Haku

FINE-027615

Tulosta

Asianumero: FINE-027615 (2020)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 03.08.2020

Elinkeinonharjoittajan vastuu. Tuliko kaatumisesta aiheutunut henkilövahinko korvata kauppakeskuksen vastuuvakuutuksesta? Korostunut huolellisuusvelvoite.

Tapahtumatiedot

A (s. 1950) kaatui kauppakeskuksen tuulikaapissa 28.8.2019 rullalla olevaan mattoon. Kaatumisen seurauksena A loukkasi vasemman polven saaden polven sisäsivusiteen/ulkosivusiteen revähdyksen. A vaati korvausta henkilövahingosta kauppakeskuksen vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen, jossa se toteaa, että toimitettujen asiakirjojen mukaan ei voida pitää selvitettynä vahingon aiheutuneen vakuutuksenottajan tai tämän henkilökuntaan kuuluvan henkilön tuottamuksesta. Vakuutusyhtiö toteaa, että saatujen selvitysten mukaan kauppakeskuksen sisäänkäynnissä on ollut vaihtomatto, minkä alla on tarrakiinnityspinnat, millä matto kiinnittyy lattiaan asennettuihin tarrapintoihin. Maton kulma oli ollut tapahtumahetkellä hieman kuprulla kulmasta ja tähän A oli kompastunut ja kaatunut. Matto oli mennyt kuprulle vain hetkeä aikaisemmin kun tavarantoimittaja oli ajanut rullakolla maton yli. Matto oli ollut kuprulla vain noin kolme minuuttia valvontakameran tallenteen mukaan ennen kuin A oli siihen kompastunut.

Vakuutusyhtiö toteaa, että kauppakeskuksessa mattojen kuntoa tarkkaillaan päivittäin siivous- ja tarkastuskierrosten yhteydessä ja jatkuvasti siivoojien, huoltomiesten sekä järjestyksenvalvojien/vartioiden kierroksilla. Vaikka tässä tapauksessa ei maton vähäiseen äkilliseen ja yllättävään ulkopuolisen tahon aiheuttamaan kupruun menoon ollut vielä ehditty reagoimaan, niin vakuutusyhtiö katsoo ettei  kaatumisen voida katsoa aiheutuneen kunnossapidon laiminlyönnistä, vaan olleen tapaturmanluonteisen tapahtuma, joten vakuutuksenottajalle ei ole syntynyt lakiin perustuvaa korvausvelvollisuutta.

Asiakkaan vaatimukset ja vakuutusyhtiön kanta

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja vaatii kauppakeskuksen huolimattomuuden seurauksena aiheutuneesta henkilövahingosta korvausta. Asiakas tuo esille, että sinä aikana kun hän oli ollut tuulikaapissa, kauppakeskuksen henkilökunta ei käynyt kertaakaan paikalla suoristamassa mattoja.

Vakuutusyhtiö toteaa vastineessaan, että vakuutuksenottaja ei olisi mitenkään ehtinyt käydä suoristamassa mattoa ennen vahinkohetkeä, koska se oli ollut rullalla noin kolme minuuttia ja kukaan ei ollut ehtinyt ilmoittaa rullalla olevasta matosta vakuutuksenottajalle. Vakuutusyhtiö katsoo edelleen, että A:n tekemä reklamaatio ei aiheuta muutosta kielteiseen päätökseen.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

FINE on varannut vakuutuksenottajalle mahdollisuuden lausua asiassa. Vakuutuksenottajalla ei ollut lisättävää asiaan.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutukseen sovellettavien, toiminnanvastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 5.1  mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko kauppakeskus vastuussa A:lle kaatumisesta aiheutuneesta vahingosta.

