiheuttamaa, lääketieteellisesti arvioitua yleistä haittaa. Haitta-astetta arvioitaessa huomioidaan ainoastaan vamman laatu. Yksilölliset olosuhteet, esimerkiksi harrastus tai ammatti, eivät vaikuta haitta-asteen arviointiin. (…)

Ehtokohdan 2.3.1 (Tapaturman aiheuttama ohimenevä haitta) mukaan ohimenevän haitan korvausta maksetaan, jos tapaturman sattumisesta on kulunut yksi vuosi eikä vamma ole parantunut eikä sen aiheuttama haitta-aste ole vielä muodostunut pysyväksi. (…)

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, ovatko 10.12.2017 jälkeen syntyneet asiakkaan vasemman ranteen hoitokulut yksityistapaturmavakuutuksen perusteella korvattavia. Lisäksi kysymys on siitä, onko vakuutusyhtiö vakuutussopimuksen perusteella velvollinen maksamaan asiakkaalle korvausta tilapäisestä tai pysyvästä haitasta ja työkyvyttömyydestä.

Asian arviointi

Yksityistapaturmavakuutus on vapaaehtoinen vakuutus. Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuus ja sen laajuus määrittyvät lähtökohtaisesti sen mukaan, mitä vakuutussopimuksessa eli vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa ja mahdollisissa muissa sopimusasiakirjoissa on sovittu.

Yksityistapaturmavakuutuksessa korvauksen suorittamisen edellytyksenä on, että korvausvaatimuksen perusteena olevan tilan voidaan todeta olevan syy-yhteydessä korvattavaan tapaturmaan. Syy-yhteyden toteaminen perustuu lääketieteelliseen tutkimustietoon eri vammatyypeistä ja niitä aiheuttavista tekijöistä sekä sen ohella yksittäisessä tapauksessa saatuihin tietoihin tapaturman sattumistavasta, vammamekanismin voimakkuudesta ja todetun vamman laadusta. Syy-yhteyttä arvioitaessa kiinnitetään huomiota ennen kaikkea siihen, miten hyvin todettujen vammojen ja oireiden laatu sopii yhteen kuvatun tapaturmamekanismin kanssa. Sen sijaan syy-yhteyttä ei voida pitää todistettuna vain ajallisen yhteyden perusteella eli pelkästään sen pohjalta, että oireet ovat ilmaantuneet kuvatun vahingon jälkeen.

Yllä kuvattua syy-yhteysvaatimusta ilmentää vakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdassa 1 mainittu ehto. Sen mukaan vakuutus ei korvaa vammaa, vamman laajuutta tai sen paranemisen pitkittymistä siltä osin kuin se johtuu tapaturmasta riippumattomista syistä, kuten sairaudesta, rakenteellisesta viasta tai tuki- ja liikuntaelimistön tai kudosten iänmukaisesta rappeutumisesta, vaikka ne olisivat olleet oireettomia ennen tapaturmaa. Lisäksi vakuutusehdoissa on erikseen määrätty, että tapaturmana ei korvata rasitusvammoja tai muita vähitellen syntyviä vammoja.

 FINE viittaa käytössään olevaan lääketieteelliseen selvitykseen sekä hankki-maansa asiantuntijalausuntoon ja toteaa, että asiakkaalle on sattunut vakuutusehtojen tarkoittama tapaturma, kun hän kaatui 25.11.2017 ja satutti vasemman ranteensa. Tapaturman jälkeen tehdyssä röntgentutkimuksessa ei todettu vaurioita. Myöskään 22.5.2018 suoritetussa magneettitutkimuksessa ei todettu luiden tai nivelsiteiden vaurioita eikä tuoreen rustovaurion löydöstä.

Vahinkomekanismin, oirekuvan kehittymisen sekä kliinisten tilojen ja kuvantamistutkimuslöydösten perusteella FINE katsoo, etteivät asiakkaan vasemmassa ranteessa todetut ja pitkittynyttä oireilua aiheuttaneet löydökset todennäköisesti ole tapaturmaperäisiä. Ottaen huomioon myös hankkimassaan asiantuntijalausunnossa lausutun, FINE toteaa, että magneettitutkimuksessa ja tähystyksessä todetut löydökset ovat todennäköisesti rakenteiden rappeumista johtuvia sairausperäisiä tiloja, joiden tutkimus- ja hoito eivät liity vahinkotapahtumaan eivätkä niistä aiheutuvat kulut ole siten vakuutuksen perustella korvattavia.

Ottaen huomioon, että ranteen oireilua aiheuttaneen tilan ja tapaturman välisen syy-yhteyden olemassaolo voitiin todennäköisin perustein poissulkea vasta 22.5.2018 suoritetun magneettitutkimuksen perusteella, FINE suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan asiakkaalle magneettitutkimuksesta ja sen jälkeisestä 29.5.2018 suoritetusta kuulemiskäynnistä aiheutuneet kulut.

Hoitokulujen lisäksi asiakas on vaatinut korvausta ohimenevästä tai pysyvästä haitasta sekä työkyvyttömyydestä.

Vakuutusehtojen mukaan ohimenevän haitan korvausta maksetaan, jos tapaturman sattumisesta on kulunut yksi vuosi eikä vamma ole parantunut eikä sen aiheuttama haitta-aste ole vielä muodostunut pysyväksi. Nyt puheena olevassa tapauksessa asiakkaalle aiheutui tapaturman seurauksena venähdystasoinen vamma, jonka voidaan todeta parantuneen huomattavasti aikaisemmin kuin vuoden kuluttua tapaturman sattumisesta. Asiakkaalle ei siten voida katsoa aiheutuneen korvattavaa tilapäistä haittaa. Asiassa ei myöskään ole voitu todeta, että asiakkaalle olisi aiheutunut tapaturman seurauksena vakuutusehtojen tarkoittamaa korvattavaa pysyvää haittaa. Näin ollen vakuutusyhtiön korvauspäätöstä on haittakorvauksen osalta pidettävä vakuutusehtojen mukaisena.   

Siltä osin kuin osapuolten kesken on erimielisyyttä vakuutussopimuksen sisällöstä tai tarkemmin sanottuna siitä, sisältyykö vakuutukseen turva työkyvyttömyyden varalta, FINE toteaa, että vakuutukseen valitut turvat on määritelty vakuutuskirjassa tyhjentävästi. Se, että vakuutukseen sovellettavat vakiovakuutusehdot sisältävät määräyksiä myös muista turvalajeista, ei tarkoita, että kaikki ehdoissa mainitut turvalajit sisältyisivät automaattisesti asiakkaan vakuutukseen. Vakuutukseen sovellettavia vakiovakuutusehtoja sovelletaan vakuutukseen ainoastaan siltä osin kuin ehtojen määräykset koskevat yksilöllisessä sopimusasiakirjassa eli vakuutuskirjassa sovittuja, vakuutukseen sisältyviä turvia. Asiakkaan tapauksessa tapaturmavakuutukseen sisältyy vakuutuskirjan mukaan turva hoitokulujen varalta, haittaturva sekä turva kuolemantapauksen varalta. Kun vakuutukseen ei sisälly turvaa työkyvyttömyyden varalle, ei vakuutusyhtiöllä ole sopimukseen perustuvaa velvollisuutta suorittaa päivärahakorvausta asiakkaalle.

Lopputulos

FINE suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan asiakkaalle vasemman ranteen tutkimuksesta ja hoidosta aiheutuneet kulut 29.5.2018 saakka. Muilta osin FINE pitää vakuutusyhtiön korvausratkaisua vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita muutosta asiassa.


FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Laine
Esittelijä Sternhufvud

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia