Haku

FINE-027600

Tulosta

Asianumero: FINE-027600 (2020)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 25.08.2020

Lasten tapaamisoikeutta koskevan väliaikaismääräyksen muuttamista koskeva asia. Oikeusturvaetu.

Tapahtumatiedot

Lasten tapaamisoikeutta koskeva asia oli tullut alun perin vireille käräjäoikeudessa kesäkuussa 2019. Elokuussa 2019 käräjäoikeus oli antanut väliaikaismääräyksen lasten tapaamisoikeutta koskevassa asiassa. Asian jatkovalmisteluistunto oli määrätty pidettäväksi tammikuussa 2020. Vastapuoli oli tehnyt tammikuussa 2020 hakemuksen väliaikaismääräyksen muuttamisesta. Asiakas oli vastustanut vastapuolen muutoshakemusta. Asiakas on hakenut oikeusturvaetua väliaikaismääräyksen muuttamista koskevaan asiaan.

Vakuutusyhtiön on antanut asiassa kielteisen korvauspäätöksen 14.2.2020. Vakuutusyhtiö päätöksen mukaan lasten tapaamisoikeutta koskevassa riidassa tulee olla kyse viranomaisen vahvistaman, voimassaolevan ja täytäntöönpanokelpoisen sopimuksen tai oikeuden tuomion muuttamisesta. Vakuutusyhtiön mukaan lasten tapaamisoikeutta koskeva asia on tullut vireille tuomioistuimessa kesäkuussa 2019. Asiakkaan tuolloin hakemassa oikeusturvaedussa on annettu 7.8.2019 kielteinen korvauspäätös, koska lasten tapaamisoikeudesta ei ollut aikaisempaa täytäntöönpanokelpoista päätöstä, johon olisi haettu muutosta. Nyt vakuutusyhtiön mukaan kyseessä on samaa kesäkuussa 2019 alkanutta lasten täytäntöönpanokelpoisen tapaamisoikeussopimuksen tekemistä koskeva asia, jonka käsittely on kesken, ja josta käräjäoikeus on antanut ennen lopullista ratkaisua väliaikaismääräyksen. Vakuutusyhtiön mukaan väliaikaismääräyksen muuttamista koskeva asia on osariita lasten tapaamisoikeussopimusten vahvistamista koskevassa riidassa.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on edelleen vaatinut oikeudenkäyntikulujen korvaamista oikeusturvavakuutuksestaan. Asiakkaan mukaan asiaa ei käsitellä ensimmäistä kertaa tai yhteiselämän lopettamisen yhteydessä, vaan käräjäoikeus on antanut asiassa päätöksen, ja nyt kyseessä on vastapuolen hakemus päätöksen muuttamiseksi. Kyseessä ei ole asiakkaan mukaan osariita. Asiakkaan mukaan kyseessä on käräjäoikeuden vahvistaman, voimassaolevan ja täytäntöönpanokelpoisen päätöksen muuttaminen, joka on tullut vireille erillisellä vastapuolen haastehakemuksella. Kyseessä ei ole asiakkaan mukaan keskeneräisen prosessi päätöksen ollessa täytäntöönpanokelpoinen, mitä esimerkiksi tavanomaiset oikeudenkäynnin sisäiset käsittelyratkaisut tai muut osaratkaisut eivät ole. Asiakkaan mukaan kaikki oikeusturvaedun myöntämisen edellytykset täyttyvät.

Vakuutusyhtiö on vastineessaan toistanut kielteisen kantansa korvattavuuteen. Lisäksi vakuutusyhtiön mukaan väliaikaismääräystä ei tässä tilanteessa voida pitää vakuutusehdon tarkoittamalla tavalla täytäntöönpanokelpoisena oikeuden tuomiona, sillä käräjäoikeus ei ole antanut lopullista ratkaisua asiassa.

Sopimusehdot

Tapauksessa sovellettavaksi tulevien vakuutusehtojen kohdan 3 mukaan vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan välittömästi saattaa Suomessa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa.
[…]

Vakuutusehtojen kohdan 5 alakohdan 15 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen tai asumiseen. Kulut kuitenkin korvataan, yhdessä vakuutustapahtumassa kolmea (3) vuotta kohden, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät samanaikaisesti
- asiaa ei käsitellä ensi kertaa tai yhteiselämän lopettamisen yhteydessä
- kysymys on viranomaisen vahvistaman, voimassaolevan ja täytäntöönpanokelpoisen sopimuksen tai oikeuden tuomion muuttamisesta.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, onko asiakas oikeutettu korvaukseen oikeusturvavakuutuksen perusteella käsiteltäessä lasten tapaamisoikeutta koskevan tuomioistuimen väliaikaismääräyksen muuttamista koskevaa asiaa.

Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa käytettävissä olevien asiakirjojen mukaan käräjäoikeus oli antanut elokuussa 2019 väliaikaismääräyksen lasten tapaamisoikeutta koskevassa asiassa, koska käräjäoikeuden päätöksen mukaan oli ilmennyt, että lasten oikeudesta tavata etävanhempaansa ei ole ollut vahvistettua sopimusta tai viranomaismääräystä. Asian käsittelyä oli ollut tarkoitus jatkaa jatkovalmisteluistunnossa tammikuussa 2020. Asiakkaan vastapuoli oli tammikuussa 2020 tehnyt hakemuksen väliaikaismääräyksen muuttamisesta. Asiakas oli vastustanut väliaikaismääräyksen muuttamista. Lasten tapaamisoikeutta koskeva asia oli alun perin tullut vireille käräjäoikeudessa kesäkuussa 2019.

FINE toteaa, että väliaikaismääräys voidaan antaa silloin, kun tapaamisoikeutta koskeva asia on tuomioistuimessa vireillä. Väliaikaismääräys on voimassa siihen asti, kunnes tuomioistuin päättää asiasta lopullisesti, ellei päätöstä sitä ennen peruuteta tai muuteta. Käräjäoikeuden antamaan väliaikaismääräykseen lapsen tapaamisoikeutta koskevassa asiassa ei saa hakea muutosta valittamalla, mutta päätöstä voidaan asian vireillä olon aikana muuttaa. Käytettävissä olevien selvityksien perusteella nyt käsiteltävänä olevassa asiassa ei ole ollut vahvistettua sopimusta tai viranomaismääräystä lasten oikeudesta tavata etävanhempaansa, vaan asia on tullut ensimmäisen kerran vireille käräjäoikeudessa kesäkuussa 2019. FINE katsoo, että nyt käsillä olevassa tapauksessa elokuussa 2019 annettu väliaikaismääräys sekä väliaikaismääräyksen muuttamista koskeva asia tammikuussa 2020 ovat osa samaa kesäkuussa 2019 vireille tullutta lasten täytäntöönpanokelpoisen tapaamisoikeussopimuksen tekemistä koskevaa käräjäoikeudessa vireillä olevaa asiaa, jonka käsittely on ollut kesken. Nyt käsiteltävänä olevien vakuutusehtojen ehtojen kohdan 5 alakohdan 15 mukaan asiassa, joka liittyy lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen tai asumiseen, korvataan kulut, jos asiaa ei käsitellä ensimmäisen kerran ja kysymys on viranomaisen vahvistaman, voimassaolevan ja täytäntöönpanokelpoisen sopimuksen tai oikeuden tuomion muuttamisesta.

Edellä esitetyin perustein FINE katsoo, että nyt käsillä olevassa tapauksessa vakuutusehtojen korvattavuuden edellytykset eivät täyty käräjäoikeuden elokuussa 2019 antaman lasten tapaamisoikeutta koskevan väliaikaismääräyksen muuttamista koskevassa asiassa. Siten FINEllä ei ole perusteita suosittaa vakuutusyhtiötä muuttamaan korvauspäätöstä.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Lappi

Tulosta