FINE toteaa, että vahingonkorvausoikeuden vakiintuneiden periaatteiden mukaan yleiseen käyttöön tarkoitettujen tilojen kuten liiketilojen ylläpitäjällä, on tavanomaista tuottamusvastuuta ankarampi vastuu. Vahingonkärsijän suojaa on vahvennettu, mutta vastuu ei kuitenkaan ole tuottamuksesta riippumatonta. Yleisten tilojen ylläpitäjän katsotaan toimivan korostetun huolellisuusvelvoitteen alaisena, mikä merkitsee sitä, että tiloista tulee huolehtia siten, ettei tilojen käyttäjän turvallisuus vaarannu. Näyttövelvollisuus tilojen turvallisesta kunnosta on ylläpidosta vastuussa olevalla.

Oikeuskäytännössä on katsottu, että tuottamusvaatimus täyttyy, jos tilojen ylläpitäjä laiminlyö tilojen hoitamisen niin, että käyttäjälle aiheutuu vaaraa. Vastuusta vapautuminen on kuitenkin mahdollista, jos vastuuvelvollinen on ryhtynyt olosuhteet huomioon ottaen tarpeellisiin varotoimenpiteisiin, ja vahinko on aiheutunut tästä huolimatta. Vastuuvapaus on mahdollinen myös silloin, kun vahinko on aiheutunut ulkopuolisesta syystä johtuvasta turvallisuuspuutteesta, jota ei ole asianmukaisesta seurannasta huolimatta ehditty korjata ennen vahinkoa. Kauppakeskus on siten vastuussa vahingosta, jos se ei ole huolehtinut tilojen riittävästä turvallisesta kunnosta.

FINElle toimitetun videotallenteen mukaan A kompastui kauppakeskuksen tuulikaapissa mattoon 28.8.2019. Vakuutuksenottajan antaman selvityksen mukaan kyseessä on ollut kuramatto, jonka alla on tarrakiinnityspinnat millä matto kiinnittyy lattiaan asennettuihin tarrapintoihin. Selvityksen mukaan matto oli mennyt rullalle kun tavarantoimittaja oli ajanut rullakolla maton yli noin kolme minuuttia ennen A:n kompastumista. Matto oli ollut rullalla vakuutuksenottajan mukaan vähän yhdestä nurkasta, noin 10 cm. Vakuutuksenottajan antaman selvityksen mukaan mattojen kuntoa tarkkaillaan päivittäin siivous- ja tarkastuskierrosten yhteydessä ja jatkuvasti siivoojien, huoltomiesten sekä järjestyksenvalvojien/vartioiden kierroksilla. FINElle ei ole kuitenkaan toimitettu tarkempaa selvitystä siitä kuinka usein ja milloin siivous- ja tarkastuskierrokset tehdään eikä vahinkopäivän 28.8.2019 siivous- ja tarkastuskierrosten ajankohtia eikä vastuuhenkilöitä.

FINE toteaa, että sellaisissa tiloissa, joihin tavarantoimittajat tuovat rullakoilla tavaraa samoja kulkureittejä käyttäen kuin kauppakeskuksessa liikkuvat asiakkaat, on aina vaarana, että matot eivät pysy paikallaan ja näin ollen aiheuttavat merkittävän kaatumisvaaran. Tästä syystä elinkeinonharjoittajalla on korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kauppakeskuksen turvallisuuden seuranta on järjestetty riittävän tehokkaasti erityisesti tavarantoimitusten aikana.

FINE katsoo asiassa esitetyn selvityksen perusteella, että vakuutuksenottajana oleva elinkeinonharjoittaja ei ole osoittanut huolehtineensa tilojen turvallisuudesta asianmukaisesti. FINE katsoo, että A:n kaatuminen on ollut seurausta tilojen kunnossapidon laiminlyönnistä. Koska vakuutuksenottaja näin ollen on vastuussa asiakkaan kaatumisesta aiheutuneesta vahingosta, vakuutusyhtiöllä on korvausvastuu vastuuvakuutuksen perusteella.

Lopputulos

FINE suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan vahingon vastuuvakuutuksesta vakuutusehtojen mukaan.


FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Ylönen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia